Giới thiệu phần mềm hữu ích, phần mềm theo yêu cầu..
Nội quy chuyên mục: Chỉ Giới thiệu các phần mềm hay, link tải...

Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có
Driver 360

Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By babybietyeu113114115
#667950 Tổng hợp danh sách phông (font) tiếng Việt theo từng bảng mã và các phông ASCII đẹp (v1)


Bởi vì só lượng phông quá nhiều nên mình phải lưu danh sách trong file excel để tiện tìm kiếm. các bạn muốn biết 1 phông lạ nào đó thuộc bảng mã nào thì chỉ cần mở file excel ra >> search tên phông trong excel >> xem phông đó thuộc bảng mã nào ở ô bên cạnh thôi.


Lưu ý là có những phông tên giống hệt nhau nhưng lại thuộc 2 bảng mã khác nhau.


Thư mục mediafire bao gồm các phông tiếng Việt được nhóm theo các bảng mã (file rar): Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Danh sách phông theo bảng mã (file excel): Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


BK HCM 1 (1 byte) (196 phông): Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Vn 3D.ttf

VnAachen BoldItalic.ttf

VnAachen2 Bold.ttf

VnAGOutline Regular.ttf

VnAllegie Italic.ttf

VnAmherst Regular.ttf

VnArabia Regular.ttf

VnArial Italic.ttf

VnArial Regular.ttf

VnArialRounded Bold.ttf

VnAriston Regular.ttf

VnAvantGarde Bold.ttf

VnAvantGarde BoldItalic.ttf

VnAvantGarde Italic.ttf

VnAvantGarde Regular.ttf

VnAztek Bold.ttf

VnBahamas Regular.ttf

VnBahamasBlack Regular.ttf

VnBandit Bold.ttf

VnBangkok Italic.ttf

VnBarmeno Regular.ttf

VnBedrock Regular.ttf

VnBellevue Italic.ttf

VnBellevue Regular.ttf

VnBernhardFashion Regular.ttf

VnBertholdScript Regular.ttf

VnBlippo Italic.ttf

VnBlippo Regular.ttf

VnBodoni Bold.ttf

VnBodoniBold Italic.ttf

VnBookman Italic.ttf

VnBraggadocio Regular.ttf

VnBrisk Regular.ttf

VnBroad Regular.ttf

VnBrushScript Italic.ttf

VnBrushScript Regular.ttf

VnBusorama Regular.ttf

VnCasablanca BoldItalic.ttf

VnCasablanca Italic.ttf

VnCasablanca Regular.ttf

VnCasperOpenFace Regular.ttf

VnCastellar Regular.ttf

VnCenturionOld Italic.ttf

VnCenturionOld Regular.ttf

VnClarendon Italic.ttf

VnClarendon Regular.ttf

VnClearfaceGothic Regular.ttf

VnColonna Regular.ttf

VnColossalis Bold.ttf

VnComercialScript Regular.ttf

VnCommercialScript Italic.ttf

VnCooper Italic.ttf

VnCooper Regular.ttf

VnCopperplate Regular.ttf

VnCoronet Regular.ttf

VnCour Bold.ttf

VnCour Regular.ttf

VnCourrier BoldItalic.ttf

VnCourrier Italic.ttf

VnChaucer Regular.ttf

VnChelthm Bold.ttf

VnChelthm Italic.ttf

VnDauphin Regular.ttf

VnDesdemona Regular.ttf

VnDomCasual Italic.ttf

VnDomCasual Regular.ttf

VnElephant Italic.ttf

VnElephant Regular.ttf

VnErasContour Regular.ttf

VnErie Italic.ttf

VnErie Regular.ttf

VnErieBlackBold Regular.ttf

VnEuromode Regular.ttf

VnExotic Italic.ttf

VnExotic Regular.ttf

VnFetteFraktur Italic.ttf

VnFetteFraktur Regular.ttf

VnFillmore Regular.ttf

VnFreeform Italic.ttf

VnFreeform Regular.ttf

VnFreehand Regular.ttf

VnFreestyle Italic.ttf

VnFreestyle Regular.ttf

VnFriz Italic.ttf

VnFriz Regular.ttf

VnFujiyama Regular.ttf

VnFujiyamaLight Condensed.ttf

VnFujiyamaLight Italic.ttf

VnFutura Bold.ttf

VnFutura Italic.ttf

VnFutura Regular.ttf

VnFuturaExtra Black.ttf

VnGalleria Regular.ttf

VnGaramond Regular.ttf

VnGatineau BoldItalic.ttf

VnGatineau Italic.ttf

VnGeoSlab703 Regular.ttf

VnGoldMine Normal.ttf

VnGoudy Italic.ttf

VnGoudy Regular.ttf

VnGoudyText Regular.ttf

VnGilbertUltra Bold.ttf

VnGillSans Condensed.ttf

VnHarrington Regular.ttf

VnHelv Bold.ttf

VnHelv BoldItalic.ttf

VnHelv Italic.ttf

VnHelv Regular.ttf

VnHelvBlack Regular.ttf

VnHelvIns BoldItalic.ttf

VnHelvIns Regular.ttf

VnHelvNarrow Bold.ttf

VnHelvNarrow BoldItalic.ttf

VnHelvNarrow Italic.ttf

VnHelvNarrow Regular.ttf

VnHobo Italic.ttf

VnHobo Regular.ttf

VnHollow Regular.ttf

VnImpact Regular.ttf

VnJamai Bold.ttf

VnJoanna Regular.ttf

VnKids Regular.ttf

VnKino Regular.ttf

VnKoala Regular.ttf

VnKun Medium.ttf

VnKunMedium Bold.ttf

VnLetterGothic Italic.ttf

VnLetterGothic Regular.ttf

VnLinoscript Italic.ttf

VnLinoscript Regular.ttf

VnLinotext Italic.ttf

VnLinotext Regular.ttf

VnLydian Regular.ttf

VnMariage Italic.ttf

VnMariage Regular.ttf

VnMatura Regular.ttf

VnMemorandum Bold.ttf

VnMystical Regular.ttf

VnNCentury Bold.ttf

VnNCentury BoldItalic.ttf

VnNCentury Italic.ttf

VnNCentury Regular.ttf

VnNewsGothic Italic.ttf

VnNuptialScript Regular.ttf

VnOnyx Regular.ttf

VnOptima Bold.ttf

VnOptima Italic.ttf

VnOptima Regular.ttf

VnPalatino Bold.ttf

VnPalatino BoldItalic.ttf

VnPalatino Italic.ttf

VnParkAvenue Italic.ttf

VnParkAvenue Regular.ttf

VnPerpetua Italic.ttf

VnPerpetua Regular.ttf

VnPostAntiqua Italic.ttf

VnPostAntiqua Regular.ttf

VnPresident Italic.ttf

VnPresident Regular.ttf

VnQuantum Regular.ttf

VnRevue Italic.ttf

VnRevue Regular.ttf

VnRockwell Bold.ttf

VnRockwell BoldItalic.ttf

VnScribble Regular.ttf

VnScript Italic.ttf

VnScript Regular.ttf

VnSerpentine Bold.ttf

VnSlogan Italic.ttf

VnSlogan Regular.ttf

VnSouvenir Italic.ttf

VnSouvenir Regular.ttf

VnStandout Regular.ttf

VnStencil Italic.ttf

VnStencil Regular.ttf

VnSurreal Regular.ttf

VnSwitz Black.ttf

VnTekton Regular.ttf

VnTiffany Italic.ttf

VnTiffanyHeavy Regular.ttf

VnTimes Bold.ttf

VnTimes BoldItalic.ttf

VnTimes Italic.ttf

VnTimes Regular.ttf

VnTimes18 BoldItalic.ttf

VnTimesNarrow Bold.ttf

VnTimesNarrow Italic.ttf

VnTimesNarrow Regular.ttf

VnTubes Regular.ttf

VnUnicorn Italic.ttf

VnUnicorn Regular.ttf

VnUniversity Regular.ttf

VnVivienne Regular.ttf

VnWindsor Italic.ttf

VnZapfMedium Italic.ttf

VnZapfMedium Regular.ttfBK HCM 2 (2 byte) (279 phông): Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

HL Brush 1BK Regular.ttf

HL Brush 2BK Regular.ttf

HL Brush 3BK Regular.ttf

HL Butlatre Regular.ttf

HL Butlong Regular.ttf

HL Comic1 Normal.ttf

HL Comic2 Regular.ttf

HL ComicBoom Regular.ttf

HL Dongian Regular.ttf

HL Fantasy1 Regular.ttf

HL Fantasy2 Regular.ttf

HL Fantasy3 Regular.ttf

HL Freewrite Regular.ttf

HL Giotmuc Regular.ttf

HL Hoctro Regular.TTF

HL Netbutlong Regular.TTF

HL Netco 1BK Regular.TTF

HL Nhenhang Regular.ttf

HL Scriptina Medium.ttf

HL Slapstick Comic Regular.ttf

HL Thanhcao Regular.ttf

HL Thuphap 1BK upgrade Regular.TTF

HL Thuphap 2BK Regular.ttf

HL Thuphap 3BK upgrade Regular.ttf

HL Thuphap 4BK Regular.ttf

HL Vungchac Regular.ttf

KV-Antiqua Italic.ttf

KV-Antiqua Normal.ttf

KV-AntiquaUltra Bold.ttf

KV-AntiquaUltra Italic.ttf

KV-Arial Bold.ttf

KV-Arial Bold Italic.ttf

KV-Arial Italic.ttf

KV-Arial Regular.ttf

KV-AvantGarde BOLD.ttf

KV-AvantGarde BOLD ITALIC.ttf

KV-AvantGarde ITALIC.ttf

KV-AvantGarde Normal.ttf

KV-Bangkok Bold.ttf

KV-BrushScript Normal.ttf

KV-CooperBlack Normal.ttf

KV-France Bold.ttf

KV-France Regular.ttf

KV-FrankfurtGothicHeavy Regular.ttf

KV-Fujiyama Regular.ttf

KV-Fujiyama2 Regular.ttf

KV-Helv-cd Bold.ttf

KV-Helvetica Black Normal.ttf

KV-Helvetica Bold.ttf

KV-Helvetica Normal.ttf

KV-Helvetica-Cd-Blk Normal.ttf

KV-Koala Bold.ttf

KV-Koala Regular.ttf

KV-Mariage Normal.ttf

KV-Motor Regular.ttf

KV-Mystical Regular.ttf

KV-NewCenturySchoolbook BOLD.ttf

KV-NewCenturySchoolbook BOLD ITALIC.ttf

KV-NewCenturySchoolbook ITALIC.ttf

KV-NewCenturySchoolbook Normal.ttf

KV-Souvenir BOLD.ttf

KV-Souvenir BOLD ITALIC.ttf

KV-Souvenir ITALIC.ttf

KV-Souvenir Normal.ttf

KV-UniversityRoman Normal.ttf

KV-Vivante Normal.ttf

KV-Zurich LtCn BT Light.ttf

KV-ZurichLtCn Light.ttf

KV-ZurichLtCn-Italic Light.ttf

Vn3D2 Italic.ttf

Vn3D2 Regular.ttf

VnAachen2 Bold.ttf

VnAGOutline2 Regular.ttf

VnAllegie2 Italic.ttf

VnAmherst2 Regular.ttf

VnArabia2 Regular.ttf

VnArchitecture2 Regular.ttf

VnArial 2.ttf

VnArial2 Italic.ttf

VnArialRoundedBold2 Regular.ttf

VnAriston2 Regular.ttf

VnAvantGarde2 Bold.ttf

VnAvantGarde2 BoldItalic.ttf

VnAvantGarde2 Italic.ttf

VnAvantGarde2 Regular.ttf

VnAztek2 Bold.ttf

VnBahamas2 Regular.ttf

VnBahamasBlack2 Regular.ttf

VnBandit2 Bold.ttf

VnBankGothic2 Regular.ttf

VnBangkok2 Italic.ttf

VnBangkok2 Regular.ttf

VnBarmeno2 Regular.ttf

VnBedrock2 Regular.ttf

VnBellevue2 Regular.ttf

VnBernhardFashion2 Regular.ttf

VnBertholdScript 2.ttf

VnBlippo2 Italic.ttf

VnBlippo2 Regular.ttf

VnBodoni2 Bold.ttf

VnBodoniBold2 Italic.ttf

VnBodoniBold2 Regular.ttf

VnBookman2 Italic.ttf

VnBookman2 Regular.ttf

VnBraggadocio2 Regular.ttf

VnBrisk2 Regular.ttf

VnBroad2 Regular.ttf

VnBrushScript2 Italic.ttf

VnBrushScript2 Regular.ttf

VnBusorama 2.ttf

VnCasablanca2 Italic.ttf

VnCasablanca2 Regular.ttf

VnCasperOpenFace2 Regular.ttf

VnCastellar2 Regular.ttf

VnCenturionOld2 Italic.ttf

VnCenturionOld2 Regular.ttf

VnClarendon2 Italic.ttf

VnClarendon2 Regular.ttf

VnClearfaceGothic2 Regular.ttf

VnColonna 2.ttf

VnColossalis2 Bold.ttf

VnComercialScript2 Italic.ttf

VnComercialScript2 Regular.ttf

VnCooper2 Italic.ttf

VnCooper2 Regular.ttf

VnCopperplate2 Regular.ttf

VnCoronet Regular.ttf

VnCoronet2 Italic.ttf

VnCoronet2 Regular.ttf

VnCour2 Bold.ttf

VnCour2 BoldItalic.ttf

VnCour2 Italic.ttf

VnCour2 Regular.ttf

VnChelthm2 Bold.ttf

VnChelthm2 Regular.ttf

VnDauphin2 Regular.ttf

VnDesdemona2 Regular.ttf

VnDomCasual2 Italic.ttf

VnDomCasual2 Regular.ttf

VnElephant2 Italic.ttf

VnErie2 Italic.ttf

VnErie2 Regular.ttf

VnErieBlack2Bold Regular.ttf

VnExotic2 Italic.ttf

VnExotic2 Regular.ttf

VnFetteFraktur2 Italic.ttf

VnFetteFraktur2 Regular.ttf

VnFillmore2 Regular.ttf

VnFrankfurtGothic2 Bold.ttf

VnFreeStyle2 Italic.ttf

VnFreeStyle2 Regular.ttf

VnFriz2 Italic.ttf

VnFriz2 Regular.ttf

VnFujiyama2 Regular.ttf

VnFujiyamaLight2 Italic.ttf

VnFujiyamaLightCondensed2 Regular.ttf

VnFutura Extra Black.pfm

VnFutura Extra Black Condensed.pfm

VnFutura Extra Black Italic.pfm

VnFutura Light.pfm

VnFutura Light Condensed.pfm

VnFutura Light Italic.pfm

VnFutura Medium Condensed.pfm

VnFutura2.pfm

VnFutura2 Bold.pfm

VnFutura2 Bold.ttf

VnFutura2 Extra Black.pfm

VnFutura2 Extra Black[1].pfm

VnFutura2 Italic.ttf

VnFutura2 Regular.ttf

VnFutura2-Italic.pfm

VnFuturaExtra Black2.ttf

VnGalleria2 Regular.ttf

VnGaramond2 Italic.ttf

VnGaramond2 Regular.ttf

VnGatineau2 BoldItalic.ttf

VnGatineau2 Italic.ttf

VnGoudy2 Italic.ttf

VnGoudy2 Regular.ttf

VnGoudyText2 Regular.ttf

VnGilbertUltraBold2 Regular.ttf

VnGillSansCondensed2 Regular.ttf

VnHarrington2 Regular.ttf

VnHelv2 Italic.ttf

VnHelv2 Regular.ttf

VnHelvBlack2 Regular.ttf

VnHelvIns2 Italic.ttf

VnHelvIns2 Regular.ttf

VnHelvNarrow2 Bold.ttf

VnHelvNarrow2 BoldItalic.ttf

VnHelvNarrow2 Italic.ttf

VnHelvNarrow2 Regular.ttf

VnHobo2 Italic.ttf

VnHobo2 Regular.ttf

VnHollow2 Regular.ttf

VnImpact2 Regular.ttf

VnJamai2 Bold.ttf

VnJoanna2 Regular.ttf

VnKids2 Regular.ttf

VnKino 2.ttf

VnKunLight2 Regular.ttf

VnKunMedium2 Bold.ttf

VnKunMedium2 Regular.ttf

VnLinoscript2 Italic.ttf

VnLinoscript2 Regular.ttf

VnLinotext2 Italic.ttf

VnLinotext2 Regular.ttf

VnLydian 2.ttf

VN-Mariage Normal.ttf

VnMariage2 Italic.ttf

VnMariage2 Regular.ttf

VnMatura 2.ttf

VnMemorandum2 Bold.ttf

VnMemorandum2 Regular.ttf

VnMurray2 Regular.ttf

VnMystical2 Regular.ttf

VnNCentury2 Bold.ttf

VnNCentury2 BoldItalic.ttf

VnNCentury2 Italic.ttf

VnNCentury2 Regular.ttf

VnNebraska2 BoldItalic.ttf

VnNebraska2 Italic.ttf

VnNewsGothic2 Italic.ttf

VnNewsGothic2 Regular.ttf

VnNuptialScript2 Regular.ttf

VnOnyx2 Regular.ttf

VnOptima2 Bold.ttf

VnOptima2 Italic.ttf

VnOptima2 Regular.ttf

VnPalatino2 Bold.ttf

VnPalatino2 BoldItalic.ttf

VnPalatino2 Italic.ttf

VnPalatino2 Regular.ttf

VnParkAvenue2 Italic.ttf

VnParkAvenue2 Regular.ttf

VnPerpetua2 Italic.ttf

VnPerpetua2 Regular.ttf

VnPostAntiqua2 Italic.ttf

VnPostAntiqua2 Regular.ttf

VnPresident2 Italic.ttf

VnPresident2 Regular.ttf

VnRevue2 Italic.ttf

VnRevue2 Regular.ttf

VnRockwell2 Bold.ttf

VnScribble2 Regular.ttf

VnScript2 Italic.ttf

VnScript2 Regular.ttf

VnSerpentine2 Bold.ttf

VnSlogan2 Italic.ttf

VnSlogan2 Regular.ttf

VnSouvenir2 Italic.ttf

VnSouvenir2 Regular.ttf

VnStandout2 Regular.ttf

VnStencil2 Italic.ttf

VnStencil2 Regular.ttf

VnSwitzBlack2 Regular.ttf

VnTekton2 Regular.ttf

VnTiffany2 Italic.ttf

VnTiffany2 Regular.ttf

VnTiffanyHeavy2 Regular.ttf

VnTimes2 Bold.ttf

VnTimes2 BoldItalic.ttf

VnTimes2 Italic.ttf

VnTimes2 Regular.ttf

VnTimes28 Bold.ttf

VnTimes28 BoldItalic.ttf

VnTimes28 Italic.ttf

VnTimes28 Regular.ttf

VnTubes2 Regular.ttf

VnUnicorn2 Italic.ttf

VnUnicorn2 Regular.ttf

VnUniversity2 Bold.ttf

VnUniversity2 Regular.ttf

VN-UniversityRoman Bold.ttf

VnVivienne2 Regular.ttf

VnWindsor2 Italic.ttf

VnWindsor2 Regular.ttf

VnZapfMedium2 Italic.ttf

VnZapfMedium2 Regular.ttfTCVN3 (ABC) (1 byte) (126 phông): Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

.Vn3DH Normal.ttf

.Vn3DH Normal.ttf

.VnArabia Regular.ttf

.VnArabiaH Regular.ttf

.VnArial Bold.ttf

.VnArial Bold.ttf

.VnArial Bold Italic.ttf

.VnArial Italic.ttf

.VnArial Narrow Bold.ttf

.VnArial Narrow Italic.ttf

.VnArial Narrow Regular.ttf

.VnArial NarrowH Regular.ttf

.VnArial Regular.ttf

.VnArialH Bold Italic.ttf

.VnArialH Italic.ttf

.VnArialH Bold.ttf

.VnArialH Bold Italic.ttf

.VnArialH Italic.ttf

.VnArialH Regular.ttf

.VnAristote Medium.ttf

.VnAristoteH Medium.ttf

.VnAvant Bold.ttf

.VnAvant Bold Italic.ttf

.VnAvant Italic.ttf

.VnAvant Regular.ttf

.VnAvantH Bold Italic.ttf

.VnAvantH Bold.ttf

.VnAvantH Bold Italic.ttf

.VnAvantH Italic.ttf

.VnAvantH Regular.ttf

.VnBahamasB Bold.ttf

.VnBahamasBH Bold.ttf

.VnBlack Regular.ttf

.VnBlackH Regular.ttf

.VnBodoni Regular.ttf

.VnBodoniH Regular.ttf

.VnBook-Antiqua Bold.ttf

.VnBook-Antiqua Regular.ttf

.VnBook-AntiquaH Regular.ttf

.VnCentury Schoolbook Bold.ttf

.VnCentury Schoolbook Bold Italic.ttf

.VnCentury Schoolbook Italic.ttf

.VnCentury Schoolbook Regular.ttf

.VnCentury SchoolbookH Bold.ttf

.VnCentury SchoolbookH Bold Italic.ttf

.VnCentury SchoolbookH Italic.ttf

.VnCentury SchoolbookH Regular.ttf

.VnClarendon Normal.ttf

.VnClarendonH Normal.ttf

.VnCommercial Script Italic.ttf

.VnCommercial ScriptH Italic.ttf

.VnCooper Medium.ttf

.VnCooperH Regular.ttf

.VnCourier New Italic.ttf

.VnCourier New Bold.ttf

.VnCourier New Bold Italic.ttf

.VnCourier New Italic.ttf

.VnCourier New Regular.ttf

.VnCourier NewH Bold.ttf

.VnCourier NewH Regular.ttf

.VnCourier Normal.ttf

.VnExotic Normal.ttf

.VnExotic Regular.ttf

.VnExoticH Normal.ttf

.VnFree Medium.ttf

.VnFreeH Medium.ttf

.VnGothic Normal.ttf

.VnGothicH Normal.ttf

.VnHelvetIns Medium.ttf

.VnHelvetInsH Medium.ttf

.VnKoala Regular.ttf

.VnKoalaH Regular.ttf

.VnLincoln Regular.ttf

.VnLincolnH Regular.ttf

.VnLinus Regular.ttf

.VnLinusH Regular.ttf

.VnLucida sans Regular.ttf

.VnMemorandum Regular.ttf

.VnMemorandumH Regular.ttf

.VnMonotype corsiva Italic.ttf

.VnMonotype corsivaH Italic.ttf

.VnMonotype corsivaH Regular.ttf

.VnMystical Regular.ttf

.VnMysticalH Regular.ttf

.VnPark Medium.ttf

.VnParkH Medium.ttf

.VnPresent Medium.ttf

.VnPresentH Medium.ttf

.VnPresentH Medium.ttf

.VnRevue Medium.ttf

.VnRevue Regular.ttf

.VnRevueH Medium.ttf

.VnShelley Allegro Regular.ttf

.VnSouthern Bold.ttf

.VnSouthern Bold Italic.ttf

.VnSouthern Italic.ttf

.VnSouthern Regular.ttf

.VnSouthernH Regular.ttf

.VnStamp Normal.ttf

.VnStamp Normal.ttf

.VnTeknical Regular.ttf

.VnTeknicalH Regular.ttf

.VnTifani Heavy Normal.ttf

.VnTifani HeavyH Normal.ttf

.VnTime Italic.ttf

.VnTime Bold.ttf

.VnTime Bold Italic.ttf

.VnTime Bold.ttf

.VnTime Bold Italic.ttf

.VnTime Italic.ttf

.VnTime Regular.ttf

.VnTimeH Bold Italic.ttf

.VnTimeH Bold.ttf

.VnTimeH Italic.ttf

.VnTimeH Bold.ttf

.VnTimeH Bold Italic.ttf

.VnTimeH Italic.ttf

.VnTimeH Regular.ttf

.VnUniverse Normal.ttf

.VnUniverseH Normal.ttf

.VnVogue Medium.ttf

.VnVogue Regular.ttf

.VnVogueH Medium.ttf

TCVN3 Sample Font Normal.ttf

VS1 Sample Font Regular.ttf

VS2 Sample Font Regular.ttfUnicode (838 phông): Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Aachen Bold.ttf

AGOldFace-Outline Regular.ttf

Akronism Regular.ttf

Algerian Regular.ttf

Allegie Italic.ttf

Amazone Regular.ttf

AmericanUnc Regular.ttf

Amherst Regular.ttf

Antique Regular.ttf

Arabia Regular.ttf

Architecture Regular.ttf

Arial Bold.ttf

Arial Bold Italic.ttf

Arial Italic.ttf

Arial Regular.ttf

Arial-Rounded Regular.ttf

Ariston Italic.ttf

Arrus Regular.ttf

Arrus-Black Regular.ttf

AvantGarde Regular.ttf

AvantGarde-Demi Regular.ttf

Aztek Regular.ttf

Bandit BoldItalic.ttf

BankGothic-Medium Regular.ttf

Barmeno-ExtraBold Regular.ttf

Bauhaus-Heavy Bold.ttf

Bauhaus-Light Regular.ttf

Bauhaus-Medium Regular.ttf

Bedrock Regular.ttf

Bellevue Italic.ttf

Benguiat Regular.ttf

BertholdScript Italic.ttf

BigApple Regular.ttf

Bodoni Regular.ttf

Bodoni-BoldCondensed Bold.ttf

Bodoni-ExtraBold Bold.ttf

Bodoni-PosterCompressed Bold.ttf

Bookman Regular.ttf

Bookman-Demi Regular.ttf

Boton Regular.ttf

Boulevard Italic.ttf

Braggadocio Regular.ttf

Broad Bold.ttf

BrushScript BoldItalic.ttf

Casablanca Regular.ttf

CasperOpenFace Regular.ttf

CenturionOld Regular.ttf

Circle Regular.ttf

Circle3D Regular.ttf

Clarendon Bold.ttf

ClearfaceGothic Regular.ttf

Colonna Regular.ttf

Comic Sans MS Bold.ttf

Comic Sans MS Regular.ttf

Commerce Regular.ttf

Commerce-Condensed Bold.ttf

CommercialScript Regular.ttf

Compacta Regular.ttf

Cooper Bold.ttf

CopperplateGothic Regular.ttf

Corporate Regular.ttf

Corsiva Regular.ttf

Countdown Regular.ttf

Courier New Bold.ttf

Courier New Bold Italic.ttf

Courier New Italic.ttf

Courier New Regular.ttf

Courier Regular.ttf

Crystal Regular.ttf

Chaucer Regular.ttf

Chelthm Regular.ttf

Dauphin Regular.ttf

Desdemona Regular.ttf

Digital Regular.ttf

DomCasual Regular.ttf

Dur Regular.ttf

Elephant Regular.ttf

ErasContour Bold.ttf

Erie-Black Regular.ttf

Exotic Bold.ttf

FetteFraktur Bold.ttf

Fillmore Regular.ttf

Floral Regular.ttf

FlowerDeco Regular.ttf

Frankfurter Bold.ttf

FrankfurtGothic Bold.ttf

Freeform Italic.ttf

Freehand Italic.ttf

FreeStyle Regular.ttf

Frutiger Regular.ttf

Frutiger-Light Regular.ttf

Fujiyama Regular.ttf

Fujiyama-LightCondensed Regular.ttf

Futura Bold.ttf

Futura-Black Bold.ttf

Galleria Regular.ttf

Garamond 3 FV Bold.otf

Garamond 3 FV Bold Italic.otf

Garamond 3 FV Italic.otf

Garamond 3 FV Regular.otf

Garamond Bold.ttf

Garamond Italic.ttf

Garamond Regular.ttf

Gatineau Regular.ttf

Georgia Ref Regular.ttf

GeoSlab703-Condensed Regular.ttf

GeoSlab703-Extra Regular.ttf

GeoSlab703-Light Regular.ttf

GeoSlab703-Medium Regular.ttf

GoudyOld Regular.ttf

GoudyText Regular.ttf

GillSans Regular.ttf

GillSans-Condensed Regular.ttf

Harpoon Regular.ttf

Harrington Regular.ttf

Helvetica-Compressed Regular.ttf

Helvetica-Narrow Regular.ttf

HL Nautigalbrush Regular.ttf

HL Waterbrush Regular.ttf

HL-Thufap5-Unicode Regular.ttf

Hobo Regular.ttf

Imago-ExtraBold Regular.ttf

Impact Regular.ttf

Isadora Regular.ttf

Jamai Regular.ttf

Joanna Regular.ttf

Jupiter Regular.ttf

Kaufmann Regular.ttf

Kids Regular.ttf

Korinna Regular.ttf

KunMedium Italic.ttf

LatinWide Regular.ttf

LinoScript Regular.ttf

Linotext Regular.ttf

Lithograph Bold.ttf

LucidaHandwriting Regular.ttf

Lydian Italic.ttf

Memorandum Regular.ttf

MercuriusScript Bold.ttf

Microsoft Sans Serif Regular.ttf

Murray Regular.ttf

Mystical Regular.ttf

Nebraska Italic.ttf

NewCentury-Narrow Regular.ttf

NewsGothic Regular.ttf

Nueva Regular.ttf

Nueva-BoldExtended Regular.ttf

NuptialScript Italic.ttf

OfficinaSans Regular.ttf

OfficinaSerif Regular.ttf

Onyx Regular.ttf

Optima Regular.ttf

Oranda Regular.ttf

Palatino Linotype Bold.ttf

Palatino Linotype Bold Italic.ttf

Palatino Linotype Italic.ttf

Palatino Linotype Regular.ttf

Palatino Regular.ttf

ParkAvenue Regular.ttf

Pepita Regular.ttf

Perpetua Regular.ttf

PostAntiqua Bold.ttf

President Regular.ttf

Revue Bold.ttf

Rockstone Regular.ttf

Rockwell-ExtraBold Bold.ttf

RussellSquare Regular.ttf

SalinaDisplay Regular.ttf

SansSerif Regular.ttf

Scribble Regular.ttf

Script Italic.ttf

Serpentine Bold.ttf

SerpentineSans Regular.ttf

SerpentineSans-Light Regular.ttf

ShelleyAllegro Italic.ttf

Signature-Light Italic.ttf

Slogan Regular.ttf

Snell Regular.ttf

Souvenir Regular.ttf

Staccato Regular.ttf

Standout Regular.ttf

StarsStripes Regular.ttf

Stencil Bold.ttf

Stop Regular.ttf

Switzerland Regular.ttf

SwitzerlandCondensed Regular.ttf

Tahoma Bold.ttf

Tahoma Regular.ttf

Tekton Regular.ttf

Tiffany Regular.ttf

Tiffany-Heavy Bold.ttf

Times New Roman Bold.ttf

Times New Roman Bold Italic.ttf

Times New Roman Italic.ttf

Times New Roman PS Bold.otf

Times New Roman PS Bold Italic.otf

Times New Roman PS Italic.otf

Times New Roman PS Regular.otf

Times New Roman Regular.ttf

Times Regular.ttf

Times-Narrow Regular.ttf

Tubes Regular.ttf

Trebuchet MS Bold.ttf

Trebuchet MS Bold Italic.ttf

Trebuchet MS Italic.ttf

Trebuchet MS Regular.ttf

Umbra Regular.ttf

Unicode yeudohoa.net Regular.ttf

University Regular.ttf

UTM A&S Graceland Regular.ttf

UTM A&S Heartbeat Regular.ttf

UTM A&S Signwriter Regular.ttf

UTM Agin Regular.ttf

UTM Aircona Regular.ttf

UTM Akashi Regular.ttf

UTM Alba Matter Regular.ttf

UTM Alberta Heavy Regular.ttf

UTM Alexander Regular.ttf

UTM Alpine KT Regular.ttf

UTM Alter Gothic Regular.ttf

UTM Ambrose Regular.ttf

UTM Ambrosia Regular.ttf

UTM American Sans Regular.ttf

UTM Americana Bold.ttf

UTM Americana EB Bold.ttf

UTM Americana Italic.ttf

UTM Americana Regular.ttf

UTM Amerika Sans Regular.ttf

UTM Amherst Regular.ttf

UTM Androgyne Regular.ttf

UTM Aptima Bold.ttf

UTM Aptima Bold Italic.ttf

UTM Aptima Italic.ttf

UTM Aptima Regular.ttf

UTM Aquarelle Regular.ttf

UTM Aristote Regular.ttf

UTM Arruba KT Regular.ttf

UTM Atlas Bold.ttf

UTM Atlas Regular.ttf

UTM Aurora Regular.ttf

UTM Avenida Regular.ttf

UTM Avo Bold.ttf

UTM Avo Bold Italic.ttf

UTM Avo Italic.ttf

UTM Avo Regular.ttf

UTM Azuki Regular.ttf

UTM Banque Bold.ttf

UTM Banque Regular.ttf

UTM Beautiful Caps Regular.ttf

UTM Bebas Regular.ttf

UTM Bell Regular.ttf

UTM Bienvenue Regular.ttf

UTM Billhead 1910 Regular.ttf

UTM Bitsumishi Pro Regular.ttf

UTM Brewers KT Bold.ttf

UTM Brushtip-C Regular.ttf

UTM BryantLG Bold.ttf

UTM BryantLG Regular.ttf

UTM Bustamalaka Regular.ttf

UTM Cabaret Regular.ttf

UTM Cafeta Regular.ttf

UTM Camellia F Regular.ttf

UTM Camellia Regular.ttf

UTM Candombe Regular.ttf

UTM Caviar Regular.ttf

UTM Centur Bold.ttf

UTM Centur Bold Italic.ttf

UTM Centur Italic.ttf

UTM Centur Regular.ttf

UTM ClassizismAntiqua Regular.ttf

UTM Colossalis Regular.ttf

UTM Conestoga Regular.ttf

UTM Cookies Regular.ttf

UTM Cool Blue Regular.ttf

UTM Cooper Black Italic.ttf

UTM Cooper Black Regular.ttf

UTM Copperplate Bold.ttf

UTM Copperplate Regular.ttf

UTM Charlemagne Regular.ttf

UTM Charlotte Regular.ttf

UTM Chickenhawk Regular.ttf

UTM Dai Co Viet Regular.ttf

UTM Davida Regular.ttf

UTM Daxline Bold.ttf

UTM Daxline Medium Regular.ttf

UTM Daxline Regular.ttf

UTM Demian KT Regular.ttf

UTM Deutsch Gothic Regular.ttf

UTM Diana Regular.ttf

UTM Dinh Tran Regular.ttf

UTM Duepuntozero Bold.ttf

UTM Duepuntozero Regular.ttf

UTM Edwardian Bold.ttf

UTM Edwardian Regular.ttf

UTM Eremitage Regular.ttf

UTM Ericsson Capital Regular.ttf

UTM Erie Black Regular.ttf

UTM Essendine Caps Bold.ttf

UTM Essendine Caps Regular.ttf

UTM Facebook K&T Bold.ttf

UTM Facebook K&T Bold Italic.ttf

UTM Facebook K&T Italic.ttf

UTM Facebook K&T Regular.ttf

UTM Facebook Regular.ttf

UTM Faltura Regular.ttf

UTM Fancy Full Regular.ttf

UTM Fire House Regular.ttf

UTM Flamenco Regular.ttf

UTM Flavour Regular.ttf

UTM Fleur Regular.ttf

UTM French Vanilla Regular.ttf

UTM Futura Extra Extra Bold.ttf

UTM Gloria Regular.ttf

UTM God's Word Bold.ttf

UTM God's Word Bold Italic.ttf

UTM God's Word Italic.ttf

UTM God's Word Regular.ttf

UTM Gradoo Regular.ttf

UTM Guanine Regular.ttf

UTM Gill Sans KT Regular.ttf

UTM Gille Classic Regular.ttf

UTM Habano Regular.ttf

UTM Hanzel Regular.ttf

UTM Helve Bold.ttf

UTM Helve Bold Italic.ttf

UTM Helve Italic.ttf

UTM Helve Regular.ttf

UTM HelvetIns Regular.ttf

UTM Impact Regular.ttf

UTM Iron Gothic Regular.ttf

UTM Isadora Bold.ttf

UTM Isadora Regular.ttf

UTM Kabel KT Regular.ttf

UTM Karate Regular.ttf

UTM Kona KT Regular.ttf

UTM Korataki Bold.ttf

UTM Korataki Normal.ttf

UTM Khuccamta Regular.ttf

UTM Libel KT Regular.ttf

UTM LinotypeZapfino KT Regular.ttf

UTM Loko Regular.ttf

UTM Mabella Regular.ttf

UTM Magnesium Regular.ttf

UTM Marlboro Regular.ttf

UTM Micra Regular.ttf

UTM Mobifone KT Regular.ttf

UTM Mother Regular.ttf

UTM Neo Sans Intel Bold.ttf

UTM Neo Sans Intel Bold Italic.ttf

UTM Neo Sans Intel Italic.ttf

UTM Neo Sans Intel Regular.ttf

UTM Netmuc KT Regular.ttf

UTM Neutra Regular.ttf

UTM Niagara Regular.ttf

UTM Nokia Regular.ttf

UTM Nokia Standard Bold.ttf

UTM Nokia Standard Regular.ttf

UTM Novido Regular.ttf

UTM Nyala Regular.ttf

UTM NguyenHa 01 Regular.ttf

UTM NguyenHa 02 Regular.ttf

UTM Omni Regular.ttf

UTM Ong Do Gia Regular.ttf

UTM Ong Do Tre Regular.ttf

UTM Oregon Regular.ttf

UTM Pacific Standard Regular.ttf

UTM Penumbra Bold.ttf

UTM Penumbra Regular.ttf

UTM Pierre Regular.ttf

UTM Raven Regular.ttf

UTM Rockwell Regular.ttf

UTM Roman Classic Regular.ttf

UTM Sarah Regular.ttf

UTM Scriptina KT Regular.ttf

UTM Seagull Bold.ttf

UTM Seagull Bold Italic.ttf

UTM Sharnay Italic.ttf

UTM Showcard Regular.ttf

UTM Silk Script Regular.ttf

UTM Sloop 1 Regular.ttf

UTM Soraya Regular.ttf

UTM Spring Regular.ttf

UTM Staccato Regular.ttf

UTM Swashes Regular.ttf

UTM Swiss 721 Black Condensed Regular.ttf

UTM Swiss Condensed Bold.ttf

UTM Swiss Condensed Regular.ttf

UTM Talling Bold.ttf

UTM Talling Regular.ttf

UTM Tam Le Regular.ttf

UTM Times Bold.ttf

UTM Times Bold Italic.ttf

UTM Times Italic.ttf

UTM Times Regular.ttf

UTM Than Chien Tranh Regular.ttf

UTM Thanh Nhac TL Regular.ttf

UTM ThuPhap Thien An Regular.ttf

UTM Trajan Pro Bold Regular.ttf

UTM ViceroyJF Regular.ttf

UTM Wedding K&T Regular.ttf

UTM Windsor BT Regular.ttf

UTM Yen Tu Regular.ttf

UTM Yves KT Bold.ttf

UTM Yves KT Bold Italic.ttf

UTM Yves KT Regular.ttf

UTM Zebrawood Regular.ttf

UTM Zirkon Regular.ttf

Utopia Regular.ttf

UVN Ai Cap Bold.ttf

UVN Ai Cap Nang Regular.ttf

UVN Ai Cap Nhe Regular.ttf

UVN Ai Cap Regular.ttf

UVN Anh Hai Bold.ttf

UVN Anh Hai BoldItalic.ttf

UVN Anh Hai Italic.ttf

UVN Anh Hai Nhe Italic.ttf

UVN Anh Hai Nhe Regular.ttf

UVN Anh Hai Regular.ttf

UVN Anh Sang Regular.ttf

UVN Ba Le Regular.ttf

UVN Bach Dang Bold.ttf

UVN Bach Dang BoldItalic.ttf

UVN Bach Dang Italic.ttf

UVN Bach Dang Nang Italic.ttf

UVN Bach Dang Nang Regular.ttf

UVN Bach Dang Regular.ttf

UVN Bach Tuyet Bold.ttf

UVN Bach Tuyet BoldItalic.ttf

UVN Bach Tuyet Italic.ttf

UVN Bach Tuyet Nang Italic.ttf

UVN Bach Tuyet Nang Regular.ttf

UVN Bach Tuyet Regular.ttf

UVN Bai Hoc Bold.ttf

UVN Bai Hoc BoldItalic.ttf

UVN Bai Hoc Italic.ttf

UVN Bai Hoc Regular.ttf

UVN Bai Sau Bold.ttf

UVN Bai Sau Nang Regular.ttf

UVN Bai Sau Nhe Regular.ttf

UVN Bai Sau Regular.ttf

UVN Ban Tay Regular.ttf

UVN Banh Mi Regular.ttf

UVN Bay Buom Bold.ttf

UVN Bay Buom Hep Bold.ttf

UVN Bay Buom Hep Nang Regular.ttf

UVN Bay Buom Hep Regular.ttf

UVN Bay Buom Nang Regular.ttf

UVN Bay Buom Regular.ttf

UVN Ben Xuan Bold.ttf

UVN Ben Xuan Regular.ttf

UVN Binh Duong Regular.ttf

UVN Bo Quen Regular.ttf

UVN Buc Thu Regular.ttf

UVN Bui Doi Regular.ttf

UVN But Long 1 Regular.ttf

UVN But Long 2 Regular.ttf

UVN Cat Bien Bold.ttf

UVN Cat Bien BoldItalic.ttf

UVN Cat Bien Italic.ttf

UVN Cat Bien Nhe Italic.ttf

UVN Cat Bien Nhe Regular.ttf

UVN Cat Bien Regular.ttf

UVN Co Dien Bold.ttf

UVN Co Dien Regular.ttf

UVN Con Thuy Regular.ttf

UVN Chim Bien Bold.ttf

UVN Chim Bien Nang Regular.ttf

UVN Chim Bien Nhe Regular.ttf

UVN Chim Bien Regular.ttf

UVN Chinh Luan Bold.ttf

UVN Chinh Luan BoldItalic.ttf

UVN Chinh Luan Italic.ttf

UVN Chinh Luan Regular.ttf

UVN Chu Ky Regular.ttf

UVN Da Lat Bold.ttf

UVN Da Lat Regular.ttf

UVN Dam Cuoi Hep Regular.ttf

UVN Dam Cuoi Regular.ttf

UVN Dinh Hon Regular.ttf

UVN Doi Moi Regular.ttf

UVN Dung Dan Regular.ttf

UVN Dzung Dakao Regular.ttf

UVN Gia Dinh Bold.ttf

UVN Gia Dinh Bold Italic.ttf

UVN Gia Dinh Italic.ttf

UVN Gia Dinh Hep BoldItalic.ttf

UVN Gia Dinh Hep Italic.ttf

UVN Gia Dinh Hep Bold.ttf

UVN Gia Dinh Hep Regular.ttf

UVN Gia Dinh Regular.ttf

UVN Giay Trang Bold.ttf

UVN Giay Trang Regular.ttf

UVN Gio May Bold.ttf

UVN Gio May BoldItalic.ttf

UVN Gio May Italic.ttf

UVN Gio May Nhe Italic.ttf

UVN Gio May Nhe Regular.ttf

UVN Gio May Regular.ttf

UVN Giong Song Bold.ttf

UVN Giong Song BoldItalic.ttf

UVN Giong Song Italic.ttf

UVN Giong Song Regular.ttf

UVN Hai Ba Trung Regular.ttf

UVN Hai Long Regular.ttf

UVN Han Viet Regular.ttf

UVN Hoa Dao Regular.ttf

UVN Hoa Ky Regular.ttf

UVN Hoa Tay 1 Regular.ttf

UVN Hong Ha Bold.ttf

UVN Hong Ha BoldItalic.ttf

UVN Hong Ha Hep Bold.ttf

UVN Hong Ha Hep BoldItalic.ttf

UVN Hong Ha Hep Italic.ttf

UVN Hong Ha Hep Regular.ttf

UVN Hong Ha Italic.ttf

UVN Hong Ha Regular.ttf

UVN Huong Que Bold.ttf

UVN Huong Que Nang Regular.ttf

UVN Huong Que Regular.ttf

UVN Ke Chuyen1 Regular.ttf

UVN Ke Chuyen2 Regular.ttf

UVN Ke Chuyen3 Regular.ttf

UVN Kieu Bold.ttf

UVN Kieu Regular.ttf

UVN Ky Thuat Regular.ttf

UVN La Xanh Bold.ttf

UVN La Xanh BoldItalic.ttf

UVN La Xanh Italic.ttf

UVN La Xanh Regular.ttf

UVN Lac Long Quan Bold.ttf

UVN Lac Long Quan Regular.ttf

UVN Ly Do Regular.ttf

UVN Mang Cau Bold.ttf

UVN Mang Cau BoldItalic.ttf

UVN Mang Cau Italic.ttf

UVN Mang Cau Nang Italic.ttf

UVN Mang Cau Nang Regular.ttf

UVN Mang Cau Regular.ttf

UVN Mang Tre Regular.ttf

UVN Mau Tim 1 Regular.ttf

UVN Mau Tim 2 Regular.ttf

UVN May Chu P12 Bold.ttf

UVN May Chu P12 BoldItalic.ttf

UVN May Chu P12 Italic.ttf

UVN May Chu P12 Regular.ttf

UVN Minh Map Regular.ttf

UVN Moi Hong Regular.ttf

UVN Mot Moi Regular.ttf

UVN Mua Thu Regular.ttf

UVN Muc Cham Regular.ttf

UVN Nguyen Du Regular.ttf

UVN Nhan Bold.ttf

UVN Nhan BoldItalic.ttf

UVN Nhan Italic.ttf

UVN Nhan Nang Italic.ttf

UVN Nhan Nang Regular.ttf

UVN Nhan Regular.ttf

UVN Nhat Ky Bold.ttf

UVN Nhat Ky BoldItalic.ttf

UVN Nhat Ky Italic.ttf

UVN Nhat Ky Regular.ttf

UVN Phuong Tay Regular.ttf

UVN Sach Vo Bold.ttf

UVN Sach Vo BoldItalic.ttf

UVN Sach Vo Italic.ttf

UVN Sach Vo Regular.ttf

UVN Saigon Bold.ttf

UVN Saigon BoldItalic.ttf

UVN Saigon Italic.ttf

UVN Saigon Regular.ttf

UVN Sang Song Bold.ttf

UVN Sang Song Nang Regular.ttf

UVN Sang Song Regular.ttf

UVN Tin Tuc Bold.ttf

UVN Tin Tuc BoldItalic.ttf

UVN Tin Tuc Hep Bold.ttf

UVN Tin Tuc Hep BoldItalic.ttf

UVN Tin Tuc Hep Italic.ttf

UVN Tin Tuc Hep Regular.ttf

UVN Tin Tuc Hep Them Bold.ttf

UVN Tin Tuc Hep Them Regular.ttf

UVN Tin Tuc Italic.ttf

UVN Tin Tuc Nhe Italic.ttf

UVN Tin Tuc Nhe Regular.ttf

UVN Tin Tuc Regular.ttf

UVN Thang Gieng Italic.ttf

UVN Thang Gieng Regular.ttf

UVN Thang Vu Regular.ttf

UVN Thanh Binh Regular.ttf

UVN Thanh Pho Bold.ttf

UVN Thanh Pho Nang Regular.ttf

UVN Thanh Pho Regular.ttf

UVN Thay Giao Bold.ttf

UVN Thay Giao BoldItalic.ttf

UVN Thay Giao Italic.ttf

UVN Thay Giao Nang Italic.ttf

UVN Thay Giao Nang Regular.ttf

UVN Thay Giao Nhe Italic.ttf

UVN Thay Giao Nhe Regular.ttf

UVN Thay Giao Regular.ttf

UVN Thoi Dai 2 Regular.ttf

UVN Thoi Dai Regular.ttf

UVN Thoi Nay Bold.ttf

UVN Thoi Nay BoldItalic.ttf

UVN Thoi Nay Italic.ttf

UVN Thoi Nay Nang Italic.ttf

UVN Thoi Nay Nang Regular.ttf

UVN Thoi Nay Regular.ttf

UVN Thu Tu Regular.ttf

UVN Van Bold.ttf

UVN Van Chuong Bold.ttf

UVN Van Chuong Italic.ttf

UVN Van Chuong Nang Regular.ttf

UVN Van Chuong Regular.ttf

UVN Van Regular.ttf

UVN Vi Vi Regular.ttf

UVN Vien Du Regular.ttf

UVN Viet Sach Bold.ttf

UVN Viet Sach BoldItalic.ttf

UVN Viet Sach Italic.ttf

UVN Viet Sach Regular.ttf

UVN Vung Tau Regular.ttf

UVNTinTuc_BI.ttf

Verdana Bold.ttf

Verdana Bold Italic.ttf

Verdana Italic.ttf

Verdana Regular.ttf

Vf-Allegie Regular.ttf

Vf-Almi Regular.ttf

Vf-Altono Regular.ttf

Vf-Amaze Bold.ttf

Vf-Amaze Bold Italic.ttf

Vf-Amaze Italic.ttf

Vf-Amaze Normal.ttf

Vf-Aptima Bold.ttf

Vf-Aptima Bold Italic.ttf

Vf-Aptima Italic.ttf

Vf-Aptima Normal.ttf

Vf-Arab Regular.ttf

Vf-Aristol Regular.ttf

Vf-Avo Bold.ttf

Vf-Avo Bold Italic.ttf

Vf-Avo Italic.ttf

Vf-Avo Normal.ttf

Vf-Bandit Bold.ttf

Vf-Bandit Bold Italic.ttf

Vf-Bandit Italic.ttf

Vf-Bandit Normal.ttf

Vf-Bauhaus Bold.ttf

Vf-Bauhaus Bold Italic.ttf

Vf-Bauhaus Italic.ttf

Vf-Bauhaus Normal.ttf

Vf-Bengus Bold.ttf

Vf-Bengus Bold Italic.ttf

Vf-Bengus Italic.ttf

Vf-Bengus Normal.ttf

Vf-Bodon Poster Regular.ttf

Vf-Book Bold.ttf

Vf-Book Bold Italic.ttf

Vf-Book Italic.ttf

Vf-Book Normal.ttf

Vf-Broad Normal.ttf

Vf-Brush Regular.ttf

Vf-Centur Bold.ttf

Vf-Centur Bold Italic.ttf

Vf-Centur Condense Bold.ttf

Vf-Centur Condense Italic.ttf

Vf-Centur Condense Normal.ttf

Vf-Centur Italic.ttf

Vf-Centur Normal.ttf

Vf-Centur Old Bold.ttf

Vf-Centur Old Bold Italic.ttf

Vf-Centur Old Italic.ttf

Vf-Centur Old Normal.ttf

Vf-Commer Regular.ttf

Vf-Cooper Bold.ttf

Vf-Cooper Bold Italic.ttf

Vf-Cooper Italic.ttf

Vf-Cooper Normal.ttf

Vf-Copper Black Black.ttf

Vf-Copper Black Italic.ttf

Vf-Coronet Regular.ttf

Vf-Chancery Regular.ttf

Vf-Chaney Normal.ttf

Vf-Chaney Regular.ttf

Vf-Dom Regular.ttf

Vf-Editor Bold.ttf

Vf-Editor Bold Italic.ttf

Vf-Editor Italic.ttf

Vf-Editor Normal.ttf

Vf-Edmun Regular.ttf

Vf-Elephant Black.ttf

Vf-Elephant Italic.ttf

Vf-Eris Bold.ttf

Vf-Eris Bold Italic.ttf

Vf-Eris Italic.ttf

Vf-Eris Normal.ttf

Vf-Euro Bold.ttf

Vf-Euro Bold Italic.ttf

Vf-Euro Italic.ttf

Vf-Euro Normal.ttf

Vf-Fari Bold.ttf

Vf-Fari Normal.ttf

Vf-Fashion Italic.ttf

Vf-Fashion Regular.ttf

Vf-Flemish Regular.ttf

Vf-Franko Regular.ttf

Vf-FreeStyle1 Normal.ttf

Vf-FreeStyle2 Normal.ttf

Vf-FreeStyle3 Normal.ttf

Vf-FreeStyle4 Normal.ttf

Vf-FreeStyle5 Normal.ttf

Vf-FreeStyle6 Bold.ttf

Vf-FreeStyle6 Bold Italic.ttf

Vf-FreeStyle6 Italic.ttf

Vf-FreeStyle6 Normal.ttf

Vf-Futura Bold.ttf

Vf-Futura Bold Italic.ttf

Vf-Futura Italic.ttf

Vf-Futura Normal.ttf

Vf-Geo Bold Italic.ttf

Vf-Geo Bold Italic[1].ttf

Vf-Geo Condense Bold.ttf

Vf-Geo Condense Bold Italic.ttf

Vf-Geo Condense Italic.ttf

Vf-Geo Condense Normal.ttf

Vf-Geo Italic.ttf

Vf-Geo Regular.ttf

Vf-Harrington Italic.ttf

Vf-Harrington Normal.ttf

Vf-Helve Bold.ttf

Vf-Helve Bold Italic.ttf

Vf-Helve Condense Bold.ttf

Vf-Helve Condense Bold Italic.ttf

Vf-Helve Condense Italic.ttf

Vf-Helve Condense Normal.ttf

Vf-Helve Italic.ttf

Vf-Helve Normal.ttf

Vf-Hobo Regular.ttf

Vf-Jamai Regular.ttf

Vf-Kabo Black Italic.ttf

Vf-Kabo Black Regular.ttf

Vf-Kabo Bold.ttf

Vf-Kabo Bold Italic.ttf

Vf-Kabo Italic.ttf

Vf-Kabo Normal.ttf

Vf-Latina Regular.ttf

Vf-Lynda Bold.ttf

Vf-Lynda Bold Italic.ttf

Vf-Lynda Italic.ttf

Vf-Lynda Normal.ttf

Vf-Maria Regular.ttf

Vf-Murray Bold.ttf

Vf-Murray Bold Italic.ttf

Vf-Murray Italic.ttf

Vf-Murray Normal.ttf

Vf-Mysti Regular.ttf

Vf-Olive Bold.ttf

Vf-Olive Bold Italic.ttf

Vf-Olive Italic.ttf

Vf-Olive Normal.ttf

Vf-Plover Bold.ttf

Vf-Plover Bold Italic.ttf

Vf-Plover Italic.ttf

Vf-Plover Normal.ttf

Vf-Revue Black Black.ttf

Vf-Revue Black Italic.ttf

Vf-Revue Bold.ttf

Vf-Revue Bold Italic.ttf

Vf-Revue Italic.ttf

Vf-Revue Normal.ttf

Vf-Script1 Normal.ttf

Vf-Senate Bold.ttf

Vf-Senate Bold Italic.ttf

Vf-Senate Italic.ttf

Vf-Senate Regular.ttf

Vf-Tekon Bold.ttf

Vf-Tekon Bold Italic.ttf

Vf-Tekon Italic.ttf

Vf-Tekon Normal.ttf

Vf-Times Bold.ttf

Vf-Times Bold Italic.ttf

Vf-Times Italic.ttf

Vf-Times Normal.ttf

Vf-Timfani Heavy Italic.ttf

Vf-Timfani Heavy Regular.ttf

Vf-Univer Italic.ttf

Vf-Univer Normal.ttf

Vf-US Normal.ttf

Vf-Vivi Italic.ttf

Vf-Vivi Normal.ttf

Vf-WaterBrush Normal.ttf

Victorian Plain.ttf

Viva Regular.ttf

Viva-BoldExtraExtended Regular.ttf

Vivienne Regular.ttf

VnThuPhap_Unicode Regular.ttf

Vogue-ExtraBold Regular.ttf

VU Anh Minh Bold.ttf

VU Anh Minh Bold Italic.ttf

VU Anh Minh Italic.ttf

VU Anh Minh Regular.ttf

VU Arial Bold.ttf

VU Arial Bold Italic.ttf

VU Arial Italic.ttf

VU Arial Regular.ttf

VU Heo May Bold.ttf

VU Heo May Bold Italic.ttf

VU Heo May Italic.ttf

VU Heo May Regular.ttf

VU Hoang Yen Bold.ttf

VU Hoang Yen Bold Italic.ttf

VU Hoang Yen Italic.ttf

VU Hoang Yen Regular.ttf

VU Minh Quan Bold.ttf

VU Minh Quan Bold Italic.ttf

VU Minh Quan Italic.ttf

VU Minh Quan Regular.ttf

VU Phuong Thao Bold.ttf

VU Phuong Thao Bold Italic.ttf

VU Phuong Thao Italic.ttf

VU Phuong Thao Regular.ttf

VU Times Bold.ttf

VU Times Bold Italic.ttf

VU Times Italic.ttf

VU Times Regular.ttf

VU Tha Huong Bold.ttf

VU Tha Huong Bold Italic.ttf

VU Tha Huong Italic.ttf

VU Tha Huong Regular.ttf

VU U Hoai Bold.ttf

VU U Hoai Bold Italic.ttf

VU U Hoai Italic.ttf

VU U Hoai Regular.ttf

Walbaum Regular.ttf

Windsor Bold.ttf

WoodType-Demi Regular.ttf

ZapfChancery-Medium Italic.ttfVietware-F (1 byte) (20 phông): Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


SVNbook-Antiqua H Regular.ttf

SVNbook-Antiqua Regular.ttf

SVNcommercial Script H Italic.ttf

SVNcommercial Script Italic.ttf

SVNlincoln H Regular.ttf

SVNlincoln Regular.ttf

SVNlucida sans H Regular.ttf

SVNlucida sans Regular.ttf

SVNmonotype corsiva H Italic.ttf

SVNmonotype corsiva Italic.ttf

SVNnew Century cond H Regular.ttf

SVNnew Century cond Regular.ttf

SVNnew Century Schoolbook H Regular.ttf

SVNnew Century Schoolbook Regular.ttf

SVNsouthern H Regular.ttf

SVNsouthern Regular.ttf

SVNtimes new roman H Regular.ttf

SVNtimes new roman Regular.ttf

SVNhelvetica H Regular.ttf

SVNhelvetica Regular.ttfVietware-X (2 byte) (138 phông): Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

VNambassadoreType Italic.ttf

VNambassadoreType Regular.ttf

VNarial Bold.ttf

VNarial Italic.ttf

VNarial Regular.ttf

VNbahamas Bold.ttf

VNbahamas Regular.ttf

VNbahamasHeavy Regular.ttf

VNbahamasLight Regular.ttf

VNbanff Regular.ttf

VNbangkok Bold.ttf

VNbangkok Regular.ttf

VNbodnoff Regular.ttf

VNbook-Antiqua Bold.ttf

VNbook-Antiqua Bold Italic.ttf

VNbook-Antiqua Italic.ttf

VNbook-Antiqua Regular.ttf

VNbraggadocio Regular.ttf

VNbritannic Bold.ttf

VNbrushType Bold.ttf

VNbrushType Bold Italic.ttf

VNcasablanca Bold.ttf

VNcasablanca Italic.ttf

VNcastellar Regular.ttf

VNcentaur Regular.ttf

VNcentury Gothic Bold.ttf

VNcentury Gothic Bold Italic.ttf

VNcentury Gothic Italic.ttf

VNcentury Gothic Regular.ttf

VNcommercial Script Italic.ttf

VNcompact Bold.ttf

VNcompact Bold Italic.ttf

VNcompact Italic.ttf

VNcompact Regular.ttf

VNcopperplate Gothic Roman.ttf

VNcourier New Bold.ttf

VNcourier New Bold Italic.ttf

VNcourier New Italic.ttf

VNcourier New Regular.ttf

VNdesdemona Regular.ttf

VNelephant Italic.ttf

VNelephant Regular.ttf

VNerie Bold.ttf

VNerie Regular.ttf

VNerieBlack Bold.ttf

VNerieBlack Regular.ttf

VNerieLight Bold.ttf

VNerieLight Regular.ttf

VNfrankfurt Gothic Bold.ttf

VNfrankfurt Gothic Bold Italic.ttf

VNfrankfurt Gothic Heavy Italic.ttf

VNfrankfurt Gothic Heavy Regular.ttf

VNfrankfurt Gothic Italic.ttf

VNfrankfurt Gothic Regular.ttf

VNfreeport Regular.ttf

VNfujiyama Bold Italic.ttf

VNfujiyama Italic.ttf

VNfujiyama Light Italic.ttf

VNfujiyama light Regular.ttf

VNfujiyama Regular.ttf

VNfuturaEugenia Regular.ttf

VNjikharev Regular.ttf

VNkoala Bold.ttf

VNkoala Regular.ttf

VNlincoln Regular.ttf

VNlinus Regular.ttf

VNlucida Bright Demibold.ttf

VNlucida Bright Demibold Italic.ttf

VNlucida Bright Italic.ttf

VNlucida Bright Regular.ttf

VNlucida Handwriting Italic.ttf

VNlucida sans Bold.ttf

VNlucida sans Bold Italic.ttf

VNlucida sans Italic.ttf

VNlucida sans Regular.ttf

VNlydian Regular.ttf

VNmonotype corsiva Italic.ttf

VNnew Century Cond Bold.ttf

VNnew Century Cond Bold Italic.ttf

VNnew Century cond Italic.ttf

VNnew Century Cond Regular.ttf

VNnew Century Schoolbook Bold.ttf

VNnew Century Schoolbook Bold Italic.ttf

VNnew Century Schoolbook Italic.ttf

VNnew Century Schoolbook Regular.ttf

VNnuptial Regular.ttf

VNottawa Bold.ttf

VNottawa Bold Italic.ttf

VNottawa Italic.ttf

VNottawa Regular.ttf

VNparadise Regular.ttf

VNrenfrew Regular.ttf

VNshelleyAllegro Regular.ttf

VNsouthern Bold.ttf

VNsouthern Bold Italic.ttf

VNsouthern Italic.ttf

VNsouthern Regular.ttf

VNswitzerland Bold Italic.ttf

VNswitzerland Regular.ttf

VNswitzerlandBlack Regular.ttf

VNswitzerlandCondBlack Italic.ttf

VNswitzerlandCondBlack Regular.ttf

VNswitzerlandCondensed Bold.ttf

VNswitzerlandCondensed Italic.ttf

VNswitzerlandCondensed Regular.ttf

VNswitzerlandCondLight Regular.ttf

VNswitzerlandInserat Regular.ttf

VNswitzerlandLight Italic.ttf

VNswitzerlandLight Regular.ttf

VNtimes New Roman Bold.ttf

VNtimes New Roman Bold Italic.ttf

VNtimes new roman Italic.ttf

VNtimes new roman Regular.ttf

VNtimpani Bold Italic.ttf

VNtimpani Italic.ttf

VNtimpani Regular.ttf

VNtoronto Bold.ttf

VNtoronto Bold Italic.ttf

VNtoronto Italic.ttf

VNtoronto Regular.ttf

VNumbrella Regular.ttf

VNuniver Normal.ttf

VNvogue Bold.ttf

VNvogue Regular.ttf

VNzurich Calligraphic Italic.ttf

VNgeometric 231 Heavy Regular.ttf

VNgeometric Light regular.ttf

VNgeometric Roman.ttf

VNgeometric Slabserif Bold.ttf

VNgeometric Slabserif Condensed Bold.ttf

VNgeometric Slabserif Condensed Regular.ttf

VNgeometric Slabserif Extra Bold.ttf

VNgeometric Slabserif regular.ttf

VNharrington Regular.ttf

VNhelvetica Bold.ttf

VNhelvetica Bold Italic.ttf

VNhelvetica Italic.ttf

VNhelvetica Regular.ttfVISCII (1 byte) (35 phông): Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

ÁnhMinh 1.1 Regular.ttf

ÁnhMinhH 1.1 Regular.ttf

Heo May 1.1 Regular.ttf

Heo May Hoa 1.1 Regular.ttf

HoangYen 1.1 Regular.ttf

HoangYenH 1.1 Regular.ttf

MinhQuân 1.1 Regular.ttf

MinhQuânH 1.1 Regular.ttf

PhuongThao 1.1 Regular.ttf

PhuongThaoH 1.1 Regular.ttf

ThaHuong 1.1 Regular.ttf

ThaHuongH 1.1 Regular.ttf

UHoài 1.1 Regular.ttf

UHoàiH 1.1 Regular.ttf

VI Bodacious (Bum) Normal.ttf

VI Bodacious H (Bum) Normal.ttf

VI Huyen Lieu 1.0 Regular.ttf

VI Huyen lieu H 1.0 Regular.ttf

VI Kaufmann ThinA.ttf

VI KaufmannH Thin A.ttf

VI Linos cript.ttf

VI LinosH cript.ttf

VI Town H normal.ttf

VI Town normal.ttf

VI University H Regular.ttf

VI University Regular.ttf

VISCII Sample Font Regular.ttf

VN-TienGiang Bold.ttf

VN-TienGiang Bold Italic.ttf

VN-TienGiang Italic.ttf

VN-TienGiang Regular.ttf

VN-TienGiang_H Bold.ttf

VN-TienGiang_H Bold Italic.ttf

VN-TienGiang_H Italic.ttf

VN-TienGiang_H Regular.ttfVNI-DOS (1 byte) (106 phông): Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Ancuu Bold.ttf

Ancuu Bold-Italic.ttf

Ancuu Italic.ttf

Ancuu Normal.ttf

Andong Bold.ttf

Andong Bold-Italic.ttf

Andong Italic.ttf

Andong Normal.ttf

Anloc Bold.ttf

Anxuyen Bold.ttf

Anxuyen Normal.ttf

Baclieu Bold.ttf

Banmethuot ExtraBold.ttf

Banmethuot Normal.ttf

Baoloc Bold-Italic.ttf

Bienhoa Bold-Italic.ttf

Binhdinh Normal.ttf

Binhduong Bold.ttf

Binhlong Bold.ttf

Binhlong Bold-Italic.ttf

Binhlong Italic.ttf

Binhlong Normal.ttf

Binhtuy Normal.ttf

Binhthuan Bold.ttf

Binhthuan Bold-Italic.ttf

Binhthuan Italic.ttf

Binhthuan Normal.ttf

Buichu Normal.ttf

Camau Bold-Italic.ttf

Camlam Heavy.ttf

Camranh Heavy.ttf

Cantho Bold.ttf

Cantho Bold-Italic.ttf

Cantho Italic.ttf

Cantho Normal.ttf

Caobang Normal.ttf

Caolanh Bold-Italic.ttf

Conson Bold.ttf

Cuulong Bold.ttf

Cuulong Bold-Italic.ttf

Cuulong Italic.ttf

Cuulong Normal.ttf

Chaudoc Normal.ttf

Dakto Normal.ttf

Dienkhanh Normal.ttf

Ducmy Normal.ttf

Giadinh Bold.ttf

Giadinh Bold-Italic.ttf

Giadinh Italic.ttf

Giadinh Normal.ttf

Giolinh Italic.ttf

Hadong Bold.ttf

Haiphong Bold.ttf

Halong Bold.ttf

Halong Bold-Italic.ttf

Halong Italic.ttf

Halong Normal.ttf

Hanoi Bold.ttf

Hatien Normal.ttf

Hatinh ExtraBold.ttf

Hoian Normal.ttf

Hue Bold.ttf

Hue Bold-Italic.ttf

Hue Italic.ttf

Hue Normal.ttf

Komtum Normal.ttf

Lamdong Normal.ttf

Mytho Normal.ttf

Nhatrang Normal.ttf

Pleiku Normal.ttf

Phanrang Bold.ttf

Phanthiet Normal.ttf

Phatdiem Bold.ttf

Phatdiem Bold-Italic.ttf

Phatdiem Italic.ttf

Phatdiem Normal.ttf

Phuoctuy Normal.ttf

Phuyen Bold.ttf

Phuyen Bold-Italic.ttf

Phuyen Italic.ttf

Phuyen Normal.ttf

Quangbinh Normal.ttf

Quangnam Normal.ttf

Quangngai Bold.ttf

Quangtri Normal.ttf

Quinhon Bold.ttf

Rachgia Italic.ttf

Saigon Bold.ttf

Sontay Bold.ttf

Sontay Bold-Italic.ttf

Tayninh Bold.ttf

Tayninh Bold-Italic.ttf

Tayninh Italic.ttf

Tayninh Normal.ttf

Tuyenduc Italic.ttf

Tuyenduc Normal.ttf

Tuyhoa Bold-Italic.ttf

Thanhoa Bold.ttf

Thanhoa Bold-Italic.ttf

Thanhoa Italic.ttf

Thanhoa Normal.ttf

Thuathien Bold.ttf

Thuathien ExtraBold.ttf

Thuduc Bold.ttf

Vinhan Bold.ttf

VNI-DOS Sample Font Normal.ttfVNI-Win (2 byte) (1046 phông): Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

.TMC-Ong Do Normal.ttf

HP-Agatha Regular.ttf

HP-Aladin Regular.ttf

HP-Algeri Regular.ttf

HP-AlgerianB Regular.ttf

HP-Allegro Regular.ttf

HP-Allegie Italic.ttf

HP-Allegie-New Regular.ttf

HP-Amazone Regular.ttf

HP-Amphion Bold.ttf

HP-Amphion Regular.ttf

HP-Anatas Regular.ttf

HP-Anatus Regular.ttf

HP-Antique Regular.ttf

HP-Aptima Bold.ttf

HP-Aptima Bold Italic.ttf

HP-Aptima Italic.ttf

HP-Aptima Regular.ttf

HP-Arabia Regular.ttf

HP-Arial Bold.ttf

HP-Arial Bold Italic.ttf

HP-Arial Italic.ttf

HP-Arial Narrow Bold.ttf

HP-Arial Narrow Bold Italic.ttf

HP-Arial Narrow Italic.ttf

HP-Arial Narrow Regular.ttf

HP-Arial Regular.ttf

HP-Arial Round Bold.ttf

HP-Arial-Black Regular.ttf

HP-Ariston Bold Italic.ttf

HP-Arobic Regular.ttf

HP-Arriba Regular.ttf

HP-Arriba Solid Regular.ttf

HP-Artistik Regular.ttf

HP-Ashley Regular.ttf

HP-Auchon Bold.ttf

HP-Avo Bold.ttf

HP-Avo Bold Italic.ttf

HP-Avo Italic.ttf

HP-Avo Regular.ttf

HP-Aztek Bold.ttf

HP-Aztuk Regular.ttf

HP-Ba Con Meo Regular.ttf

HP-Bahamas H Bold.ttf

HP-Bahamas L Regular.ttf

HP-Bahamas M Bold.ttf

HP-Bahamas Regular.ttf

HP-Bailey Regular.ttf

HP-Bandit Bold Italic.ttf

HP-Bank Regular.ttf

HP-Bang Kieu Regular.ttf

HP-Bangkok Bold.ttf

HP-Bedrock Regular.ttf

HP-Bergell Regular.ttf

HP-Blasder Regular.ttf

HP-Blind Faith Regular.ttf

HP-Boca Bold.ttf

HP-Boca-Solid Bold.ttf

HP-Bodon Bold.ttf

HP-Bodon Bold Italic.ttf

HP-Bodon Italic.ttf

HP-Bodon Regular.ttf

HP-Bodon-Poster Bold.ttf

HP-Book Bold.ttf

HP-Book Bold Italic.ttf

HP-Book Italic.ttf

HP-Book Regular.ttf

HP-Bremen Regular.ttf

HP-Britan Regular.ttf

HP-Broad Regular.ttf

HP-Brody Regular.ttf

HP-Brush 03 Bold.ttf

HP-Brush Italic.ttf

HP-Brush New Regular.ttf

HP-Busorama Regular.ttf

HP-Caflish H Bold Italic.ttf

HP-Caflish Italic.ttf

HP-CaflishHeavy Bold Italic.ttf

HP-Cam Van 01 Regular.ttf

HP-Cam Van 02 Regular.ttf

HP-Campuchia Regular.ttf

HP-Casper Regular.ttf

HP-Cassia Regular.ttf

HP-Centur Bold.ttf

HP-Centur Bold Italic.ttf

HP-Centur Italic.ttf

HP-Centur Regular.ttf

HP-Cezanne Regular.ttf

HP-Circle Regular.ttf

HP-Colonna Regular.ttf

HP-Commerce Bold Italic.ttf

HP-Compac Regular.ttf

HP-Cooper Bold.ttf

HP-Copper Regular.ttf

HP-Coronet Bold Italic.ttf

HP-Cottage Regular.ttf

HP-Couri Bold.ttf

HP-Couri Bold Italic.ttf

HP-Couri Italic.ttf

HP-Couri Regular.ttf

HP-Critter Regular.ttf

HP-Customer Regular.ttf

HP-Chiller Regular.ttf

HP-Church Regular.ttf

HP-Dan Truong Bold.ttf

HP-Dan Truong Bold Italic.ttf

HP-Dan Truong Italic.ttf

HP-Dan Truong Regular.ttf

HP-Dancin Regular.ttf

HP-Davida Regular.ttf

HP-Des-Line Regular.ttf

HP-Des-Solid Regular.ttf

HP-Di ung Regular.ttf

HP-Do Mau Regular.ttf

HP-Dom Regular.ttf

HP-DongTa Regular.ttf

HP-Dophin Regular.ttf

HP-Duff Regular.ttf

HP-Dur Bold.ttf

HP-Dutch 001 Italic.ttf

HP-Dutch 002 Regular.ttf

HP-Eckmann Regular.ttf

HP-Elephan Italic.ttf

HP-Encino Regular.ttf

HP-Enviro Regular.ttf

HP-Exponto Regular.ttf

HP-Fato Bold.ttf

HP-Fillmore Regular.ttf

HP-France Regular.ttf

HP-Franke Regular.ttf

HP-Franko Regular.ttf

HP-Free Italic.ttf

HP-FreeForm H Regular.ttf

HP-FreeForm Regular.ttf

HP-Freeform-Heavy Regular.ttf

HP-Friz Regular.ttf

HP-Friz-Heavy Bold.ttf

HP-Fujiyama Regular.ttf

HP-Garam Bold.ttf

HP-Garam Bold Italic.ttf

HP-Garam Italic.ttf

HP-Garam Regular.ttf

HP-Geome Bold.ttf

HP-GeoSlab Regular.ttf

HP-Goudy Bold.ttf

HP-Goudy Bold Italic.ttf

HP-Goudy Italic.ttf

HP-Goudy Regular.ttf

HP-Goudy Text Regular.ttf

HP-Hai Au Bold.ttf

HP-Hai Au Regular.ttf

HP-Harin Regular.ttf

HP-Helve Bold.ttf

HP-Helve Bold Italic.ttf

HP-Helve Italic.ttf

HP-Helve Regular.ttf

HP-Helve-Condense Bold.ttf

HP-Helve-Condense Bold Italic.ttf

HP-Helve-Condense Italic.ttf

HP-Helve-Condense Regular.ttf

HP-Hobo Regular.ttf

HP-Hollow Regular.ttf

HP-Hong Dao Bold.ttf

HP-Hong Hanh Regular.ttf

HP-Hong Nhung Regular.ttf

HP-Hong Son Regular.ttf

HP-Hong Van Regular.ttf

HP-Human Regular.ttf

HP-Huynh Duc Regular.ttf

HP-IceCream Regular.ttf

HP-Impact Bold.ttf

HP-Isabela Regular.ttf

HP-Jamai Bold Italic.ttf

HP-Jikhare Regular.ttf

HP-Jing Heavy Regular.ttf

HP-Jing Light Regular.ttf

HP-John Regular.ttf

HP-Juni Regular.ttf

HP-Kabel Regular.ttf

HP-Kids Heavy Bold.ttf

HP-Kids Regular.ttf

HP-Kino Regular.ttf

HP-Korin Bold.ttf

HP-Korin Italic.ttf

HP-Korin Regular.ttf

HP-Kun Bold.ttf

HP-Kun Bold Italic.ttf

HP-Kun Italic.ttf

HP-Khong Ten Bold.ttf

HP-Khong Ten Bold Italic.ttf

HP-Khong Ten Italic.ttf

HP-Khong Ten Regular.ttf

HP-Lam Nam Regular.ttf

HP-Lam Truong Regular.ttf

HP-Latin Regular.ttf

HP-Latin-Wide Regular.ttf

HP-Linas Regular.ttf

HP-Linus Regular.ttf

HP-Lion Bold.ttf

HP-Lithos Bold.ttf

HP-Loan Phuong Regular.ttf

HP-Lydian Regular.ttf

HP-Ma Tuy Regular.ttf

HP-Mai Dam Regular.ttf

HP-Mandarin Regular.ttf

HP-Maria Regular.ttf

HP-Marie Regular.ttf

HP-Marine Regular.ttf

HP-Mario Regular.ttf

HP-Marone Regular.ttf

HP-Meli Bold.ttf

HP-Meli Bold Italic.ttf

HP-Meli Italic.ttf

HP-Meli Regular.ttf

HP-Minh Thuan Regular.ttf

HP-Motter Regular.ttf

HP-Murray Heavy Bold.ttf

HP-Murray Regular.ttf

HP-My Linh Regular.ttf

HP-Mysty Regular.ttf

HP-Ngoc Son Regular.ttf

HP-Olympic Bold Italic.ttf

HP-Onyx Regular.ttf

HP-Paint Regular.ttf

HP-Palatin Bold.ttf

HP-Palatin Bold Italic.ttf

HP-Palatin Italic.ttf

HP-Palatin Regular.ttf

HP-Palette Regular.ttf

HP-Park Regular.ttf

HP-Partrid Regular.ttf

HP-Pepper Regular.ttf

HP-Pipeline Regular.ttf

HP-PixieFont Regular.ttf

HP-Playbill Regular.ttf

HP-Polo Regular.ttf

HP-Present Regular.ttf

HP-PVP Bold.ttf

HP-PVP Regular.ttf

HP-Phù Vày Phát 001 Regular.ttf

HP-Phù Vày Phát 002 Bold.ttf

HP-Phuc My Regular.ttf

HP-Phúc Mÿ Regular.ttf

HP-Phuong Thanh Regular.ttf

HP-Quantum Regular.ttf

HP-Quang Linh L Regular.ttf

HP-Quang Linh M Regular.ttf

HP-Quang Linh Regular.ttf

HP-Rechtman Regular.ttf

HP-Rechtmen Regular.ttf

HP-Revue Bold.ttf

HP-Rockwell Regular.ttf

HP-Ruach Regular.ttf

HP-Sanvito Regular.ttf

HP-Sanvito-Light Regular.ttf

HP-SapTay Regular.ttf

HP-Scratch Regular.ttf

HP-Scrib Regular.ttf

HP-Scribble Regular.ttf

HP-Script Italic.ttf

HP-Serpentine Regular.ttf

HP-Shot Regular.ttf

HP-Shot Solid Regular.ttf

HP-Sida Regular.ttf

HP-Silver Regular.ttf

HP-Siu Black Regular.ttf

HP-Slip Regular.ttf

HP-Slogan Regular.ttf

HP-Souvir Bold.ttf

HP-Souvir Bold Italic.ttf

HP-Speeding Regular.ttf

HP-Stencil Bold.ttf

HP-Stencil Bold Italic.ttf

HP-Stentor Regular.ttf

HP-Stop Regular.ttf

HP-SuZuKi Regular.ttf

HP-Swiss-Condense Bold.ttf

HP-Swiss-Condense Regular.ttf

HP-Swiss-Thin Regular.ttf

HP-Symbol Regular.ttf

HP-Tabitha Regular.ttf

HP-Tekon Heavy Bold.ttf

HP-Tekon Italic.ttf

HP-Tekon Regular.ttf

HP-Tiffany Italic.ttf

HP-Tiffany Regular.ttf

HP-TiffanyHeavy Regular.ttf

HP-Tiger Regular.ttf

HP-Tik Tik Tak Regular.ttf

HP-Times Bold.ttf

HP-Times Bold Italic.ttf

HP-Times Italic.ttf

HP-Times Regular.ttf

HP-Tinh Hoa Regular.ttf

HP-Top Regular.ttf

HP-Tubes Regular.ttf

HP-Thanh Lam Regular.ttf

HP-Thanh Trang Regular.ttf

HP-Thanh Xuan Regular.ttf

HP-Thanh Xuân Regular.ttf

HP-Thu Thao Regular.ttf

HP-Thunder C Regular.ttf

HP-Thunder Regular.ttf

HP-Tran Van Dang Bold.ttf

HP-Tran Van Dang Regular.ttf

HP-Transistor Regular.ttf

HP-Trang Dai Regular.ttf

HP-Treasure Regular.ttf

HP-Trinh Cong Son Regular.ttf

HP-Umbrella Regular.ttf

HP-Univer Heavy Bold.ttf

HP-Univer Regular.ttf

HP-Vari Bold.ttf

HP-Verdana Bold.ttf

HP-Verdana Bold Italic.ttf

HP-Verdana Italic.ttf

HP-Verdana Regular.ttf

HP-Victory Regular.ttf

HP-Viva Regular.ttf

HP-Vivi-New Regular.ttf

HP-Vogue Bold.ttf

HP-Vogue Regular.ttf

HP-Westwood Regular.ttf

HP-Wild West Regular.ttf

HP-Willow Regular.ttf

HP-Wingdings Regular.ttf

HP-Wood Regular.ttf

HP-Yard Regular.ttf

HP-Zap Italic.ttf

HP-Zurich Regular.ttf

TMC-Allegie Normal.ttf

TMC-Anna Normal.ttf

TMC-Anglo Text Normal.ttf

TMC-CamelliaD Normal.ttf

TMC-Cottage Normal.ttf

TMC-Davidab Regular.ttf

TMC-Fashion Normal.ttf

TMC-Father Normal.ttf

TMC-Hazel LET Normal.ttf

TMC-Holtzschue Normal.ttf

TMC-LogoCongGiao Regular.ttf

TMC-LogoPhatGiao Regular.ttf

TMC-LogoVietNam Regular.ttf

TMC-Love T 01 Regular.ttf

TMC-Mother Bold.ttf

TMC-My Love Regular.ttf

TMC-Ngoc Cham Regular.ttf

TMC-Ong Do2 Normal.ttf

TMC-Pepsi Tu Linh Regular.ttf

TMC-Phu Nhai Regular.ttf

TMC-Ruach LET Normal.ttf

TMC-Shotgun BT Regular.ttf

TMC-Thaleia Regular.ttf

TMC-Thanh Cong Regular.ttf

TMC-Thien Than Regular.ttf

TMC-ThuphapHL Regular.ttf

TMC-TrajanPro-Bold Regular.ttf

TMC-Trung Nghia Regular.ttf

TMC-Wedding KT Regular.ttf

TMC-Xuan Phuong Bold.ttf

TMC-Xuan Phuong Regular.ttf

VfBrush01 Regular.ttf

VfBrush02 Regular.ttf

VfBrush03 Regular.ttf

VfBrush04 Regular.ttf

VfBrush05 Regular.ttf

VfBrush06 Regular.ttf

VfBrush07 Regular.ttf

VfBrush09
By nguyentanloc032003
#668642 PC01 ơi!

GIÚP FONT VNarial

mình có dowload 1file tài liệu có Font VNarial

mình search trên mạng rồi mà không thấy

chỉ thấy font .vnarial VNARIAL ... vẫn không đọc được file này

a e nao biết giúp mình với!!

thanks!!!
By satthu_anhsang2000
#668644 Link vừa fix lại đó

Bổ sung thêm file nhỏ chứa 293 font tuyển chọn
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By lylac31082004
#668646 Em tìm được trên mạng cái FONT .TMC-Ong Do đẹp lắm, nhưng em chả bít dùng bảng mã nào cho phù hợp, thử hết cả rồi, bác biết thì chỉ em với

---------- Bài thêm lúc 13:01 ---------- Bài trước là lúc 12:52 ----------

mấy cái link bác post die hết rồi xóa bài post lại đi bác nhé

---------- Bài thêm lúc 13:04 ---------- Bài trước là lúc 13:01 ----------

bác nói sao chứ, em thử cả 4 trình duyệt, IE, FF, Opera và GC đều không được nè
By Muircheartaigh
#668651 Em tìm được trên mạng cái FONT .TMC-Ong Do đẹp lắm, nhưng em chả bít dùng bảng mã nào cho phù hợp, thử hết cả rồi, bác biết thì chỉ em với Các Font TMC-xxxxxxx dùng bảng mã VNI


Còn mấy cái link thì đừng bấm trực tiếp, mà copy link & paste lên browser là download được.
By Beaton
#668653 không phải link die mà là do mediafire chặn ketnooi.com/forum rồi nên các bạn siêng copy từng link rồi down bình thường

mình bổ sung thêm vài font, nếu trùng thì xóa bớt nhá
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By nhimlun_hacker
#668654 có ai biết font vnu ngoài bộ gõ là winvnkey ra thì còn dùng bộ gõ nào để gõ được không vậy, mình cài winvnkey nhưng không gõ được tiếng việt, đang bí quá :<
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement