Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Rudi
#733259 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số giải pháp quản lý của hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trường THPT Chuyên Sơn La
2
1.
Lý do chän ®Ò tµi vµ lÞch sö nghiªn cøu vÊn ®Ò
.
1.1. Lý do chän ®Ò tµi.
R ong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®· cã nhiÒu c«ng tr×nh nghiªn cøu sù ph¸t
triÓn vÒ mäi mÆt cña c¸c n­íc cã tèc ®é ph¸t triÓn nh¶y vät nh­ NhËt B¶n, Hµn
Quèc... Tõ kÕt qu¶ nghiªn cøu cña nhiÒu c«ng tr×nh khoa häc, UNESCO vµ c¸c n­íc
ph¸t triÓn ®· ®óc rót vµ kh¼ng ®Þnh: §Çu t­ cho gi¸o dôc lµ ®Çu t­ cho ph¸t triÓn;
ThÕ kû 21 lµ thÕ kû c¹nh tranh vÒ Gi¸o dôc. Trªn thùc tÕ ®iÒu ®ã ®· vµ ®ang x¶y ra
víi møc ®é ngµy cµng m¹nh mÏ. C¸c quèc gia coi “Ph¸t triÓn Gi¸o dôc” lµ ch×a
kho¸ vµng ®Èy nhanh tèc ®é ph¸t triÓn ®Êt n­íc, lµ tiªu chÝ quan träng ®Ó ®¸nh gi¸
sù ph¸t triÓn cña mét quèc gia.
§èi víi n­íc ViÖt Nam ta, ngay tõ khi thµnh lËp, §¶ng vµ Nhµ n­íc ta ®·
chó träng ®Õn ph¸t triÓn gi¸o dôc, ®Æc biÖt lµ §¹i héi VI,VII,VIII vµ §¹i héi IX cña
§¶ng. Trong c«ng cuéc ®æi míi, ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc,
§¶ng ta ®· x¸c ®Þnh: “Cïng víi khoa häc c«ng nghÖ, gi¸o dôc lµ quèc s¸ch hµng
®Çu”. §¹i héi §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam lÇn thø IX ®· kh¼ng ®Þnh: “Ph¸t triÓn gi¸o
dôc vµ ®µo t¹o lµ mét trong nh÷ng ®éng lùc quan träng thóc ®Èy sù nghiÖp c«ng
nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, lµ ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t huy nguån lùc con ng­êi ￿ yÕu tè c¬
b¶n ®Ó ph¸t triÓn x· héi, t¨ng c­êng kinh tÕ nhanh vµ bÒn v÷ng

. §¹i héi chñ
T
Trường THPT Chuyên Sơn La, bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ của một trường THPT bình thường, nhà trường còn có nhiệm vụ: phát hiện và bồi dưỡng những tài năng
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement