By quyen_anh
#983311 Link tải miễn phí Luận văn:Quan hệ Việt Nam Cộng hòa - Hoa Kỳ (1969-1975): Luận văn ThS. Lịch sử: 60 22 54
MỤC LỤC
BẢNG DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
MỞ ĐẦU ......................................................................................................... …1
1. Lý do chọn đề tài ......................................................................................... ..1
2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề .................................................................................... ..3
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu .............................................................. 11
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ............................................................... 11
5. Phương pháp nghiên cứu và nguồn sử liệu ................................................ 12
6. Đóng góp của Luận văn ............................................................................. 13
7. Bố cục của Luận văn .................................................................................. 13
Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ QUAN HỆ VIỆT NAM CỘNG HÒA - HOA
KỲ (1954 - 1969) ............................................................................................. ..14
1.1. Sự xác lập quan hệ Việt Nam Cộng hòa - Hoa Kỳ ...................................... 14
1.1.1. Sự khởi đầu từ chống phá Hiệp định Genève ................................... 14
1.1.2. Liên minh “chống Cộng” 1956 – 1960 ............................................. 16
1.2. Quan hệ Việt Nam Cộng hòa - Hoa Kỳ trong thời kỳ chiến tranh đặc biệt
1961 – 1965 ..................................................................................................... 21
1.2.1. Chiến lược Chiến tranh đặc biệt và sự gia tăng viện trợ và cố vấn Mỹ
cho Việt Nam Cộng hòa .............................................................................. 21
1.2.2. Thất bại của Chiến tranh đặc biệt và ảnh hưởng của nó đến quan hệ
Việt Nam Cộng hòa - Hoa Kỳ ..................................................................... 25
1.3. Chiến tranh cục bộ - bước ngoặt trong quan hệ Việt Nam Cộng hòa - Hoa
Kỳ .................................................................................................................... 27
1.4. Sự kiện Mậu thân 1968 và ảnh hưởng của nó đối với quan hệ Việt Nam
Cộng hòa - Hoa Kỳ.......................................................................................... 30
Chương 2: QUAN HỆ VIỆT NAM CỘNG HÒA – HOA KỲ TRONG THỜI
KỲ “VIỆT NAM HÓA” CHIẾN TRANH (1969-1973) ............................. ..35
2.1. Phi Mỹ hóa, “Việt Nam hóa” chiến tranh và sự rạn nứt trong quan hệ Việt
Nam Cộng hòa - Hoa Kỳ ................................................................................. 35
2.1.1.Mỹ rút quân về nước .......................................................................... 35
2.1.2. Quan hệ Việt Nam Cộng hòa - Hoa Kỳ những năm 1969 - 1972..... 40
2.2. Quan hệ Việt Nam Cộng hòa - Hoa Kỳ dưới tác động của bàn đàm phán
Paris ................................................................................................................. 45
2.2.1.Quá trình đàm phán và phản ứng của Việt Nam Cộng hòa ............... 45
2.2.2. Hiệp định Paris - tác động của nó đối với quan hệ Việt Nam Cộng
hòa - Hoa Kỳ ............................................................................................... 57
Chương 3: QUAN HỆ VIỆT NAM CỘNG HÒA - HOA KỲ (1/1973 -
4/1975) .............................................................................................................. ..71
3.1.Tình hình sau Hiệp định Paris ................................................................... 71
3.1.1. Sự điều chỉnh chiến lược của Mỹ ..................................................... 71
3.1.2. Việt Nam Cộng hòa và quá trình thi hành Hiệp định ....................... 77
3.2. Quan hệ Việt Nam Cộng hòa và Hoa Kỳ sau sự kiện Phước Long ......... 79
3.2.1. Sự kiện Phước Long .......................................................................... 79
3.2.2. Thái độ của Việt Nam Cộng hòa và Hoa Kỳ .................................... 82
3.3. Sự kiện Buôn Ma Thuột và tác động của nó đối với quan hệ Việt Nam
Cộng hòa - Hoa Kỳ.......................................................................................... 86
3.3.1. Sự kiện Buôn Ma Thuột và cuộc triệt thoái khỏi Tây Nguyên ......... 86
3.3.2. Quan hệ Việt Nam Cộng hòa - Hoa Kỳ từ sau sự kiện Buôn Ma
Thuột ........................................................................................................... 90
3.4. Quan hệ Việt Nam Cộng hòa - Hoa Kỳ trong những ngày cuối cùng của
cuộc chiến tranh .............................................................................................. 96
3.4.1. Hồi kết của quan hệ Việt Nam Cộng hòa - Hoa Kỳ ........................ 96
3.4.2. Kế hoạch di tản và những toan tính “thời hậu chiến” của Hoa Kỳ .. 98
KẾT LUẬN ..................................................................................................... 105
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................... 109
PHỤ LỤC ........................................................................................................ 125
MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài
Lịch sử chiến tranh hiện đại đã ghi nhận Cuộc kháng chiến chống Mỹ,
cứu nước hay Chiến tranh Việt Nam
là một trong những cuộc chiến tranh dài
nhất, khốc liệt nhất, để lại những dấu ấn hằn sâu trong dư luận và tâm trí của
nhân loại thế kỷ XX.
Những dấu ấn đó có nhiều chiều và nhiều ý nghĩa khác nhau: Là niềm tự
hào của người chiến thắng, là sự bẽ bàng và khủng hoảng trong đời sống chính
trị, tinh thần của những chính khách hiếu chiến ở Mỹ, là sự day dứt nơi những
người đã từng tham gia quân đội và chính quyền Việt Nam Cộng hòa. “Một
cuộc chiến tranh với 6,5 triệu lượt binh sĩ Mỹ trực tiếp tham chiến, lúc cao nhất
tới 68% bộ binh, 60% lính thủy đánh bộ, 32% lực lượng không quân chiến thuật,
50% lực lượng không quân chiến lược Mỹ, chưa kể hơn 1 triệu quân ngụy và
quân các nước đồng minh, gần 8 triệu tấn bm đạn; một cuộc chiến tranh lôi kéo
đến 39 quốc gia và vùng lãnh thổ trực tiếp hay gián tiếp đứng về phía chống lại
Việt Nam, liên tiếp 6 đời tổng thống cùng theo đuổi một mục đích thôn tính
miền Nam, và thậm chí là muốn đẩy miền Bắc trở về thời kỳ đồ đá, chi gần 700
tỉ đô-la, huy động 22 ngàn xí nghiệp với 6 triệu công nhân công nghiệp, hơn một
phần ba tổng số nhà khoa học, 260 trường đại học tham gia nghiên cứu chế tạo
các loại vũ khí và phương tiện chiến tranh…, nước Mỹ chỉ thu về được một cơn
địa chấn tâm lý - xã hội kéo dài nhiều thập kỷ” [5, tr.7].
Cùng với sự can thiệp trực tiếp và phát động cuộc chiến tranh xâm lược
Việt Nam của Mỹ, mối quan hệ giữa Việt Nam Cộng hòa với Hoa Kỳ được xác
lập. Mối quan hệ “đồng minh” đó đã trải qua những bước thăng trầm trước khi
chấm dứt cùng với sự sụp đổ của thể chế Việt Nam Cộng hòa.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement