Người Việt cần hiểu địa lý Việt nam nha!
By traitimtinhsi_ml1984
#990292 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

Luận văn ThS. Du lịch (Chương trình đào tạo thí điểm) -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Hệ thống hoá các vấn đề về lý luận và thực tiễn về dịch vụ vui chơi giải trí. Phân tích thực trạng dịch vụ vui chơi giải trí tại Hạ Long. Đề xuất một số giải pháp góp phần phát triển dịch vụ vui chơi giải trí phục vụ khách du lịch tại Hạ Long

1. Tính cấp thiết của đề tài……………………………………………….............06
2. Lịch sử nghiên cứu đề tài…………………………………………....................06
3. Mục đích, nội dung nghiên cứu của luận văn………………….......................08
4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu……………………………………..............08
5. Phƣơng pháp nghiên cứu……………………………………………................08
6. Kết quả nghiên cứu………………………………………………….................09
7. Kết cấu của Luận văn……………………………………………….................10
Chƣơng 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ
VUI CHƠI GIẢI TRÍ…………………………......................................................11
1.1. Khách du lịch và dịch vụ du lịch …………………………………............11
1.1.1. Khách du lịch……………………………………………………….............11
1.1.2. Dịch vụ du lịch…………………………………………………………........13
1.2. Dịch vụ vui chơi giải trí………………………………………………….......17
1.2.1. Khái niệm vui chơi giải trí và dịch vụ vui chơi giải trí……………..............17
1.2.2. Đặc điểm dịch vụ vui chơi giải trí…………………………………………..19
1.2.3. Các yếu tố tham gia vào quá trình sản xuất dịch vụ vui chơi giải trí…………..…20
1.2.4. Phân loại dịch vụ vui chơi giải trí………………………………………......20
1.2.5. Vai trò của dịch vụ vui chơi giải trí ………………………………………...23
1.2.6. Các nhân tố cơ bản tác động đến hoạt động vui chơi giải trí.......................................26
1.2.7. Các chỉ tiêu đánh giá sự phát triển của dịch vụ vui chơi giải trí………………....29
1.2.8. Qui trình và phương pháp đánh giá sự phát triển của dịch vụ VCGT……....32
1.3. Kinh nghiệm phát triển dịch vụ vui chơi giải trí ở một số khu du lịch
trên thế giới và Việt Nam………………………………………………….34
1.3.1. Kinh nghiệm phát triển dịch vụ vui chơi giải trí ở một số khu du lịch trên thế giới...34
1.3.2. Kinh nghiệm phát triển dịch vụ vui chơi giải trí ở một số khu du lịch ở Việt Nam....36
1.3.3. Bài học kinh nghiệm cho Hạ Long ………………………………………...43
1.4. Tiểu kết chƣơng………………………………………………………………44 Chƣơng 2. THỰC TRẠNG DỊCH VỤ VUI CHƠI GIẢI TRÍ PHỤC VỤ
KHÁCH DU LỊCH TẠI HẠ LONG………………………………………….….46
2.1 Tổng quan về du lịch Hạ Long ……………………………..………….…….46
2.1.1. Khái quát về Hạ Long ……………………………………..…………...…..46
2.1.2. Tài nguyên du lịch Hạ Long ……………………………………………...…52
2.1.3. Cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển du lịch…………………………………....60
2.1. 4. Hiện trạng hoạt động kinh doanh du lịch tại Hạ Long…………………..…65
2.2. Dịch vụ vui chơi giải trí ở Hạ Long………………………………………...74
2.2.1. Các dịch vụ vui chơi giải tri ở Hạ Long………………………..…………..74
2.2.2. Doanh thu từ dịch vụ vui chơi giải trí ở Hạ Long………...…………………80
2.2.3. Quản lý dịch vụ vui chơi giải trí ở Hạ Long………………………...............81
2.2.4. Điều tra thực trạng dịch vụ vui chơi giải trí ở Hạ Long ……….……………81
2.3. Đặc điểm tiêu dùng của khách du lịch tại Hạ Long…………………….....86
2.3.1. Đặc điểm và thị hiếu tiêu dùng của thị trường khách châu Á đến Hạ Long…..…86
2.3.2. Đặc điểm và thị hiếu tiêu dùng của thị trường khách châu Úc đến Hạ Long….....87
2.3.3. Đặc điểm và thị hiếu tiêu dùng của thị trường khách châu Mỹ đến Hạ Long……87
2.3.4. Đặc điểm và thị hiếu tiêu dùng của thị trường khách châu Âu đến Hạ Long….....88
2.4. Đánh giá chung……………………………………………………………….89
2.4.1. Những lợi thế cho phát triển dịch vụ vui chơi giải trí tại Hạ Long………….89
2.4.2. Nguyên nhân và những tồn tại của dịch vụ vui chơi giải trí tại Hạ Long................92
2.5. Tiểu kết chƣơng……………………………………………………………....95
Chƣơng 3. MỘT SỐ ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN DỊCH
VỤ VUI CHƠI GIẢI TRÍ Ở HẠ LONG.............................................................................97
3.1. Cơ sở đề xuất giải pháp……………………………………………………...97
3.1.1. Xu hướng phát triển du lịch trong nước và quốc tế ………………………...97
3.1.2. Chiến lược và định hướng phát triển du lịch của địa phương……………...101
3.2. Định hƣớng phát triển sản phẩm dịch vụ vui chơi giải trí……………….104
3.2.1. Phát triển khu vui chơi giải trí ven bờ……………………………...............104
3.2.2. Phát triển vui chơi giải trí vùng mặt nước di sản vịnh Hạ Long…………...106
3.3. Giải pháp thực hiện…………………………………………………………107
3.3.1. Giải pháp vĩ mô 3.3.1.1.Giải pháp phát triển nguồn nhân lực……………………………...................108
3.3.1.2 Giải pháp về nghiên cứu thị trường khách, xúc tiến quảng bá...…...……..109
3.3.1.3. Giải pháp về tạo vốn đầu tư phát triển ……………………………..………..110
3.3.2. Giải pháp vi mô……………………………………………………………111
3.3.2.1. Giải pháp phát triển sản phẩm ….………………………….………..............111
3.3.2.2. Giải pháp về giáo dục ý thức khách du lịch và cộng đồng dân cư địa phương.....................112
3.3.2.3.Giải pháp về bảo vệ môi trường……..………………...……………………....113
3.3.2.4. Giải pháp về điều kiện đảm bảo an ninh, an toàn…………………………..114
3.4. Khuyến nghị…………………………………………………………………115
3.5. Tiểu kết chƣơng……………………………………………………………..116
KẾT LUẬN............................................................................................................117
TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………………....118
PHỤ LỤC………………………………………………………………………...120 Thu nhập bình quân đầu người của TP Hạ Long là khoảng 1,8 triệu đồng một
người/tháng, đây là mức khá cao so với trung bình của tỉnh Quảng Ninh (900 nghìn
đồng).
* Giáo dục đào tạo
- Những định hướng đã thiết lập trong quy hoạch năm 2002 cho đến nay vẫn
còn phù hợp, ngành giáo dục Thành phố vẫn đang đi đúng con đường đã được vạch
ra.
- Sau hơn 6 năm thực hiện quy hoạch, một số thành tựu của ngành giáo dục đã đạt
được như sau:
+ Cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư, xây dựng mới và phát triển nhiều
trường lớp đạt chuẩn quốc gia.
+ Đội ngũ giáo viên có trình độ giảng dạy cao, số đạt chuẩn và trên chuẩn
không ngừng được tăng lên.
+ Hệ thống giáo dục đào tạo phát triển đa dạng
+ Chất lượng giáo dục đào tạo tốt, ngành giáo dục TP luôn là đơn vị dẫn đầu
toàn tỉnh.
+ Công tác xã hội hóa giáo dục phát triển nhanh.
* Y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng
TP Hạ Long là trung tâm của tỉnh, do đó hệ thống y tế trên địa bàn rất đa dạng,
có đầy đủ các tuyến y tế từ cơ sở đến tuyến tỉnh, từ nhà nước đến tư nhân.
Đối với y tế tuyến tỉnh trong những năm gần đây đã có sự quan tâm đầu tư ở
một số đơn vị như: trường trung học y tế, bệnh viện tâm thần, bệnh viện tỉnh, trung
tâm Da liễu, trung tâm bảo vệ bà mẹ trẻ em và kế họach hóa gia đình, viện điều
dưỡng suối khoáng…nhưng chưa hoàn chỉnh, cần tiếp tục thực hiện hoàn thiện
công tác đầu tư.
Đến nay tuyến y tế TP đã đảm đương tương đối tốt công tác dự phòng, tuy
nhiên như thế là vẫn chưa đủ so với các quy định của ngành y tế, do vậy Trung tâm
y tế vẫn cần tiếp tục được đầu tư nâng cấp hơn nữa. Tuyến y tế xã phường đã có bước chuyển biến đáng kể so với trước đây. Hiện
đã có 13/20 trạm y tế xã phường đạt chuẩn quốc gia. công cụ y tế được đầu tư mới
và đã khá đầy đủ. Đã được quan tâm đầu tư, cơ sở vật chất, phòng khám, cũng như
đội ngũ cán bộ y, bác sỹ…đều được nâng cấp, nhất là hai phòng khám khu vực Hà
Tu và cao Xanh.
Y tế tư nhân đang phát triển nhanh chóng, rất cần có sự quản lý chặt chẽ của
Nhà nước.
* Văn hóa - thông tin, thể dục thể thao
Công tác văn hóa - thông tin trên địa bàn TP có nhiều tiến bộ đáp ứng được
nhu cầu ngày càng cao của nhân dân, nhất là đối với nhân dân trên các địa bàn có
nhiều khó khăn, đến nay đã có nhiều thành tựu đạt được đó là: Các lễ hội truyền
thống và công trình văn hóa đã được khôi phục và phát triển theo dự kiến. Hệ thống
thông tin được đầu tư, với 17 trạm.
2.1.2 Tài nguyên du lịch Hạ Long
2.1.2.1 Tài nguyên du lịch tự nhiên
* Cảnh quan du lịch
Cảnh quan biển đảo Hạ Long là tài nguyên du lịch nổi trội, có sức cạnh tranh
nhất. Hình thái và bố cục kỳ lạ của các đảo gắn liền với các truyền thuyết “Rồng
hạ” là hình ảnh độc đáo, hấp dẫn du khách bốn phương. Cảnh quan của đô thị Hạ
Long - đô thị ven biển với hơn 100 năm phát triển gắn liền với lịch sử phát triển của
ngành than cũng là yếu tố đặc biệt thu hút khách.
Bảng 2.1. Thống kê cảnh quan du lịch Hạ Long
STT Dạng cảnh quan Vị trí Độ hấp dẫn Mức độ
khai thác
I - Vịnh Hạ Long
1 Cảnh quan tổng
thể
Vịnh Hạ Long Rất hấp dẫn Khai thác ít
2 Cảnh quan các
đảo có hình thái
đặc biệt
Hòn Gà Chọi, Hòn Trống
Mái, Hòn Thiên Nga, Hòn
Con Cóc..
Rất hấp dẫn Khai thác
tương đối
nhiều nhưng

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By Javatan
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1043182 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement