Người Việt cần hiểu địa lý Việt nam nha!
By wwwnicholas_comcanhnuoctuongvn
#990721 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Nghiên cứu tổng quan việc phân chia loại hình du lịch, cơ sở khoa học của du lịch trekking (nội hàm và đặc trưng loại hình) và xác định hướng tiếp cận cho việc xem xét du lịch trekking trong hệ thống phân loại loại hình du lịch. Khái quát đặc điểm loại hình và cách tổ chức du lịch trekking tại Sapa, khảo sát hiện trạng cách tổ chức, đặc biệt là của một số đơn vị chuyên doanh loại hình này cho các đối tượng khách. Từ đó đưa ra những khuyến nghị về cách tổ chức khai thác du lịch trekking phù hợp ở Sapa (Lào Cai) trong thời gian tới
Mở đầu............................................................................................................................... 1
A. Đặt vấn đ ề .......................................................................................................................... 1
A .l. Lý do chọn đề tà i............................................................................................................. 1
A.2. Lý do chọn nghiên cứu tnrờng hợp ờ Sa Pa (Lào C a i)........................................... 2
A.3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề t à i ...................................................................3
A.4. Khách thể, đối tượng và phạm vi nghiên c ứ u ........................................................... 4
A.5. M ục đích nghiên cứu và nhiệm vụ nghiên cứ u.........................................................5
B. Phương pháp nghiên cứu................................................................................................. 6
B. 1. Các phương pháp thu thập và xử lý thổng tin được sử dụng chủ yếu
trong luận v ăn ....................................................................................................................6
B.2. M ô tả điển d ã ....................................................................................................................6
B.3. Mô tả điều tra ý k iế n ...................................................................................................... 7
c . Lược sử vấn đề nghiên cứ u ..........................................................................................10
c. 1. Về các công bố được thu thập................................................................................. 10
C.2. Về các nghiên cứu của tấc giả và nhóm cộng tá c .............................................. 11
D. Bố cục của luận v ã n .................................................................................................... 13
Chương 1: Cơ sở khoa học của du lịch trekking...................................................... 14
1.1.Điểm luận về việc phân chia loại hình du lịch và du lịch trekking..................... 14
1.1.1. Sự cần thiết và ý- nghĩa của việc phân chia loại hình du lịc h ................... 14
1.1.2. Thuật ngữ và các quan điểm về loại hình du lịc h ............................................ 15
1.1.3. Nội hàm và đặc trưng loại hình cùa du lịch tre k k in g .....................................18
1.1.4. Vị trí phân loại của du lịch trekking ..................................................................22
1.2.Hoạt động trekking và loại hình du lịch trekking.................................................24
1.2.1. Sự hình thành và phát triển hoạt động trekking
và loại hình du lịch trek k in g ................................................................................... 24
1.2.2. Các thành tố vả cấp độ cùa du lịch trek k in g ....................................................... 27
1.2.3. Sự phát triển của du lịch trekking trên thế g iớ i...................................................31
1.2.4. Sự xuất hiện và phát triển của du lịch trekking tại Việt N a m .........................34
Tiểu kết chương 1 ...................................................................................................................40
Chương 2: Loại hình du lịch trekking ở Sa Pa (Lào Cai)......................................... 42
2.1. Giới thiệu chung về Sa P a ........................................................................................... 42
2.2. Hoạt động du lịch tại Sa P a ......................................................................................... 45
2.3. Hoạt động trekking và loại hình du lịch trekking tại Sa P a................................. 51
2.3.1. Điều kiện cơ bản cho khai thác du lịch trekking tại Sa P a ............................... 51
2.3.2. H iện trạng khai thác, kinh doanh du lịch trekking tại Sa P a ...........................56
Luân văn t h a c SV du lic h Trinh Lẽ Anh
Tiểu kết chương 2 ................................................................................................................... 67
Chương 3: cách tổ chức du lịch trekking ở Sa Pa (Lào Cai).....................68
3.1. Khách du lịch trekking.................................................................................................. 68
3.1.1. Việc tổ chức tour và mua to u r................................................................................. 68
3.1.2. Việc lựa chọn, sử dụng dịch vụ và những vấn đề liên q u a n ...............................68
3.2. Các hình thức tổ chức và kinh doanh du lịch trekking.......................................... 75
3.2.1. Các cơ sờ chuyên doanh du lịch trekking.............................................................. 75
3.2.2. Các cơ sở kinh doanh du lịch tổng hợp
(có bao gồm du lịch trekking)................................................................................. 76
3.2.3. Các vãn phòng tour giá rẻ (khách “ba lô”)
tại địa phương và Hà N ộ i...........................................................................................79
3.3. Các tuyến du lịch trekking tiêu biểu........................................................................ 82
3.4. Khảo sát cách tổ chức cụ thể ........................................................................89
3.4.1. Lịch trình, thời g ia n ................................................................................................... 89
3.4.2. Các bước thực hiện to u r.............................................................................................91
3.4.3. cách tổ chức cụ thể của các đơn vị kinh doanh du lịch
trekking Phan Si Pãng tại Sa Pa ..............................................................................98
3.5. Đánh giá kết quả nghiên c ứ u .................................................................................... 105
3.5.1. Các hình thức tổ chức khai thác, kinh doanh du lịch trek k in g ........................105
3.5.2. Quy trình tiến hành du lịch trekking và các cách thức tổ chức
phục vụ du khách theo-từng khâu/ từng loại hình dịch vụ ........................................ 106
3.5.3. Các phương pháp/cách thức vận hành các phương tiện, công cụ
(hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật) phục vụ du lịch trekking ........................... 106
Tiểu kết chương 3 .................................................................................................................107
Kết luận và khuyên nghị .............................................................................................108
A. Kết luận về việc thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu............................................ 108
A .l. Thuận lợi và khó khăn............................................................................................... 108
A.2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên c ứ u ...............................................................109
A.3. Kết luận chung.............................................................................................................112
B. Một số khuyến n g h ị....................................................................................................112
B. 1. Khuyến nghị từ ý kiến cùa du khách....................................................... .............. 112
B.2. Khuyến nghị cụ thể nhằm mục tiêu phát triển hài hoà du lịch trekking
với các yêu cầu kinh tế - xã hội khác tại Sa Pa .................................................. 113
B.3. Khuyến nghị chung từ nghiền cứu trường hợp du lịch trekking
tại Sa Pa................................................................................................................................... 116
Tài liệu tham khảo và trích dẩn ................................................................................. 117
Phụ lục.......................................................................................................................119

A. ĐẶT VẤN ĐỂ
A .l. L ý do chọn đê tài
Những năm đầu thế kỷ 21, kỳ vọng của những nhà lãnh đạo du lịch quốc
gia và cộng đồng làm du lịch Việt Nam cũng như mỗi người dân về việc
quảng bá hình ảnh đất nước và con người chúng ta ra thế giới ngày một lớn
hơn. Trong bài phát biểu tại lễ trao giải cuộc đua1 Raid Gauloises Việt Nam
2002, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục du lịch Việt Nam - Phạm Từ - đã nói rõ:
"Thông qua các vận động viên, các nhà làm phim truyền hình, các nhà báo
quốc tế và trong nước, hình ảnh Việt Nam, vãn hoá lịch sử, đất nước con
người Việt Nam, chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế, đường lối đổi mới, mỏ
cửa, m ở rộng giao lưu, làm bạn với các nước của Việt Nam đã, đang và sẽ
được quảng bá rộng rãi trên khắp các châu lục. Hy vọng sẽ có nhiêu du khách
đến Việt Nam - một điểm đến an toàn, hấp dẫn" [Như Hoa, 2002]. Trên th ự c tế,
kết quả của sự kiện du lịch - thể thao quốc tế này tại Việt Nam cho thấy rằng
bên cạnh cơ hội hình ảnh du lịch Việt Nam được quảng bá tới thế giới một
cách tập trung và rộng khấp bởi các website, các kênh truyền thông trong
nước và quốc tế, V iệt Nam bước đầu được nhìn nhận như một điểm đến mới
mẻ, hấp dẫn, an toàn và thân thiện không chỉ đối với yêu cầu của loại hình
chuyên biệt - du lịch thê thao - khám phá, mạo hiểm (sport - adventure/risk
tourism) - mà còn đối với các loại hình du lịch khác tại Việt Nam. Điều này
gợi mở những hướng khai thác mới đối với tiềm năng du lịch vùng núi - biển
phía Bắc nói riêng và toàn lãnh thổ Việt Nam nói chung, khi một số điểm đến
truyền thống và nổi tiếng của chúng ta đã không hội đủ các yêu cầu “mới”,
“lạ” để gọi mời du khách quốc tế đến với Việt Nam lần thứ hai.
Là một trong những loai hình phổ biến nhất trons hệ thống loại hình du
lịch chuyên biệt theo hướng thể thao - khám phá, mạo hiểm đã nêu trên, du

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By lanhuongcute
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1040544 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement