Chia sẻ KINH NGHIỆM, KIẾN THỨC NUÔI CÁ RỒNG.
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ KINH NGHIỆM, KIẾN THỨC NUÔI CÁ RỒNG, không rao bán tại đây

Chỉ Rao bán tại đây: http://www.liketly.com/red-arowana-carong/
By phung20062007
#611927 tui nhan thay có nhiều bro su dụng các san pham bổ sung vi sinh cho bo lọc khi moi chay lọc ban dau hoac khi thấy be ca có vấn đề.... Câu hoi dat ra là:Có nên bo sung vi sinh vao bo lọc hay be ca không?Với tui cau tra lời là không, tui se viet phần giải thich khi xong việc. Cac bros trao đổi va chia sẻ thêm nha.----------------------Sau khi ngam cuu về san pham bổ sung vi sinh cho bo lọc toi thay có những ly do sau đây de khong nên sử dụng:1. Vi sinh can có Oxygen va Thuc ăn (doc to NH3 và NO2), khi duoc đóng chai, nha san xuất co the bơm oxygen va thức ăn cung vi sinh, tuy nhiên, sau bao lau thì hết thuc an hay oxygen? Sau mot thời gian, khi tieu thụ hết oxygen, vi sinh yem khí co the sinh ra, vi sinh hieu khí chết hết, khi sử dụng, gap oxygen vi sinh yem khí se chet và nhả ra doc tố Hydro Sulfide co hại ch cá.2. Trong truong hop vi sinh còn sống, thuc an (độc tố NH3, NO2) vẫn còn, viec su dụng san pham bổ sung vi sinh tuc là bo sung cả doc to có hại vao be cá.3. Vi sinh hieu khí hữu ich hien hữu khắp nơi nơi, khong can bạn làm gì cả, trong be cá đã luon co vi sinh, khi co nguồn thuc an (NH3, NO2) và oxygen du vi sinh se tu sinh sản.4. So luong vi sinh se phu thuộc vào cac nhan tố sau;

- Lượng thuc an - chất thai cua cá
- Diện tich be mặt để vi sinh bám (vật lieu loc trong bể lọc)
- Lượng oxygen de vi sinh tieu thu độc tố.
- Dung luong nước
- Khả nang tieu trừ chất thai cua chính vi sinh
- Luu lượng nước
Những nhan to trên tạo nen su cân bằng ben vung cho hệ thong be cá, vì vay khi bổ sung vi sinh/độc tố... vao be cá se khong đem lại loi ich như công dung cua sản phẩm duoc quang cáo mà ngược lại, co the phá vỡ su can bằng và on dinh của bể cá.5. Su can bằng đó co the được thể hien nom na như sau:

- Them doc tố (chất thai ca nhiều hơn) >> Có them vi sinh vì du thua thức ăn (voi dieu kiện 4. dam bao cho vi sinh phat triển)
- Bớt doc to >> ít thuc an hơn cho so vi sinh hiện hữu >> so luong vi sinh giam vi có một so vi sinh... chết đói
- Doc to tăng mà so luong vi sinh khong the tăng được (do khong đáp ứng duoc cac điều kiện 4.) >> co doc tố trong nước >> ca bo ăn >> Thải ít >> doc to trong nước giảm.


Như vậy, trong tự nhiên hay trong be cá luon co một trật tự đó là su can bằng, để tạo được su can bằng ben vung cho be ca và bo loc cần 4-6 tuần như anh Moneyless đề cập ở trên. Nếu các bạn muốn tạo nhanh vi sinh trong be hãy dam bao rằng chỉ sử dụng ban đầu khi vận hành khởi động bể (tank cycling) và mua được san pham mà vi sinh... còn sống . Ngay cả khi sử dụng ban đầu như vậy, cũng cần có thời gian để be ca lập được can bang bền vững trước khi thả cá vào.các bạn trao doi và chia se them nha. Thank các bạn đã đọc bài và bình chọn.
By bongmataac
#611957 do bo loc của mình don gian cir là lọc thô, nen minh vẫn bổ sung moi khi thay nước
By caroline_blessyou96
#611958 tui cung xin chia sẻ y kien cùng các Bro !

Thường thi khi chạy bể mới , bo loc mới thi toi mới bo xung men vi sinh vao bể . Khi bộ loc da hoạt dong binh thường thi toi sẽ không dung them men vi sinh nua .tui nhớ khong lam thì khi so luong vi sinh da ổn dinh va đi vào hoat dong thì việc bo sinh men vào cung khong mang lại hieu qua gì thêm boi khi đó so luong vi sinh moi được bổ sung vao sẽ '' nam bat động '' cho toi khi 1 luong vi sinh cũ chet di thì chúng se thay thế vào so vi sinh đã chet di đó và bat dau thực hiện '' thien chức '' cua minh . Khi nay so vi sinh moi bổ sung vao mới bat dau có tac dung .-> Khong nhat thiết phải bo xung vi sinh khi loc đã hoat dong bình thường .
By Tiburon
#611959 Câu tra loi của cá nhan toi là khong can thiết phai bo tiền ra mua vi sinh de bổ sung them vao hồ cá hay he thống lọc ,vi bon vi sinh huu ích MIỄN PHÍ, chung hien hữu trong mọi nơi, chi can ta tạo dieu kien thích hợp cho chung phát triển la du .Thông thường khi nhiet độ của nuoc o mức 15 do C trở lên, thi can khoảng 4-6 tuan de có thể co tam đủ vi sinh huu ích cho be ho cá , neu cac bạn có kien nhan chờ đợi .Nếu không thi lay vật lieu loc cũ tu cac bể hồ da co "trưởng thành/có tuổi" để cho vao bể mới để "gây giống" ===> se rut ngắn thời gian cho đời xuống khoang 1-2 tuần tuỳ theo so lượng vat lieu lọc cu duoc xử dụng nhieu hay ít .Nếu khong co kiên nhẩn chờ đợi, thi mua chai lo vi sinh ban san cũng tốt thôi, nhưng day chi là giai doan ban đầu, chứ sau 6 tuần, thì that su các bạn khong can bổ sung them vi sinh , vi chung sẽ tự luc canh sinh mà sinh san và phat trien . Day la cách mà cac ban vất tiền qua cua sổ , ma chang có ích loi chi !
By midu_hamhamkute
#611960 Sau khi ngam cứu về san pham bổ sung vi sinh cho bo lọc tui thay co những lý do sau day de không nên sử dụng:1. Vi sinh can co Oxygen và Thuc an (độc tố NH3 va NO2), khi duoc dong chai, nhà san xuat có thể bm oxygen và thuc an cùng vi sinh, tuy nhiên, sau bao lau thi hết thuc an hay oxygen ? Sau một thời gian, khi tieu thu hết oxygen, vi sinh yem khí co the sinh ra, vi sinh hieu khi chết hết, khi su dụng, gặp oxygen vi sinh yem khí sẽ chet va nhả ra doc to Hydro Sulfide co hai ch cá.2. Trong truong hợp vi sinh con sống, thuc an (độc tố NH3, NO2) vẫn còn, việc su dung sản phẩm bo sung vi sinh tuc la bổ sung ca doc tố co hai vào bể cá.3. Vi sinh hieu khi hữu ích hien huu khắp nơi nơi, không can ban làm gì cả, trong be cá da luon có vi sinh, khi co nguon thức ăn (NH3, NO2) va oxygen đủ vi sinh se tự sinh sản.4. Số luong vi sinh sẽ phu thuoc vào các nhan to sau;

- Luong thuc ăn - chat thai của cá
- Dien tich bề mặt de vi sinh bám (vat lieu lọc trong be lọc)
- Luong oxygen để vi sinh tieu thụ độc tố.
- Dung luong nuoc
- Khả năng tieu tru chất thải cua chinh vi sinh
- Luu luong nước
Những nhan to trên tao nen sự can bang bền vung cho hệ thống bể cá, vi vay khi bo sung vi sinh/độc tố... vao be cá sẽ khong dem lại lợi ich nhu công dụng cua san phẩm được quang cao mà ngược lại, co the phá vo su cân bằng va on định của bể cá.5. Sự can bang đó co the được the hien nôm na như sau:

- Thêm doc to (chất thải ca nhieu hơn) >> Co them vi sinh vi du thừa thuc an (với dieu kien 4. đảm bao cho vi sinh phát triển)
- Bot doc tố >> it thuc ăn hơn cho so vi sinh hien huu >> số luong vi sinh giảm vi co một số vi sinh... chet doi
- Độc to tang mà số luong vi sinh không the tang được (do khong dap ứng được cac dieu kiện 4.) >> có doc to trong nước >> cá bo an >> Thải ít >> doc to trong nước giảm.


Như vậy, trong tu nhien hay trong be cá luon co một trật tu do là su can bằng, de tao được su can bằng ben vung cho be ca và bo loc cần 4-6 tuan nhu anh Moneyless de cap ở trên. Neu cac bạn muốn tao nhanh vi sinh trong be hãy đảm bao rang chỉ su dung ban dau khi vận hành khoi dong bể (tank cycling) và mua được san pham mà vi sinh... còn sống . Ngay cả khi su dụng ban đầu như vậy, cũng can co thời gian để be ca lập được can bang bền vững trước khi thả cá vào.các bạn trao đổi và chia sẻ thêm nha. Thank các bạn đã đọc bài và bình chọn.
By bi_rain_hot_boy
#611961 Ở day em có 2 dieu thac mắc . Anh Hai cùng các Bro giai đáp giúp em nhe !Khi bổ xung vi sinh vao bể thì kem theo đó là thuc an cho vi sinh ( co the là độc to NH3 và NO2 ) va vi sinh yem khi sẽ chết va nha ra độc to Hydro Sulfide có hai cho cá :
Em nghi rang có thể khi san xuất thì it nhieu nhà sản xuat da ít nhiều tinh toi điều nói tren khi lượng oxi bm trong lọ chứa da het .

Chính vi vay mà khi ta su dung theo đúng tieu chuan ( thường là 10ml/100l ) thi chắc sẽ khong co vấn đề gi xay ra bởi so luong người su dung loại vi sinh dong lo này cũng la khong ít mà chua co vấn đề gi xay ra hơn nua khi bổ sung vao ma cá có van de thì chắc nha san xuất sẽ . . . pha sản .

Cũng bởi thoi gian đầu nuôi ca em vẫn thường xuyen su dụng loại men vi sinh dang lỏng này ma van OK .Phá vo su cân bằng va on định của be ca .
Em không hieu sau lắm về qua trinh hình thanh va ổn dinh vi sinh trong be ca ( tại no hoi khó hiểu ) . Nhung theo em được biet thi trong qua trinh hình thanh va phát triển thi he vi sinh van co quá trình sinh san và chết đi .

Chính vay ma 1 lúc nao do do luong chat thải qua lon sinh ra ( vi như trong be nho + nhiều cá ) thi số luong vi sinh này khong tang lên -> khong su lý kịp luong chat thải nói trên -> gay hai cho cá .

Vậy thì khi bo sung vi sinh moi để tăng quan so là hợp ly chu anh ? Khi nay thì việc bo sung vi sinh vao sẽ giup cho hệ vi sinh trong be can bằng tro lai và on dinh hơn .______________________________________Chúng ta dang ban tới việc bo sinh loại vi sinh trong chai dong sẵn vậy con bo sung loai vi sinh dang kho thì sao a ?Em nghi vi sinh dang kho thì chac se OK bởi thong thuong thì những chu vi sinh này dang trong quá trình " kết xác " vi vay chúng sẽ khong can phải su dung tới luong thuc ăn (độc to NH3 và NO2) nhu dang chai lỏng .

Và khi bo xung vào be chung sẽ " sống " tro lai sau 1 thoi gian nhất định nao do , rồi chung se tìm nơi an chon ở , khi on định thì chung hap thụ chất doc von có trong moi truong mới .

-> Nguy co xảy ra theo nhung điều trên chac se không có .Vậy co the sử dụng không ?Rất mong anh cung cac Bro giúp !

Thân !!!
By fightforthefutureteam
#611962 okay, toi tra lời câu hoi nay nhá . Nhung de trả lời, toi phai rất lý giai mot số nguyen tac cũng nhu cach sinh sống cua loai vi sinh nay .

Bọn vi sinh nay hiện hữu moi noi trong nước, trong dat v.v... khi gap hoan cảnh thuan loi chúng se phat triển và sinh san ... Và dieu kien thuận lợi quan trong nhất cho chung là gi ? ===> thuc an (độc tố ammonia) va duong khí oxygen . Ngoai ra, nhiệt độ, độ pH, tốc do oxi hoá (oxiadation) cung se ảnh hưởng den chung nhưng chung ta sẽ khong ban thảo ở đây, mà chi tap trung vao 2 yếu to quan trọng hơn là: thuc an và duong khi oxygen . Cac ban sẽ thấy tai sao chúng ta chi can tập trung vao 2 yeu to này trong phan ly giải bên dưới .Vi sinh huu ích se chet trong cac chai lọ men vi sinh NEU cac biện phap khac phục khong duoc áp dụng :1. Muốn chúng sống, thi phai cho chúng do an (độc tố ammonia) va duong khí ==> trong lo chai chứa đựng men vi sinh, chúng se CHET vì cạn tuyet duong khí oxygen sau mot thời gian ngắn .2. Duoi dang khô, hay đông lanh, chung cung sẽ chết vi phuong pháp khắc nghiet nay .3. Trong chai lo có men vi sinh sống, như da de cập chúng se chet . Chết vi trong môi truong yem khí , vi sinh huu ích hiếu khi se chết . Trong moi trường yếm khí, bon vi sinh yem khi sẽ phát trien mot thời gian ngắn, rồi chung cung sẽ chết vi thieu thức ăn . Khi tất cả bon nay chết, thì lai thai ra độc to hydrogen sulfide (còn doc hon cả ammonia) . Gio đây nguyên chai lo này toàn là "độc dược" ===> do vao bể hồ se chang khác gì cho ca uống thuốc độc !Đó la tren nguyên tắc neu cu cấy vi sinh vao trong chai lo !, vi the các nhà san xuat phải nghiên cuu va tìm ra phuong cach để làm sao loai bỏ đi 2 dieu kiện tiên quyet ma bọn vi sinh nay đòi hỏi là : thuc an và duong khi oxygen . Neu 2 doi hoi quan trong nay được hoá giải, thì vi sinh co the cho được vao lo an toàn co phai không ạ ?Và ho da tìm ra duoc phuong cách . Day la cách ap dung khoa hoc vao trong thú choi va thực tế .

Bọn vi sinh nay có kha nang là khi gap hoan cảnh khắc nghiet chung có kha nang biến dang thanh thực vật va nam "chờ thời" . Khi biến dạng "ẩn náo", bon vi sinh này se khong cần thuc an và duong khi O2 . Khác với các loại vi sinh khác, bon vi sinh hữu ích cho be ho cá cảnh không co kha năng bọc chung quanh chúng lớp bỏ bảo vệ để co the tránh các nghiệt cảnh như quá nóng, hay quá lạnh v.v.. của moi truong . Chúng chỉ có bien dang và không cần tiêu thụ ammonia và khí O2 mà thôi . Noi' tóm lại , chung la loại vi sinh YẾU hơn các loại vi sinh co kha năng tạo lớp vỏ bọc bảo vệ bên ngoài khi gặp ngịch cảnh .Tuy nhiên, chính vì kha nang biến dạng này mà không can thuc ăn va O2, cũng đã đủ để cac nha khoa học nghiên cứu về chúng tận dụng, khai thác, và ap dung vào trong các việc chế biến chúng để dùng trong các công trình nghiên cứu khoa học, và dĩ nhiên là để cho cac nha sản xuất khai thác để kiếm tiền .Phương pháp thông thương được ap dung để kích thích bon vi sinh hữu ích này đi vào chu kỳ "thực vật/chờ thời" như sau :1. Cấy và nhân giống chúng ( các bạn chơi cá rồng ai cũng rành về phương pháp này ===> trong hệ thống lọc nước của be ho cá của các bạn á ) .2. Sau khi số lượng vi sinh đã có đủ hàm lượng tuỳ theo thẩm định của cac nha sản xuất, thì chúng sẽ được cho vào trong moi truong vô sinh , và lắng đọng xuống khoảng 1/20 -1/35 dung tích được canh đo từ đầu qua phương pháp centrifuge .

Vì trọng lượng của bon nay sẽ nặng hơn nước, và qua phương pháp cho vào máy xoay vòng để lắng đọng bọn chúng xuống bằng sức ly tâm của trái đất, và loại bo di phần dung tích bên trên ===> Thí dụ trong 1 lít nước có chua dung số vi sinh cần thiết theo thẩm định của nhà sản xuất, thì sau khi cho vào máy centrifuge , vi sinh sẽ lắng đọng xuống đáy, và họ sẽ thu hoạch khoảng từ 30-50ml .3. Sau đó, dung tích 30-50ml này sẽ được QS trở lại 1000ml (1 lít) với nồng độ muối thích hợp theo thẩm định của mổi nhà san xuat .Khi trải qua 3 bược tui vừa miều tả, thì bọn chúng sẽ đi vào chu kỳ "thực vật" mà không cần tiêu thụ thuc an (độc tố ammonia) và cần duong khi O2 .Bọn này sau đó sẽ được cho vào cac chai lọ để được bán ra trên thị trường .Những bạn nào mua cac chai lọ này về, do vao trong moi truong nước để bổ sung vi sinh , khi vào trong moi truong thích hợp thì bon vi sinh này sẽ "trổi dậy" và hoạt động bình thường trở lại .tui vừa tóm gọn cách thức và nguyen tac để cấy tạo và giữ vi sinh huu ích trong moi truong chai lọ .

Hy vọng là sau khi đọc xong bài viết, các bạn sẽ hiểu rõ thêm . Và một khi hiểu rõ rồi, thì các bạn là người quyết định có cần bổ sung thêm vi sinh cho be ho cá rồng của các bạn hay không, và thời điểm nào thì cần bổ sung vì các ích lợi của nó, và thời điểm nào thì không cần thiết và chỉ phí tiền .
By nhoxlocchoc_batcocbinladen
#611963 Thank a. Moneyless da giải thích ve cach thức đóng chai vi sinh.

Haips sẽ xoa nhung phần trong cac bai đã đăng truoc de tránh làm cac thanh viên khác hiểu sai.
By ngoinhatinhban_22
#611964 khi be va hệ thống loc da đi vao on định thi em thấy không can bo sung vi sinh lam gì cho them met cả

em chi bo sung vi sinh khi he thong lọc vừa di vao hoạt động trong thoi gian ngắn ma da máu bat ca rùi

nhưng bổ sung thi em cũng khong choi mấy anh vi sinh trong chai lo lam gì cả

vì ở VN,hầu hết may cai anh chai lo day đều không ro xuat xứ,cứ bảo la nhat với đức phap mi gì gì di nua thì vẫn sợ,công nghệ lam nhai của mấy anhTrung Hoa anh hung khiếp lắm,,mình biet lam sao được Trung QUoocs ho cho cái gì vào đâu,ai lai di mua may cai chai day ve rồi lai di kiểm dinh xem trong chai có gì,vớ van cac ông ý lai chay ra đâu dau muc ít nước song ho ô nhiễm roi ve đóng chai dong lo bán cho minh thi chết!

mà em se đi xin it vat liệu lọc cua be đã ổn định,ném vào bo loc của mình,cho them vai chú cá linh tinh vao cho vi sinh co cai ăn,thế là ok rùi,yên tam chay lọc và chờ 1,2 tuan rui bắt cá thui

do vi tri chân be va bể loc nha em chật,thao tac kho khăn nên khi be đã di vao ổn định,em ít khi thay đổi lắm,nếu ma van chưa khả quan thi thôi,chấp nhận thay nuoc nhiều nhiều 1 ti là được
By buomtrang6988
#611965 Vâng, bai viet của tui chi co mục đích la de cho các ban khong phải phí tien vo ích, và biet ro lúc nào nen va không nên bo sung vi sinh . . . vi thật sự no khong cần thiết . San phẩm vi sinh huu ích cho be ho cá không can phai mua, vì chung mien phí . Lan toi nếu NNN thay ai đang trả tien mua các chai lo vi sinh , thi NNN có thể biet rang người ấy là :1. Nguoi moi chơi cá .

2.Tuy choi da lâu, nhưng khong phai dân PRO .

3. Co du tiền và khong hieu thấu triệt van de .Những gì NNN da đề cập trong phan trích đoạn, la dieu mà tui mong cac ban choi cá NÊN lam khi bắt đầu mot be hồ mới . Vi khi làm như NNN, cung chang khác chi chung ta bổ sung vi sinh huu ích qua cach chạy ra mua chai lo vi sinh đổ vao be hồ mới la bao nhiêu . Do la cách giản tiện, không ton kem và hiệu quả
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement