Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By solitary_lonely
#739887 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: SKKN: Phát huy trí lực cho học sinh khá giỏi qua khai thác một số b0i toán đơn giản trong chương trình toán 10
www.MATHVN.com
Sáng kiến kinh nghiệm môn Toán lớp 10
Ng« Quang V©n- Tr−¬ng Xu©n S¬n: Tr−êng THPT Quúnh L−u 4, NghÖ An


www.mathvn.com

2
khai th¸c øng dông cña nã nhê mét bÊt ®¼ng thøc ®¬n gi¶n trong s¸ch gi¸o khoa Toán 10 -THPT qua đó nhằm phát huy trí lực cho học sinh.
Ta bắt đầu đi từ một số bài toán cơ bản trong sách giáo khoa.
a/ VÝ dô 1: ë SGK §¹i sè 10(ch−¬ng tr×nh chuÈn), sau khi häc xong bµi bÊt ®¼ng thøc cã mét bµi tËp sau(bµi 4, tr.79)
Chøng minh r»ng nÕu
0
,
0


b
a
th×
)
(
3
3
b
a
ab
b
a
+

+
.(*)
§¼ng thøc x¶y ra khi nµo ?
Chøng minh.
C¸ch 1:

2
2
2
2
2
(
)
(
)
0
(
)(
)
0
(
) (
)
0
a a b
b a b
a b a
b
a b
a b

− −
− ≥
⇔ −


⇔ −
+ ≥

(*)
0
2
3
2
3


+


ab
b
b
a
a


0
)
(
)
(
0
)
)(
(
0
)
(
)
(
2
2
2
2
2

+b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
b
a
a

BÊt ®¼ng thøc cuèi cïng lu«n ®óng. §¼ng thøc x¶y ra khi vµ chØ khi a = b.
C¸ch 2:
Ta cã:
)
(
)
2
)(
(
)
)(
(
2
2
3
3
b
a
ab
ab
ab
b
a
ab
b
a
b
a
b
a
+
=

+


+
+
=
+

( v×
ab
b
a
2
2
2

+
). DÊu b»ng x¶y ra khi vµ chØ khi a=b.
NhËn xÐt 1: v× a, b lµ hai sè d−¬ng nªn, tõ (*) ta cã thÓ suy ra mét bÊt ®¼ng thøc
míi
b
a
ab
b
a
b
a
ab
b
a
+

+

+

+
3
3
3
3
)
(

ở bài toán này nhiều giáo viên cho là dễ nên có thể không cần phải hướng dẫn
hoạc hướng dẫn qua loa. Như vậy là vấn đề cơ bản chưa được giải quyết đã bỏ sót
một trong những yếu tố quan trọng trong phát triển trí lực cho học sinh.Theo chúng
tôi, cần cho học sinh suy nghĩ và hứng dẫn khai thác các bài toán qua đó vận dụng
từ bài toán cơ bản trên để hướng dẫn gải các bài toán có liên quan.
Một trong những vấn đề cơ bản của đổi mới chương trình giáo dục phổ thông . là đổi mới phương pháp dạy học, trong đó có đổi mới phương pháp dạy học Toán. . Việc
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement