Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By haidtd_45dh2
#739379 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Dạy học định lí Toán học ở trường THPT theo hướng tăng cường rèn luyện kĩ năng phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh.
2
V× lý do trªn, chóng t«i chän ®Ò tµi nghiªn cøu cña LuËn v¨n lµ:

D¹y häc ®Þnh
lÝ To¸n häc ë tr­êng THPT theo h­íng t¨ng c­êng rÌn luyÖn kÜ n¨ng ph¸t hiÖn vµ
gi¶i quyÕt vÊn ®Ò cho häc sinh

.
2. Môc ®Ých nghiªn cøu
Môc ®Ých cña LuËn v¨n lµ nghiªn cøu c¸c c¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn ®Ó x¸c ®Þnh
®­îc c¸c kÜ n¨ng ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò th«ng qua d¹y häc ®Þnh lÝ To¸n häc ë tr­êng THPT. Tõ ®ã, x¸c ®Þnh c¸c ph­¬ng thøc s­ ph¹m nh»m rÌn luyÖn c¸c kÜ n¨ng ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò, gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ d¹y häc ®Þnh lÝ To¸n häc ë tr­êng THPT.
3. NhiÖm vô nghiªn cøu
§Ó ®¹t ®­îc môc ®Ých nghiªn cøu trªn luËn v¨n cã nhiÖm vô lµm râ nh÷ng vÊn
®Ò sau:
3.1. KÜ n¨ng lµ g×? C¬ chÕ h×nh thµnh kÜ n¨ng lµ nh­ thÕ nµo? 3.2. Nghiªn cøu c¸c c¬ së lÝ luËn vµ thùc tiÔn vÒ kÜ n¨ng ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt
vÊn ®Ò.
3.3. §Ò xuÊt c¸c ®Þnh h­íng c¬ b¶n lµm c¬ së cho viÖc x¸c ®Þnh c¸c ph­¬ng
thøc d¹y häc, theo h­íng rÌn luyÖn kÜ n¨ng ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò th«ng qua d¹y häc c¸c ®Þnh lÝ To¸n häc ë tr­êng THPT.
3.4. X¸c ®Þnh c¸c ph­¬ng thøc s­ ph¹m nh»m rÌn luyÖn c¸c kÜ n¨ng ph¸t hiÖn
vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò th«ng qua d¹y häc mét sè ®Þnh lÝ To¸n häc.
3.5. Thùc nghiÖm s­ ph¹m kiÓm tra tÝnh kh¶ thi cña ph­¬ng ph¸p d¹y häc ph¸t
hiÖn vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò, nh»m rÌn luyÖn c¸c kÜ n¨ng cho häc sinh th«ng qua d¹y häc c¸c ®Þnh lÝ To¸n häc ë tr­êng THPT.
Trong dạy học Phát hiện và giải quyết vấn đề, học sinh vừa nắm được tri thức mới, vừa nắm được phương pháp chiếm lĩnh tri thức đó, phát triển tư duy tích cực sá
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement