Chia sẻ các vấn đề coding web lập trình PHP, .NET, Joomla, Wordpress, HTML, CSS
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ các vấn đề coding web, tài liệu học lập trình PHP, .NET, Joomla, Wordpress, HTML, CSS
Hình đại diện của thành viên
By keenli
#631239
1. Kiểm tra FileUpload chỉ có thể là file ảnh

Để tải lên hình ảnh đến máy chủ từ một ứng dụng web Asp.Net, Bạn sử dụng FileUpload. Nhưng bạn chỉ muốn giới hạn chỉ cho upload file ảnh thôi => Sử dụng RegularExpressionValidator như minh họa dưới đây

Mã: Chọn tất cả<asp:FileUpload ID="FileUpload1" runat="server" /> <asp:RegularExpressionValidator    ID="RegularExpressionValidator1"    runat="server"    ControlToValidate="FileUpload1"    ErrorMessage="Không phải file ảnh"    ValidationExpression= "^([0-9a-zA-Z_\-~ :\\])+(.jpg|.JPG|.jpeg|.JPEG|.bmp|.BMP|.gif|.GIF|.png|.PNG)$"> </asp:RegularExpressionValidator>

2. Tạo nhiều QueryString từ Hyperlink NavigateUrl trong GridView

Trong Gridview khi bạn muốn một trường nào đó là liên kết và bạn muốn truyền các QueryString hay Parameter để ở trang chuyển tiếp bạn có thể Request được các Parameter này.

- Nếu là trường được convert thành TemplateField bạn dùng như minh họa sau:

Mã: Chọn tất cả<asp:HyperLink ID="HyperLink1" runat="server" Text="View Data" NavigateUrl='<%# String.Format("TestPage.aspx?param1={0}&param2={1}&param3={2}", Eval("Field1"), Eval("Field2"), Eval("Field2")) %>'></asp:HyperLink>


- Nếu là HyperLinkField

Mã: Chọn tất cả<asp:HyperLinkField DataNavigateUrlFields="Field1,Field2,Field3" DataNavigateUrlFormatString="TestPage.aspx?param1={0}&param2={1}&param3={2}" Text="View Data" />

Hãy thay các Field1, Field2, ... Thành các tên trường dữ liệu của bạn


3. Giới hạn chỉ nhập số trong Textbox

Để giới hạn khi người dùng chỉ có thể nhập ký tự số (số chứng minh thư chẳng hạn) trong textbox bạn có thể dùng FilteredTextBoxExtender của AjaxControl toolkit như sau:

Mã: Chọn tất cả<asp:TextBox ID="txtCMT" Width="50px" runat="server" /> <cc1:FilteredTextBoxExtender ID="ftbeCMT" runat="server"  Enabled="True" FilterType="Numbers" TargetControlID="txtCMT" />


Nếu không dùng ajax bạn cần viết hàm javascript như sau:

Mã: Chọn tất cảfunction onlyNumbers(evt) { var e = event || evt;  var charCode = e.which || e.keyCode; if (charCode > 31 && (charCode < 48 || charCode > 57)) return false; return true; }


Trong Textbox bạn sửa lại thành:

Mã: Chọn tất cả<asp:TextBox ID="txtCMT" runat="server" onkeypress="return onlyNumbers();" />

4. Tính số ngày, tháng, năm giữa hai mốc thời gian
Tham khảo ví dụ sau

Mã: Chọn tất cảDateTime date1 = Convert.ToDateTime("2008/01/01"); DateTime date2 = Convert.ToDateTime("2010/12/31"); TimeSpan timespan = date2.Subtract(date1); int intDays = timespan.Days; double intMonths = Math.Floor(intDays / 30.0); double intYears = Math.Floor(intDays / 365.0); Response.Write("Số ngày : " + intDays.ToString()); Response.Write("Số tháng : " + intMonths.ToString()); Response.Write("Số năm : " + intYears.ToString());

5. Thêm điều kiểm xác nhận xóa/sửa trong gridview

Trong gridview nếu bạn muốn có thêm cột cho phép người dùng chọn bản ghi để xóa, Bạn có thể thêm cột và convert thành TemplateField và khi người dùng click chọn xóa bạn có yêu cầu xác nhận thao tác xóa này. Bạn xem minh họa sau

Mã: Chọn tất cả<asp:TemplateField HeaderText="Xóa"> <ItemTemplate> <asp:LinkButton ID="lbtDelete" runat="server"  OnClientClick="return confirm('Bạn có chắc chắn xóa không?')"  onclick="lbtDelete_Click"><img  src="Images/Xoa.jpg" border="0" /></asp:LinkButton> </ItemTemplate> </asp:TemplateField>


hay bạn cũng có thể code bằng C# trong hàm RowDataBound của gridview như sau:

Mã: Chọn tất cảif (e.Row.RowType == DataControlRowType.DataRow) { if (e.Row.Cells[1].HasControls()) { LinkButton lbtDelete= ((LinkButton)e.Row.Cells[1].Controls[0]); lbtDelete.Attributes.Add("onclick", "return confirm('Bạn có chắc chắn xóa không?');"); } } //Chú ý là Cell bắt đầu từ 0. //if (e.Row.Cells[1].HasControls()) Sẽ kiểm tra Cells[1] có tồn tại hay không

6. Sử dụng nhiều Web.Config trong ứng dụng Asp.Net

Nếu bạn muốn sử dụng nhiều file web.config trong ứng dụng của bạn (Minh họa rất rõ nếu bạn đã cài Forum Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Bạn sẽ thấy các thông số được lưu ở file db.config, app.config, ...). Ví dụ bạn muốn lưu riêng các thông số kết nối Database, các thông số về cấu hình ứng dụng, ... ra một file web.config. Bạn tham khảo ví dụ sau:

- Tạo file condb.config nội dung như sau:

Mã: Chọn tất cả<appSettings> <add key="TestConnect" value="data source=.\SQL2005;initial catalog=MyDatabase;User ID=sa; Password=***"/> </appSettings>


- Trong file web.config tại thẻ appSettings bạn trỏ đến file condb.config như sau:

Mã: Chọn tất cả<appSettings>    <appSettings file="condb.config"> </appSettings>


Giờ bạn muốn lấy các thông số kết nối này bạn in thử giá trị của nó như sau:

Mã: Chọn tất cảResponse.Write(ConfigurationManager.AppSettings.Get("TestConnect"));


Tương tự như vậy bạn có thể tạo các file *.config khác để lưu các thông số cấu hình ứng dụng khác


7. Bắt sự kiện phím Enter.

Giả sử bạn có Form tìm kiếm và bạn muốn khi nhập dữ liệu ở Textbox và nhấn phím Enter thì sự kiện onclick lên nút Button được thực hiện bạn viết hàm javascript như sau:

Mã: Chọn tất cả<script language="javascript"> function doClick(buttonName, e) { var key; if (window.event) key = window.event.keyCode; //IE else key = e.which; //firefox if (key == 13) { var btn = document.getElementById(buttonName); if (btn != null) { btn.click(); event.keyCode = 0 } } } </script>


Trong code C# bạn muốn khi bạn nhấn Enter tác dụng với control nào bạn dùng như ví dụ sau:

Mã: Chọn tất cảtxtTuKhoa.Attributes.Add("onKeyPress", "doClick('" + btnTim.ClientID + "',event)");

8. Viết hàm ShowMessage đưa ra thông điệp bạn muốn

Tham khảo hàm sau:

Mã: Chọn tất cảvoid ShowMessage(string mTextMsg, string mControlFocus) { System.Text.StringBuilder sb = new System.Text.StringBuilder(""); sb.Append("<script language=\"JavaScript\">"); if (mTextMsg != "") sb.Append(" alert('" + mTextMsg + "');"); if (mControlFocus != "") sb.Append("document.forms[0].item('" + mControlFocus + "').focus();"); sb.Append("</script>"); if (!IsStartupScriptRegistered("setFocus")) RegisterStartupScript("setFocus", sb.ToString()); }


Sử dụng hàm này: Giả sử bạn có một Button bạn viết như sau

Mã: Chọn tất cảprotected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) { ShowMessage("Thông điệp của bạn!", "Button1"); return; }

9. Thêm cột tự tăng trong Grid.
Trong Gridview nếu bạn muốn có thêm cột số thứ tự bạn Add thêm TemplateField như sau vào Grid nhé

Mã: Chọn tất cả<asp:TemplateField HeaderText="STT">  <ItemTemplate>  <%# Container.DataItemIndex + 1 %>  </ItemTemplate>  </asp:TemplateField>

10. Chuyển hướng sang trang khác sau khi click OK từ MessageBox

Giả sử bạn muốn alert một thông điệp nào đó và sau khi người dùng nhấn OK thì trang hiện hành được điều hướng sang trang khác. Bạn tham khảo code sau

Mã: Chọn tất cảstring strScript = "<script>"; strScript += "alert('Thông điệp của bạn');"; strScript += "window.location='NextPage.aspx';"; strScript += "</script>"; Page.RegisterClientScriptBlock("strScript", strScript);

Một cách khác bạn có thể dùng

Mã: Chọn tất cảScriptManager.RegisterStartupScript( this, this.GetType(), "alert",  "alert('Thông điệp của bạn');location.href='NextPage.aspx';", true);


***P/s : Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn giảm bớt công sức khi lập trình .
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement