Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By tranquangsang_qd
#733234 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Nghiên cứu giải pháp nhằm tác động có hiệu quả vào giờ học giáo dục thể chất cho học sinh THPT tỉnh Bắc Kạn
2
t©m ®Çu t­ vÒ c¬ së vËt chÊt phôc vô cho ho¹t ®éng ThÓ dôc ThÓ thao cßn
h¹n chÕ nh­: S©n b·i kh«ng ®ñ sè l­îng còng nh­ chÊt l­îng kh«ng ®¶m
b¶o tiªu chuÈn; Dông cô dµnh cho ho¹t ®éng TDTT cßn thiÕu; Kinh phÝ cho
ho¹t ®éng TDTT cßn Ýt....
Tuy nhiªn ngoµi nh­ng khã kh¨n mang tÝnh kh¸ch quan ®ã, cßn cã
yÕu cã yÕu tè chñ quan cña chÝnh c¸n bé, gi¸o viªn trùc tiÕp tham gia c«ng
t¸c Gi¸o dôc thÓ chÊt, hä ch­a linh ho¹t trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y vÉn cßn û
l¹i vµo ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ kh«ng ®ñ; kh«ng ®¹t tiªu
chuÈn; ®æ lçi cho häc sinh kh«ng høng thó ®èi víi giê Gi¸o dôc thÓ chÊt.
ChÝnh nh÷ng ®iÒu ®ã còng ®· t¸c ®éng tíi chÊt l­îng giê häc Gi¸o dôc ThÓ
chÊt.
ë
B¾c K¹n hiÖn nay, kh«ng chØ häc sinh mµ ngay c¶ c¸n bé, gi¸o
viªn trong nhµ tr­êng vÉn cßn quan niÖm: “Coi träng m«n häc v¨n ho¸, coi
nhÑ m«n Gi¸o dôc ThÓ chÊt” nh÷ng quan niÖm ®ã trong thêi ®¹i c«ng
nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ lµ rÊt l¹c hËu, hä ch­a nh×n thÊy ®­îc tÇm quan
träng cña ThÓ dôc thÓ thao nãi chung vµ Gi¸o dôc ThÓ chÊt trong tr­êng
häc nãi riªng.
Ngay tõ khi cßn ngåi trªn ghÕ nhµ tr­êng, t«i ®· tr¨n trë vµ mong
muèn lµm sao ®Ó cho häc sinh ph¸t triÓn lµnh m¹nh vÒ thÓ chÊt vµ tinh thÇn,
®¸p øng yªu cÇu vÒ søc khoÎ cho qu¸ tr×nh häc tËp còng nh­ ®Ó x©y dùng
Tæ quèc, ®­a ViÖt Nam s¸nh vai cïng c¸c c­êng quèc n¨m Ch©u. §ång
thêi lµm sao ®Ó thay ®æi ®­îc suy nghÜ cña mäi ng­êi vÒ ThÓ dôc ThÓ thao
lµ mét ho¹t ®éng v« cïng quan träng chø kh«ng ph¶i “§Çu ãc ngu xi, tø tri
ph¸t triÓn” nh­ ng­êi ta vÉn nãi.
C«ng t¸c Gi¸o dôc thÓ chÊt trong nhµ tr­êng bao gåm nhiÒu ho¹t
®éng nh­￿: C«ng t¸c gi¶ng d¹y néi kho¸, ngo¹i kho¸, c¸c ho¹t ®éng ngoµi
giê lªn líp, vÖ sinh tr­êng häc, c«ng t¸c x©y dùng c¬ së vËt chÊt phôc vô
cho bé m«n ￿trong khu«n khæ ®Ò tµi nay t«i chØ xin tr×nh bµy “Nghiªn cøu
gi¶i ph¸p nh»m t¸c ®éng cã hiÖu qu¶ vµo giê häc gi¸o dôc thÓ chÊt cho
häc sinh THPT tØnh B¾c K¹n

. §èi t­îng lµ häc sinh líp 10 vµ líp 11 cña
bèn tr­êng, ®¹i diÖn cho 4 vïng cã ®Æc ®iÓm kh¸c nhau cña tØnh B¾c K¹n,
®ã lµ: Tr­êng THPT Béc Bè; Tr­êng THPT B¾c K¹n; Tr­êng PTDT Néi
Tró tØnh; Tr­êng THPT Na R×.
Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò tµi nµy t«i ®· nhËn ®­îc rÊt nhiÒu sù
gióp ®ì tõ c¸c thÇy c« gi¸o, gia ®×nh vµ b¹n bÌ. T«i xin göi lêi c¶m ¬n s©u
Bắc Kạn, một tỉnh miền núi mới được tái lập năm 1997 với nhiều dân tộc anh em sinh sống, là một trong những tỉnh nghèo nhất trên cả nước, Bắc Kạn đang trong gia
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement