Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
#737462 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: Tìm hiểu quan điểm đổi mới của Đảng về giáo dục - đào tạo và tình hình phát triển của sự nghiệp giáo dục - đào tạo trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa
2
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Hiện nay cuộc cách mạng khoa học - công nghệ tiếp tục phát triển
với những bước tiến nhảy vọt, đưa thế giới từ kỷ nguyên công nghiệp sang
kỷ nguyên công nghệ thông tin và kinh tế tri thức. Khoa học công nghệ trở
thành động lực cơ bản của sự phát triển kinh tế - xã hội, mà nền tảng của sự
phát triển này là giáo dục - đào tạo.
Vì vậy, tất cả các quốc gia, từ những nước đang phát triển đến
những nước phát triển đều nhận thức được vai trò và vị trí hàng đầu của
giáo dục.
Trong khi hoạch định phát triển kinh tế, nhiều nước đặt giáo dục
vào vị trí trung tâm, coi giáo dục là điều kiện phát triển kinh tế. Chính vì thế,
các nước này đã có những bước nhảy vọt trong phát triển kinh tế - xã hội.
Đảng ta cũng đã sớm nhận thức được tầm quan trọng của sự nghiệp
giáo dục - đào tạo. Trên cơ sở tổng kết thực tiễn một cách sâu sắc, trong
đường lối quan điểm của Đảng ta về giáo dục - đào tạo đã có những bước
tiến mới. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII (tháng 7-1996) đã xác
định: Giáo dục và đào tạo phải thực sự trở thành quốc sách hàng đầu".
Đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX (tháng 4-2001) Đảng ta
tiếp tục khẳng định: "Phát triển giáo dục - đào tạo là một trong những động
lực quan trọng thúc đẩy sự công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là điều kiện để
phát huy nguồn lực con người - yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng
trưởng kinh tế nhanh và bền vững".
Trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành
Trung ương Đảng (khóa IX), Tổng Bí thư cũng đã chỉ rõ: Trong các nguồn
lực để phát triển đất nước nhanh, hiệu quả, bền vững, đúng định hướng thì
nguồn lực con người là yếu tố cơ bản. Muốn vậy xây dựng nguồn lực con
người, phải đẩy mạnh đồng bộ giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ và
xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc... Quan điểm không
Hiện nay cuộc cách mạng khoa học - công nghệ tiếp tục phát triển với những bước tiến nhảy vọt, đưa thế giới từ kỷ nguyên công nghiệp sang kỷ nguyên công nghệ th
Dành riêng cho anh em Ketnooi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online