Chia sẻ đồ án, luận văn ngành kiến trúc miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Caine
#1037068

Download miễn phí Đề tài Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm M4 - K1 thuộc địa phận huyện Con Cuon - Nghệ An

 Lời Thank . 1

Phần I: . 2

Lập báo cáo đầu t- xây dựng tuyến đ-ờng. 2

Ch-ơng 1: Giới thiệu chung . .

I. Giới thiệu. .

II. Các quy phạm sử dụng:. .

III. Hình thức đầu t-:. .

IV. Đặc điểm chung của tuyến. . .

Ch-ơng 2: Xác định cấp hạng đ-ờng . .

và các chỉ tiêu kỹ thuật của đ-ờng. .

I. Xác định cấp hạng đ-ờng. .

II. Xác định các chỉ tiêu kỹ thuật. .

Ch-ơng 3: Thiết kế tuyến trên bình đồ. .

I.Vạch ph-ơng án tuyến trên bình đồ. .

II.Thiết kế tuyến . .

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


kÕt cÊu g©y ra
Víi ( av = 0) v× líp nµy n»m trªn cïng cña ¸o ®-êng nªn kh«ng tÝnh ab
+[ ]: Lµ øng suÊt c¾t cho phÐp cña líp bª t«ng nhùa
§æi hai líp BTN vÒ mét líp t-¬ng ®-¬ng theo c«ng thøc
Etb = E1 [
K
Kt
1
1 3/1
]3
Trong ®ã: t = E2/E1; K = h2/h1
Líp vËt liÖu Ei Hi K T Etbi Htbi
BTN chÆt h¹t mÞn 300 5 0.714 1.2 270 12
BTN chÆt h¹t th« 250 7
X¸ch ®Þnh m« ®un ®µn håi chung trªn mÆt líp mãng cÊp phèi ®¸ d¨m b»ng
c¸ch qui ®æi nh- trªn:
Líp vËt liÖu Ei Hi K T Etbi Htbi
CÊp phèi ®¸ d¨m lo¹i I 300 16 0.53 1.2 266.70 46
CÊp phèi ®¸ d¨m lo¹i II 250 30
vËy 394.1
33
46
D
H
nªn Etb ®-îc nh©n thªm víi β = 1.154 (b¶ng 3-6 trang 42
TCN 211-06)
=>Etb = 266.70 *1.154 = 307.77 (Mpa)
Tõ tû sè, 394.1
D
H
, 136.0
77.307
420
tbE
E
( tra to¸n ®å h×nh 3-1 TCN211-06)
47.0
1tb
chm
E
E
=> Echm = 0.47*307.77 = 144.65(Mpa)
Ta cã s¬ ®å tÝnh to¸n : 36.0
33
12
D
H
, Etb= 270 , Echm=144.65
Tr-êng §¹i häc d©n lËp H¶i Phßng tiÎu ¸n tèt nghiÖp
Khoa X©y dùng ThiÕt kÕ ®-êng ¤ t«
Sinh Viªn thùc hiÖn: PH¹M V¡N hoµng líp xd903 Trang
52
86.1
65.144
270
chm
tb
E
E
( tra to¸n ®å h×nh 11-33 trang 120 thiÕt kÕ
®-êng « t« tËp 2 ) ta ®-îc
P
Tax =0.34 víi p = 6 daN/cm2 = 0.6 (Mpa)
=> Tax=0.34x0.6 = 0.204 (Mpa) lµ øng suÊt c¾t xuÊt hiÖn d-íi ®¸y líp Bª t«ng
nhùa h¹t th«
- X¸c ®Þnh [ ]: [ ]= K/ C, trong ®ã:
K/=1,6
C=3 ( daN/cm2 ) = 0.3 (Mpa)(theo s¸ch thiÕt kÕ ®-êng tËp 2 trang 122)
[ ]= K/ C = 1,6 0.3 = 0.48 (Mpa)
VËy => ax=0.204 (Mpa) < [ ] = 0.48 (Mpa)
KÕt luËn: Líp Bª t«ng nhùa ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn trù¬t
3.3 KiÓm tra líp vËt liÖu kÐm dÝnh theo tiªu chuÈn ®¶m b¶o kh«ng tr-ît::
- Trong líp ¸o ®-êng ®Ò xuÊt th× líp mãng d-íi lµ CP ®¸ d¨m- ®©y lµ líp vËt liÖu
kÐm dÝnh nªn cÇn kiÓm tra ®iÒu kiÖn tr-ît trong líp kÕt cÊu nµy
- §Ó ®¶m b¶o kh«ng ph¸t sinh biÕn d¹ng dÎo côc bé trong líp cÊp phèi ®¸ d¨m th×
kÕt cÊu ¸o ®-êng ph¶i ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn:
ax + av [ ]
Trong ®ã:
+ ax : lµ øng suÊt c¾t ho¹t ®éng lín nhÊt do t¶i träng xe g©y ra trong nÒn ®Êt
t¹i thêi ®iÓm ®ang xÐt (Mpa)
+ av lµ øng suÊt c¾t chñ ®éng do träng l-îng b¶n th©n kÕt cÊu mÆt ®-êng g©y
ra trong nÒn ®Êt (Mpa)
+[ ]: lµ øng xuÊt c¾t cho phÐp cña líp mãng cp ®¸ d¨m ®Ó ®¶m b¶o kh«ng
ph¸t sinh biÕn d¹ng dÎo côc bé trong líp ®ã (Mpa)
X¸ch ®Þnh ax:
- §æi hai líp BTN vµ CP ®¸ d¨m lo¹i 1 tiªu chuÈn vÒ mét líp t-¬ng ®-¬ng b»ng
c¸ch ®æi dÇn 2 líp mét tõ d-íi lªn trªn theo c«ng thøc:
Etb = E1 [
K
Kt
1
1 3/1
]3
Trong ®ã: t = E2/E1; K = h2/h1
Líp vËt liÖu Ei Hi K T Etbi Htbi
BTN chÆt h¹t mÞn 300 5 0.22 1.05 287.85 28
Tr-êng §¹i häc d©n lËp H¶i Phßng tiÎu ¸n tèt nghiÖp
Khoa X©y dùng ThiÕt kÕ ®-êng ¤ t«
Sinh Viªn thùc hiÖn: PH¹M V¡N hoµng líp xd903 Trang
53
BTN chÆt h¹t th« 250 7 0.44 0.83 285 23
CP ®¸ d¨m lo¹i 1 300 16
+ Tû sè 848.0
33
28
D
H
nªn trÞ sè Etb ®-îc nh©n víi hÖ sè β=1.083 (tra b¶ng 3-6
trang 42 TCN 211-06)
=> Etb
tt = β x Etb = 1.083 x 287.85 = 311.74 (Mpa)
Tõ tû sè 843.0
33
28
D
H
vµ Etb
tt/ Ecpdd2= 311.74/ 250 = 1.25;
P
Tax = 0.17 ( tra to¸n ®å
h×nh 11-13 trang 120 s¸ch thiÕt kÕ p2) => Tax=0.17 x 0.6 = 0.102 (Mpa)
- X¸c ®Þnh [T]: [T]= K/ C, trong ®ã:
K/=1,6
C=3 ( daN/cm2 ) = 0.3 (Mpa)(theo s¸ch thiÕt kÕ ®-êng tËp 2 trang 122)
[T]= K/ C = 1,6 0.3 = 0.48 (Mpa)
VËy => Tax=0.102(Mpa) < [T] = 0.48 (Mpa)
KÕt luËn: Líp vËt liÖu kÐm dÝnh ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn tr-ît
3.4 KÕt LuËn
C¸c kÕt qu¶ kiÓm to¸n tÝnh to¸n ë trªn cho thÊy kÕt cÊu dù kiÕn ®¶m b¶o ®-îc
tÊt c¶ c¸c ®iÒu kiÖn vÒ c-êng ®é.
Tr-êng §¹i häc d©n lËp H¶i Phßng tiÎu ¸n tèt nghiÖp
Khoa X©y dùng ThiÕt kÕ ®-êng ¤ t«
Sinh Viªn thùc hiÖn: PH¹M V¡N hoµng líp xd903 Trang
54
Ch-¬ng 7: luËn chøng kinh tÕ - kü thuËt
so s¸nh lùa chän ph-¬ng ¸n tuyÕn
I. §¸nh gi¸ c¸c ph-¬ng ¸n vÒ chÊt l-îng sö dông
- TÝnh to¸n c¸c ph-¬ng ¸n tuyÕn dùa trªn hai chØ tiªu :
+) Møc ®é an toµn xe ch¹y
+) Kh¶ n¨ng th«ng xe cña tuyÕn.
- X¸c ®Þnh hÖ sè tai n¹n tæng hîp
HÖ sè tai n¹n tæng hîp ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau :
Ktn =
14
1
iK
Víi Ki lµ c¸c hÖ sè tai n¹n riªng biÖt, lµ tû sè tai n¹n x¶y ra trªn mét ®o¹n
tuyÕn nµo ®ã ( cã c¸c yÕu tè tuyÕn x¸c ®Þnh ) víi sè tai n¹n x¶y ra trªn mét ®o¹n
tuyÕn nµo chän lµm chuÈn.
+) K1 : hÖ sè xÐt ®Õn ¶nh h-ëng cña l-u l-îng xe ch¹y ë ®©y K1 = 0.467.
+) K2 : hÖ sè xÐt ®Õn bÒ réng phÇn xe ch¹y vµ cÊu t¹o lÒ ®-êng K2 = 1,35.
+) K3 : hÖ sè cã xÐt ®Õn ¶nh h-ëng cña bÒ réng lÒ ®-êng K3 = 1.4
+) K4 : hÖ sè xÐt ®Õn sù thay ®æi dèc däc cña tõng ®o¹n ®-êng.
+) K5 : hÖ sè xÐt ®Õn ¶nh h-ëng cña ®-êng cong n»m.
+) K6 : hÖ sè xÐt ®Õn ¶nh h-ëng cña tÇm nh×n thùc tÕ cã thÓ trªn ®-êng K6=1
+) K7 : hÖ sè xÐt ®Õn ¶nh h-ëng cña bÒ réng phÇn xe ch¹y cña cÇu th«ng qua
hiÖu sè chªnh lÖch gi÷a khæ cÇu vµ bÒ réng xe ch¹y trªn ®-êng K7 = 1.
+) K8 : hÖ sè xÐt ®Õn ¶nh h-ëng cña chiÒu dµi ®o¹n th¼ng K8 = 1.
+) K9 : hÖ sè xÐt ®Õn ¶nh h-ëng cña l-u l-¬ng chç giao nhau K9=1.5
+) K10 : hÖ sè xÐt ®Õn ¶nh h-ëng cña h×nh thøc giao nhau K10 = 1.5.
+) K11 : hÖ sè xÐt ®Õn ¶nh h-ëng cña tÇm nh×n thùc tÕ ®¶m b¶o t¹i chç giao
nhau cïng møc cã ®-êng nh¸nh K11 = 1.
+) K12: hÖ sè xÐt ®Õn ¶nh h-ëng cña sè lµn xe trªn ®-êng xe ch¹y K12 = 1.
Tr-êng §¹i häc d©n lËp H¶i Phßng tiÎu ¸n tèt nghiÖp
Khoa X©y dùng ThiÕt kÕ ®-êng ¤ t«
Sinh Viªn thùc hiÖn: PH¹M V¡N hoµng líp xd903 Trang
55
+) K13 : hÖ sè xÐt ®Õn ¶nh h-ëng cña kho¶ng c¸ch tõ nhµ cöa tíi phÇn xe ch¹y
K13 = 2.5.
+) K14 : hÖ sè xÐt ®Õn ¶nh h-ëng cña ®é b¸m cña mÆt ®-êng vµ t×nh tr¹ng mÆt
®-êng K14 = 1
TiÕn hµnh ph©n ®o¹n cïng ®é dèc däc, cïng ®-êng cong n»m cña c¸c
ph-¬ng ¸n tuyÕn. Sau ®ã x¸c ®Þnh hÖ sè tai n¹n cña hai ph-¬ng ¸n :
KtnPaI I = 7.35
Ktn PaI = 6.5
II. §¸nh gi¸ c¸c ph-¬ng ¸n tuyÕn theo nhãm chØ tiªu vÒ kinh tÕ vµ
x©y dùng.
1.LËp tæng møc ®Çu t-.
B¶ng tæng hîp khèi l-îng vµ kh¸i to¸n chi phÝ x©y l¾p
TT H¹ng môc
§¬n

§¬n gi¸
Khèi l-îng Thµnh tiÒn
TuyÕn I
TuyÕn
II
TuyÕn I TuyÕn II
I, Chi phÝ x©y dùng nÒn ®-êng (KXDnÒn)
1
Dän mÆt
b»ng
m2 500® 104989.92 104297 52494960 52148640
2
§µo bï
®¾p
®/m3 40000® 24226.09 24411.2 969043600 976446400
3 §µo ®æ ®i ®/m3 50000® 0 0 0 s
4
ChuyÓn
®Êt ®Õn
®¾p
®/m3 45000® 9936.18 10996.8 447128100 494857350
5 Lu lÌn m2 5000® 32.80935 32.5929 164046.75 162964.5
Tæng 1468830707 1523615355
II, Chi phÝ x©y dùng mÆt ®-êng (KXDmÆt)
1 C¸c líp km 4.37458 4.34572 6892785597 6847085830
III, Tho¸t n-íc (Kcèng)
1
Cèng C¸i
85000®
1 1
5950000 11900000
D = 0.75 m 7 14
2
Cèng C¸i
110000®
2 1
35200000 26400000
D=1.0 m 32 24
Tr-êng §¹i häc d©n lËp H¶i Phßng tiÎu ¸n tèt nghiÖp
Khoa X©y dùng ThiÕt kÕ ®-êng ¤ t«
Sinh Viªn thùc hiÖn: PH¹M V¡N hoµng líp xd903 Trang
56
3
Cèng C¸i
137000®
4 3
57540000 47950000
D=1.25 m 42 35
Tæng 98690000 86250000
Gi¸ trÞ kh¸i to¸n 8460306304 8456951184
B¶ng tæng møc ®Çu t-
TT H¹ng môc DiÔn gi¶i
Thµnh tiÒn
TuyÕn I TuyÕn II
1
Gi¸ trÞ kh¸i to¸n x©y
l¾p tr-íc thuÕ
A 8460306304 8456951184
2
Gi¸ trÞ kh¸i to¸n x©y
l¾p sau thuÕ
A' = 1,1A 9306336934 9302646302
3 Chi phÝ kh¸c: B
Kh¶o s¸t ®Þa h×nh, ®Þa
chÊt
1%A 84603063.04 84569511.84
Chi phÝ thiÕt kÕ cë së 0,5%A 42301531.52 42284755.92
ThÈm ®Þnh thiÕt kÕ cë

0,02A 1692061.261 1691390.237
Kh¶o s¸t thiÕt kÕ kü
thuËt
1%A 84603063.04 84569511.84
Chi phÝ thiÕt kÕ
kü thuËt
1%A 84603063.04 84569511.84
Qu¶n lý dù ¸n 4%A 338412252.2 338278047.4
Chi phÝ gi¶i phãng mÆt
b»ng
50,000® 5249496000 5214864000
B 5885711034 5850826729
4 Dù phßng phÝ C = 10%(A' + B) 1519204797 1515347303
5 Tæng møc ®Çu t- D = (A' + B + C) 16711252765 16668820335
Tr-êng §¹i häc d©n lËp H¶i Phßng tiÎu ¸n tèt nghiÖp
Khoa X©y dùng ThiÕt kÕ ®-êng ¤ t«
Sinh Viªn thùc hiÖn: PH¹M V¡N hoµng líp xd903 Trang
57
2. ChØ tiªu tæng hîp.
2.1. ChØ tiªu so s¸nh s¬ bé.
ChØ tiªu
So s¸nh §¸nh gi¸
Pa1 Pa2 Pa1 Pa2
ChiÒu dµi tuyÕn (km) 4.37458 4.34572 +
Sè cèng 5 6 +
Sè cong ®øng 8 9 +
Sè cong n»m 5 5 +
B¸n kÝnh cong n»m min (m) 125 150 +
B¸n kÝnh cong ®øng låi min (m) 2500 2000 +
B¸n kÝnh cong ®øng lâm min (m) 2500 3000 +
B¸n kÝnh cong n»m trung b×nh (m) 162.5 175 +
B¸n kÝnh cong ®øng trung b×nh (m) 3000 3375 +
§é dèc däc trung b×nh (%) 1.063 1.141 +
§é dèc däc min (%) 0.00 0.00 + +
§é dèc däc max (%) 2.9 4.3 +
Ph-¬ng ¸n chän
2.2. ChØ tiªu kinh tÕ.
2.2.1. Tæng chi phÝ x©y dùng vµ khai th¸c quy ®æi:
Tæng chi phÝ x©y dùng vµ khai th¸c quy ®æi ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc
Pq® =
tss
t
t
qd
txt
qd
qd
tc
E
C
K
E
E
1 )1(
. -
t
qd
cl
E )1(
Trong ®ã:
Etc: HÖ sè hiÖu qu¶ kinh tÕ t-¬ng ®èi tiªu chuÈn ®èi víi ngµnh giao th«ng vËn
t¶i hiÖn nay lÊy Etc = 0,12.
Eqd: HÖ sè tiªu chuÈn ®Ó qui ®æi c¸c chi phÝ bá ra ë c¸c thêi gian kh¸c nhau
Eq® = 0,08
Kqd : Chi phÝ tËp trung tõng ®ît quy ®æi vÒ n¨m gèc
Tr-êng §¹i häc d©n ...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement