Chia sẻ đồ án, luận văn ngành kiến trúc miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nganhang2k2008
#1037229

Download miễn phí Đồ án Công trình: Trụ sở văn phòng số 2 Trần Phú

Dùng sơ đồ mạng nhánh cụt, có xây một số bể chứa tạm đề phòng mất

nƣớc .

Nhƣ vậy thì chiều dài đƣờng ống ngắn nhất và nƣớc mạnh .

b. Bố trí kho , bãi:

Bố trí kho bãi cần gần đƣờng tạm, cuối hƣớng gió, dễ quan sát và quản lý.

Những cấu kiện cồng kềnh ( Ván khuôn , thép ) không cần xây tƣờng mà

chỉ cần làm mái bao che.

Những vật liệu nhƣ ximăng, chất phụ gia, sơn, vôi . cần bố trí trong kho

khô ráo .

Bãi để vật liệu khác : gạch, đá, cát cần che, chặn để không bị dính tạp

chất , không bị cuốn trôi khi có mƣa .

c. Bố trí lán trại , nhà tạm :

Nhà tạm để ở : bố trí đầu hƣớng gió, nhà làm việc bố trí gần cổng ra vào

công trƣờng để tiện giao dịch .

Nhà bếp ,vệ sinh : bố trí cuối hƣớng gió .

Tuy nhiên các tính toán trên chỉ là lý thuyết, thực tế áp dụng vào công

trƣờng là khó vì diện tích thi công bị hạn chế bởi các công trình xung quanh,

tiền đầu tƣ cho xây dựng lán trại tạm đã đƣợc nhà nƣớc giảm xuống đáng kể.

Do đó thực tế hiện nay ở các công trƣờng, ngƣời ta hạn chế xây dựng nhà tạm.

Chỉ xây dựng những khu cần thiết cho công tác thi công. Biện pháp để giảm

diện tích lán trại tạm là sử dụng nhân lực địa phƣơng.

