Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Farris
#735914 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Dự án hợp tác đào tạo giữa Đại học Thương mại Việt Nam và học viện chuyên ngành Camphuchia
ngo¹i giao kh¸ mËt thiÕt gi÷a c¸c chÝnh phñ dcòng khiÕn cho sinh viªn ®­îc
h­ëng sù quan t©m vµ ­u ®·i h¬n.
ViÖt Nam vµ Campuchia lµ vÊn ®Ò 2 n­íc cã quan hÖ ngo¹i giao h÷u
h¶o tõ rÊt l©u ®êi, cã chung biªn giíi vµ cã nh÷ng nÐt kh¸ t­¬ng ®ång vÒ v¨n
ho¸. §· cã rÊt nhiÒu sinh viªn Camphuchia ®Õn häc tËp t¹i ViÖt Nam còng
nh­ ng­êi ViÖt Nam sang sinh sèng vµ lµm viÖc t¹i Campuchia. §©y lµ mét
nÒn t¶ng rÊt tèt cho viÖc triÓn khai.
Dù ¸n hîp t¸c ®µo t¹o gi÷a §¹i häc Th­¬ng m¹i ViÖt Nam vµ häc
viÖn chuyªn ngµnh Camphuchia.
Vì cùng ở một khu vực, không có sự cách biệt khá lớn về văn hoá, phong cách và điều kiện sống, sự chênh lệch về múi giờ nên sinh viên Việt Nam có thể dễ dàng ho
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement