Nội quy chuyên mục: Câu lạc bộ của những người yêu văn học, nghệ thuật
By fullofdreamfullofhope
#986304 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Tác giả đã tiến hành phân tích, khảo sát những công thức nghệ thuật truyền thống trong việc xây dựng nhân vật về không gian, thời gian nghệ thuật. Các công thức được sử dụng trong việc xây dựng nhân vật của truyện cổ tích thần kỳ, chủ yếu được khảo sát ở 3 loại nhân vật: nhân chính diện, phản diện, phụ trợ
Luận văn ThS. Văn học dân gian -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 1996
I. I.^DOCHQNDÌC TÀI:
Trong (li san vàn hoc dan gian viet nam co nhilni the Ioai. lai c i <lOii
là nhfrng vifin ngoc quy nià chiìng lAi rat Iran trong. Tuy nhien doi \ ('<! mot
ngir^fi nirófc nj'oài hoc tàp va nghièn ciru vàn hoc dàn gian Vici n;uìi cliiing
lAi khó co IhO cani nhàn inAI càch tinh te' vù càc IhC Ioni Irfr lình dàn gian vi
su ngàn càch vC ngAn ngiì. Chiìng lAi cilng khó khan Irong viCc llifui him
càc Ioai san lliAu dàn gian vi no gfin lien vóti viCc dièn xuóng e i n ni-JK:
nhAn, id chirc phircìng hAi va phong lue làp quàn làng que Vici nani ihii
xim. Irong (ình hìnli dò clnìng lAi chon IruyCn ed Ifch làin doi IIIMUC
nghiCn ciru. Ihco càc nhà nghiCn cihi van hoc dàn gian ViCI nan) liidi iia\
Ihì IruyCn ed lich diroc chia làm .^ lieu Ioai : Cd lich loài vQI, Cd liVh llifli.
ky, Cd Ifch sinh hoal xà hAi. Luàn iìn này chi di san inAl lién Ioai là l n i \! ii
ed Ifch lliàn ky boi nhfrng ly do san day:
- Do là lién Ioni ed Ifch ph(nig phiì ve so lirong va hàp clfui \ r nj.-lii
ihuàl.
- Cd Ifcli Ihàn k>' ninng Ifnh chàì tmtng dong (|uoc le lò nel jum i ;u
liCu Ioai khàe. Vi vày chon lien Ioai này làm ddi (irong ngliiCMi ciru. ehiiii!!
lAi c(') diCn kicn lini su luitng dAng va di biCI eiia chiìng o ViCt Nani \ à I lan
Qiioe.
II. (iìòì I Ulivi ;i Hf: lÀi vÀ PHAM VI NCìiiifN ( 11
1. Vici nam là (juAc già da dàn lAc. Clio den nay so hmur. l i i i w i i co
Ifclì lhì\n ky cna ngnòi Vici va cua 5^ dàn lAc lì iminyi khac dà diKk j m tfin

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1010179 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement