By trang_quynh_dn87
#983490 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
Mở đầu................................................................................................................ 1
1. Lý do chọn đề tài ........................................................................................... 1
2.Tình hình nghiên cứu đề tài .......................................................................... 2
3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn............................................................ 4
3.1. Mục đích nghiên cứu ................................................................................. 4
3.2. Nhiệm vụ ..................................................................................................... 4
4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu................................................................ 4
4.1. Đối tƣợng nghiên cứu................................................................................. 4
4.2. Phạm vi nghiên cứu.................................................................................... 5
5. Phƣơng pháp nghiên cứu và nguồn tài liệu ................................................ 5
5.1. Phƣơng pháp nghiên cứu........................................................................... 5
5.2. Nguồn tài liệu.............................................................................................. 5
6. Đóng góp của luận văn.................................................................................. 5
Chƣơng 1. Giáo dục phổ thông tỉnh Quảng Ninh trong những năm 2001-
2005 ..................................................................................................................... 7
1.1. Yếu tố tác động đến hoạt động giáo dục phổ thông tỉnh Quảng Ninh
trong những năm 1986-2000............................................................................. 7
1.1.1. Khái quát về tỉnh Quảng Ninh............................................................... 7
1.1.2. Thực trạng giáo dục phổ thông tỉnh Quảng Ninh trong những năm
1986-2000............................................................................................................ 11
1.2. Định hƣớng phát triển giáo dục - đào tạo của Đảng, Nhà nƣớc và chủ
trƣơng của tỉnh Quảng Ninh............................................................................ 18
1.3. Hoạt động của hệ thống giáo dục phổ thông giai đoạn 2001-2005 ....... 21
1.3.1. Xây dựng mạng lƣới giáo dục, đảm bảo hiệu quả đào tạo.................. 21
1.3.1.1. Xây dựng mạng lƣới giáo dục ............................................................. 21
1.3.1.2. Đảm bảo chất lƣợng đào tạo ............................................................... 30
1.3.2. Đảm bảo các điều kiện dạy và học......................................................... 42
1.3.2.1. Về cơ sở vật chất .................................................................................. 42
1.3.2.2. Về đội ngũ giáo viên ............................................................................. 47
1.3.3. Công tác quản lý Nhà nƣớc về giáo dục................................................ 50
1.3.4. Công tác xã hội hóa giáo dục.................................................................. 51
Chƣơng 2. Giáo dục phổ thông tỉnh Quảng Ninh trong những năm 2006-
2010 ..................................................................................................................... 56 2.1. Định hƣớng tiếp tục phát triển giáo dục – đào tạo của Đảng và Nhà
nƣớc và nhiệm vụ của hệ thống về giáo dục phổ thông Quảng Ninh........... 56
2.1.1. Định hƣớng tiếp tục phát triển giáo dục – đào tạo của Đảng và Nhà
nƣớc .................................................................................................................... 56
2.1.2. Nhiệm vụ, mục tiêu của hệ thống giáo dục phổ thông Quảng Ninh... 59
2.2. Hoạt động của hệ thống giáo dục phổ thông Quảng Ninh .................... 62
2.2.1. Tiếp tục mở rộng quy mô giáo dục và nâng cao chất lƣợng đào tạo.. 62
2.2.1.1. Mở rộng quy mô giáo dục.................................................................... 62
2.2.1.2. Nâng cao chất lƣợng đào tạo ............................................................... 69
2.2.2. Đẩy mạnh hoạt động phổ cập giáo dục ................................................ 75
2.2.3. Tăng cƣờng điều kiện dạy học, đổi mới công tác quản lý giáo dục ........ 78
2.2.3.1. Tăng cƣờng cơ sở vật chất cho giáo dục ................................................. 78
2.2.3.2. Chăm lo đầu tƣ phát triển đội ngũ giáo viên........................................... 81
2.2.3.3. Tích cực thực hiện đổi mới công tác quản lý Nhà nƣớc về giáo dục84
2.2.4. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục ................................................ 85
Chƣơng 3. Một số nhận xét, đánh giá.............................................................. 90
3.1. Giáo dục phổ thông tỉnh Quảng Ninh thực hiện nhiệm vụ phát triển
giáo dục trong điều kiện có những thuận lợi - khó khăn mang tính đặc thù
............................................................................................................................. 90
3.2. Trong 10 năm phát triển giáo dục (2001-2010), giáo dục Quảng Ninh đã
đạt đƣợc một số thành tựu quan trọng ........................................................... 95
3.3. Tuy nhiên, hoạt động giáo dục phổ thông tỉnh Quảng Ninh còn có
những hạn chế ảnh hƣởng đến chất lƣợng giáo dục đào tạo ...................... 104
3.4. Thách thức lớn nhất đối với giáo dục phổ thông Quảng Ninh là mức độ
chênh lệch về giáo dục giữa các vùng miền................................................... 110
KẾT LUẬN ...................................................................................................... 114
TÀI LIỆU THAM KHẢO ....... ....................................................................... 117
Mở đầu
1. Lý do chọn đề tài
Quảng Ninh là một tỉnh miền núi có biên giới quốc gia trên đất liền và
trên biển giáp nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa. Tỉnh có nhiều danh lam,
thắng cảnh nổi tiếng trong nước và thế giới với nguồn tài nguyên khoáng sản
phong phú. Địa mạo Quảng Ninh rất đa dạng: 2/3 là diện tích đồi núi, rừng và
đất rừng, dải đồng bằng nhỏ hẹp, tỉnh có vùng biển rộng nhất trong phần Vịnh
Bắc Bộ. Tính đa dạng và đặc biệt của địa hình, địa mạo là điều kiện cho phát
triển một nền kinh tế năng động, đa dạng nhiều ngành. Trong những năm đổi
mới, thực hiện đường lối đối ngoại rộng mở của Đảng, tỉnh đã chủ động hợp tác
trên nhiều lĩnh vực với các địa phương, doanh nghiệp của nước láng giềng
Trung Quốc, tạo điều kiện cho các ngành kinh tế của tỉnh phát triển trên tất cả
các lĩnh vực: công nghiệp, thương mại, du lịch, dịch vụ. Quảng Ninh lại là tỉnh
nằm trong tam giác phát triển kinh tế trọng điểm phía bắc: Hà Nội - Hải Phòng -
Quảng Ninh nên có vị trí đầu mối hết sức quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế
cho các tỉnh Bắc Bộ.
Tuy nhiên, muốn phát huy tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội, Quảng
Ninh đặc biệt phải chú ý đến yếu tố con người, chú ý phát triển nâng cao chất
lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo một cách toàn diện để đáp ứng nhu cầu học
tập của nhân dân, nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp công
nghiệp hóa - hiện đại hóa (CNH, HĐH). Với sự nỗ lực, quyết tâm cao trong
những năm vừa qua, ngành giáo dục và đào tạo Quảng Ninh đã đạt được những
kết quả đáng khích lệ, quy mô trường, lớp, số người đi học ở các cấp học, ngành
học đều tăng, đội ngũ giáo viên được tăng cường, công tác xã hội hóa giáo dục
(XHHGD) phát triển, chất lượng đào tạo đã có những bước tiến đáng kể và ổn
định. Song ngành cũng đang gặp nhiều khó khăn, nổi bật là: sự chênh lệch về
nhu cầu cũng như điều kiện phát triển giáo dục và đào tạo giữa các vùng miền,
sự mất cân đối cơ cấu đội ngũ giáo viên cho từng môn học, kinh phí chi cho mua
sắm thiết bị dạy học hạn chế không đáp ứng nhu cầu dạy và học…. Do vậy, trước cơ hội và thách thức trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, nếu giáo dục
phổ thông tỉnh Quảng Ninh không có những bước đột phá về quy mô phát triển,
hiệu quả đào tạo và chất lượng giáo dục thì sẽ không thể tạo động lực cho kinh
tế - xã hội của tỉnh phát triển ổn định trong thời gian sắp tới.
Năm 2001, tại Đại hội Đảng lần thứ IX, Đảng khẳng định: Phát triển giáo
dục và đào tạo là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công
nghiệp hoá, hiện đại hoá, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người, yếu tố
cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Ngày 28
tháng 12 năm 2001, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 201/2001/QĐ về
việc phê duyệt "Chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010" đã đánh dấu một
mốc quan trọng trong lịch sử phát triển giáo dục, góp phần nâng cao dân trí, đào
tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước, tiếp tục khẳng định sự nghiệp
giáo dục là quốc sách hàng đầu, phát triển giáo dục là phục vụ đắc lực cho sự
nghiệp CNH, HĐH của đất nước.
Việc nghiên cứu giáo dục tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn thực hiện
chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010 có ý nghĩa lý luận và thực tiễn. Kết
quả nghiên cứu sẽ góp phần tổng kết thực tiễn, đúc kết kinh nghiệm, đưa ra
những kiến nghị giải pháp để tiếp tục phát triển hệ thống giáo dục và đào tạo ở
Quảng Ninh đặc biệt là giáo dục phổ thông. Đó là chiếc cầu nối cơ bản, là cấp
học mang tính nền tảng trong hệ thống giáo dục của mỗi quốc gia.
Với ý nghĩa lý luận và thực tiễn đó, tui đã chọn đề tài: “Giáo dục phổ
thông tỉnh Quảng Ninh 2001-2010” làm đề tài luận văn thạc sĩ lịch sử.
2. Tình hình nghiên cứu đề tài
Xuất phát từ vai trò đặc biệt quan trọng của nền giáo dục trong sự nghiệp
phát triển của đất nước nên đề tài về giáo dục là đề tài nhận được sự quan tâm,
chú ý của nhiều tác giả, nhiều công trình nghiên cứu ở nhiều khía cạnh khác
nhau.
Các công trình đề cập đến vấn đề giáo dục nói chung như: “Tư tưởng Hồ
Chí Minh về Giáo dục thẩm mỹ cho thế hệ trẻ” của Nguyễn Chương Nhiếp,
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By saothienlang97
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement