Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
By trieuhooang
#883776 chuyên sưu tầm half life các loại,mod,map,series,plugin...muốn cái j về half life thì Phần mềm cho mình.

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By hoa_cuctrang10
By traitimanh_kotheyeuhainguoi_bmt2
#883779 Chủ thớt có cái plugin slow gì gì đó cho cs 1.6 không nếu có send link nhé à sẵn hướng dẫn luôn nó chỉ có thể hoạt động ở 1 số mod và có thể bị vô hiệu hoá ở 1 số server.


hướng dẫn:

Hãy chắc chắn để có các engine_amxx.dll mô-đun kích hoạt khi chạy. Để làm như vậy, đi đến modules.ini và engine_amxx.dll bỏ ghi chú. Để bỏ ghi chú, chỉ cần loại bỏ, ở phía trước của từ này.

(google dịch,đại khái là phải cài AMX mod đã,rồi làm như trên)


#include <amxmod>
#include <amxmisc>
#include <fun>
#include <VexdUM>
#include <VexdUM_stock>
#define PLUGIN ""
#define phiên bản ""
#define AUTHOR ""
#include <amxmod>
#include <amxmisc>
#include <fun>
#include <VexdUM>
#include <VexdUM_stock>
#define SLOWMO_C4EXPLOSION 1
#define SLOWMO_LASTKILL 2
#define SLOWMO_NADEKILL 4
#define SLOWMO_KNIFEKILL 8
#define SLOWMO_HSKILL 16
#define SLOWMO_SPECIALEFFECT 32
#define SLOWMO_RATE 0.2
new g_slowmo[33]
new g_maxplayers
new g_bombPlanted
new Float:g_bombOri[3]
new bool:g_isDead[33]
new g_exploSpr
getSlowMoFlags()
{
* new flags[32]
* get_cvar_string("adv_slowmo", flags, 31)
* return read_flags(flags)
}
public plugin_init()
{
* register_plugin("Advanced Slow Motion", "0.1", "KRoTaL")
* register_cvar("adv_slowmo", "abcdef")
* register_event("ResetHUD", "resethud_event", "b")
* register_event("DeathMsg", "death_event", "a")
* register_event("Damage", "damage_event", "b")
* register_event("SendAudio","bombplanted_event","a","2&%!MRAD_BOMBPL")
* register_event("SendAudio", "end_round", "a", "2&%!MRAD_terwin", "2&%!MRAD_ctwin", "2&%!MRAD_rounddraw")
* register_event("TextMsg", "end_round", "a", "2&#Game_C", "2&#Game_w")
* g_maxplayers = get_maxplayers() + 1
}
public plugin_precache()
{
* g_exploSpr = precache_model("sprites/fexplo.spr")
}
public client_connect(id)
{
* g_slowmo[id] = 0
* g_isDead[id] = false
}
public resethud_event(id)
{
* g_slowmo[id] = 0
* g_isDead[id] = false
}
public death_event()
{
* new id = read_data(2)
* new wname[32]
* read_data(4, wname, 31)
* if(equal(wname, "grenade"))
* {
* * if(getSlowMoFlags() & SLOWMO_NADEKILL)
* * {
* * * set_task(0.1, "slowDown", id)
* * * set_user_gravity(id, 0.3)
* * * g_slowmo[id] = 1
* * }
* }
* if(equal(wname, "knife"))
* {
* * if(getSlowMoFlags() & SLOWMO_KNIFEKILL)
* * {
* * * g_slowmo[id] = 1
* * }
* }
* if(read_data(3) == 1)
* {
* * if(getSlowMoFlags() & SLOWMO_HSKILL)
* * {
* * * g_slowmo[id] = 1
* * }
* }
* new players[32], inum
* get_players(players, inum, "ae", (get_user_team(id) == 1) ? "TERRORIST" : "CT")
* if(!inum)
* {
* * if(getSlowMoFlags() & SLOWMO_LASTKILL)
* * {
* * * g_slowmo[id] = 1
* * }
* }
}
public damage_event(id)
{
* if(!is_user_alive(id))
* {
* * if(g_bombPlanted && !g_isDead[id])
* * {
* * * new ent = entity_get_edict(id, EV_ENT_dmg_inflictor)
* * * if(is_entity(ent))
* * * {
* * * * new classname[32]
* * * * entity_get_string(ent, EV_SZ_classname, classname, 31)
* * * * new model[32]
* * * * entity_get_string(ent, EV_SZ_model, model, 31)
* * * * if(equal(classname, "grenade") && equal(model, "")
* * * * && entity_get_int(ent, EV_INT_spawnflags) == 1 && entity_get_int(ent, EV_INT_effects) == 128)
* * * * {
* * * * * if(getSlowMoFlags() & SLOWMO_C4EXPLOSION)
* * * * * {
* * * * * * new Float:vel[3]
* * * * * * entity_get_vector(id, EV_VEC_velocity, vel)
* * * * * * set_task(0.1, "slowDown", id)
* * * * * * set_user_gravity(id, 0.3)
* * * * * * g_slowmo[id] = 1
* * * * * }
* * * * * g_isDead[id] = true
* * * * }
* * * }
* * }
* }
}
public slowDown(id)
{
* new Float:vel[3]
* entity_get_vector(id, EV_VEC_velocity, vel)
* vel[0] /= 3.0
* vel[1] /= 3.0
* vel[2] /= 2.0
* entity_set_vector(id, EV_VEC_velocity, vel)
}
public bombplanted_event()
{
* g_bombPlanted = 1
* new c4 = find_entity(-1, "grenade")
* while(c4 > 0)
* {
* * new model[32]
* * entity_get_string(c4, EV_SZ_model, model, 31)
* * if(equal(model, "models/w_c4.mdl"))
* * {
* * * entity_get_vector(c4, EV_VEC_origin, g_bombOri)
* * * return
* * }
* * c4 = find_entity(c4, "grenade")
* }
}
public bombexploded_event()
{
* if(getSlowMoFlags() & SLOWMO_C4EXPLOSION)
* {
* * new ori[3]
* * FVecIVec(g_bombOri, ori)
* * message_begin(MSG_PVS, SVC_TEMPENTITY, ori)
* * write_byte(3)
* * write_coord(ori[0])
* * write_coord(ori[1])
* * write_coord(ori[2])
* * write_short(g_exploSpr)
* * write_byte(30)
* * write_byte(1)
* * write_byte(0)
* * message_end()
* }
}
public end_round()
{
* set_task(2.0, "resetBombPlanted", 9798415)
}
public resetBombPlanted()
{
* g_bombPlanted = 0
}
public server_frame()
{
* for(new i = 1; i < g_maxplayers; i++)
* {
* * if(g_slowmo[i] == 1)
* * {
* * * if(getSlowMoFlags() & SLOWMO_SPECIALEFFECT)
* * * {
* * * * new Float:fr = entity_get_float(i, EV_FL_framerate)
* * * * fr = (fr > SLOWMO_RATE) ? (fr - 0.03) : SLOWMO_RATE
* * * * entity_set_float(i, EV_FL_framerate, fr)
* * * }
* * * else
* * * {
* * * * entity_set_float(i, EV_FL_framerate, SLOWMO_RATE)
* * * }
* * }
* }
* return PLUGIN_CONTINUE
}

lệnh:


adv_slowmo "abcdef" - a: c4 explosion in slow motion

b: last kill in slow motion

c: grenade kill in slow motion

d: knife kill in slow motion

e: hs kill in slow motion

f: special effect (progressive slowdown)cài đặt


cài file amx

bật VexdUMvideo hướng dẫn này:


(cái video này dùng cheats engine,ko phải plugin trên,xài tạm cái cheat engine cũng được,đỡ phải lằng nhằng viết code làm j)
By lemanhtruong_hpvn
#883780 Chủ thớt có cái plugin slow gì gì đó cho cs 1.6 không nếu có send link nhé à sẵn hướng dẫn luôn video hướng dẫn:trong đó có link down load engine cheat đó.trong video thằng này nới cái tiếng j đấy,kệ,cứ làm y hệt nó
Kết nối đề xuất: