Người Việt cần hiểu địa lý Việt nam nha!
By 4_T
#990574 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Miêu tả:Khái quát những vấn đề lý luận về du lịch văn hóa và việc nghiên cứu văn hóa Phật giáo của người Khmer phục vụ phát triển du lịch ở tỉnh Trà Vinh. Nghiên cứu nét độc đáo của văn hóa Phật giáo Nam Tông Khmer trong đời sống của người Khmer tại tỉnh Trà Vinh. Đồng thời khái quát thực trạng khai thác du lịch văn hóa của tỉnh hiện nay còn rất yếu. Thấy rõ được tầm quan trọng của việc khai thác sản phảm du lịch văn hóa, cụ thể là sản phẩm du lịch văn hóa Phật giáo Nam Tông Khmer tỉnh Trà Vinh. Qua đó đề xuất một số giải pháp phù hợp trong việc khai thác, phát triển loại hình du lịch này một cách có hiệu quả hơn
Luận văn ThS. Du lịch (Chương trình đào tạo thí điểm) -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
2. Lịch sử vấn đề nghiên cứu ............................................................................ 6
3. Mục đích nghiên cứu..................................................................................... 7
4. Nhiệm vụ nghiên cứu .................................................................................... 7
5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu................................................................. 8
6. Phương pháp nghiên cứu............................................................................... 8
7. Bố cục luận văn............................................................................................. 8
8. Đóng góp của luận văn.................................................................................. 9
Chƣơng 1: Những vấn đề lý luận về du lịch văn hóa và việc nghiên cứu
văn hóa Phật giáo của ngƣời Khmer phục vụ phát triển du lịch tỉnh Trà
Vinh................................................................................................................. 10
1.1. Những vấn đề lý luận về du lịch văn hóa................................................. 10
1.1.1. Văn hóa ........................................................................................... 10
1.1.2. Du lịch văn hóa ............................................................................... 12
1.1.3. Vai trò của văn hóa trong phát triển du lịch ................................... 13
1.1.4. Điều kiện để phát triển du lịch ....................................................... 14
1.1.5. Các nguyên tắc khai thác và phát triển du lịch văn hóa.................. 15
1.2. Những lĩnh vực cần nghiên cứu trong việc khai thác văn hóa Phật giáo
Nam Tông Khmer phục vụ phát triển du lịch ở Trà Vinh ...................... 17
1.2.1. Vấn đề cơ sở vật chất kỹ thuật của du lịch ..................................... 17
1.2.2. Vấn đề sản phẩm du lịch................................................................. 20
1.2.3. Vấn đề thị trường và khách du lịch................................................. 21
1.2.4. Vấn đề tổ chức, quản lý du lịch ...................................................... 22
1.2.5. Vấn đề nhân lực trong du lịch văn hóa ........................................... 23 1.2.6. Vấn đề tuyên truyền, quảng bá du lịch văn hóa.............................. 24
1.2.7. Vấn đề bảo tồn di sản văn hóa trong du lịch................................... 24
1.2.8. Du lịch văn hóa và điểm đến du lịch .............................................. 27
1.2.9. Du lịch văn hóa và vấn đề xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù của
địa phương ...................................................................................... 28
1.3. Những bài học kinh nghiệm trong nghiên cứu, phát triển du lịch văn hóa
tôn giáo, tín ngưỡng ........................................................................................ 29
1.3.1. Bài học kinh nghiệm trong nước..................................................... 29
1.3.2. Bài học kinh nghiệm của nước ngoài.............................................. 31
Tiểu kết chương 1............................................................................................ 36
Chƣơng 2: Thực trạng du lịch văn hóa Phật giáo Nam Tông Khmer ở
Trà Vinh......................................................................................................... 37
2.1. Giới thiệu khái quát về tỉnh Trà Vinh và Phật giáo Nam Tông Khmer.. 37
2.1.1. Đặc điểm tự nhiên........................................................................... 37
2.1.2. Đặc điểm lịch sử, xã hội.................................................................. 39
2.1.3. Người Khmer ở Việt Nam và người Khmer ở tỉnh Trà Vinh......... 42
2.1.4. Văn hóa Phật giáo Nam Tông Khmer ở Trà Vinh.......................... 43
2.1.4.1.Các di sản văn hóa vật thể của Phật giáo Khmer Nam Tông …...43
2.1.4.2.Các di sản văn hóa phi vật thể của Phật giáo Khmer Nam Tông ở
Trà Vinh…………………………………………………………………54
2.1.4.3. Thống kê, phân loại……………………………………………..71
2.1.4.4. Những giá trị văn hóa đặc sắc…………………………………..72
2.2. Tìm hiểu thực trạng khai thác văn hóa Phật giáo Nam Tông Khmer trong
du lịch ở Trà Vinh ........................................................................................... 74
2.2.1. Cơ sở vật chất kỹ thuật trong hoạt động du lịch văn hóa Phật giáo
Nam Tông Khmer ........................................................................... 74
2.2.2. Các hình thức du lịch văn hóa Phật giáo Nam Tông Khmer.......... 76 2.2.3. Các chương trình và điểm đến du lịch văn hóa Phật giáo Nam Tông
Khmer.............................................................................................. 80
2.2.4. Sản phẩm du lịch Phật giáo Nam Tông Khmer .............................. 81
2.2.5. Thị trường và khách du lịch văn hóa Phật giáo Nam Tông Khmer 82
2.2.6. Nhân lực trong du lịch văn hóa Phật giáo Nam Tông Khmer ........ 84
2.2.7. Tuyên truyền, quảng bá du lịch văn hóa Phật giáo Nam Tông
Khmer.............................................................................................. 86
2.2.8. Tổ chức, quản lý du lịch văn hóa Phật giáo Nam Tông Khmer ..... 87
2.2.9. Bảo tồn di sản văn hóa Phật giáo Nam Tông Khmer trong du lịch 90
Tiểu kết chương 2............................................................................................ 92
Chƣơng 3: Một số giải pháp góp phần phát triển du lịch văn hóa Phật
giáo Nam Tông Khmer tỉnh Trà Vinh ........................................................ 94
3.1. Những căn cứ đề xuất giải pháp............................................................... 94
3.2. Những giải pháp cụ thể phát triển du lịch văn hóa Phật giáo Nam Tông
Khmer Trà Vinh .............................................................................................. 95
3.2.1. Giải pháp về phát triển cơ sở vật chất của du lịch văn hóa Phật giáo
Nam Tông Khmer ở Trà Vinh ........................................................ 95
3.2.2. Giải pháp về sản phẩm du lịch văn hóa Phật giáo Nam Tông
Khmer ở Trà Vinh........................................................................... 97
3.2.3. Giải pháp về thị trường và khách du lịch văn hóa Phật giáo Nam
Tông Khmer ở Trà Vinh ............................................................... 101
3.2.3.1.Định hướng thị trường………………………………………….101
3.2.3.2.Giải pháp thu hút khách du lịch………………………………...103
3.2.3.3.Nghiên cứu thị trường, nắm bắt nhu cầu du khách…………….103
3.2.3.4. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh….105
3.2.4. Giải pháp về nhân lực du lịch văn hóa Phật giáo Nam Tông Khmer
ở Trà Vinh..................................................................................... 107 3.2.5. Giải pháp về xúc tiến, quảng bá sản phẩm du lịch văn hóa Phật giáo
Nam Tông Khmer ở Trà Vinh ...................................................... 112
3.2.6. Giải pháp về bảo tồn di sản văn hóa Phật giáo Nam Tông Khmer
trong du lịch .................................................................................. 113
3.2.7. Giải pháp về tổ chức, quản lý du lịch văn hóa Phật giáo Nam Tông
Khmer ở Trà Vinh......................................................................... 114
Tiểu kết chương 3.......................................................................................... 116
Phần Kết luận .............................................................................................. 117
Tài liệu tham khảo ...................................................................................... 119
Phụ lục……………………………………………………………………..123 1. Lý do chọn đề tài
Việt Nam là môt qu ̣ ốc gia đa dân tôc, đa tôn giáo v ̣ ới 54 dân tộc cùng
sống trên dải đất hình chữ S. Mỗi cộng đồng dân tộc đều có những tín ngưỡng,
tôn giáo, phong tục, tập quán, văn hóa mang bản sắc độc đáo riêng biệt. Đây
chính là nguồn tài nguyên nhân văn vô cùng phong phú và quý giá trong việc
khai thác và phát triển du lịch đặc biệt là du lịch văn hóa.
Đồng bào Khmer Nam Bộ có nền văn hóa truyền thống mang đậm bản
sắc tôn giáo bản địa. Trong suốt quá trình của mình, nền văn hóa Khmer đã
giao thoa, gắn kết với các nền văn hóa khác trong khu vực để trở thành môṭ
yếu tố quan trọng góp phần hình thành nên sự đa dạng phong phú cho vùng
văn hóa Nam Bộ nói riêng và cho nền văn hóa của Việt Nam nói chung. Trà
Vinh là môt trong hai t ̣ ỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long có số lượng đông đảo
đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Đây là nơi có kho tàng văn hóa phong
phú, đa dạng bao gồm văn hóa vật thể và phi vật thể nên rất thích hợp với việc
phát triển du lịch văn hóa, đặc biệt là du lịch văn hóa Phật giáo Khmer.
Phật giáo Nam tông Khmer có vai trò vô cùng quan trọng trong đời
sống của người dân Khmer nói riêng, của người dân tỉnh Sóc Trăng nói chung.
Những giá trị văn hóa cả vật thể và phi vật thể của Phật giáo Nam tông
Khmer đã làm thành những tài nguyên du lịch và những sản phẩm du lịch hấp
dẫn của địa phương này.
Hiện nay, đã có nhiều công trình nghiên cứu về giá trị văn hóa Phật
giáo Nam Tông Khmer, tuy nhiên viêc khai ̣ thác các giá trị văn hóa Phật giáo
Nam Tông Khmer trong việc phát triển du lịch gắn với môt đ ̣ ịa phương cụ thể
như tỉnh Trà Vinh thì chưa hay ít được đề cập đến trong khi vấn đề này cần
thiết được nghiên cứu môṭ cách nghiêm túc, có bài bản. Từ thực tế như vậy, Tác giả chọn đề tài “ Khai thác giá trị văn hóa Phật giáo Khmer phục vụ phát
triển du lịch tỉnh Trà Vinh ” để nghiên cứu cho luận văn này.
2. Lịch sử vấn đề nghiên cứu
Đã có nhiều công trình nghiên cứu về văn hóa Phật giáo Nam Tông
Khmer ở Nam Bộ. Đó là những tác phẩm hay, bài viết đã đăng trên các tạp
chí chuyên ngành như:
- Bài viết “ Lịch sử Phật giáo Nam Tông Việt Nam” của Đại Đức Thiện
Minh, bài viết đã nêu lên điểm ưu việt của Phật giáo nguyên thủy
(Theravada) là khi truyền bá đến quốc gia nào thì quốc giá đó vẫn giữ
được nét văn hóa đặc thù, mà những truyền thống khác rất hiếm có.
- Sách “Việt Nam văn hóa sử cương” của Đào Duy Anh tác giả đã có cái
nhìn duy vật hiện chứng và lịch sử.
- Sách Một số lễ tục dân gian người Khmer đồng bằng sông Cửu Long,
nhà xuất bản văn hóa dân tộc của tác giả Trần Văn Bổn (1999) giới thiệu
nguồn gốc, xuất xứ của các tục hội trong sinh hoạt hàng ngày của cộng
đồng người Khmer Nam Bộ.
- Tập sách Văn hóa người Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long do giáo
sư Trườ ng Lưu ch ủ biên đã mô tả môt cách chu ̣ ẩn xác về các sinh hoạt
hàng ngày của cộng đồng người Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long
qua các sinh hoạt: tín ngưỡng, tôn giáo, lễ hội, phong tục, tập quán, âm
nhạc, văn hóa, nghệ thuật.
- Sách Các lễ hội truyền thống của người Khmer Nam Bộ do tác giả Sơn
Phước Hoan chủ biên (2002) giới thiệu đến đọc giả môṭ số lễ hội truyền
thống tiêu biểu trong đời sống hàng ngày của người Khmer Nam Bộ.
Nhìn chung, các công trình đều giới thiệu rất cụ thể về tín ngưỡng, tập
quán, lễ nghi, phong tục của người Khmer ở Nam Bộ. Tuy nhiên sự gắn kết
các giá trị văn hóa Phật giáo Nam Tông Khmer với hoạt động du lịch của tỉnh chưa được quan tâm nhiều, trong khi đây là môt trong nh ̣ ững thế mạnh, là tài
nguyên hỗn hợp để tạo nên những sản phẩm du lịch độc đáo không nơi nào có
được. Ngày càng có nhiều du khách tìm đến với văn hóa Phật giáo Nam Tông
Khmer thông qua các lễ hội, chùa chiền ở tỉnh Trà Vinh. Tuy nhiên ngành du
lịch tại địa phương vẫn chưa chuẩn bị phương án hay quy hoạch cụ thể nào
nhằm để khai thác các giá trị văn hoá này. Các sản phẩm du lịch hiện nay tuy
độc đáo nhưng chưa được hoàn chỉnh vì nó chỉ mang tính tự phát, mỗi nơi
làm môṭ ki ểu chưa được đầu tư đúng mức và khai thác môṭ cách có bài bản.
Hiện nay chưa có bất kỳ nghiên cứu nào về loại hình Du lịch văn hóa Phật
giáo Nam Tông Khmer.
3. Mục đích nghiên cứu
Luận văn nghiên cứu việc khai thác văn hóa Phật giáo của người
Khmer nhằm đưa ra một số ý kiến góp phần vào việc phát triển du lịch và bảo
tồn di sản văn hóa Phật giáo Nam Tông Khmer, cũng như góp phần phát triển
du lịch văn hóa ở tỉnh Trà Vinh.
4. Nhiệm vụ nghiên cứu
Đề tài nghiên cứu thực trạng khai thác các giá trị văn hóa Phật giáo
Nam Tông Khmer phục vụ phát triển du lịch tỉnh Trà Vinh để rút ra đư ợc
những việc cần khắc phục, chỉnh sửa quy hoạch để hướng đến việc khai
thác ngày càng có hiệu quả hơn.
Trên cơ sở nghiên cứu sẽ đề xuất môṭ số biện pháp để có thể khai thác
những giá trị văn hóa Phật giáo Nam Tông Khmer ở Trà Vinh thông qua hai
lĩnh vực lễ hội và hệ thống cơ sở kiến trúc chùa đưa vào phục vụ du lịch môṭ
cách có hiệu quả và hệ thống. 5. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
Đối tương nghiên c ̣ ứu: là các giá tr ị của văn hóa Phật giáo Nam Tông
Khmer có thể khai thác và phát triển du lịch ở tỉnh Trà Vinh. Các hoạt động
du lịch văn hóa Phật giáo Nam Tông Khmer.
Phạm vi nghiên cứu: chỉ tập trung tìm hiểu các khía cạnh văn hóa Phật
giáo Nam Tông Khmer của tỉnh Trà Vinh đó là lễ hội và hệ thống các công
trình kiến trúc chùa Khmer.
6. Phƣơng pháp nghiên cứu
Tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu của các ngành dân tộc và văn
hóa học.
Các phương pháp chính :
- Phương pháp điều tra thực địa
- Phương pháp sưu tầm tài liệu
- Phương pháp phân tích tổng hợp
- Phương pháp chuyên gia
- Phương pháp miêu thuật
- Gặp gỡ tiếp xúc, phỏng vấn cá nhân hay nhóm
Để từ đó tiến hành phân tích , tổng hợp các nguồn tư liệu nhằm đưa ra
các giải pháp thích hợp trong việc khai thác có hiệu quả văn hóa Phật giáo
Nam Tông Khmer phát triển du lic̣ h.
7. Bố cục của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận và phụ lục, nội dung chính của đề tài
được phân bố trong ba chương :
Chương 1 : Những vấn đề lý luận về du lịch văn hóa và việc nghiên cứu văn
hóa Phật giáo của người Khmer phục vụ phát triển du lịch ở tỉnh Trà Vinh.
Chương 2 : Thực trạng du lịch văn hóa Phật giáo Nam Tông Khmer ở Trà
Vinh.Chương 3 : Môṭ số giải pháp góp phần phát triển du lịch văn hóa Phật giáo
Nam Tông Khmer ở tỉnh Trà Vinh.
8. Đóng góp của luận văn
- Nêu lên được nét độc đáo của văn hóa Phật giáo Nam Tông Khmer trong
đời sống của người Khmer tại tỉnh Trà Vinh. Đồng thời cũng nhận rõ được
thực trạng khai thác du lịch văn hóa của tỉnh hiện nay còn rất yếu
- Thấy rõ được tầm quan trọng của việc khai thác sản phảm du lịch văn
hóa cụ thể là sản phẩm du lịch văn hóa Phật giáo Nam Tông Khmer tỉnh
Trà Vinh. Qua đó có cách thức phù hợp trong việc khai thác, phát triển loại
hình du lịch này môt cách ̣ có hiệu quả hơn.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By kiemthienvuong
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1035744 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement