Người Việt cần hiểu địa lý Việt nam nha!
Hình đại diện của thành viên
By rica17
#1031374 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

1. Tính cấp thiết của đề tài
Ngành du lịch Việt Nam ra đời muộn hơn so với các nước
khác trên thế giới nhưng vai trò của nó thì không thể phủ nhận. Du
lịch là một ngành “công nghiệp không khói”, mang lại thu nhập GDP
lớn cho nền kinh tế, giải quyết công ăn việc làm cho hàng vạn lao
động, góp phần truyền bá hình ảnh Việt Nam ra toàn thế giới.
Gần đây tỉnh Quảng Bình nổi lên như một điểm sáng trong
hành trình du lịch miền Trung. Trong chương trình phát triển du lịch của
tỉnh giai đoạn 2006 - 2010 đã định hướng “Phát triển nhanh du lịch
thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Tăng cường đầu tư phát triển
du lịch, mở thêm các tour du lịch trong và ngoài nước. Coi trọng công
tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch, nâng cao chất lượng phục vụ
du lịch, tăng cường giữ gìn trật tự, bảo vệ môi trường sinh thái…” Để
đạt được mục tiêu đó đòi hỏi sự đóng góp của các vùng du lịch trọng
điểm trong toàn tỉnh. Trong những năm qua lượng du khách đến với
huyện Bố Trạch – nơi có di sản Phong Nha Kẻ Bàng là khá lớn. Đặc
biệt kể từ khi phát hiện thêm nhiều hang động mới như động Thiên
Đường, lượng du khách đến Bố Trạch tăng đột biến; nhiều dự án đầu tư
phát triển du lịch được triển khai xây dựng. Lợi ích thu được là rất lớn
và đáng khích lệ. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn nhiều hạn chế như cơ
sở vật chất cùng kiệt nàn, lạc hậu, lượng khách du lịch chưa cao, chiến lược
phát triển chưa có tầm nhìn xa… cần được khắc phục sớm. Đó là cũng
là lý do đề tài nghiên cứu: "Phát triển du lịch trên địa bàn huyện Bố
Trạch tỉnh Quảng Bình” được chọn làm luận văn khoa học kinh tế để
phát triển du lịch và đề xuất giải pháp phát triển du lịch trên địa bàn
huyện Bố Trạch trong thời gian đến.
2. Mục tiêu nghiên cứu
Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về du lịch và phát
triển du lịch.
Nghiên cứu thực trạng phát triển và những nhân tố tác động
đến du lịch huyện Bố Trạch giai đoạn 2006 – 2012.
Nhận diện các hạn chế, những vấn đề còn tồn tại trong phát
triển du lịch huyện Bố Trạch.
Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm góp phần phát
triển du lịch huyện Bố Trạch.
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu:Nội dung và các yếu tố tác động đến
sự phát triển du lịch huyện Bố Trạch.
Phạm vi nghiên cứu:
Về không gian: Nghiên cứu các lĩnh vực, hoạt động liên
quan đến sự phát triển du lịch trên địa bàn huyện Bố Trạch.
Về thời gian: Việc phân tích thực trạng phát triển du lịch chủ
yếu từ năm 2006 đến 2012 và các giải pháp phát triển du lịch huyện
Bố Trạch trong trung và dài hạn.
4. Phƣơng pháp nghiên cứu
Đề tài vận dụng phương pháp luận duy vật biện chứng, duy
vật lịch sử của chủ nghĩa Mác - Lênin; trên cơ sở quan điểm, đường
lối của Đảng và chính sách của Nhà nước. Ngoài ra, việc nghiên cứu
đề tài dựa trên các phương pháp chuyên ngành như: phương pháp
tiếp cận hệ thống, phương pháp toán học, phương pháp thống kê,
phương pháp xã hội học.
5. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài
Về lý luận: Góp phần củng cố hệ thống lý luận về du lịch và
phát triển du lịch.
Về thực tiễn: Trên cơ sở đánh giá thực trạng phát triển du
lịch huyện Bố Trạch giai đoạn 2006 – 2012 đề xuất một số giải pháp
phát triển du lịch nhằm góp thêm một cách nhìn, một phương pháp
tiếp cận về phát triển du lịch huyện Bố Trạch trong thời gian đến.
6. Bố cục của đề tài
Ngoài phần mục lục, mở đầu và kết luận, nội dung chính của
đề tài gồm 3 chương, cụ thể như sau:
Chương 1: Những vấn đề lý luận về phát triển du lịch.
Chương 2: Thực trạng phát triển du lịch trên địa bàn huyện
Bố Trạch tỉnh Quảng Bình.
Chương 3: Giải pháp phát triển du lịch trên địa bàn huyện Bố
Trạch tỉnh Quảng Bình.
7. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
Luận văn sử dụng một số tài liệu tham khảo chính sau đây:
- Lê Thị Kim Phượng (2010), Một số giải pháp góp phần
phát triển du lịch Lâm Đồng đến 2020, Luận văn thạc sỹ, Đại học
Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.
- Lâm Thị Hồng Loan (2012), Phát triển du lịch theo hướng
bền vững ở tỉnh Ninh Bình, Luận văn thạc sỹ.
- Trần Thị Hương (2012), Tìm hiểu tiềm năng và hiện trạng
phát triển du lịch tỉnh Hà Giang, Đại học Thái Nguyên.
Đề tài cũng tập trung làm rõ các nội dung phát triển du lịch
từ hệ thống lý luận đến thực tế. Xuất phát từ những vấn đề trên đề tài
“Phát triển du lịch trên địa bàn huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình” được
chọn với mong muốn bổ sung thêm một hướng tiếp cận trong phát triển
du lịch Quảng Bình nói chung và huyện Bố Trạch nói riêng.
CHƢƠNG 1
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH
1.1. TỔNG QUAN VỀ DU LỊCH
1.1.1. Du lịch và vai trò của ngành du lịch
a. Khái niệm
b. Vai trò của ngành du lịch
- Về mặt kinh tế
- Về mặt văn hóa - xã hội
- Về mặt môi trường
- Về mặt an ninh – quốc phòng
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Các dòng xe BMW
Các dòng xe Cadillac
Advertisement