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


= 5340 KN/m
2
.
Sức chịu tải cho phép [P]:
R = Pgh/Fs = 5340/3 = 1780KN/m
2
.
Tổng tải trọng tính toán thẳng đứng tại đáy móng khối quy ƣớc:
Nqƣ =N +Gđất +Gcọc = 1468,84 + (18,9.3 + 14,1.2,5 +18,8.1,5 + 18,8.2).3,4.1,1
+ 13.0,25.0,25.4.2,5.1,1 = 2119,82KN
Mqƣ = M = 39,078KNm.
Mô men chống uốn của tiết diện dq
F
:
2 2
31,77.2,12 1,33
6 6
dq
bh
W m
max
min
2119,82 39,078
3,4 1,33dq dq
N M
F W
2
max 594,67 /KN m
2
min 535,9 /KN m
tb = 565,23KN/m2.
Nhận thấy: R
R
tb
2.1max
Nhƣ vậy, điều kiện cƣờng độ của đất nền đƣợc thoả mãn.
5. Kiểm tra độ lún của móng cọc:
Tính toán độ lún của móng, ta áp dụng phƣơng pháp cộng lún từng lớp.
Để áp dụng phƣơng pháp này, ta chia nền đất thành nhiều lớp có chiều dày
1 m < b/4 = 1,77/4=0,4425m.
Độ lún của móng cọc đƣợc tính với tải trọng tiêu chuẩn:
N
tc
= N
tt
/1,15 = 2119,82/1,15 = 1843KN
ứng suất gây lún tại đáy móng khối quy ƣớc là:
gl = Ntc/Fqƣ - h = 1843/3,75 – 17,6.13 = 256 KN/m
2
.
Độ lún đƣợc tính theo công thức sau, với 8.0 , E0 = 39000KN/m
2
.
j
ii h
E
S
1
8.0
;
với bt = i.hi. Đối với những lớp dƣới mực nƣớc ngầm thì của các lớp đất
dƣới mực nƣớc ngầm bằng - n với n = 10KN/m
3
.
Bảng tính lún móng quy ƣớc
Lớp đất
phân tố
Z (m)
A
B
A
z
k
0ki gl
(KN/m
2
)
bt
(KN/m
2
)
1 0 1,2 0 1,000 256 229
2 0,424 - 0.2 0,968 248 237
3 0,848 - 0.4 0,83 212 245
TRỤ SỞ VĂN PHÒNG SỐ 2 TRẦN PHÚ
Trang : - 82-
4 1,272 - 0.6 0,651 167 253
5 1,696 - 0.8 0,496 127 261
6 2,12 - 1 0,378 97 269
7 2,544 - 1,2 0,294 75 277
8 2,968 - 1,4 0,232 59 285
9 3,392 - 1,6 0,187 48 293
Nhận xét : Tại đáy lớp số 9 bt = 293 > 5. gl = 240 (KN/m
2
). Ta có thể coi tắt
lún tại đây.
S =
cmScmm gh 899,00099,0424,0].9,55,77,97,127,162,218,24
2
8,46,25
[
3900
8,0
Kết luận: Với cách bố trí cọc nhƣ trên thì móng hoàn toàn đảm bảo về điều
kiện sức chiụ tải và ổn định của nền đất.
6. Tính toán chọc thủng đài móng:
Giả thiết lớp bảo vệ dày 0,1 m, với chiều cao đài là 0,8 m h0 = 0,8 – 0,1 =
0,7 m.
Xét b =1,25m.
bc = 0,22m . bc + 2h0 = 0,3 + 2.0,7 = 1,7m > b = 1,25m nên công thức
kiểm tra chọc thủng là:
Pdt (bc + b).h0.k.Rk.
Trong đó:
- bc: Chiều rộng của cột.
- b: Cạnh đáy dài song song với bc ; b =1,25m.
- Pdt: Sức chịu kéo tính toán của bê tông. Sử dụng bê tông mác 250# có Rp =
880 KN/m
2
.
- Pdt: Tổng nội lực tại đỉnh các cọc nằm giữa mép đài và lăng thể chọc thủng:
Pdt=2.p0max =2.329,93 =659,86KN
k: Hệ số phụ thuộc vào tỷ số c/h0 lấy theo bảng 5-13 “Nền và Móng”.
Với c/h0 = 0,125/0,7 = 0,18 tra bảng có k = 1,38.
(bc+b).h0.k.Rk=(0,3+1,25).0,7.1,38.880 = 1317 KN
Pdt = 659,86 < (bc + b).h0.k.Rk = 1317KN
Do vậy đài móng đủ khả năng chịu chọc thủng của cột.
Tính toán cƣờng độ trên tiết diện nghiêng theo lực cắt:
Điều kiện cƣờng độ đƣợc viết nhƣ sau: Q bh0.Rbt
Q = 2.p0max =659,86KN
= 0,7.
20 )(1
c
h
= 0,7.
2)
35,0
7,0
(1
= 1,57.
Vì c=0,125m<0,5h0 = 0,35m nên lấy c= 0,5h0 = 0,35m để tính
bh0.Rbt = 1,57.1,25.0,7.880 = 1210 (KN) > Q
Điều kiện chống phá hoại trên tiết diện nghiêng đƣợc đảm bảo.
7. Tính toán đài chịu uốn:
TRỤ SỞ VĂN PHÒNG SỐ 2 TRẦN PHÚ
Trang : - 83-
Qua việc tính toán chịu uốn này ta xác định đƣợc diện tích cốt thép đặt ở đáy
đài theo 2 phƣơng.
Tính toán cốt thép theo phƣơng cạnh dài:
Mô men tại tiết diện mép cột:
M1-1 = 2p0max.(c + d/2)
= 2.329,93.(0,125 + 0,125) = 164,97KN.
Diện tích cốt thép:
21
1 3
0
164,97
11,4
0.9 0,9 0,7 280 10s
M
F cm
h R
Chọn 9 14 a150 có Fs = 13,85 cm
2
.
Kiểm tra: = Fs/(b.h0) = 13,85/(1,25.0,7) =
0,16% > min = 0,1%.
Do vậy bố trí 9 14, a150.
Tính toán cốt thép theo phƣơng cạnh ngắn:
Mô men tại tiết diện mép cột :
M2-2= 0,265.(Pmin + Pmax ) = 0,265.(329,93 + 292,13 ) = 164,85KN.
Diện tích cốt thép tính theo công thức:
2
2 3
0
2 164,85
11,36
0.9 0,9 0,7 280 10s
M
F cm
h R
Chọn 9 14 a150 có Fs = 13,85 cm
2
.
Kiểm tra: = Fs/(b.h0) = 13,85/(1,25.0,7) = 0,16% > min = 0,1%.
IV. Tính toán móng cọc cho cột Giữa.
1. Xác định tải trọng.
Tải trọng chân cột lấy từ bảng tổ hợp:
. Móng cột giữa : M = -124,89KNm.
N = - 2747,39KN
Q = -47,13KN
+ Trọng lƣợng giằng móng 22x50cm theo cả 2 phƣơng truyền vào đài
móng:
25 0,22 0,5 (5,4 4,2) 26,4gN bhl KN
+ Tải trọng bản thân do cột tầng 1tác dụng xuống:
25 0,3 0,4 4,05 12,15cN bhl KN
Nội lực tính toán tác dụng tại đỉnh móng:
0 124,89M KNm
0 47,13Q KN
0 2747,39 26,4 12,15 2785,94g cN N N N KN
2. Sơ bộ chọn số cọc và kích thƣớc đài.
Sơ bộ xác định số lƣợng cọc: P
N
n
- Hệ số kinh nghiệm, kể đến ảnh hƣởng của lực ngang và mô men = 1,2.
1
2
5
0
1600
2
5
0
7
5
0
2
5
0
250 1100 250
2
2
0
600
125 250 250 125
1
2
5
2
5
0
5
0
0
2
5
0
1
2
5
850
c=125
2
6
5
TRỤ SỞ VĂN PHÒNG SỐ 2 TRẦN PHÚ
Trang : - 84-
N- Tổng lực tại cao trình đáy đài, trong trƣờng hợp tính sơ bộ ta lấy tại chân
cột
N= 2785,94KN
P- sức chịu tải tính toán của cọc = 426 KN
n = 1,2.(2785,94/426) = 7,84 cọc. Chọn 8 cọc
Xác định kích thƣớc đài cọc.
Các yêu cầu cấu tạo khi chọn kích thƣớc đài cọc:
Chiều dày đài cọc không đƣợc nhỏ hơn 300mm.
Đầu cọc chôn vào đài không nhỏ hơn 50mm
Cốt thép dọc của cọc phải chôn vào đài một đoạn không dƣới 250mm và không
nhỏ hơn chiều dài neo.
Khoảng cách giữa tim hai cọc cạnh nhau từ 3d-6d, d-cạnh cọc.
Từ các yêu cầu trên ta chọn kích thƣớc đài cọc nhƣ hình vẽ sau:
6
5
0
6
5
0
125250 500 250 500 250 125
1
2
5
2
5
0
4
0
0
2
5
0
4
0
0
2
5
0
1
2
5
250 750 750 250
2
5
0
2
5
0
625 750 625
2000
1
8
0
0
375 375
Kiểm tra tính móng cọc đài thấp : h 0,7hmin .
b
Q
tgh )
2
45(min

; lớp đất từ đáy đài trở lên có: = 10, = 18,9 KN/m3
. Qb : tổng tải trọng ngang.
Từ kết quả nội lực tại chân cột : có Qb= Qmax = 47,13KN.
b: cạnh đáy đài theo phƣơng H, b = 1,25m.
hmin =tg ( 45
o

010
2
).
47,13
18, 9.1,8
= 2,37m
Thay số vào ta có 0,7 minh = 1,66m.
Nhƣ vậy, chiều sâu chôn móng = 4m > 0,7 minh = 1,66m thoả mãn việc tính
toán theo móng cọc đài thấp.
Xác định tải trọng tại cao trình đáy đài:
Tải trọng thẳng đứng phải thêm phần trọng lƣợng của đài và đất nằm trên nó.
Trọng lƣợng này tính gần đúng nhƣ sau với: = 20KN/m3.
1,8.2.4.20 = 288KN
Vậy tải trọng thẳng đứng tại cao trình đáy đài sẽ là:
TRỤ SỞ VĂN PHÒNG SỐ 2 TRẦN PHÚ
Trang : - 85-
N
tt
= 2785,94+288 = 3073,94KN
Mô men tại cao trình đáy đài là:
M
tt
= M0 + Q0.hđ = 124,89 + 47,13.0,8 = 162,6KNm
Tải trọng nằm ngang vẫn là Q = 47,13KN.
3. Tính toán kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc: Theo hình vẽ bố trí cọc trong
đài, ta có: max
nx =0,75m,
n
ix
1
2
= 4.0,75
2
+2.0,375
2
= 2,53 m
2
.
Do đó, tải trọng lớn nhất tác dụng lên cọc đƣợc xác định theo công thức sau:
max
max,min 2
.tt tt
c i
N M x
P
n x
max,min
3073,94 162,6 0,75
8 2,53
P
Pmax = 432,44 KN
Pmin = 384,24 KN
Nhƣ vậy, toàn bộ số cọc trong đài đều chịu nén và Pmax <Pđn = 426KN điều
kiện cƣờng độ đƣợc thoả mãn.
4. Kiểm tra cƣờng độ của đất nền:
Để kiểm tra cƣờng độ của nền đất tại mỗi cọc, ngƣời ta coi đài cọc, cọc và
phần đất giữa các cọc là một móng khối, gọi là móng khối quy ƣớc.
Để tính diện tích đáy móng khối quy ƣớc ta làm theo các bƣớc sau đây:
Xác định góc ma sát trung bình của các lớp đất từ mũi cọc trở lên:
Các giá trị góc ma sát trong của đất đều có trong bảng tính chất của đất.
4
02
4
1
10,3 3 1,97 2,5 14,33 1,5 30 2
13
3 2,5 1,5 2
i i
i
tb
i
i
h
h
Góc mở rộng móng khối quy ƣớc:
0
013 3,25
4 4
tb
Diện tích đáy móng khối quy ƣớc tính theo công thức sau:
Fqƣ = Aqƣ.Bqƣ trong đó:
Aqƣ = A1 + 2Ltg .
Bqƣ = B1 + 2Ltg .
A1 = 1,3 m.
B1 = 1,5 m.
L = 9 m
Aqƣ = 1,3 + 2.9.tg3,25 = 2,32 m.
Bqƣ = 1,5 + 2.9.tg3,25 = 2,52 m.
Fqƣ = 2,32.2,52 = 5,85 m
2
.
TRỤ SỞ VĂN PHÒNG SỐ 2 TRẦN PHÚ
Trang : - 86-
Sau khi đã coi móng cọc nhƣ một móng khối quy ƣớc thì việc kiểm tra cƣờng
độ của nền đất ở mũi cọc đƣợc tiến hành nhƣ đối với móng nông trên nền thiên
nhiên, nghĩa là phải thoả mãn điều kiện sau đây:
R
R
tb
2.1max
Với R :Sức chịu tải tính toán của nền tại đáy khối móng quy
ƣớc.
Xác định các thông số trong công thức trên:
[P] : Sức chịu tải tính toán cho phép của đất nền tại đáy móng khối quy ƣớc;
Tính sức chịu tải giới hạn của đất nên tại đáy móng quy ƣớc. Theo Tezaghi
trong “Cơ học đất” ta có:
Pgh = 0,4N . .b + Nq. q.h + 1,3Nc.C
Trong đó:
- N , Nq, Nc: Là những hệ số tra theo sơ đồ V-5 của tezaghi trong “Bài tập cơ
học đất của Vũ Công Ngữ” ta có :
Với của lớp đất mũi cọc là 30 có: N = 23 ; Nq = 22 ; Nc = 21.
q: trọng lƣợng riêng của đất từ đáy móng quy ƣớc trở lên: = tb.
3
. 18,7.2,8 18,9.3 14,1.2,5 18,8.1,5
17,6 /
2,8 3 2,5 1,5
i i
tb
i
h
KN m
h
b: Bề rộng của móng khối quy ƣớc =2,32m;
h: Chiều sâu chôn móng(m) = 13 m...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement