Giới thiệu phần mềm hữu ích, phần mềm theo yêu cầu..
Nội quy chuyên mục: Chỉ Giới thiệu các phần mềm hay, link tải...

Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có
Driver 360

Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By gini_haryboy98
#853994 Home » &nbspWhy do I need to update drivers Trang chủ »& nbspWhy tui cần cập nhật trình điều khiển

To understand why keep your drivers updated is important, you need to know what are drivers and what can they do. Để hiểu tại sao, giúp lái xe của bạn được cập nhật là rất quan trọng, bạn cần biết những gì trình điều khiển và những gì họ có thể làm.


The answer is simple. Câu trả lời rất đơn giản. Windows need device drivers to communicate with hardware devices. Windows cần trình điều khiển thiết bị để giao tiếp với các thiết bị phần cứng. Without drivers, your system can not speak to devices, such as video card, audio card. Nếu không có trình điều khiển, hệ thống của bạn không thể nói chuyện với các thiết bị như card màn hình, card âm thanh. Drivers are the bridge between OS and hardware. Trình điều khiển là cầu nối giữa hệ điều hành và phần cứng. they are essential to keep computer working well. họ là rất cần thiết để giữ cho máy tính hoạt động tốt.


Traditional drivers are more like hardwares, but nowadays they have more and more features. Trình điều khiển truyền thống đều giống như phần cứng, nhưng ngày nay họ có nhiều và nhiều hơn nữa các chức năng. For example, video drivers usually includes a control utility, in which you can adjust screen resolution, colors. Ví dụ, trình điều khiển video thường bao gồm một tiện ích kiểm soát, trong đó bạn có thể điều chỉnh độ phân giải màn hình, màu sắc.


So, why we need keep drivers up to date? Vì vậy, tại sao chúng ta cần giữ cho các trình điều khiển đến nay? it's the same reason that we need keep Windows system and softwares updated. đó là lý do tương tự mà chúng ta cần giữ cho hệ thống Windows và các phần mềm cập nhật. Generally the latest drivers includes these merits: Thông thường các trình điều khiển mới nhất bao gồm các giá trị:


1. Fix the bugs in the earlier phiên bản 1 Sửa chữa các lỗi trong phiên bản trước


2. Improve performance, so the hardwares can work faster and steadier. 2 Cải thiện hiệu suất, do đó phần cứng có thể làm việc nhanh hơn và bền vững hơn.


3. Add more features. 3. Thêm nhiều chức năng hơn. You may discover new functions which do not exist in old drivers. Bạn có thể khám phá các chức năng mới mà không tồn tại trong trình điều khiển cũ.


If your computer is experiencing some troubles, the first thing to do is to make sure there is no unknown devices in your driver manager and all of your drivers is updated. Nếu máy tính của bạn đang gặp một số khó khăn, điều đầu tiên cần làm là để đảm bảo rằng không có thiết bị không trong quản lý lái xe của bạn và tất cả các trình điều khiển của bạn được cập nhật. Driver issues caused by old drivers always are very hard to track down and you certainly do not want waste time on that. Vấn đề lái xe gây ra bởi driver cũ luôn rất khó để theo dõi và bạn chắc chắn không muốn lãng phí thời gian vào đó.


Windows can not find the latest drivers for you automatically, and find the latest drivers manually can be frustrating and time-consuming; Windows không thể tìm thấy các trình điều khiển mới nhất cho bạn tự động, và tìm thấy các trình điều khiển mới nhất bằng tay có thể bực bội và tốn thời gian; If you installed a wrong driver, your system may crush. Nếu bạn cài đặt một trình điều khiển sai, hệ thống của bạn có thể đè bẹp. So you may want to do it in the software way. Vì vậy, bạn có thể muốn làm điều đó theo cách phần mềm. There is a program so called DriverToolkit which can find drivers for you easily. Có một chương trình được gọi là DriverToolkit mà có thể tìm thấy trình điều khiển cho bạn dễ dàng. It may not be perfect, but definitely will do the job for you. Nó có thể không được hoàn hảo, nhưng chắc chắn sẽ làm công việc cho bạn. If you want give it a try, you can download it Here . Nếu bạn muốn cung cấp cho nó một thử, bạn có thể tải nó đây đây .

link: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement