Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
By nuchuamario85
#551795 GAME NÀY SẢN XUẤT BỞI MIDWAYGame này trẻ em cấm sờ mó!! Vì game này mang tính bạo lực mạnh như mortal kombat


Given lackluster lịch sử của công ty với máy bay tiêm kích N64 (bao gồm các chức danh như Mortal Kombat Trilogy, và Mace: The Dark Age), một trong tự nhiên có thể mong đợi từ Midways giá vé tương tự như phiên bản mới nhất. Thankfully, history has not repeated itself with Bio FREAKS. Rất may, lịch sử vừa không lặp lại chính nó với Bio Freaks. A bloody, gruesome fighting title, Bio FREAKS manages to impress with a few notable gameplay innovations with excellent character design and graphics. Một đẫm máu Tiêu đề đấu tranh khủng khiếp, Bio Freaks quản lý để gây ấn tượng với một sự đổi mới đáng chú ý vài trò chơi với thiết kế nhân vật xuất sắc và đồ họa. The result is one of the most compelling and memorable N64 fighters to date, a game that showcases the progress developers are making on the console. Kết quả là một trong những máy bay tiêm kích N64 hấp dẫn và đáng nhớ nhất cho đến nay, một trò chơi mà giới thiệu các nhà phát triển tiến bộ được thực hiện trên giao diện điều khiển.


Các cliche-ridden câu chuyện đằng sau Bio Freaks là entertainingly silly: Hoa Kỳ vừa giảm nạn nhân của một techno "-chiến tranh dân sự công nghiệp", và ở vị trí của nó vừa tăng "Neo-Mỹ." Overall Neo-Amerika is a rather unclean, nasty place with few fresh-cut flowers or babbling brooks. Tổng thể của Neo-Mỹ là một nơi khá khó chịu ô uế với vài hoa tươi hay bập bẹ hay brooks. However, the country is blessed with an impressive selection of meat grinders, lava pits, biological waste dumps, and so forth. Tuy nhiên, đất nước được thiên nhiên ưu đãi với một lựa chọn đầy ấn tượng của máy xay thịt, hố dung nham, bãi rác thải sinh học, và vv. Fortunately, some Neo-Amerikan scientists have worked wonders with the human genetic code; unfortunately, they have used their scientific discoveries to mutate people into part-human, part-machine psychotics known as the Bio FREAKS. May mắn thay, một số nhà khoa học Neo-Amerikan kỳ quan vừa làm chuyện với mã di truyền của con người; không may, họ vừa sử dụng những khám phá khoa học của mình để biến tất cả người thành một phần con người, một phần-psychotics máy được gọi là Freaks Bio.


Complimenting nhân vật kẻ giết đồ họa là một số trò chơi xoắn bằng nhau mát mẻ. Of primary importance is the addition of a 3D element via the "hover" feature. Tầm quan trọng chính là chuyện bổ sung một yếu tố 3D thông qua hover "" chức năng. By pressing the "B" button, characters will hover in the air on "jump jets." Bằng cách nhấn vào "B" nút, nhân vật sẽ lơ lửng trong không khí trên máy bay phản lực nhảy "." In many arenas, it is possible to thus fly up one or two levels to cliffs above. Trong Arenas nhiều, có thể để như vậy, bay lên một hay hai cấp độ để các vách đá ở trên. The addition of such a 3D element to gameplay is most welcome: its possible to hover high above ones opponent and shoot at him or her, or to seek refuge upon a higher level. Việc bổ sung như một yếu tố để chơi game 3D được chào đón nhất: để lơ lửng trên cao có thể có những đối thủ của mình và bắn vào anh hay, cô hay để tìm kiếm tị nạn khi một mức độ cao hơn. After playing so many ground-based fighting games, its interesting to experience this gameplay innovation. Sau khi sân chơi rất nhiều trò chơi theo chiến đấu, thú vị của nó đến kinh nghiệm này đổi mới gameplay. Midway is on the right track. Midway là đi đúng.


Bio Freaks ban đầu được dự kiến sẽ phát hành một arcade. For whatever reason, Midway instead decided to launch the game directly on consoles. Vì lý do gì, Midway vừa quyết định thay vào đó để khởi động các trò chơi trực tiếp trên bàn điều khiển. N64 owners have reason to be pleased with that decision. Người sở hữu N64 có lý do để hài lòng với quyết định đó. While Bio FREAKS is by no means the definitive fighting game, it does have elements of extreme personality and slight innovation. Trong khi Bio Freaks là do không có nghĩa là các trò chơi chiến đấu đứt, nó có yếu tố của nhân cách và đổi mới cực nhẹ. Fighting purists may perhaps prefer Fighter's Destiny for that games renowned gameplay engine, but Bio FREAKS delivers the killer characters that Destiny sorely lacks. Purists Fighting có lẽ có thể KẾT Fighter Destiny's cho rằng động cơ trò chơi nổi tiếng, nhưng Bio Freaks mang các ký tự mà kẻ giết Destiny đau đớn thiếu. Bio FREAKS is a pleasantly nasty surprise. Freaks sinh học là một bất ngờ pleasantly nasty. As always, I recommend that you rent the game before buying it. Như tất cả khi, tui khuyên bạn nên thuê các trò chơi trước khi mua nó. But when you do so, I think you will find it compares favorably to the current N64 competition. Nhưng khi bạn làm như vậy, tui nghĩ bạn sẽ tìm thấy nó so sánh thuận lợi để cạnh tranh N64 hiện tại. Nice job, Midway. Nice job, Midway.

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By baoquyen_ly
By sweetlove_1692
#551910 Do có vấn đề về cái google dịc mà nếu không tìm của USA thì không biết tìm chỗ nào
Kết nối đề xuất: