Người Việt cần hiểu địa lý Việt nam nha!
By langtu_daohoa1994
#990770 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

1. Lý do chọn đề tài
Trong suốt 40 năm hình thành và phát triển, du lịch Việt Nam đã có những
bước tiến đáng khích lệ và hiện đã trở thành một ngành kinh tế có vị trí xứng
đáng trong nền kinh tế quốc dân. Việt Nam là một nước được thế giới biết đến
với các danh lam thắng cảnh nổi tiếng: Vịnh Hạ Long, Vịnh Lăng Cô, Phong
Nha –Kẻ Bàng, Cố Đô Huế, Phố Cổ Hội An, Khu di tích Mỹ Sơn,… Du lịch
biển đảo chiếm khoảng 70% trong hoạt động của ngành du lịch Việt Nam [33]
và được xem là một trong 5 hướng đột phá về phát triển kinh tế biển và ven biển.
Vì vậy, du lịch biển là mũi nhọn của ngành du lịch Việt Nam. Nước ta có hàng
trăm bãi biển đã sử dụng và có thể sử dụng cho du lịch, trong đó có hàng chục
bãi biển nổi tiếng. Thừa Thiên - Huế cũng có nhiều bãi biển đẹp đang thu hút
ngày càng nhiều du khách. Cụ thể, năm 2013, lượng khách du lịch đến Huế ước
đạt 2,599 triệu lượt, tăng 2,2% so với năm 2012, trong đó khách quốc tế ước đạt
904.699 lượt, tăng 4,3% so với năm 2012; khách nội địa ước đạt 1.694.773 lượt,
tăng 1% so với năm 2012. Khách lưu trú đón được 1,785 triệu lượt, tăng 3,2% so
với cùng kỳ năm 2012, trong đó khách quốc tế ước đạt 745.120 lượt, tăng 2% so
với năm 2012, khách du lịch nội địa 1.039.982 lượt, tăng 4% so với cùng kỳ.
Ngày khách lưu trú bình quân 2,02 ngày. Doanh thu du lịch ước đạt 2.469 tỷ
đồng, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2012. Doanh thu xã hội từ du lịch ước đạt
trên 6.100 tỷ đồng [13].
Chính vì vậy, vấn đề bảo vệ môi trường du lịch đang là đòi hỏi cấp thiết
nhằm phát triển du lịch bền vững không chỉ của nước ta mà còn là của Tỉnh
Thừa Thiên – Huế.
Môi trường Du lịch tại các bãi biển du lịch nói chung và của Thừa Thiên
Huế hiện đang phải đối mặt với nhiều thách thức:
1. Ô nhiễm môi trường: vấn đề xử lý chất thải, vệ sinh an toàn
thực phẩm, vệ sinh môi trường bãi tắm;

2. Chưa có quy hoạch cho việc phát triển du lịch ở các bãi biển
này. Hình thức kinh doanh còn tự phát;
3. Các chương trình, lễ hội du lịch bãi biển hằng năm chỉ có
một lần hay 2 năm một lần. Tính mùa vụ cao, dẫn đến tình trạng khách
tập trung đông vào một vài thời điểm, tác động đến môi trường du lịch.
Xuất phát từ các lý do ở trên, yêu cầu cấp thiết đặt ra là cần tìm hiểu thực
trạng môi trường du lịch bãi biển và có kế hoạch quản lý bảo vệ môi trường du
lịch nhằm phát triển du lịch bền vững ở các bãi biển Thừa Thiên Huế. Vì vậy đề
tài “Bảo vệ môi trường du lịch bãi biển Thừa Thiên Huế, nghiên cứu trường
hợp các bãi biển Thuận An, Lăng Cô” được chọn nghiên cứu nhằm làm rõ
thực trạngbảo vệ môi trường du lịch ở các bãi biển nói trên, từ đó đề xuất các
giải pháp phù hợp để góp phần vào sự phát triển bền vững của du lịch biển nói
riêng và ngành du lịch nói chung ở Thừa Thiên Huế.
2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
Hiện nay, cómột số đề tài đã thực hiện liên quan tới vấn đề bảo vệ môi
trường du lịch như:
Luận văn “Bảo vệ môi trường tự nhiên trong hoạt động du lịch Vịnh Hạ
Long, Quảng Ninh” của Hà Thị Phương Lanđề cập đến thực trạng hoạt động du
lịch và công tác bảo vệ môi trường tự nhiên trong hoạt động du lịch tại Vịnh Hạ
Long, Quảng Ninh. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm bảo vệ môi trường tự
nhiên trong hoạt động du lịch tại Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Đề tài nghiên cứu của Viện nghiên cứu phát triển du lịch “Hiện trạng và một
số giải pháp bảo vệ môi trường du lịch Việt Nam” đã nhận biết được tầm quan
trọng, ý nghĩa của việc đánh giá tác động môi trường du lịch; phân tích được
hiện trạng môi trường du lịch Việt Nam nói chung và hiện trạng môi trường du
lịch ở một số khu du lịch điển hình thông qua các chỉ tiêu về chất lượng môi
trường nước, không khí, cảnh quan, các hệ sinh thái đặc trưng, chất thải rắn, vấn
đề vệ sinh môi trường, các vấn đề xã hội, nhân văn, sức khoẻ cộng đồng... Từ
đó, đề tài đưa ra các giải pháp đưa ra đã góp phần giải quyết những mâu thuẫn
tất yếu xảy ra giữa yêu cầu phát triển du lịch và bảo vệ môi trường, đảm bảo tính
bền vững của môi trường và hoạt động kinh tế du lịch.
Dự án “Kế hoạch phân vùng sử dụng tổng hợp đới bờ tỉnh Thừa Thiên Huế
đến năm 2020, định hướng đến 2030” của giao Sở Tài Nguyên và Môi trường
tỉnh Thừa Thiên Huế đã xây dựng và triển khai phân vùng sử dụng đới bờ đối
với vùng bờ biển của Thừa Thiên Huế. Đây là một quá trình phức tạp, đòi hỏi
thời gian và cần được thực hiện từng bước, cùng với sự hoàn thiện về thể chế và
năng lực trong quản lý không gian, tài nguyên và môi trường tại đới bờ của địa
phương. Vì vậy, trong kế hoạch này, sơ đồ phân vùng, các quy định sử dụng và
cơ chế tổ chức thực hiện mới được đề xuất bước đầu, ở mức tổng quát nhưng
cũng đã phần nào giải quyết được vấn đề môi trường tại vùng biển của Thừa
Thiên Huế.[17]
Đối với các bãi biển của Thừa Thiên Huế nói riêng, trước đây vẫn chưa có đề
tài nào nghiên cứu vấn đề môi trường du lịch, chủ yếu chỉ có các bài báo giấy
hay trên báo điện tử có bàn luận sơ lược, song song với việc giới thiệu về các
bãi biển du lịch của Thừa Thiên Huế.
Tuy nhiên, các tài liệu này chưa đi sâu vào việc nghiên cứu vấn đề bảo vệ
môi trường du lịch các bãi biển du lịch của Thừa Thiên Huế, cụ thể là hai bãi
biển Thuận An và Lăng Cô như trong đề tài này.
3. Mục đích nghiên cứu
Điều tra làm rõ hiện trạng môi trường du lịch và nguyên nhân dẫn đến các
vấn đề suy thoái và ô nhiễm môi trường du lịchcác bãi biển Thừa Thiên –
Huế,trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp góp phần bảo vệ môi trường bãi biển
du lịch Thừa Thiên Huế.
4. Câu hỏi nghiên cứu
Với mục đích nghiên cứu ở trên, 3 câu hỏi nghiên cứu được thiết lập để
làm rõ nội dung của đề tài, đây cũng chính là những nhiệm vụcủa luận văn:
(1)Hiện trạng môi trường du lịch các bãi biển Thừa Thiên – Huế nói
chung và đặc biệt 2 bãi biển Lăng Cô và Thuận An là như thế nào?
(2) Nguyên nhân nào dẫn đến những vấn đề môi trường du lịch bãi biển
Thừa Thiên – Huế nói chung và đặc biệt 2 bãi biển Lăng Cô và Thuận An?
(3) Những giải pháp nào đóng góp tích cực cho việc bảo vệ môi trường du
lịch các bãi biển Thừa Thiên – Huế nói chung và đặc biệt 2 bãi biển Lăng Cô và
Thuận An?
5. Đối tượng và phạm vi thời gian nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: môi trường du lịch tại các bãi biển của Thừa
Thiên Huế. Tuy nhiên, do giới hạn về thời gian và nguồn lực nên trong đề tài
này tác giả tập trung nghiên cứu môi trường du lịch tự nhiên, đối với vấn đề môi
trường du lịch xã hội nhân văn, tác giả chỉ tập trung vào một số nội dung ảnh
hưởng trực tiếp đến hai bãi biển nghiên cứu.
- Đối tượng khảo sát: hai bãi biển Lăng Cô và Thuận An.
- Phạm vi thời gian nghiên cứu: từ năm 2013 - 2014
6. Phương pháp nghiên cứu
6.1. Phương pháp thu thập số liệu
(i)Phương pháp Kiểm kê Môi trường [27]: nhằm xác định hiện trạng môi
trường du lịch của các bãi biển nghiên cứu. Phương pháp Kiểm kê Môi trường
được sử dụng rộng rãi ở nước ta từ lâu và đặc biệt có hiệu quả trong phân tích
hiện trạng môi trường dựa theo bộ tiêu chí đánh giá hiện trạng. Hiện bộ tiêu chí
này đã được xây dựng và áp dụng tại Quảng Ninh từ năm 2003 đến nay.
(ii) Tham vấn chuyên gia: Sẽ tham vấn (qua phỏng vấn sâu) một số
chuyên gia Môi trường, chuyên gia Du lịch, thay mặt một số doanh nghiệp kinh
doanh du lịch tại các bãi biển nghiên cứu Thừa Thiên – Huế để xác định nguyên
nhân tạo ra hiện trạng môi trường du lịch đã phát hiện, tìm hiểu những kinh
nghiệm tốt trong Bảo vệ môi trường du lịch (khoảng 5-10 chuyên gia).
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By giangsanria3
#1009946 Chào MOD
Link down load bài này hỏng rồi không thể download được. Vui lòng cho xin link mới. Cám ơn.
Hình đại diện của thành viên
By giangsanria3
#1010007 Thank rất nhiều, tui đã tải được rồi. Trân trọng./.
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement