Tester soft , tester web , tester game .v.v... Chia sẻ kiến thức Kiểm nghiệm phần mềm. Tài liệu cho người lập trình Android, Mobile, IOS....
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ kiến thức Kiểm nghiệm phần mềm. Tài liệu cho người lập trình Android, Mobile, IOS....
Hình đại diện của thành viên
By keenli
#631134 Test case là điều kiện để tester quyết định xem liệu một yêu cầu của ứng dụng có được thõa các điều kiện. Test case là tài liệu test của kỹ sư QA. Đó là dữ liệu test, Tester chuẩn bị nó càng nhiều càng tốt để test các chức năng của ứng dụng.
Và đây là mục đích của việc viết TestCase:

1. Test case sẽ nói lên những bước nào của yêu cầu nên thực hiện để chắc rằng các yêu cầu được thực hiện theo như kế hoạch.
2. Test case giữ gìn các dữ liệu test và các tester luôn luôn biết dữ liệu nào nên sử dụng trước khi test.

3. Test case là kiến thức cơ bản từ yêu cầu. Khi các tester thay đổi các đặc thù của công việc test, hầu như họ sẽ không cần chuyển giao lại kiến thức.

4. Test case là cách tốt nhất để chuyển cho các tester mới bằng cách nào để test các yêu cầu.


5. Tình trạng của test case là phải chính xác để QA lead biết cái gì của ứng dụng sẽ được test và cái gì không được test, phần nào nhiều lỗi, và đặc thù nào là ít lỗi sau khi có kết quả test.--------------------
Goals of test cases wrtiting

Test case is condition under which a tester determines if a requirement upon an application is satisfied. Test case is the testing document of QA engineer. This is his testing data. He prepares it in order to test functionality of application as better as possible.

Here are the goals of test cases writing:

1) Test case tells what steps should be executed upon requirement to make sure that it works as intended

2) Test case keeps the testing data; tester always knows what data he should set up before testing (prerequisites)

3) Test cases are the base of knowledge about the requirement. When testers exchange features for testing they almost do not need knowledge transfer

4) Test case is the best way to show new testers how to test requirement

5) Due to test cases status QA Lead knows what is tested in application and what is not tested, what are the bug full areas, and what features are bug free.

(Sưu tầm)
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement