Giới thiệu phần mềm hữu ích, phần mềm theo yêu cầu..
Nội quy chuyên mục: Chỉ Giới thiệu các phần mềm hay, link tải...

Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có
Driver 360

Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By nhoc_sieuquayyeuanh
#955398 I.Win 10 bản chính thức ngày 29/7/20151. Windows 10 Multiple Editions(Pro+Home)

32 Bit:

Ngày phát hành: 29/07/2015
File Name: en_windows_10_multiple_editions_x86_dvd_6848465.IS O
Language: English( US)
Size: 3052865536 bytes
SHA1: D927A91E1DD7D9C6023D0DA1DBCB16DEFEC5B6C1
Link Download: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


64 Bit:

Ngày phát hành: 29/07/2015
File Name: en_windows_10_multiple_editions_x64_dvd_6846432.is o
Language: English( US)
Size: 4083853312 bytes
SHA1: 60CCE9E9C6557335B4F7B18D02CFE2B438A8B3E2
Link Download: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

2. Windows 10 Enterprise

32 Bit:

Ngày phát hành: 29/07/2015
File Name: en_windows_10_enterprise_x86_dvd_6851156.iso
Language: English( US)
Size: 2909575168 bytes
SHA1: E7138032986BFCFA0E5F1A8E41E2E9FD1EC94268
Link Download: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

64 Bit:
Ngày phát hành: 29/07/2015
File Name: en_windows_10_enterprise_x64_dvd_6851151.iso
Language: English( US)
Size: 3939235840 bytes
SHA1: 30AD1CDF5D0670F12788005131E24862F6AB8AAB
Link Download: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

3. Windows 10 Education

32 Bit:

Ngày phát hành: 29/07/2015
File Name: en_windows_10_education_x86_dvd_6848121.iso
Language: English( US)
Size: 2921738240 bytes
SHA1: BB26243771F911C26D0FB9BE3171D3F1C74615A3
Link Download:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


64 Bit:

Ngày phát hành: 29/07/2015
File Name: en_windows_10_education_x64_dvd_6848120.iso
Language: English( US)
Size: 3936731136 bytes
SHA1: 02D3174B7853AA3465828B0AE1D3D6A0C22AFD57
Link Download: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

4. Windows 10 Pro(Được download bằng Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!)
32 Bit:
Ngày phát hành: 29/07/2015
File Name: en_windows_10_pro_x86_dvd_030815.iso
Language: English( US)
Size: 2590703616 bytes
SHA1: 5D710E7076B613EE8B149B811DEB217EDC0D4E4F
Link Download: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

64 Bit:
Ngày phát hành: 29/07/2015
File Name: en_windows_10_pro_x64_dvd_030815.iso
Language: English( US)
Size: 3333357568 bytes
SHA1: 9DED23EEFE2A795050820B201B6BC7B9D06FEBBB
Link Download: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


II. Microsoft Office, Project, Visio 2013 SP1 Pro VL1. Microsoft Office 2013 Pro SP1 VL

32 Bit:
Ngày phát hành: 28/2/2014
File: Huyanhck111_Office ProPlus 2013_SP1_x32 Bit_VL.iso
Language: English
Size: 796020736 bytes
MD5: 12AC4E13E69A40488C879D5330ECA506
SHA1: D4D7FFD3DFFEF0A3C08748E400E0890A7A730888
CRC32: 8D5111FC
Link Download:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

64 Bit:
Ngày phát hành: 28/2/2014
File: Huyanhck111_Office ProPlus 2013_SP1_x64 Bit_VL.iso
Language: English
Size: 918630400 bytes
MD5: 2E477F96E717AE57C6DAFDB3E59C3E74
SHA1: AB2C2D525D63A72E0A2DC66EFDCEA0F824F02CFF
CRC32: D0807468
Link Download:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

2. Microsoft Office Standard 2013 SP1 VL

32 Bit:
Ngày phát hành: 28/2/2014
File: Huyanhck111_Office Standard 2013_SP1_x32 Bit_VL.iso
Language: English
Size: 691171328 bytes
MD5: 1CD8C2B0B5369FD44FC46B2CEA9379B9
SHA1: B7828B37453B060DBFA2F009523BEDD3EDAEFCBF
CRC32: AA5A8B11
Link Download:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

64 Bit:
Ngày phát hành: 28/2/2014
File: Huyanhck111_Office Standard 2013_SP1_x64 Bit_VL.iso
Language: English
Size: 796663808 bytes
MD5: E74A7F40CD50764CB5B13FDD971C4BDA
SHA1: 1DB3472DD58112B71677E131491AE804926933C5
CRC32: BF67264E
Link Download:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

3. Project Pro 2013 SP1 VL

Đây là Phần mềm quản lý dự án và danh mục

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

32 Bit:
Ngày phát hành: 28/2/2014
File: Huyanhck111_Project_Professional_2013_SP1_32 Bit_VL.iso
Language: English
Size: 398864384 bytes
MD5: 42B6F07FA40EFC09762E41805AC60C74
SHA1: 35A506C367EF5D8E48559A245F2AE23378C9B5AC
CRC32: F5B32D16
Link Download:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

64 Bit:
Ngày phát hành: 28/2/2014
File: Huyanhck111_Project_Professional_2013_SP1_64 BIT_VL.iso
Language: English
Size: 482023424 bytes
MD5: E96BFFFA18426DDCA46D33840208C043
SHA1: 2EC6F59DFFCF7C1C2EEC49359A4E1C7DD4F1940B
CRC32: 8CA1DAC4
Link Download:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

4. Viso Pro 2013 SP1 VL

Đây là phần mềm Lập sơ đồ Chuyên nghiệp

32 Bit:
Ngày phát hành: 28/2/2014
File: Huyanhck111_Visio_2013_SP1_x32 Bit_VL.iso
Language: English
Size: 470659072 bytes
MD5: 54D61201DA565D4F6AA911D819FDE1E1
SHA1: 47BCC5D71213B1CF199598BABF1198471584640B
CRC32: 771E5A2F
Link Download:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

64 Bit:
Ngày phát hành: 28/2/2014
File: Huyanhck111_Visio_2013_SP1_x64 Bit_VL.iso
Language: English
Size: 566071296 bytes
MD5: 829DCDA924686CB1562861F3E4C43757
SHA1: DE19061D9B7E30603336E07899CC8936E4501BEE
CRC32: 79C67C1D
Link Download:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!III. Microsoft Office, Project, Visio 2010 Pro VL

1. Microsoft Office 2010 Pro VL

32 Bit:
File: Huyanhck111_Office ProPlus 2010_x32 Bit_VL.iso
Language: English
Size: 724582400 bytes
MD5: A53962F4A5D16F36D03CA5D04633EEEC
SHA1: 235E8CB6E9AFBADCAF0DC8B1792D468DE554ABC7
CRC32: E621F6BC
Link Download:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

64 Bit:
File: Huyanhck111_Office ProPlus 2010_x64 Bit_VL.iso
Language: English
Size: 806166528 bytes
MD5: 5B84D8056C8A5F9F76D56B9699A6E93B
SHA1: 71B87AA1687DFB06CF78B39F9983460AE6A6A171
CRC32: D20A49E0
Link Download:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

2. Microsoft Office Standard 2010 VL

32 Bit:
File: Huyanhck111_Office Standard 2010_x32 Bit_VL.iso
Language: English
Size: 585947136 bytes
MD5: 9FB21079E5D920EC7C971C4E11449CCE
SHA1: 32A2D1FDE5C2A77E6E40285743D182113C82F63A
CRC32: C585E1AE
Link Download:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

64 Bit:
File: Huyanhck111_Office Standard 2010_x64 Bit_VL.iso
Language: English
Size: 648779776 bytes
MD5: 0DE221829077F649D88325553CACA680
SHA1: 5E4D459A81FAD73959B205D7FF33723E841B413A
CRC32: C1AA399A
Link Download:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

3. Project Pro 2010 VL

32 Bit:
File: Huyanhck111_Project_Professional_2010_x32_VL.iso
Language: English
Size: 310904832 bytes
MD5: 53B93AF4855BD3058D25174647BB4A01

SHA1: B46AB21759D850483994B94A287EBC8CCD406A43
CRC32: 855463EB
Link Download:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

64 Bit:
File: Huyanhck111_Project_Professional_2010_x64_VL.iso
Language: English
Size: 355739648 bytes
MD5: DF6C31B60810E460A693C72B79282AA4
SHA1: F7B5005AFF222AAC2DD135FA254DFCC127706684
CRC32: 5419507A
Link Download:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

4. Viso Pro 2010 VL

32 Bit:
File: Huyanhck111_Visio_2010_x32 Bit_VL.iso
Language: English
Size: 372498432 bytes
MD5: C094E49470EA4B08E75EDA66E52BBD8D
SHA1: 0FFC931D2AB09CD97AC7457E84E12031AC025A59
CRC32: 1AABFBB8
Link Download:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

64 Bit:
File: Huyanhck111_Visio_2010_x64 Bit_VL.iso
Language: English
Size: 431693824 bytes
MD5: 0446C08AFF5831370B28C24EF88A87CB
SHA1: 2434031CAC13DDD48E4AA1D259E0268EA7998A1F
CRC32: 39855502
Link Download:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


IV. Windows Server 2012 R2 with Update (x64) - DVD (English)

File: Huyanhck111_en_windows_server_2012_r2_with_update_ x64_dvd_4065220.iso
Language: English
Size: 4543252480 bytes
MD5: AF6A7F966B4C4E31DA5BC3CDC3AFCBEC
SHA1: AF9EF225A510D6D51C5520396452D4F1C1E06935
CRC32: D6A07809
Link Download:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Key cài đặt:
Bản Datacenter: W3GGN-FT8W3-Y4M27-J84CP-Q3VJ9
Bản Standard: D2N9P-3P6X9-2R39C-7RTCD-MDVJX

V. windows 8.1 Update 3 Ngày 15/12/2014
Đây là phiên bản ISO Windows 8.1 mà Microsoft đã chính thức phát hành nó đã tích hợp tất cả các bản cập nhật từ khi windows 8.1 được phat hành chính thức cho đến tháng 11 năm 2014 và mang tên Windows 8.1 with update 31. Windows 8.1 Professional VL with update

32 Bit:
Ngày phát hành: 15/12/2014
File: Huyanhck111_Windows_8.1_Pro_VL_With_Update_3_Engli sh_32Bit.iso
Language: English( US)
Size: 3058145280 bytes
MD5: A4355AB46A40FD343DEB0A534E4A4823
SHA1: E46F44CD74F812EC3FE2E854317A088E85322A68
CRC32: 4CE30039
Link Download: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

64 Bit:
Ngày phát hành: 15/12/2014
File: Huyanhck111_Windows_8.1_Pro_VL_With_Update_3_Engli sh_64Bit.iso
Language: English( US)
Size: 34140347392 bytes
MD5: 2B57629165900F93E73305DDF27124D4
SHA1: 962A1D890987B5877469433928B8C8B8A3E945CD
CRC32: A466193A
Link Download: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

2. Windows 8.1 with update( Retail)

32 Bit:
Ngày phát hành: 15/12/2014
File: Huyanhck111_Windows_8.1_Retail_With_Update_3_Engli sh_32Bit.iso
Language: English( US)
Size: 3209969664 bytes
MD5: 46CE6553A0E0ABC264B77C1FC59DFB29
SHA1: C7FA828E01E98B601E0ACA8019F1CB223EB23223
CRC32: 86E3499F
Link Download: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Key dùng để cài đặt cho bản Pro: XHQ8N-C3MCJ-RQXB6-WCHYG-C9WKB

64 Bit:
Ngày phát hành: 15/12/2014
File: Huyanhck111_Windows_8.1_Retail_With_Update_3_Engli sh_64Bit.iso
Language: English( US)
Size: 4320526336 bytes
MD5: E0D4594E56C0545D379340E0DB9519A5
SHA1: A8B5DF0B0816280AE18017BC4B119C77B6C6EB79
CRC32: CD5BC9F1
Link Download: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Key dùng để cài đặt cho bản Pro: XHQ8N-C3MCJ-RQXB6-WCHYG-C9WKB

3. Windows 8.1 Enterprise with update

32 Bit:
Ngày phát hành: 15/12/2014
File: Huyanhck111_Windows_8.1_Enterprise_With_Update_3_E nglish_32Bit.iso
Language: English( US)
Size: 3059595264 bytes
MD5: CE18DE710A9C025323B8DEE823BFBE7B
SHA1: 584A9AD7E2BB3D7E189ADCFBA44A497CC9155937
CRC32: 31592527
Link Download: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

64 Bit:
Ngày phát hành: 15/12/2014
File: Huyanhck111_Windows_8.1_Enterprise_With_Update_3_E nglish_64Bit.iso
Language: English( US)
Size: 4139163648 bytes
MD5: 115D7C4203417E52C09D16B50043B10D
SHA1: B7DD748446D89B9449A160CDC24BD282989BBD96
CRC32: 524FC31E
Link Download: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Win 8.1 Update 1 Ngày 3/4/20141. Windows 8.1 Professional VL with update

32 Bit:
Ngày phát hành: 3/4/2014
File: Huyanhck111_windows_8.1_professional_vl_with_updat e_x86_dvd_4065201.iso
Language: English( US)
Size: 2947921920 bytes( 2.74 GB)
MD5: A4E5A9AAD229AF59A0BA2208D267D08D
SHA1: C2D6F5D06362B7CB17DFDAADFB848C760963B254
CRC32: 5B21DE6E
Link Download:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

64 Bit:
Ngày phát hành: 3/4/2014
File: Huyanhck111_windows_8.1_professional_vl_with_updat e_x64_dvd_4065194.iso
Language: English( US)
Size: 3958071296 bytes( 3.68 GB)
MD5: 9B2BF609DB207AF3817167D8A6B87E62
SHA1: E50A6F0F08E933F25A71FBC843827FE752ED0365
CRC32: 05A02AF4
Link Download:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

2. Windows 8.1 with update( Retail)

32 Bit:
Ngày phát hành: 3/4/2014
File: huyanhck111_windows_8.1_with_update_x86_dvd_406510 5.iso
Language: English( US)
Size: 3076220928 bytes( 2.86 GB)
MD5: 2EB29271AD12E2A0D500C36F08C95916
SHA1: 54B8572556B316A6BECE54C5033564E3296F5951
CRC32: CF4A23CD
Link Download:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Key dùng để cài đặt cho bản Pro: XHQ8N-C3MCJ-RQXB6-WCHYG-C9WKB

64 Bit:
Ngày phát hành: 8/4/2014
File: huyanhck111_windows_8.1_with_update_x64_dvd_404814 2.iso
Language: English( UK)( Bản này phát hành ngày 8/4/2014 ngôn ngữ Anh-Anh nên khi cài đặt đến bước chọn keyboard bạn các bạn nhớ chọn là US)
Size: 4120567808 bytes( 3.83 GB)
MD5: 061AF549521A7C891B43ECDCDF590AD1
SHA1: 1F18420D65956DFE56E2359DA71AB6C363146570
CRC32: 83086DB6
Link Download:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Key dùng để cài đặt cho bản Pro: XHQ8N-C3MCJ-RQXB6-WCHYG-C9WKB

3. Windows 8.1 Enterprise with update

32 Bit:
Ngày phát hành: 3/4/2014
File: Huyanhck111_windows_8.1_enterprise_with_update_x86 _dvd_4065185.iso
Language: English( US)
Size: 2946463744 bytes( 2.74 GB)
MD5: 5A7727690738684540E586E9706BD673
SHA1: FE43558B4708B4B786BC3286924813B0AAD21106
CRC32: 9B2F4419
Link Download:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

64 Bit:
Ngày phát hành: 3/4/2014
File: Huyanhck111_windows_8.1_enterprise_with_update_x64 _dvd_4065178.iso
Language: English( US)
Size: 3955961856 bytes( 3.68 GB)
MD5: E98C17F78A4CE8A3AD069A35DAEE0B5F
SHA1: 8FB332A827998F807A1346BEF55969C6519668B9
CRC32: F1E912F6
Link Download:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

4. Windows Embedded 8.1 Industry Pro with Update


32 Bit:
File: Huyanhck111_Windows_Embedded 8.1_Industry_Pro_with_Update_x32Bit_English_406512 9.iso
Language: English
Size: 2764331008 bytes( 2.57 GB)
MD5: B255B1FC3449ABEDB5E7A17ACCD8E932
SHA1: 5B709DAC9F4BECA1AE5A77D2A82208E8AEF22257
CRC32: 1C4CA1BE
Link Download:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

64 Bit:
File: Huyanhck111_Windows_Embedded 8.1_Industry_Pro_with_Update_x64Bit_English_406512 2.iso
Language: English
Size: 3764008960 bytes( 3.50 GB)
MD5: A9EA8D4751973BAEB8DF0FA324BA1C06
SHA1: 87FB1ABDEC56435AFD86BD4FBF7BE5A8C9E91BE0
CRC32: 39224932
Link Download:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


VI. Hướng dẫn thay key windows vs office:
Hướng dẫn thay key windows 8, 8.1

1, Đối với key còn lượt online
B 1. Nối mạng
B 2. Nhấn Win+R sau đó gõ slui 3 và nhấn enter sau đó nhập key

2, Đối với key by phone( lượt online = 0)
B 1. Chạy CMD( admin) hay nhấn tổ hợp Win+X+A
B 2. Nhập lệnh: slmgr /upk ( lệnh xóa key, có thể bỏ qua bước này)
B 3. Nhập lệnh: slmgr/ ipk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx hay slmgr.vbs -ipk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx( lệnh add key mới, trong đó các ký tự: xxx là key)
B 4. Nhập lệnh: slui 4
B 5. Chọn một quốc gia bất kỳ
B 6. Ghi lại ID( dãy số có stt từ 1 đến 9)
B 7. Fake IP, mở skype lên gọi số: +448000188354( UK) để nhận mã kích hoạt( dãy số có stt từ A đến H)


Hướng dẫn thay key Office 2010, 2013


Cách 1: Vào Control panel => Programs => Programs and features => chọn Microsoft Office( 2010 hay 2013) => Chọn change => Enter a product key => Continue => Nhập key mới vào rồi nhấn =>Continue => Mở Word lên sẽ xuất hiện bảng yêu cầu kích hoạt => bạn chọn Kích hoạt online nếu key còn luợt online, Chọn by phone nếu key hết lượt online


Cách 2: Mở Word lên => Chọn File => Chon Account( đối với office 2013), chọn Help( đối với office 2010) => Change product key => Nhập key vào => cài=> Trường hợp key còn lượt online nó sẽ tự kích hoạt luôn, nếu hết lươnt online thì bạn hãy tắt Word rồi mở lại chọn I want to activate the software by telephone( cách này chỉ dùng cho bản pro vl)

* Lưu ý: Trước khi lấy được mã kích hoạt :

- Không tắt bảng vừa lấy ID xong, cứ để như vậy vì có thể làm ID bị thay đổi( thường thì sẽ không ảnh hưởng gì), trường hợp bị đổi ID thì bạn dùng ID đó để gọi lại

- Không cài thêm Driver, cài driver có thể làm ID bị thay đổi

VII. Nếu bạn nào không tự kích hoạt được windows vs office thì có thể qua đây nhờ giúp đỡ:

by nguyenvudoan

by dannguyenquoc

by toantam2006

VIII. Sao lưu, phục hồi:
by curiousaman

by curiousman

by nancmu
By suoingoc229
#955426 cho xin mình 1 key onl cho bản pro plus 2010 bạn ơi.
Kết nối đề xuất: