Chia sẻ đồ án, luận văn ngành kiến trúc miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Chet
#1037160

Download miễn phí Đồ án Công trình: Trụ sở làm việc công ty công trình giao thông đường thủy tại Hà Nội

Vữa Bêtông đài móng, giằng móng, nền tầng hầm, t-ờng tầng hầm là BT th-ơng phẩm đ-ợc vận

chuyển đến và dùng máy bơm vào Kết cấu.

-Vữa Bêtông cột, vách tất cả các tầng là BT th-ơng phẩm đ-ợc vận chuyển đến và đổ vào kết cấu bằng

ph-ơng pháp thủ công.

-Vữa Bêtông dầm, sàn, cầu thang là BT th-ơng phẩm đ-ợc vận chuyển đến và đổ vào kết cấu bằng

máy bơm.

-Cốt thép móng, cốt thép cột, ct dầm theo bảng thống kê, tra theo định mức với giả thiết đ-ờng kính

>18mm.

--Cốt thép sàn, cốt thép cầu thang theo bảng thống kê, tra định mức với đ-ờng kính


Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


µy ®-îc chÕ t¹o b»ng t«n, cã s-ên däc vµ s-ên ngang dµy 3mm, mÆt khu«n dµy
2 mm.
C¸c phô kiÖn liªn kÕt: mãc kÑp ch÷ U, chèt ch÷ L
Thanh chèng kim lo¹i
¦u ®iÓm cña bé v¸n khu«n kim lo¹i:
Cã tÝnh “v¹n n¨ng ” ®­îc l¾p ghÐp cho c¸c ®èi t­îng kÕt cÊu kh¸c nhau: mãng khèi lín, sµn,
dÇm, cét, bÓ
Träng l-îng c¸c v¸n nhá, tÊm nÆng nhÊt kho¶ng 16kg, thÝch hîp cho viÖc vËn chuyÓn l¾p th¸o
b»ng thñ c«ng.
C¸c ®Æc tÝnh kü thuËt cña tÊm v¸n khu«n ®-îc nªu trong b¶ng sau:
B¶ng ®Æc tÝnh kü thuËt cña tÊm khu«n ph¼ng:
Réng
(mm)
Dµi (mm) Cao (mm)
M«men qu¸n
tÝnh (cm4)
M«men
kh¸ng uèn (cm3)
300 1800 55 28,46 6,55
300 1500 55 28,46 6,55
220 1200 55 22,58 4,57
200 1200 55 20,02 4,42
150 900 55 17,63 4,3
150 750 55 17,63 4,3
100 600 55 15,68 4,08
B¶ng ®Æc tÝnh kü thuËt tÊm khu«n gãc trong:
KiÓu Réng (mm) Dµi (mm)
700 1500
600 1200
300 900
150x150 1800
1500
100x150 1200
900
7500
600
B¶ng ®Æc tÝnh kü thuËt tÊm khu«n gãc ngoµi:
KÝch th-íc Réng Dµi (mm)
Tr-êng ®¹i hoc DLHP §å ¸N TèT NGHIÖP
KHOA X¢Y DùNG TRÇN V¡N NGäC - LíP XD 1001
75
(mm)
1800
1500
100x100 1200
750
600
ThiÕt kÕ v¸n khu«n ®µi vµ gi»ng:
C¨n cø vµo b¶n vÏ thiÕt kÕ mãng vµ sù linh ho¹t trong thùc tÕ thi c«ng mµ l¾p ghÐp, dïng c¸c
tÊm v¸n khu«n cho hîp lý.
ThiÕt kÕ v¸n khu«n thµnh mãng:
C¸c lùc ngang t¸c dông vµo v¸n khu«n: khi thi c«ng, do ®Æc tÝnh cña v÷a bª t«ng b¬m vµ thêi gian
®æ bª t«ng b»ng b¬m lµ kh¸ nhanh, do vËy v÷a bª t«ng trong ®µi kh«ng ®ñ thêi gian ®Ó ninh kÕt hoµn
toµn.
¸p lùc ngang tèi ®a cña v÷a bª t«ng t-¬i:
Ptt1 = n x x H = 1,3 x 2500 x 0,75 = 3575 (kg/m
2 )
MÆt kh¸c khi bª t«ng b»ng m¸y cã t¶i träng ®éng t¸c dông vµo v¸n khu«n:
Ptt2 = 1,3 x 400 = 520 (kg/m
2)
T¶i träng do ®Çm rung:
Ptt3 = 1,3.200 = 260 kg/m
2
T¶i träng ngang tæng céng t¸c dông vµo v¸n khu«n :
Ptt = 3575+520+260 = 4355 (kg/m2)
T¶i träng t¸c dông lªn 1 tÊm v¸n khu«n lµ :
qtt = Ptt.0,3 = 4355 x 0,3 =1307 (kg/m2)
TÝnh to¸n cho ®µi mãng M1: (a x b xh) =
(1,8.1,8.1,2)m
TÝnh kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c s-ên ngang:
Gäi kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c s-ên ngang lµ lsn , coi v¸n
khu«n thµnh mãng nh- dÇm liªn tôc víi c¸c gèi tùa lµ
s-ên ngang.
M«men trªn nhÞp cña dÇm liªn tôc lµ:
W.R
10
l.q
M
2
sn
tt
max
Trong ®ã:
R: C-êng ®é v¸n khu«n kim lo¹i
W:M«men kh¸ng uèn cña v¸n khu«n (víi tÊm
v¸n b = 30cm cã
w = 6,55cm2)
§Ó v¸n khu«n chÞu ®-îc lùc t¸c dông th× Mmaxx M
)cm(102
07,13
55,6.2100.10
q
W.R.10
l
ttsn
Thùc tÕ ta chän l sn = 80cm.
Ta cÇn kiÓm tra l¹i ®é vâng cña v¸n khu«n thµnh mãng.
T¶i träng dïng ®Ó tÝnh vâng cña v¸n khu«n:
qtt
S-ên ngang
S-ên ®øng
VK thÐp
Chèng xiªn
Tr-êng ®¹i hoc DLHP §å ¸N TèT NGHIÖP
KHOA X¢Y DùNG TRÇN V¡N NGäC - LíP XD 1001
76
Ptc = (2500+200+400) =3100 (Kg/m² )
T¶i träng t¸c dông lªn mét tÊm v¸n khu«n.
qtc = Ptc.0,3 = 3100.0,3 = 930 kg/m2
Coi v¸n khu«n ®-îc kª lªn c¸c thanh nÑp ngang nh- mét dÇm liªn tôc, víi c¸c gèi tùa lµ c¸c thanh
s-ên ngang.
§é vâng f ®-îc tÝnh theo c«ng thøc
f =
EJ.128
l.q
4tc
Víi thÐp cã: E = 2,1.106 Kg/cm²; J= 28,46cm4
f = )(007,0
46,28.10.1,2.128
50.3,9
6
4
cm
§é vâng cho phÐp
[f] = )(2,080.
400
1
.
400
1
cml
Ta thÊy: f < [f], do ®ã kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c thanh s-ên cña v¸n khu«n thµnh ®µi mãng b»ng
80cm lµ ®¶m b¶o.
- TÝnh kÝch th-íc s-ên ngang vµ kho¶ng c¸ch s-ên ®øng:
- Chän s-ên ngang b»ng gç nhãm V, kÝch th-íc: 10x10cm
- Chän kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c s-ên ®øng theo ®iÒu kiÖn bÒn cña s-ên ngang: coi s-ên ngang
nh- dÇm ®¬n gi¶n cã nhÞp lµ c¸c kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c s-ên ®øng (lsd).
- T¶i träng ph©n bè trªn chiÒu dµi s-ên ngang:
qtt = P
tt
lsn = 3267,5 1 = 3267,5 (Kg/m) = 32,68 (Kg/cm)
- M«men lín nhÊt trªn nhÞp:
Mmax =
10
lq 2sd
tt
max = 3
max
b
M.6
=
3
2
sd
tt
b.10
lq.6
[ ] = 150 Kg/cm2
lsd
68,32.6
10.150.10
.6
]..[10 33
ttq
b
= 87,46 cm
Chän kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c s-ên ®øng lsd = 80 cm
- KiÓm tra ®é vâng cña thanh s-ên ngang:
qtc = (2500 0,75+400+300) 0,8 = 2060 Kg/m
f =
sn
4
sd
tc
)EJ.(384
lq.5
Víi gç cã:
E =105 Kg/cm2 ; J=
12
10
12
b 44
= 833,3 cm4
f =
3,833.10.384
80.6,20.5
5
4
= 0,132 cm < [f] =
400
l sd
=
400
80
= 0,2 cm.
VËy kÝch th-íc s-ên ngang chän 10x10 cm lµ ®¶m b¶o.
Tr-êng ®¹i hoc DLHP §å ¸N TèT NGHIÖP
KHOA X¢Y DùNG TRÇN V¡N NGäC - LíP XD 1001
77
- TÝnh kÝch th-íc s-ên ®øng:
Coi s-ên ®øng nh- dÇm gèi t¹i vÞ trÝ c©y chèng xiªn chÞu lùc tËp trung do s-ên ngang truyÒn
vµo.
- Chän s-ên ®øng b»ng gç nhãm V. Dïng 2 c©y chèng xiªn ®Ó chèngs-ên ®øng ë t¹i vÞ trÝ cã
s-ên ngang. Do ®ã s-ên ®øng kh«ng chÞu uèn kÝch th-íc s-ên ®øng chän theo cÊu t¹o: bxh =
10x10cm.
TÝnh to¸n cho ®µi mãng M2,
(a x b x h) = (1,8.2,9.1,2)m
Ta thÊy lùc t¸c dông lªn v¸n khu«n thµnh mãng, lùc t¸c dông lªn c¸c s-ên ngang,
S-ên däc cña mãng M2,M3 còng nh- mãng M1:
Nh- vËy ta kh«ng cÇn kiÓm tra kh¶ n¨ng chÞu lùc cña c¸c lo¹i ®µ.
ThiÕt kÕ hÖ thèng sµn c«ng t¸c phôc vô thi c«ng bª t«ng.
Sµn c«ng t¸c phôc vô thi c«ng bª t«ng ph¶i ®¶m b¶o æn ®Þnh v÷ng ch¾c t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho
thao t¸c cña c«ng nh©n. Tuy nhiªn trªn thùc tÕ th× ta chØ cÇn 1 ®Õn 2 tÊm v¸n gç ®-îc thiÕt kÕ nh- b¶n
vÏ.
Mçi tÊm v¸n chØ cho phÐp 1 c«ng nh©n ®-îc ®øng lªn khi thao t¸c ®æ bª t«ng. ¦u ®iÓm cña viÖc sö
dông lo¹i nµy lµ nã rÊt linh ho¹t, nhÑ nhµng, cã thÓ dÞch chuyÓn tíi c¸c vÞ trÝ kh¸c nhau gióp cho
c«ng nh©n thao t¸c ®æ bª t«ng ®-îc dÔ dµng.
Víi c«ng t¸c ®-îc b¾c ngang qua hÖ thèng víi v¸n khu«n ®µi mãng, t¶i träng t¸c dông lªn v¸n
khu«n chñ yÕu lµ ng-êi dông cô mang theo. Do vËy, khèi l-îng ®Æt trªn tÊm v¸n lµ kh«ng lín l¾m ta
chän v¸n c«ng t¸c lµ mét tÊm gç cã bÒ réng 30cm, dµy 3cm.
1.C«ng t¸c coffa:
L¾p dùng:
Coffa, ®µ gi¸o ph¶i ®-îc thiÕt kÕ vµ thi c«ng ®¶m b¶o ®é cøng, æn ®Þnh dÔ th¸o l¾p kh«ng g©y khã
kh¨n cho viÖc ®æ vµ ®Çm bªt«ng.
Coffa ph¶i d-îc ghÐp kÝn, khÝt kh«ng ®Ó lµm mÊt n-íc xi m¨ng, b¶o vÖ cho bªt«ng míi ®æ d-íi t¸c
®éng cña thêi tiÕt .
Tr-êng ®¹i hoc DLHP §å ¸N TèT NGHIÖP
KHOA X¢Y DùNG TRÇN V¡N NGäC - LíP XD 1001
78
Coffa thµnh bªn cña c¸c kÕt cÊu t-êng, sµn, dÇm cét nªn l¾p dùng sao cho phï hîp víi viÖc th¸o dì
sím mµ kh«ng ¶nh h-ëng ®Õn c¸c phÇn coffa, ®µ gi¸o cßn l-u l¹i ®Ó chèng ®ì .
Trô chèng cña ®µ gi¸o ph¶i ®Æt v÷ng ch¾c trªn nÒn cøng, kh«ng bÞ tr-ît, kh«ng bÞ biÕn d¹ng khi chÞu
t¶i träng trong qu¸ tr×nh thi c«ng.
Trong qu¸ tr×nh l¾p, dùng coffa cÇn cÊu t¹o 1 sè lç thÝch hîp ë phÝa d-íi khi cä röa nÒn n-íc tho¸t ra
ngoµi .
Khi l¾p dùng coffa ®µ gi¸o ®-îc sai sè cho phÐp theo quy ph¹m .
Thi c«ng l¾p c¸c tÊm coffa kim lo¹i, dïng liªn kÕt ch÷ U vµ ch÷ L.
TiÕn hµnh l¾p c¸c tÊm nµy theo h×nh d¹ng kÕt cÊu mãng, t¹i c¸c vÞ trÝ gãc dïng nh÷ng tÊm gãc trong
.
TiÕn hµnh l¾p c¸c thanh chèng kim lo¹i :
Coffa ®µi cäc ®-îc l¾p s½n thµnh tõng m¶ng v÷ng ch¨c theo thiÕt kÕ ë bªn ngoµi hè mãng .
Dïng cÇn cÈu, kÕt hîp víi thñ c«ng ®-a v¸n khu«n tíi vÞ trÝ cña tõng ®µi .
Khi cÈu l¾p chó ý n©ng h¹ v¸n khu«n nhÑ nhµng, tr¸nh va tr¹m m¹nh g©y biÕn d¹ng cho v¸n khu«n.
C¨n cø vµo mèc tr¾c ®¹t trªn mÆt ®Êt, c¨ng d©y lÊy tim vµ h×nh bao chu vi cña tõng ®µi .
Cè ®Þnh c¸c tÊm m¶ng víi nhau theo ®óng thiÕt kÕ b»ng c¸c d©y ch»ng neo vµ c¸c c©y chèng .
T¹i c¸c vÞ trÝ thiÕu hôt do m« ®uyn kh¸c nhau th× ph¶i chÌn b»ng v¸n gç cã ®é dµy tèi thiÓu b»ng 40
mm.
Tr-íc khi ®æ bªt«ng, mÆt v¸n khu«n ph¶i ®-îc quÐt 1 líp dÇu chèng dÝnh .
Dïng m¸y thuû b×nh hoÆc m¸y kinh vÜ, th-íc, d©y däi ®Ó kiÓm tra l¹i kÝch th-íc, to¹ ®é cña c¸c ®µi.
Th¸o dì:
Coffa ®µ gi¸o chØ ®-îc th¸o dì khi bªt«ng ®¹t ®-îc c-êng ®é cÇn thiÕt ®Ó kÕt cÊu chÞu ®-îc träng
l-îng b¶n th©n vµ t¶i träng thi c«ng kh¸c. Khi th¸o dì coffa cÇn tr¸nh kh«ng g©y øng suÊt ®ét ngét
hoÆc va ch¹m m¹nh lµm h- h¹i ®Õn kÕt cÊu bªt«ng .
C¸c bé phËn coffa ®µ gi¸o kh«ng cßn chÞu lùc sau khi bªt«ng ®· ®ãng r¾n cã thÓ th¸o dì khi
bªt«ng ®¹t 50 daN/cm2
§èi víi coffa ®µ gi¸o chÞu lùc chØ ®-îc th¸o dì khi bªt«ng ®¹t ®-îc c-êng ®é theo
quy ph¹m.
Khi th¸o dì coffa ®µ gi¸o ë c¸c sµn ®æ bªt«ng toµn khèi cña nhµ nhiÒu tÇng nªn thùc hiÖn nh- sau
:
Gi÷ l¹i toµn bé ®µ gi¸o vµ cét chèng ë tÊm sµn n»m kÒ d-íi tÊm sµn s¾p ®æ bª t«ng .
Th¸o dì tõng bé phËn cña cét chèng, coffa trong tÊm sµn d-íi n÷a vµ gi÷ l¹i c¸c cét chèng an toµn
c¸ch nhau 2 m d-íi dÇm cã nhÞp > 4m .
ViÖc chÊt t¶i tõng phÇn lªn kÕt cÊu sau khi th¸o dì coffa ®µ gi¸o cÇn ph¶i tÝnh to¸n theo c-êng ®é
bªt«ng ®· ®¹t, lo¹i kÕt cÊu vµ c¸c ®Æc tr-ng vÒ t¶i träng ®Ó tr¸nh c¸c vÕt nøt vµ c¸c h- háng kh¸c ®èi
víi kÕt cÊu. ViÖc chÊt toµn bé t¶i träng lªn c¸c kÕt cÊu ®· th¸o dì hÕt coffa ®µ gi¸o chØ ®-îc thùc hiÖn
khi bªt«ng ®· ®¹t c-êng ®é thiÕt kÕ .
Víi bªt«ng mãng lµ khèi lín, ®Ó ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt th× sau 7 ngµy míi ®-îc phÐp th¸o dì
v¸n khu«n.
Tr-êng ®¹i hoc DLHP §å ¸N TèT NGHIÖP
KHOA X¢Y DùN...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement