Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
By thaonguyen_92
#956653 Có 2 Cách :

Cách 1 :

- tắt mạng điCách 2 :

- Vào thư mục Batman Arkham Knight\BMGame\Config

- Vào phần BmSystemSettings xóa hết những gì trong đó và copy hết vào :

[SystemSettings]

StaticDecals=True

DynamicDecals=True

UnbatchedDecals=True

DecalCullDistanceScale=1.000000

DynamicLights=True

DynamicShadows=True

LightEnvironmentShadows=True

CompositeDynamicLights=True

SHSecondaryLighting=True

DirectionalLightmaps=True

MotionBlur=False

MotionBlurPause=False

MotionBlurSkinning=0

DepthOfField=True

AmbientOcclusion=True

Bloom=True

bAllowLightShafts=True

Distortion=True

FilteredDistortion=True

DropParticleDistortion=False

SpeedTreeLeaves=True

SpeedTreeFronds=True

OnlyStreamInTextures=False

LensFlares=True

FogVolumes=True

FloatingPointRenderTargets=True

OneFrameThreadLag=True

UseVsync=False

MaxFPS=120.000000

UpscaleScreenPercentage=True

Fullscreen=True

AllowOpenGL=True

AllowRadialBlur=True

AllowSubsurfaceScattering=True

AllowImageReflections=True

AllowImageReflectionShadowing=True

bAllowSeparateTranslucency=False

bAllowPostprocessMLAA=False

bAllowHighQualityMaterials=True

MaxFilterBlurSampleCount=16

SkeletalMeshLODBias=0

SkeletalMeshDisplayFactorScale=1.000000

ParticleLODBias=0

DetailMode=2

MaxDrawDistanceScale=1.000000

ShadowFilterQualityBias=0

MaxAnisotropy=4

MaxMultiSamples=1

bAllowD3D9MSAA=True

bAllowTemporalAA=False

TemporalAA_MinDepth=500.000000

TemporalAA_StartDepthVelocityScale=100.000000

MinShadowResolution=256

MinPreShadowResolution=8

MaxShadowResolution=512

MobileShadowTextureResolution=1120

MaxWholeSceneDominantShadowResolution=1344

ShadowFadeResolution=32

PreShadowFadeResolution=16

ShadowFadeExponent=1.000000

ResX=1280

ResY=800

ScreenPercentage=100.000000

SceneCaptureStreamingMultiplier=1.000000

ShadowTexelsPerPixel=1.000000

PreShadowResolutionFactor=0.500000

bEnableBranchingPCFShadows=False

bAllowHardwareShadowFiltering=False

TessellationAdaptivePixelsPerTriangle=48.000000

bEnableForegroundShadowsOnWorld=False

bEnableForegroundSelfShadowing=False

bAllowWholeSceneDominantShadows=False

bUseConservativeShadowBounds=False

ShadowFilterRadius=2.000000

ShadowDepthBias=0.012000

PerObjectShadowTransition=60.000000

PerSceneShadowTransition=600.000000

CSMSplitPenumbraScale=0.500000

CSMSplitSoftTransitionDistanceScale=4.000000

CSMSplitDepthBiasScale=0.500000

CSMMinimumFOV=40.000000

CSMFOVRoundFactor=4.000000

UnbuiltWholeSceneDynamicShadowRadius=20000.000000

UnbuiltNumWholeSceneDynamicShadowCascades=3

WholeSceneShadowUnbuiltInteractionThreshold=50

bAllowFracturedDamage=True

NumFracturedPartsScale=1.000000

FractureDirectSpawnChanceScale=1.000000

FractureRadialSpawnChanceScale=1.000000

FractureCullDistanceScale=1.000000

bForceCPUAccessToGPUSkinVerts=false

bDisableSkeletalInstanceWeights=false

HighPrecisionGBuffers=False

AllowSecondaryDisplays=False

SecondaryDisplayMaximumWidth=1280

SecondaryDisplayMaximumHeight=720

MobileHeightFog=False

MobileColorGrading=False

MobileOcclusionQueries=False

MobileGlobalGammaCorrection=False

MobileAllowGammaCorrectionWorldOverride=False

MobileFlashRedForUncachedShaders=False

MobileVertexScratchBufferSize=150

MobileIndexScratchBufferSize=10

MobileLightShaftScale=2.0

MobileLightShaftFirstPass=0.5

MobileLightShaftSecondPass=1.0

MobileModShadows=True

MobileTiltShift=False

MobileMaxMemory=300

MobilePostProcessBlurAmount=32.0

MobileTiltShiftPosition=0.5

MobileTiltShiftFocusWidth=0.3

MobileTiltShiftTransitionWidth=0.5

MobileMaxShadowRange=500.0

MobileBloomTint=(R=1.0,G=0.75,B=0.0,A=1.0)

MobileClearDepthBetweenDPG=False

MobileSceneDepthResolveForShadows=TRUE

ApexLODResourceBudget=100000.000000

ApexDestructionMaxChunkIslandCount=0

ApexDestructionMaxShapeCount=0

ApexDestructionMaxChunkSeparationLOD=1.000000

ApexDestructionMaxActorCreatesPerFrame=-1

ApexDestructionMaxFracturesProcessedPerFrame=-1

ApexDestructionSortByBenefit=False

ApexGRBEnable=false

ApexGRBGPUMemSceneSize=128

ApexGRBGPUMemTempDataSize=128

ApexGRBMeshCellSize=7.500000

ApexGRBNonPenSolverPosIterCount=9

ApexGRBFrictionSolverPosIterCount=3

ApexGRBFrictionSolverVelIterCount=3

ApexGRBSkinWidth=0.025000

ApexGRBMaxLinearAcceleration=1000000.000000

bEnableParallelAPEXClothingFetch=True

ApexClothingAvgSimFrequencyWindow=60

ApexClothingAllowAsyncCooking=True

ApexClothingAllowApexWorkBetweenSubsteps=FALSE

ApexTurbulenceStopEmittingDistance=4650.000000

FlexInvisibleFramesBeforeSleep=0

FlexDistanceBeforeSleep=0.000000

NVOpacityShadows=True

NVProjectedOpacityShadows=True

NVOpacityShadowTransitionSize=0.100000

NVPSM=True

NVPSMSize=1024

NVPSMDepth=128

NVPSMMultisampleCount=1

NVParticleDownsampling=True

NVParticleDownsamplingDepthScale=1.000000

NVHalfResParticlesMaxResX=2560

NVHalfResParticlesMaxResY=1600

bEnableInteractiveSmoke=False

bEnableInteractivePaperDebris=False

bEnableRainFX=True

bEnableVolumetricLighting=False

TEXTUREGROUP_World=(MinLODSize=128,MaxLODSize=1024 ,LODBias=0,MinMagFilter=Linear,MipFilter=Linear,Mi pGenSettings=TMGS_Sharpen6)

TEXTUREGROUP_WorldNormalMap=(MinLODSize=128,MaxLOD Size=1024,LODBias=0,MinMagFilter=Linear,MipFilter= Linear,MipGenSettings=TMGS_SimpleAverage)

TEXTUREGROUP_WorldSpecular=(MinLODSize=128,MaxLODS ize=1024,LODBias=0,MinMagFilter=Linear,MipFilter=L inear,MipGenSettings=TMGS_SimpleAverage)

TEXTUREGROUP_Character=(MinLODSize=128,MaxLODSize= 1024,LODBias=0,MinMagFilter=Linear,MipFilter=Linea r,MipGenSettings=TMGS_SimpleAverage)

TEXTUREGROUP_CharacterNormalMap=(MinLODSize=128,Ma xLODSize=1024,LODBias=0,MinMagFilter=Linear,MipFil ter=Linear,MipGenSettings=TMGS_SimpleAverage)

TEXTUREGROUP_CharacterSpecular=(MinLODSize=128,Max LODSize=1024,LODBias=0,MinMagFilter=Linear,MipFilt er=Linear,MipGenSettings=TMGS_SimpleAverage)

TEXTUREGROUP_Weapon=(MinLODSize=128,MaxLODSize=102 4,LODBias=0,MinMagFilter=Linear,MipFilter=Linear,M ipGenSettings=TMGS_Sharpen6)

TEXTUREGROUP_WeaponNormalMap=(MinLODSize=128,MaxLO DSize=512,LODBias=0,MinMagFilter=Linear,MipFilter= Linear,MipGenSettings=TMGS_SimpleAverage)

TEXTUREGROUP_WeaponSpecular=(MinLODSize=128,MaxLOD Size=512,LODBias=0,MinMagFilter=Linear,MipFilter=L inear,MipGenSettings=TMGS_SimpleAverage)

TEXTUREGROUP_Vehicle=(MinLODSize=128,MaxLODSize=10 24,LODBias=0,MinMagFilter=Linear,MipFilter=Linear, MipGenSettings=TMGS_Sharpen6)

TEXTUREGROUP_Vehicle_Low=(MinLODSize=128,MaxLODSiz e=512,LODBias=0,MinMagFilter=Linear,MipFilter=Line ar,MipGenSettings=TMGS_Sharpen6)

TEXTUREGROUP_Vehicle_High=(MinLODSize=128,MaxLODSi ze=2048,LODBias=0,MinMagFilter=Linear,MipFilter=Li near,MipGenSettings=TMGS_Sharpen6)

TEXTUREGROUP_VehicleNormalMap=(MinLODSize=128,MaxL ODSize=2048,LODBias=0,MinMagFilter=Linear,MipFilte r=Linear,MipGenSettings=TMGS_SimpleAverage)

TEXTUREGROUP_VehicleSpecular=(MinLODSize=128,MaxLO DSize=2048,LODBias=0,MinMagFilter=Linear,MipFilter =Linear,MipGenSettings=TMGS_SimpleAverage)

TEXTUREGROUP_Cinematic=(MinLODSize=128,MaxLODSize= 2048,LODBias=0,MinMagFilter=Linear,MipFilter=Linea r,MipGenSettings=TMGS_SimpleAverage)

TEXTUREGROUP_Effects=(MinLODSize=128,MaxLODSize=10 24,LODBias=0,MinMagFilter=Linear,MipFilter=Linear, MipGenSettings=TMGS_SimpleAverage)

TEXTUREGROUP_EffectsNotFiltered=(MinLODSize=128,Ma xLODSize=4096,LODBias=0,MinMagFilter=Linear,MipFil ter=Linear,MipGenSettings=TMGS_SimpleAverage)

TEXTUREGROUP_Skybox=(MinLODSize=128,MaxLODSize=102 4,LODBias=0,MinMagFilter=Linear,MipFilter=Linear,M ipGenSettings=TMGS_SimpleAverage)

TEXTUREGROUP_UI=(MinLODSize=512,MaxLODSize=4096,LO DBias=0,MinMagFilter=Linear,MipFilter=Linear,MipGe nSettings=TMGS_SimpleAverage)

TEXTUREGROUP_Lightmap=(MinLODSize=128,MaxLODSize=4 096,LODBias=0,MinMagFilter=Linear,MipFilter=Linear ,MipGenSettings=TMGS_SimpleAverage)

TEXTUREGROUP_Shadowmap=(MinLODSize=128,MaxLODSize= 4096,LODBias=0,MinMagFilter=Linear,MipFilter=Linea r,MipGenSettings=TMGS_SimpleAverage)

TEXTUREGROUP_RenderTarget=(MinLODSize=1,MaxLODSize =2048,LODBias=0,MinMagFilter=Linear,MipFilter=Line ar,MipGenSettings=TMGS_SimpleAverage)

TEXTUREGROUP_MobileFlattened=(MinLODSize=1,MaxLODS ize=4096,LODBias=0,MinMagFilter=aniso,MipFilter=po int)

TEXTUREGROUP_ProcBuilding_Face=(MinLODSize=256,Max LODSize=4096,LODBias=0,MinMagFilter=aniso,MipFilte r=Linear,MipGenSettings=TMGS_Sharpen5)

TEXTUREGROUP_ProcBuilding_LightMap=(MinLODSize=128 ,MaxLODSize=4096,LODBias=-1,MinMagFilter=Linear,MipFilter=Linear,MipGenSetti ngs=TMGS_SimpleAverage)

TEXTUREGROUP_Terrain_Heightmap=(MinLODSize=1,MaxLO DSize=4096,LODBias=0,MinMagFilter=Aniso,MipFilter= Point,MipGenSettings=TMGS_SimpleAverage)

TEXTUREGROUP_Terrain_Weightmap=(MinLODSize=1,MaxLO DSize=4096,LODBias=0,MinMagFilter=Aniso,MipFilter= Point,MipGenSettings=TMGS_SimpleAverage)

TEXTUREGROUP_ImageBasedReflection=(MinLODSize=128, MaxLODSize=128,LODBias=1,MinMagFilter=Linear,MipFi lter=Linear,MipGenSettings=TMGS_SimpleAverage)

TEXTUREGROUP_Bokeh=(MinLODSize=128,MaxLODSize=512, LODBias=0,MinMagFilter=Linear,MipFilter=Linear,Mip GenSettings=TMGS_SimpleAverage)

TEXTUREGROUP_LOD1_RRM_Mask=(MinLODSize=128,MaxLODS ize=4096,LODBias=0,MinMagFilter=Linear,MipFilter=L inear,MipGenSettings=TMGS_SimpleAverage)

TEXTUREGROUP_LOD1_Opacity_Mask=(MinLODSize=128,Max LODSize=4096,LODBias=0,MinMagFilter=Aniso,MipFilte r=Linear,MipGenSettings=TMGS_SimpleAverage)

TEXTUREGROUP_LOD1_Emissive=(MinLODSize=128,MaxLODS ize=4096,LODBias=0,MinMagFilter=Linear,MipFilter=L inear,MipGenSettings=TMGS_SimpleAverage)

Reflections=True

DisableLightEnvironments=False

DisableForceDynamicLighting=False

AmbientShadowColor=(R=0.0,G=0.0,B=0.0)

MinShadowAngle=0.0

AllowD3D10=False

DisableSphericalHarmonicLights=False

TEXTUREGROUP_CharacterLow=(MinLODSize=128,MaxLODSi ze=512,LODBias=0,MinMagFilter=Linear,MipFilter=Lin ear,MipGenSettings=TMGS_SimpleAverage)

TEXTUREGROUP_CharacterHigh=(MinLODSize=128,MaxLODS ize=2048,LODBias=0,MinMagFilter=Linear,MipFilter=L inear,MipGenSettings=TMGS_SimpleAverage)

TEXTUREGROUP_CharacterSpecPower=(MinLODSize=128,Ma xLODSize=1024,LODBias=0,MinMagFilter=Linear,MipFil ter=Linear,MipGenSettings=TMGS_SimpleAverage)

TEXTUREGROUP_World_Low=(MinLODSize=128,MaxLODSize= 512,LODBias=0,MinMagFilter=Linear,MipFilter=Linear ,MipGenSettings=TMGS_Sharpen6)

TEXTUREGROUP_World_Hi=(MinLODSize=128,MaxLODSize=2 048,LODBias=0,MinMagFilter=aniso,MipFilter=Linear, MipGenSettings=TMGS_Sharpen6)

TEXTUREGROUP_WorldNormalMap_Hi=(MinLODSize=128,Max LODSize=2048,LODBias=0,MinMagFilter=Linear,MipFilt er=Linear,MipGenSettings=TMGS_SimpleAverage)

TEXTUREGROUP_WorldSpecular_Hi=(MinLODSize=128,MaxL ODSize=2048,LODBias=0,MinMagFilter=Linear,MipFilte r=Linear,MipGenSettings=TMGS_SimpleAverage)

TEXTUREGROUP_Interior_High=(MinLODSize=128,MaxLODS ize=2048,LODBias=0,MinMagFilter=aniso,MipFilter=Li near,MipGenSettings=TMGS_Sharpen6)

TEXTUREGROUP_InteriorNormalMap_High=(MinLODSize=12 8,MaxLODSize=2048,LODBias=0,MinMagFilter=Aniso,Mip Filter=Linear,MipGenSettings=TMGS_SimpleAverage)

TEXTUREGROUP_InteriorSpec_High=(MinLODSize=128,Max LODSize=2048,LODBias=0,MinMagFilter=Aniso,MipFilte r=Linear,MipGenSettings=TMGS_SimpleAverage)

TEXTUREGROUP_LightAndShadowMap=(MinLODSize=128,Max LODSize=4096,LODBias=0,MinMagFilter=Linear,MipFilt er=Linear)

bApexClothingAsyncFetchResults=True

WindowDisplayMode=2

Antialiasing=1

TextureResolution=2

ShadowQuality=1

LevelOfDetail=1

DefaultFullscreen=True

DefaultWindowDisplayMode=2

DefaultUseVsync=False

DefaultResX=1280

DefaultResY=720

DefaultAntiAliasing=1

DefaultTextureResolution=0

DefaultShadowQuality=0

DefaultLevelOfDetail=0

bDefaultEnableInteractiveSmoke=False

bDefaultEnableInteractivePaperDebris=False

bDefaultEnableRainFX=False

bDefaultEnableVolumetricLighting=False

bEnableCrossfire=False

TEXTUREGROUP_ColorLookupTable=(MinLODSize=-2147483648,MaxLODSize=4096,LODBias=0,MinMagFilter= Aniso,MipFilter=Point,MipGenSettings=TMGS_SimpleAv erage)


[SystemSettingsBucket1]

BasedOn=SystemSettings

StaticDecals=False

DynamicDecals=False

UnbatchedDecals=True

DecalCullDistanceScale=0.4

DynamicShadows=False

LightEnvironmentShadows=False

MotionBlur=False

DepthOfField=False

AmbientOcclusion=False

Bloom=False

bAllowLightShafts=False

Distortion=False

DropParticleDistortion=True

LensFlares=False

AllowRadialBlur=False

bAllowSeparateTranslucency=False

bAllowPostprocessMLAA=False

bAllowHighQualityMaterials=False

SkeletalMeshLODBias=1

DetailMode=0

MaxDrawDistanceScale=0.8

MaxAnisotropy=1

MaxShadowResolution=256

MaxWholeSceneDominantShadowResolution=256

ScreenPercentage=100.000000

ShadowTexelsPerPixel=0.5

bAllowWholeSceneDominantShadows=True

bUseConservativeShadowBounds=True

bAllowFracturedDamage=False

FractureCullDistanceScale=0.25

TEXTUREGROUP_World=(MinLODSize=1,MaxLODSize=4096,L ODBias=1,MinMagFilter=linear,MipFilter=Linear)

TEXTUREGROUP_WorldNormalMap=(MinLODSize=1,MaxLODSi ze=4096,LODBias=1,MinMagFilter=linear,MipFilter=Li near)

TEXTUREGROUP_WorldSpecular=(MinLODSize=1,MaxLODSiz e=4096,LODBias=1,MinMagFilter=linear,MipFilter=Lin ear)

TEXTUREGROUP_Character=(MinLODSize=1,MaxLODSize=40 96,LODBias=1,MinMagFilter=linear,MipFilter=Linear)

TEXTUREGROUP_CharacterNormalMap=(MinLODSize=1,MaxL ODSize=4096,LODBias=1,MinMagFilter=linear,MipFilte r=Linear)

TEXTUREGROUP_CharacterSpecular=(MinLODSize=1,MaxLO DSize=4096,LODBias=1,MinMagFilter=linear,MipFilter =Linear)

TEXTUREGROUP_Weapon=(MinLODSize=1,MaxLODSize=4096, LODBias=1,MinMagFilter=linear,MipFilter=Linear)

TEXTUREGROUP_WeaponNormalMap=(MinLODSize=1,MaxLODS ize=4096,LODBias=1,MinMagFilter=linear,MipFilter=L inear)

TEXTUREGROUP_WeaponSpecular=(MinLODSize=1,MaxLODSi ze=4096,LODBias=1,MinMagFilter=linear,MipFilter=Li near)

TEXTUREGROUP_Vehicle=(MinLODSize=1,MaxLODSize=4096 ,LODBias=1,MinMagFilter=linear,MipFilter=Linear)

TEXTUREGROUP_Vehicle_Low=(MinLODSize=1,MaxLODSize= 4096,LODBias=0,MinMagFilter=Linear,MipFilter=Linea r)

TEXTUREGROUP_Vehicle_High=(MinLODSize=1,MaxLODSize =4096,LODBias=0,MinMagFilter=Linear,MipFilter=Line ar)

TEXTUREGROUP_VehicleNormalMap=(MinLODSize=1,MaxLOD Size=4096,LODBias=1,MinMagFilter=linear,MipFilter= Linear)

TEXTUREGROUP_VehicleSpecular=(MinLODSize=1,MaxLODS ize=4096,LODBias=1,MinMagFilter=linear,MipFilter=L inear)

TEXTUREGROUP_Cinematic=(MinLODSize=1,MaxLODSize=40 96,LODBias=1,MinMagFilter=linear,MipFilter=Linear)

TEXTUREGROUP_Effects=(MinLODSize=1,MaxLODSize=4096 ,LODBias=1,MinMagFilter=linear,MipFilter=Linear)

TEXTUREGROUP_EffectsNotFiltered=(MinLODSize=1,MaxL ODSize=4096,LODBias=1,MinMagFilter=linear,MipFilte r=Linear)

TEXTUREGROUP_Skybox=(MinLODSize=1,MaxLODSize=4096, LODBias=1,MinMagFilter=linear,MipFilter=Linear)

TEXTUREGROUP_UI=(MinLODSize=1,MaxLODSize=4096,LODB ias=0,MinMagFilter=linear,MipFilter=Linear)

TEXTUREGROUP_Lightmap=(MinLODSize=1,MaxLODSize=409 6,LODBias=1,MinMagFilter=linear,MipFilter=Linear)

TEXTUREGROUP_Shadowmap=(MinLODSize=1,MaxLODSize=40 96,LODBias=1,MinMagFilter=linear,MipFilter=Linear, NumStreamedMips=3)

TEXTUREGROUP_RenderTarget=(MinLODSize=1,MaxLODSize =4096,LODBias=1,MinMagFilter=linear,MipFilter=Line ar)

TEXTUREGROUP_MobileFlattened=(MinLODSize=1,MaxLODS ize=4096,LODBias=1,MinMagFilter=linear,MipFilter=L inear)

TEXTUREGROUP_ProcBuilding_Face=(MinLODSize=1,MaxLO DSize=1024,LODBias=1,MinMagFilter=linear,MipFilter =Linear)

TEXTUREGROUP_ProcBuilding_LightMap=(MinLODSize=1,M axLODSize=256,LODBias=1,MinMagFilter=linear,MipFil ter=Linear)

TEXTUREGROUP_Terrain_Heightmap=(MinLODSize=1,MaxLO DSize=4096,LODBias=1,MinMagFilter=linear,MipFilter =Linear)

TEXTUREGROUP_Terrain_Weightmap=(MinLODSize=1,MaxLO DSize=4096,LODBias=1,MinMagFilter=linear,MipFilter =Linear)

TEXTUREGROUP_ImageBasedReflection=(MinLODSize=256, MaxLODSize=4096,LODBias=1,MinMagFilter=linear,MipF ilter=linear,MipGenSettings=TMGS_Blur5)

TEXTUREGROUP_Bokeh=(MinLODSize=1,MaxLODSize=256,LO DBias=1,MinMagFilter=linear,MipFilter=linear)


[SystemSettingsBucket2]

BasedOn=SystemSettings

StaticDecals=True

DynamicDecals=False

UnbatchedDecals=True

DecalCullDistanceScale=0.5

DynamicShadows=False

LightEnvironmentShadows=False

MotionBlur=False

DepthOfField=True

AmbientOcclusion=False

Bloom=False

bAllowLightShafts=True

Distortion=False

DropParticleDistortion=True

LensFlares=True

AllowRadialBlur=False

bAllowSeparateTranslucency=False

bAllowPostprocessMLAA=False

bAllowHighQualityMaterials=False

SkeletalMeshLODBias=1

DetailMode=0

MaxDrawDistanceScale=0.9

MaxAnisotropy=2

MaxShadowResolution=512

MaxWholeSceneDominantShadowResolution=512

ScreenPercentage=100.000000

ShadowTexelsPerPixel=0.9

bAllowWholeSceneDominantShadows=True

bUseConservativeShadowBounds=True

bAllowFracturedDamage=False

FractureCullDistanceScale=0.5

TEXTUREGROUP_World=(MinLODSize=1,MaxLODSize=4096,L ODBias=0,MinMagFilter=linear,MipFilter=Linear)

TEXTUREGROUP_WorldNormalMap=(MinLODSize=1,MaxLODSi ze=4096,LODBias=1,MinMagFilter=aniso,MipFilter=Lin ear)

TEXTUREGROUP_WorldSpecular=(MinLODSize=1,MaxLODSiz e=4096,LODBias=1,MinMagFilter=aniso,MipFilter=Line ar)

TEXTUREGROUP_Character=(MinLODSize=1,MaxLODSize=40 96,LODBias=0,MinMagFilter=linear,MipFilter=Linear)

TEXTUREGROUP_CharacterNormalMap=(MinLODSize=1,MaxL ODSize=4096,LODBias=1,MinMagFilter=aniso,MipFilter =Linear)

TEXTUREGROUP_CharacterSpecular=(MinLODSize=1,MaxLO DSize=4096,LODBias=1,MinMagFilter=aniso,MipFilter= Linear)

TEXTUREGROUP_Weapon=(MinLODSize=1,MaxLODSize=4096, LODBias=0,MinMagFilter=linear,MipFilter=Linear)

TEXTUREGROUP_WeaponNormalMap=(MinLODSize=1,MaxLODS ize=4096,LODBias=1,MinMagFilter=aniso,MipFilter=Li near)

TEXTUREGROUP_WeaponSpecular=(MinLODSize=1,MaxLODSi ze=4096,LODBias=1,MinMagFilter=aniso,MipFilter=Lin ear)

TEXTUREGROUP_Vehicle=(MinLODSize=1,MaxLODSize=4096 ,LODBias=0,MinMagFilter=linear,MipFilter=Linear)

TEXTUREGROUP_Vehicle_Low=(MinLODSize=1,MaxLODSize= 4096,LODBias=0,MinMagFilter=Linear,MipFilter=Linea r)

TEXTUREGROUP_Vehicle_High=(MinLODSize=1,MaxLODSize =4096,LODBias=0,MinMagFilter=Linear,MipFilter=Line ar)

TEXTUREGROUP_VehicleNormalMap=(MinLODSize=1,MaxLOD Size=4096,LODBias=1,MinMagFilter=aniso,MipFilter=L inear)

TEXTUREGROUP_VehicleSpecular=(MinLODSize=1,MaxLODS ize=4096,LODBias=1,MinMagFilter=aniso,MipFilter=Li near)

TEXTUREGROUP_Cinematic=(MinLODSize=1,MaxLODSize=40 96,LODBias=0,MinMagFilter=linear,MipFilter=Linear)

TEXTUREGROUP_Effects=(MinLODSize=1,MaxLODSize=4096 ,LODBias=0,MinMagFilter=linear,MipFilter=Linear)

TEXTUREGROUP_EffectsNotFiltered=(MinLODSize=1,MaxL ODSize=4096,LODBias=0,MinMagFilter=linear,MipFilte r=Linear)

TEXTUREGROUP_Skybox=(MinLODSize=1,MaxLODSize=4096, LODBias=0,MinMagFilter=linear,MipFilter=Linear)

TEXTUREGROUP_UI=(MinLODSize=1,MaxLODSize=4096,LODB ias=0,MinMagFilter=linear,MipFilter=Linear)

TEXTUREGROUP_Lightmap=(MinLODSize=1,MaxLODSize=409 6,LODBias=1,MinMagFilter=aniso,MipFilter=Linear)

TEXTUREGROUP_Shadowmap=(MinLODSize=1,MaxLODSize=40 96,LODBias=1,MinMagFilter=aniso,MipFilter=Linear,N umStreamedMips=3)

TEXTUREGROUP_RenderTarget=(MinLODSize=1,MaxLODSize =4096,LODBias=0,MinMagFilter=linear,MipFilter=Line ar)

TEXTUREGROUP_MobileFlattened=(MinLODSize=1,MaxLODS ize=4096,LODBias=0,MinMagFilter=linear,MipFilter=L inear)

TEXTUREGROUP_ProcBuilding_Face=(MinLODSize=1,MaxLO DSize=1024,LODBias=0,MinMagFilter=linear,MipFilter =Linear)

TEXTUREGROUP_ProcBuilding_LightMap=(MinLODSize=1,M axLODSize=256,LODBias=0,MinMagFilter=linear,MipFil ter=Linear)

TEXTUREGROUP_Terrain_Heightmap=(MinLODSize=1,MaxLO DSize=4096,LODBias=0,MinMagFilter=linear,MipFilter =Linear)

TEXTUREGROUP_Terrain_Weightmap=(MinLODSize=1,MaxLO DSize=4096,LODBias=0,MinMagFilter=linear,MipFilter =Linear)

TEXTUREGROUP_ImageBasedReflection=(MinLODSize=256, MaxLODSize=4096,LODBias=0,MinMagFilter=linear,MipF ilter=linear,MipGenSettings=TMGS_Blur5)

TEXTUREGROUP_Bokeh=(MinLODSize=1,MaxLODSize=256,LO DBias=0,MinMagFilter=linear,MipFilter=linear)


[SystemSettingsBucket3]

BasedOn=SystemSettings

StaticDecals=True

DynamicDecals=True

UnbatchedDecals=True

DecalCullDistanceScale=0.6

DynamicShadows=True

LightEnvironmentShadows=True

MotionBlur=False

DepthOfField=True

AmbientOcclusion=True

Bloom=True

bAllowLightShafts=True

Distortion=True

DropParticleDistortion=False

LensFlares=True

AllowRadialBlur=True

bAllowSeparateTranslucency=False

bAllowPostprocessMLAA=True

bAllowHighQualityMaterials=True

SkeletalMeshLODBias=0

DetailMode=1

MaxDrawDistanceScale=1.0

MaxAnisotropy=4

MaxShadowResolution=1024

MaxWholeSceneDominantShadowResolution=1280

ScreenPercentage=100.000000

ShadowTexelsPerPixel=1.3

bAllowWholeSceneDominantShadows=True

bUseConservativeShadowBounds=False

bAllowFracturedDamage=True

FractureCullDistanceScale=1.0

TEXTUREGROUP_World=(MinLODSize=1,MaxLODSize=4096,L ODBias=0,MinMagFilter=aniso,MipFilter=Linear)

TEXTUREGROUP_WorldNormalMap=(MinLODSize=1,MaxLODSi ze=4096,LODBias=0,MinMagFilter=aniso,MipFilter=Lin ear)

TEXTUREGROUP_WorldSpecular=(MinLODSize=1,MaxLODSiz e=4096,LODBias=1,MinMagFilter=aniso,MipFilter=Line ar)

TEXTUREGROUP_Character=(MinLODSize=1,MaxLODSize=40 96,LODBias=0,MinMagFilter=aniso,MipFilter=Linear)

TEXTUREGROUP_CharacterNormalMap=(MinLODSize=1,MaxL ODSize=4096,LODBias=0,MinMagFilter=aniso,MipFilter =Linear)

TEXTUREGROUP_CharacterSpecular=(MinLODSize=1,MaxLO DSize=4096,LODBias=1,MinMagFilter=aniso,MipFilter= Linear)

TEXTUREGROUP_Weapon=(MinLODSize=1,MaxLODSize=4096, LODBias=0,MinMagFilter=aniso,MipFilter=Linear)

TEXTUREGROUP_WeaponNormalMap=(MinLODSize=1,MaxLODS ize=4096,LODBias=0,MinMagFilter=aniso,MipFilter=Li near)

TEXTUREGROUP_WeaponSpecular=(MinLODSize=1,MaxLODSi ze=4096,LODBias=1,MinMagFilter=aniso,MipFilter=Lin ear)

TEXTUREGROUP_Vehicle=(MinLODSize=1,MaxLODSize=4096 ,LODBias=0,MinMagFilter=aniso,MipFilter=Linear)

TEXTUREGROUP_Vehicle_Low=(MinLODSize=1,MaxLODSize= 4096,LODBias=0,MinMagFilter=Linear,MipFilter=Linea r)

TEXTUREGROUP_Vehicle_High=(MinLODSize=1,MaxLODSize =4096,LODBias=0,MinMagFilter=Linear,MipFilter=Line ar)

TEXTUREGROUP_VehicleNormalMap=(MinLODSize=1,MaxLOD Size=4096,LODBias=0,MinMagFilter=aniso,MipFilter=L inear)

TEXTUREGROUP_VehicleSpecular=(MinLODSize=1,MaxLODS ize=4096,LODBias=1,MinMagFilter=aniso,MipFilter=Li near)

TEXTUREGROUP_Cinematic=(MinLODSize=1,MaxLODSize=40 96,LODBias=0,MinMagFilter=aniso,MipFilter=Linear)

TEXTUREGROUP_Effects=(MinLODSize=1,MaxLODSize=4096 ,LODBias=0,MinMagFilter=linear,MipFilter=Linear)

TEXTUREGROUP_EffectsNotFiltered=(MinLODSize=1,MaxL ODSize=4096,LODBias=0,MinMagFilter=aniso,MipFilter =Linear)

TEXTUREGROUP_Skybox=(MinLODSize=1,MaxLODSize=4096, LODBias=0,MinMagFilter=aniso,MipFilter=Linear)

TEXTUREGROUP_UI=(MinLODSize=1,MaxLODSize=4096,LODB ias=0,MinMagFilter=aniso,MipFilter=Linear)

TEXTUREGROUP_Lightmap=(MinLODSize=1,MaxLODSize=409 6,LODBias=0,MinMagFilter=aniso,MipFilter=Linear)

TEXTUREGROUP_Shadowmap=(MinLODSize=1,MaxLODSize=40 96,LODBias=0,MinMagFilter=aniso,MipFilter=Linear,N umStreamedMips=3)

TEXTUREGROUP_RenderTarget=(MinLODSize=1,MaxLODSize =4096,LODBias=0,MinMagFilter=aniso,MipFilter=Linea r)

TEXTUREGROUP_MobileFlattened=(MinLODSize=1,MaxLODS ize=4096,LODBias=0,MinMagFilter=aniso,MipFilter=Li near)

TEXTUREGROUP_ProcBuilding_Face=(MinLODSize=1,MaxLO DSize=1024,LODBias=0,MinMagFilter=aniso,MipFilter= Linear)

TEXTUREGROUP_ProcBuilding_LightMap=(MinLODSize=1,M axLODSize=256,LODBias=0,MinMagFilter=aniso,MipFilt er=Linear)

TEXTUREGROUP_Terrain_Heightmap=(MinLODSize=1,MaxLO DSize=4096,LODBias=0,MinMagFilter=aniso,MipFilter= Linear)

TEXTUREGROUP_Terrain_Weightmap=(MinLODSize=1,MaxLO DSize=4096,LODBias=0,MinMagFilter=aniso,MipFilter= Linear)

TEXTUREGROUP_ImageBasedReflection=(MinLODSize=256, MaxLODSize=4096,LODBias=0,MinMagFilter=aniso,MipFi lter=linear,MipGenSettings=TMGS_Blur5)

TEXTUREGROUP_Bokeh=(MinLODSize=1,MaxLODSize=256,LO DBias=0,MinMagFilter=linear,MipFilter=linear)


[SystemSettingsBucket4]

BasedOn=SystemSettings

StaticDecals=True

DynamicDecals=True

UnbatchedDecals=True

DecalCullDistanceScale=0.8

DynamicShadows=True

LightEnvironmentShadows=True

MotionBlur=True

DepthOfField=True

AmbientOcclusion=True

Bloom=True

bAllowLightShafts=True

Distortion=True

DropParticleDistortion=False

LensFlares=True

AllowRadialBlur=True

bAllowSeparateTranslucency=False

bAllowPostprocessMLAA=True

bAllowHighQualityMaterials=True

SkeletalMeshLODBias=0

DetailMode=2

MaxDrawDistanceScale=1.1

MaxAnisotropy=8

MaxShadowResolution=2048

MaxWholeSceneDominantShadowResolution=2048

ScreenPercentage=100.000000

ShadowTexelsPerPixel=2

bAllowWholeSceneDominantShadows=True

bUseConservativeShadowBounds=False

bAllowFracturedDamage=True

FractureCullDistanceScale=1.5

TEXTUREGROUP_World=(MinLODSize=1,MaxLODSize=4096,L ODBias=0,MinMagFilter=aniso,MipFilter=Linear)

TEXTUREGROUP_WorldNormalMap=(MinLODSize=1,MaxLODSi ze=4096,LODBias=0,MinMagFilter=aniso,MipFilter=Lin ear)

TEXTUREGROUP_WorldSpecular=(MinLODSize=1,MaxLODSiz e=4096,LODBias=0,MinMagFilter=aniso,MipFilter=Line ar)

TEXTUREGROUP_Character=(MinLODSize=1,MaxLODSize=40 96,LODBias=0,MinMagFilter=aniso,MipFilter=Linear)

TEXTUREGROUP_CharacterNormalMap=(MinLODSize=1,MaxL ODSize=4096,LODBias=0,MinMagFilter=aniso,MipFilter =Linear)

TEXTUREGROUP_CharacterSpecular=(MinLODSize=1,MaxLO DSize=4096,LODBias=0,MinMagFilter=aniso,MipFilter= Linear)

TEXTUREGROUP_Weapon=(MinLODSize=1,MaxLODSize=4096, LODBias=0,MinMagFilter=aniso,MipFilter=Linear)

TEXTUREGROUP_WeaponNormalMap=(MinLODSize=1,MaxLODS ize=4096,LODBias=0,MinMagFilter=aniso,MipFilter=Li near)

TEXTUREGROUP_WeaponSpecular=(MinLODSize=1,MaxLODSi ze=4096,LODBias=0,MinMagFilter=aniso,MipFilter=Lin ear)

TEXTUREGROUP_Vehicle=(MinLODSize=1,MaxLODSize=4096 ,LODBias=0,MinMagFilter=aniso,MipFilter=Linear)

TEXTUREGROUP_Vehicle_Low=(MinLODSize=1,MaxLODSize= 4096,LODBias=0,MinMagFilter=Linear,MipFilter=Linea r)

TEXTUREGROUP_Vehicle_High=(MinLODSize=1,MaxLODSize =4096,LODBias=0,MinMagFilter=Linear,MipFilter=Line ar)

TEXTUREGROUP_VehicleNormalMap=(MinLODSize=1,MaxLOD Size=4096,LODBias=0,MinMagFilter=aniso,MipFilter=L inear)

TEXTUREGROUP_VehicleSpecular=(MinLODSize=1,MaxLODS ize=4096,LODBias=0,MinMagFilter=aniso,MipFilter=Li near)

TEXTUREGROUP_Cinematic=(MinLODSize=1,MaxLODSize=40 96,LODBias=-1,MinMagFilter=aniso,MipFilter=Linear)

TEXTUREGROUP_Effects=(MinLODSize=1,MaxLODSize=4096 ,LODBias=0,MinMagFilter=linear,MipFilter=Linear)

TEXTUREGROUP_EffectsNotFiltered=(MinLODSize=1,MaxL ODSize=4096,LODBias=0,MinMagFilter=aniso,MipFilter =Linear)

TEXTUREGROUP_Skybox=(MinLODSize=1,MaxLODSize=4096, LODBias=0,MinMagFilter=aniso,MipFilter=Linear)

TEXTUREGROUP_UI=(MinLODSize=1,MaxLODSize=4096,LODB ias=0,MinMagFilter=aniso,MipFilter=Linear)

TEXTUREGROUP_Lightmap=(MinLODSize=1,MaxLODSize=409 6,LODBias=0,MinMagFilter=aniso,MipFilter=Linear)

TEXTUREGROUP_Shadowmap=(MinLODSize=1,MaxLODSize=40 96,LODBias=0,MinMagFilter=aniso,MipFilter=Linear,N umStreamedMips=3)

TEXTUREGROUP_RenderTarget=(MinLODSize=1,MaxLODSize =4096,LODBias=0,MinMagFilter=aniso,MipFilter=Linea r)

TEXTUREGROUP_MobileFlattened=(MinLODSize=1,MaxLODS ize=4096,LODBias=0,MinMagFilter=aniso,MipFilter=Li near)

TEXTUREGROUP_ProcBuilding_Face=(MinLODSize=1,MaxLO DSize=1024,LODBias=0,MinMagFilter=aniso,MipFilter= Linear)

TEXTUREGROUP_ProcBuilding_LightMap=(MinLODSize=1,M axLODSize=256,LODBias=0,MinMagFilter=aniso,MipFilt er=Linear)

TEXTUREGROUP_Terrain_Heightmap=(MinLODSize=1,MaxLO DSize=4096,LODBias=0,MinMagFilter=aniso,MipFilter= Linear)

TEXTUREGROUP_Terrain_Weightmap=(MinLODSize=1,MaxLO DSize=4096,LODBias=0,MinMagFilter=aniso,MipFilter= Linear)

TEXTUREGROUP_ImageBasedReflection=(MinLODSize=256, MaxLODSize=4096,LODBias=0,MinMagFilter=aniso,MipFi lter=linear,MipGenSettings=TMGS_Blur5)

TEXTUREGROUP_Bokeh=(MinLODSize=1,MaxLODSize=256,LO DBias=0,MinMagFilter=linear,MipFilter=linear)


[SystemSettingsBucket5]

BasedOn=SystemSettings

StaticDecals=True

DynamicDecals=True

UnbatchedDecals=True

DecalCullDistanceScale=1.0

DynamicShadows=True

LightEnvironmentShadows=True

MotionBlur=True

DepthOfField=True

AmbientOcclusion=True

Bloom=True

bAllowLightShafts=True

Distortion=True

DropParticleDistortion=False

LensFlares=True

AllowRadialBlur=True

bAllowSeparateTranslucency=False

bAllowPostprocessMLAA=True

bAllowHighQualityMaterials=True

SkeletalMeshLODBias=0

DetailMode=2

MaxDrawDistanceScale=1.2

MaxAnisotropy=16

MaxShadowResolution=4096

MaxWholeSceneDominantShadowResolution=4096

ScreenPercentage=100.000000

ShadowTexelsPerPixel=4.0

bAllowWholeSceneDominantShadows=True

bUseConservativeShadowBounds=False

bAllowFracturedDamage=True

FractureCullDistanceScale=2.0

TEXTUREGROUP_World=(MinLODSize=1,MaxLODSize=4096,L ODBias=-1,MinMagFilter=aniso,MipFilter=Linear)

TEXTUREGROUP_WorldNormalMap=(MinLODSize=1,MaxLODSi ze=4096,LODBias=0,MinMagFilter=aniso,MipFilter=Lin ear)

TEXTUREGROUP_WorldSpecular=(MinLODSize=1,MaxLODSiz e=4096,LODBias=0,MinMagFilter=aniso,MipFilter=Line ar)

TEXTUREGROUP_Character=(MinLODSize=1,MaxLODSize=40 96,LODBias=-1,MinMagFilter=aniso,MipFilter=Linear)

TEXTUREGROUP_CharacterNormalMap=(MinLODSize=1,MaxL ODSize=4096,LODBias=0,MinMagFilter=aniso,MipFilter =Linear)

TEXTUREGROUP_CharacterSpecular=(MinLODSize=1,MaxLO DSize=4096,LODBias=0,MinMagFilter=aniso,MipFilter= Linear)

TEXTUREGROUP_Weapon=(MinLODSize=1,MaxLODSize=4096, LODBias=-1,MinMagFilter=aniso,MipFilter=Linear)

TEXTUREGROUP_WeaponNormalMap=(MinLODSize=1,MaxLODS ize=4096,LODBias=0,MinMagFilter=aniso,MipFilter=Li near)

TEXTUREGROUP_WeaponSpecular=(MinLODSize=1,MaxLODSi ze=4096,LODBias=0,MinMagFilter=aniso,MipFilter=Lin ear)

TEXTUREGROUP_Vehicle=(MinLODSize=1,MaxLODSize=4096 ,LODBias=-1,MinMagFilter=aniso,MipFilter=Linear)

TEXTUREGROUP_Vehicle_Low=(MinLODSize=1,MaxLODSize= 4096,LODBias=-1,MinMagFilter=Linear,MipFilter=Linear)

TEXTUREGROUP_Vehicle_High=(MinLODSize=1,MaxLODSize =4096,LODBias=-1,MinMagFilter=Linear,MipFilter=Linear)

TEXTUREGROUP_VehicleNormalMap=(MinLODSize=1,MaxLOD Size=4096,LODBias=0,MinMagFilter=aniso,MipFilter=L inear)

TEXTUREGROUP_VehicleSpecular=(MinLODSize=1,MaxLODS ize=4096,LODBias=0,MinMagFilter=aniso,MipFilter=Li near)

TEXTUREGROUP_Cinematic=(MinLODSize=1,MaxLODSize=40 96,LODBias=-1,MinMagFilter=aniso,MipFilter=Linear)

TEXTUREGROUP_Effects=(MinLODSize=1,MaxLODSize=4096 ,LODBias=0,MinMagFilter=linear,MipFilter=Linear)

TEXTUREGROUP_EffectsNotFiltered=(MinLODSize=1,MaxL ODSize=4096,LODBias=0,MinMagFilter=aniso,MipFilter =Linear)

TEXTUREGROUP_Skybox=(MinLODSize=1,MaxLODSize=4096, LODBias=-1,MinMagFilter=aniso,MipFilter=Linear)

TEXTUREGROUP_UI=(MinLODSize=1,MaxLODSize=4096,LODB ias=0,MinMagFilter=aniso,MipFilter=Linear)

TEXTUREGROUP_Lightmap=(MinLODSize=1,MaxLODSize=409 6,LODBias=0,MinMagFilter=aniso,MipFilter=Linear)

TEXTUREGROUP_Shadowmap=(MinLODSize=1,MaxLODSize=40 96,LODBias=0,MinMagFilter=aniso,MipFilter=Linear,N umStreamedMips=3)

TEXTUREGROUP_RenderTarget=(MinLODSize=1,MaxLODSize =4096,LODBias=0,MinMagFilter=aniso,MipFilter=Linea r)

TEXTUREGROUP_MobileFlattened=(MinLODSize=1,MaxLODS ize=4096,LODBias=0,MinMagFilter=aniso,MipFilter=Li near)

TEXTUREGROUP_ProcBuilding_Face=(MinLODSize=1,MaxLO DSize=1024,LODBias=0,MinMagFilter=aniso,MipFilter= Linear)

TEXTUREGROUP_ProcBuilding_LightMap=(MinLODSize=1,M axLODSize=256,LODBias=0,MinMagFilter=aniso,MipFilt er=Linear)

TEXTUREGROUP_Terrain_Heightmap=(MinLODSize=1,MaxLO DSize=4096,LODBias=0,MinMagFilter=aniso,MipFilter= Linear)

TEXTUREGROUP_Terrain_Weightmap=(MinLODSize=1,MaxLO DSize=4096,LODBias=0,MinMagFilter=aniso,MipFilter= Linear)

TEXTUREGROUP_ImageBasedReflection=(MinLODSize=256, MaxLODSize=4096,LODBias=0,MinMagFilter=aniso,MipFi lter=linear,MipGenSettings=TMGS_Blur5)

TEXTUREGROUP_Bokeh=(MinLODSize=1,MaxLODSize=256,LO DBias=0,MinMagFilter=linear,MipFilter=linear)


[SystemSettingsScreenshot]

BasedOn=SystemSettings

MaxAnisotropy=16

ShadowFilterQualityBias=1

MinShadowResolution=16

ShadowFadeResolution=1

MinPreShadowResolution=16

PreShadowFadeResolution=1

ShadowTexelsPerPixel=4.0f

PreShadowResolutionFactor=1.0

MaxShadowResolution=4096

MaxWholeSceneDominantShadowResolution=4096

CompositeDynamicLights=FALSE

TEXTUREGROUP_World=(MinLODSize=1,MaxLODSize=4096,L ODBias=-1000,MinMagFilter=aniso,MipFilter=linear)

TEXTUREGROUP_WorldNormalMap=(MinLODSize=1,MaxLODSi ze=4096,LODBias=-1000,MinMagFilter=aniso,MipFilter=linear)

TEXTUREGROUP_WorldSpecular=(MinLODSize=1,MaxLODSiz e=4096,LODBias=-1000,MinMagFilter=aniso,MipFilter=linear)

TEXTUREGROUP_Character=(MinLODSize=1,MaxLODSize=40 96,LODBias=-1000,MinMagFilter=aniso,MipFilter=linear)

TEXTUREGROUP_CharacterNormalMap=(MinLODSize=1,MaxL ODSize=4096,LODBias=-1000,MinMagFilter=aniso,MipFilter=linear)

TEXTUREGROUP_CharacterSpecular=(MinLODSize=1,MaxLO DSize=4096,LODBias=-1000,MinMagFilter=aniso,MipFilter=linear)

TEXTUREGROUP_Weapon=(MinLODSize=1,MaxLODSize=4096, LODBias=-1000,MinMagFilter=aniso,MipFilter=linear)

TEXTUREGROUP_WeaponNormalMap=(MinLODSize=1,MaxLODS ize=4096,LODBias=-1000,MinMagFilter=aniso,MipFilter=linear)

TEXTUREGROUP_WeaponSpecular=(MinLODSize=1,MaxLODSi ze=4096,LODBias=-1000,MinMagFilter=aniso,MipFilter=linear)

TEXTUREGROUP_Vehicle=(MinLODSize=1,MaxLODSize=4096 ,LODBias=-1000,MinMagFilter=aniso,MipFilter=linear)

TEXTUREGROUP_Vehicle_Low=(MinLODSize=1,MaxLODSize= 4096,LODBias=-1000,MinMagFilter=aniso,MipFilter=point)

TEXTUREGROUP_Vehicle_High=(MinLODSize=1,MaxLODSize =4096,LODBias=-1000,MinMagFilter=aniso,MipFilter=point)

TEXTUREGROUP_VehicleNormalMap=(MinLODSize=1,MaxLOD Size=4096,LODBias=-1000,MinMagFilter=aniso,MipFilter=linear)

TEXTUREGROUP_VehicleSpecular=(MinLODSize=1,MaxLODS ize=4096,LODBias=-1000,MinMagFilter=aniso,MipFilter=linear)

TEXTUREGROUP_Cinematic=(MinLODSize=1,MaxLODSize=40 96,LODBias=-1000,MinMagFilter=aniso,MipFilter=linear)

TEXTUREGROUP_Effects=(MinLODSize=1,MaxLODSize=4096 ,LODBias=-1000,MinMagFilter=linear,MipFilter=linear)

TEXTUREGROUP_EffectsNotFiltered=(MinLODSize=1,MaxL ODSize=4096,LODBias=-1000,MinMagFilter=aniso,MipFilter=linear)

TEXTUREGROUP_Skybox=(MinLODSize=1,MaxLODSize=4096, LODBias=-1000,MinMagFilter=aniso,MipFilter=linear)

TEXTUREGROUP_UI=(MinLODSize=1,MaxLODSize=4096,LODB ias=-1000,MinMagFilter=aniso,MipFilter=linear)

TEXTUREGROUP_Lightmap=(MinLODSize=1,MaxLODSize=409 6,LODBias=-1000,MinMagFilter=aniso,MipFilter=linear)

TEXTUREGROUP_Shadowmap=(MinLODSize=1,MaxLODSize=40 96,LODBias=-1000,MinMagFilter=aniso,MipFilter=linear)

TEXTUREGROUP_RenderTarget=(MinLODSize=1,MaxLODSize =4096,LODBias=-1000,MinMagFilter=aniso,MipFilter=linear)

TEXTUREGROUP_MobileFlattened=(MinLODSize=1,MaxLODS ize=4096,LODBias=-1000,MinMagFilter=aniso,MipFilter=linear)

TEXTUREGROUP_ProcBuilding_Face=(MinLODSize=1,MaxLO DSize=4096,LODBias=-1000,MinMagFilter=aniso,MipFilter=linear)

TEXTUREGROUP_ProcBuilding_LightMap=(MinLODSize=1,M axLODSize=4096,LODBias=-1000,MinMagFilter=aniso,MipFilter=linear)

TEXTUREGROUP_Terrain_Heightmap=(MinLODSize=1,MaxLO DSize=4096,LODBias=-1000,MinMagFilter=aniso,MipFilter=linear)

TEXTUREGROUP_Terrain_Weightmap=(MinLODSize=1,MaxLO DSize=4096,LODBias=-1000,MinMagFilter=aniso,MipFilter=linear)


[SystemSettingsEditor]

BasedOn=SystemSettings


[SystemSettingsSplitScreen2]

BasedOn=SystemSettings

bAllowWholeSceneDominantShadows=False

bAllowLightShafts=False

DetailMode=1


[SystemSettingsMobile]

BasedOn=SystemSettings

Fullscreen=True

DirectionalLightmaps=False

DynamicLights=False

SHSecondaryLighting=False

StaticDecals=True

DynamicDecals=False

UnbatchedDecals=False

MotionBlur=FALSE

MotionBlurPause=FALSE

DepthOfField=FALSE

AmbientOcclusion=FALSE

Bloom=FALSE

Distortion=FALSE

FilteredDistortion=FALSE

DropParticleDistortion=TRUE

FloatingPointRenderTargets=FALSE

MaxAnisotropy=2

bAllowLightShafts=FALSE

MobileModShadows=False

MobileClearDepthBetweenDPG=False

MaxFilterBlurSampleCount=1

DynamicShadows=False

MobileMaxMemory=300


[SystemSettingsMobilePreviewer]

BasedOn=SystemSettingsMobile

Fullscreen=False


[SystemSettingsMobileTextureBias]

BasedOn=SystemSettingsMobile

TEXTUREGROUP_World=(MinLODSize=1,MaxLODSize=4096,L ODBias=1,MinMagFilter=aniso,MipFilter=point)

TEXTUREGROUP_WorldNormalMap=(MinLODSize=1,MaxLODSi ze=4096,LODBias=1,MinMagFilter=aniso,MipFilter=poi nt)

TEXTUREGROUP_WorldSpecular=(MinLODSize=1,MaxLODSiz e=4096,LODBias=1,MinMagFilter=aniso,MipFilter=poin t)

TEXTUREGROUP_Character=(MinLODSize=1,MaxLODSize=40 96,LODBias=1,MinMagFilter=aniso,MipFilter=point)

TEXTUREGROUP_CharacterNormalMap=(MinLODSize=1,MaxL ODSize=4096,LODBias=1,MinMagFilter=aniso,MipFilter =point)

TEXTUREGROUP_CharacterSpecular=(MinLODSize=1,MaxLO DSize=4096,LODBias=1,MinMagFilter=aniso,MipFilter= point)

TEXTUREGROUP_Weapon=(MinLODSize=1,MaxLODSize=4096, LODBias=1,MinMagFilter=aniso,MipFilter=point)

TEXTUREGROUP_WeaponNormalMap=(MinLODSize=1,MaxLODS ize=4096,LODBias=1,MinMagFilter=aniso,MipFilter=po int)

TEXTUREGROUP_WeaponSpecular=(MinLODSize=1,MaxLODSi ze=4096,LODBias=1,MinMagFilter=aniso,MipFilter=poi nt)

TEXTUREGROUP_Vehicle=(MinLODSize=1,MaxLODSize=4096 ,LODBias=1,MinMagFilter=aniso,MipFilter=point)

TEXTUREGROUP_Vehicle_Low=(MinLODSize=1,MaxLODSize= 4096,LODBias=1,MinMagFilter=aniso,MipFilter=point)

TEXTUREGROUP_Vehicle_High=(MinLODSize=1,MaxLODSize =4096,LODBias=1,MinMagFilter=aniso,MipFilter=point )

TEXTUREGROUP_VehicleNormalMap=(MinLODSize=1,MaxLOD Size=4096,LODBias=1,MinMagFilter=aniso,MipFilter=p oint)

TEXTUREGROUP_VehicleSpecular=(MinLODSize=1,MaxLODS ize=4096,LODBias=1,MinMagFilter=aniso,MipFilter=po int)

TEXTUREGROUP_Cinematic=(MinLODSize=1,MaxLODSize=40 96,LODBias=1,MinMagFilter=aniso,MipFilter=point)

TEXTUREGROUP_Effects=(MinLODSize=1,MaxLODSize=4096 ,LODBias=1,MinMagFilter=linear,MipFilter=point)

TEXTUREGROUP_EffectsNotFiltered=(MinLODSize=1,MaxL ODSize=4096,LODBias=1,MinMagFilter=aniso,MipFilter =point)

TEXTUREGROUP_Skybox=(MinLODSize=1,MaxLODSize=4096, LODBias=1,MinMagFilter=aniso,MipFilter=point)

TEXTUREGROUP_UI=(MinLODSize=1,MaxLODSize=4096,LODB ias=0,MinMagFilter=aniso,MipFilter=point)

TEXTUREGROUP_Lightmap=(MinLODSize=1,MaxLODSize=409 6,LODBias=1,MinMagFilter=aniso,MipFilter=point)

TEXTUREGROUP_Shadowmap=(MinLODSize=1,MaxLODSize=40 96,LODBias=1,MinMagFilter=aniso,MipFilter=point,Nu mStreamedMips=3)

TEXTUREGROUP_RenderTarget=(MinLODSize=1,MaxLODSize =4096,LODBias=1,MinMagFilter=aniso,MipFilter=point )

TEXTUREGROUP_MobileFlattened=(MinLODSize=1,MaxLODS ize=4096,LODBias=1,MinMagFilter=aniso,MipFilter=po int)

TEXTUREGROUP_ProcBuilding_Face=(MinLODSize=1,MaxLO DSize=1024,LODBias=1,MinMagFilter=aniso,MipFilter= point)

TEXTUREGROUP_ProcBuilding_LightMap=(MinLODSize=1,M axLODSize=256,LODBias=1,MinMagFilter=aniso,MipFilt er=point)

TEXTUREGROUP_Terrain_Heightmap=(MinLODSize=1,MaxLO DSize=4096,LODBias=1,MinMagFilter=aniso,MipFilter= point)

TEXTUREGROUP_Terrain_Weightmap=(MinLODSize=1,MaxLO DSize=4096,LODBias=1,MinMagFilter=aniso,MipFilter= point)


[SystemSettingsAndroid]

BasedOn=SystemSettingsMobileTextureBias


[SystemSettingsFlash]

BasedOn=SystemSettingsMobileTextureBias

MotionBlur=FALSE

MotionBlurPause=FALSE

DepthOfField=FALSE

AmbientOcclusion=FALSE

Bloom=FALSE

Distortion=FALSE

FilteredDistortion=FALSE

bAllowLightShafts=TRUE

MobileModShadows=True

DynamicShadows=True

MobileClearDepthBetweenDPG=True

DirectionalLightmaps=False

MobileHeightFog=False


[SystemSettingsFlash_Detail]

BasedOn=SystemSettingsMobileTextureBias

MotionBlur=FALSE

MotionBlurPause=FALSE

DepthOfField=FALSE

AmbientOcclusion=FALSE

Bloom=FALSE

Distortion=FALSE

FilteredDistortion=FALSE

bAllowLightShafts=TRUE

MobileModShadows=True

DynamicShadows=True

MobileClearDepthBetweenDPG=True

DirectionalLightmaps=True

MobileHeightFog=True


[SystemSettingsIPhone]

BasedOn=SystemSettingsMobileTextureBias


[SystemSettingsIPhone3GS]

BasedOn=SystemSettingsMobileTextureBias

LensFlares=False

DetailMode=1

MobileEnableMSAA=True

MobileMaxMemory=100


[SystemSettingsIPhone4]

BasedOn=SystemSettingsMobile

MobileContentScaleFactor=2.0

LensFlares=False


[SystemSettingsIPhone4S]

BasedOn=SystemSettingsMobile

MobileEnableMSAA=True

bAllowLightShafts=True

MobileModShadows=True

DynamicShadows=False

ShadowDepthBias=0.025

MobileContentScaleFactor=2.0

MaxShadowResolution=256

MobileShadowTextureResolution=256


[SystemSettingsIPodTouch4]

BasedOn=SystemSettingsMobileTextureBias

MobileContentScaleFactor=2.0

LensFlares=False

MobileMaxMemory=100


[SystemSettingsIPad]

BasedOn=SystemSettingsMobileTextureBias

MobileFeatureLevel=1

MobileFog=False

MobileSpecular=False

MobileBumpOffset=False

MobileNormalMapping=False

MobileEnvMapping=False

MobileRimLighting=False

MobileMaxMemory=100

MobileContentScaleFactor=0.9375


[SystemSettingsIPad2]

BasedOn=SystemSettingsMobile

MobileEnableMSAA=False

bAllowLightShafts=True

MobileModShadows=True

DynamicShadows=False

ShadowDepthBias=0.016

MobileContentScaleFactor=1.0

MaxShadowResolution=256

MobileShadowTextureResolution=256


[SystemSettingsIPad3]

BasedOn=SystemSettingsMobile

MobileEnableMSAA=False

bAllowLightShafts=True

MobileModShadows=True

DynamicShadows=True

ShadowDepthBias=0.016

MobileContentScaleFactor=1.40625

MaxShadowResolution=256

MobileShadowTextureResolution=256

MobileMaxMemory=500


[SystemSettingsIPad2_Detail]

BasedOn=SystemSettingsIPad2


[Configuration]


[OpenAutomateBenchmarks]

Benchmark=NightAndDayMap

Benchmark=DM-Deck?CauseEvent=FlyThrough


[IniVersion]

0=1437989690.000000

1=1437983516.000000

2=1437983522.000000

3=1437983524.000000
Sau khi làm xong, tích chuôt phải vào file bấm Propreties chọn read only, xong reset lại máy, vào chơi


Và vào game thử thành quả, mik cug làm và thành công

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By khoadalat
By nguoitoiyeu_chuayeutoithatlong
#956851 Thank bạn nhiều!! Dù sao thì được ít phút đầu còn mượt, sau lại đâu vào đấy!! T.T
Kết nối đề xuất: