Người Việt cần hiểu địa lý Việt nam nha!
By huyhoa73
#990245 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

Miêu tả:Luận văn ThS. Du lịch -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Tổng hợp có chọn lọc một số vấn đề lý luận về xúc tiến điểm đến du lịch, và vận dụng vào thực tiễn ở Ninh Bình. Phân tích chỉ ra những mặt hạn chế và tích cực của hoạt động xúc tiến điểm đến của du lịch Ninh Bình cho thị trường khách quốc tế, một thị trường khách tiếm năng quan trọng với Ninh Bình. Từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho các hoạt động xúc tiến cũng như tổ chức, quản lý du lịch của Ninh Bình. Đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến cho thị trường khách quốc tế, nâng cao vị thế du lịch Ninh Bình trong lòng du khách quốc tế

1. Lý do chọn đề tài........................................................................................... 7
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu................................................................ 8
3. Đối tƣợng nghiên cứu.................................................................................... 8
4. Phạm vi nghiên cứu....................................................................................... 9
5. Tổng quan lịch sử nghiên cứu đề tài ............................................................. 9
6. Phƣơng pháp nghiên cứu............................................................................. 10
7. Những đóng góp mới của đề tài.................................................................. 12
8. Cấu trúc của luận văn.................................................................................. 12
Chƣơng 1. MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VÀ KINH NGHIỆM HOẠT
ĐỘNG XÚC TIẾN ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH.................................................. 13
1.1. Thị trƣờng khách du lịch quốc tế ............................................................. 13
1.2. Điểm đến du lịch ...................................................................................... 14
1.2.1. Khái niệm .............................................................................................. 14
1.2.2. Các yếu tố cấu thành điểm đến du lịch ................................................. 16
1.2.3. Phân loại điểm đến du lịch.................................................................... 19
1.2.4. Các nhân tố ảnh hƣởng đến điểm đến du lịch....................................... 20
1.2.5. Hệ thống điểm đến du lịch .................................................................... 21
1.3. Hoạt động xúc tiến điểm đến du lịch ....................................................... 22
1.3.1. Khái niệm .............................................................................................. 22
1.3.2. Vai trò, lợi ích của hoạt động xúc tiến điểm đến du lịch...................... 23
1.3.3. Nội dung của hoạt động xúc tiến điểm đến du lịch .............................. 25
1.4. Kinh nghiệm xúc tiến quảng bá du lịch của một số điểm đến du lịch, bài
học kinh nghiệm rút ra với Ninh Bình ............................................................ 26
1.4.1. Kinh nghiệm xúc tiến của một số điểm đến du lịch.............................. 26
1.4.2. Bài học với điểm đến Ninh Bình........................................................... 29
Tiểu kết chƣơng 1............................................................................................ 30
Chƣơng 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN CỦA ĐIỂM ĐẾN
DU LỊCH NINH BÌNH CHO THỊ TRƢỜNG KHÁCH QUỐC TẾ .............. 31
2.1. Khái quát chung về điểm đến Ninh Bình................................................. 31
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển ........................................................ 31
2.1.2. Vị trí địa lý ............................................................................................ 32
2.1.3. Tài nguyên du lịch................................................................................. 33
2.1.4. Điều kiện kinh tế - xã hội tác động đến phát triển du lịch.................... 47
2.1.5. Cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch.............................................................. 52
2.1.6. Những kết quả đạt đƣợc từ du lịch........................................................ 55
2.2. Thực trạng thị trƣờng khách quốc tế của điểm đến du lịch Ninh Bình ... 57
2.2.1. Phân loại................................................................................................ 57
2.2.2. Đặc điểm của khách quốc tế đến Ninh Bình......................................... 58
2.3. Kết quả nghiên cứu thực trạng hoạt động xúc tiến của điểm đến du lịch
Ninh Bình ........................................................................................................ 60
2.3.1.Cơ quan quản lý hoạt động xúc tiến du lịch Ninh Bình......................... 60
2.3.2. Chính sách cho hoạt động xúc tiến du lịch Ninh Bình cho thị trƣờng
khách quốc tế................................................................................................... 62
2.3.3. Phân tích thực trạng hoạt động xúc tiến của điểm đến du lịch Ninh Bình
cho thị trƣờng khách quốc tế........................................................................... 63
2.3.4. Đánh giá kết quả xúc tiến điểm đến du lịch Ninh Bình cho thị trƣờng
khách quốc tế................................................................................................... 76
Tiểu kết chƣơng 2............................................................................................ 79
Chƣơng 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN
CỦA DU LỊCH NINH BÌNH CHO THỊ TRƢỜNG KHÁCH QUỐC TẾ..... 80
3.1. Một số giải pháp....................................................................................... 80
3.1.1. Xác định cụ thể thị trƣờng khách quốc tế cho hoạt động xúc tiến....... 80
3.1.2. Thiết kế, xây dựng thông điệp xúc tiến điểm đến du lịch của Ninh Bình
cho thị trƣờng khách quốc tế........................................................................... 80
3.1.3. Phát triển thị trƣờng và sản phẩm du lịch ............................................. 82
3.1.4. Lựa chọn hệ thống các công cụ xúc tiến điểm đến du lịch phù hợp..... 83
3.1.5. Xây dựng ngân sách cho hoạt động xúc tiến ........................................ 86
3.1.6. Tăng cƣờng công tác quản lý của du lịch Ninh Bình............................ 86
3.1.7. Nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ..................................... 87
3.1.8. Liên kết, hợp tác trong phát triển du lịch.............................................. 89
3.2. Một số kiến nghị....................................................................................... 89
3.2.1. Với Chính Phủ....................................................................................... 89
3.2.2. Với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch................................................... 90
3.2.3. Với Tổng cục Du lịch............................................................................ 90
3.2.4. Với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Bình ................................. 90
Tiểu kết chƣơng 3............................................................................................ 91
KẾT LUẬN..................................................................................................... 92
TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................................... 93
PHỤ LỤC........................................................................................................ 97

MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Du lịch là một ngành công nghiệp không khói, mang lại lợi ích kinh tế và
chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế của nhiều nƣớc trên thế giới. Hơn nữa
ngành du lịch còn giải quyết các vấn đề về lao động, việc làm cho ngƣời dân ở các
điểm du lịch, các nƣớc có hoạt động du lịch phát triển. Chính vì vậy, không riêng
các nƣớc phát triển mà các nƣớc đang phát triển tập trung đầu tƣ khai thác và phát
triển ngành công nghiệp không khói đầy tiềm năng này. Nhu cầu du lịch của con
ngƣời ngày càng cao và đa dạng, tuy nhiên để tìm kiếm thông tin và lựa chọn một
điểm du lịch phù hợp lại không phải là vấn đề đơn giản. Có rất nhiều điểm du lịch
có tài nguyên hấp dẫn, song không thu hút đƣợc du khách. Tại sao nhƣ vậy? Điều gì
khiến du khách chọn điểm du lịch này mà không chọn điểm du lịch khác. Sự cạnh
tranh mạnh mẽ của các điểm du lịch khiến các nhà quản lý, các cơ quan quản lý
chức năng đƣa ra các công cụ đặc biệt để gây ấn tƣợng và thu hút du khách. Hoạt
động xúc tiến có vai trò quan trọng đối với các điểm đến du lịch, xúc tiến quảng bá
hình ảnh điểm đến để cạnh tranh và thu hút khách du lịch. Xúc tiến trở thành công
cụ tiếp thị hiệu quả để truyền tải thông điệp, hình ảnh của điểm đến với thị trƣờng
khách mục tiêu. Thông qua các hoạt động xúc tiến sản phẩm, dịch vụ và sức hấp
dẫn của điểm đến đƣợc truyền tải đến du khách, qua đó thuyết phục khách và thu
hút khách.
Hiện nay các điểm du lịch cũng nhƣ các quốc gia, khu vực đẩy mạnh công
tác xúc tiến để thu hút khách. Ở Việt Nam, hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch
cũng diễn ra rộng khắp ở các tỉnh, thành phố, Ninh Bình không phải là một ngoại lệ.
Qua quá trình vận động và phát triển du lịch Ninh Bình đã rút ra đƣợc những bài
học quý giá trong hoạt động xúc tiến. Nhờ có sự hƣớng dẫn, chỉ đạo, chính sách ƣu
tiên phát triển du lịch mà hoạt động xúc tiến của Ninh Bình từ những bƣớc đi chƣa
bài bản, thiếu quy mô đến những bƣớc đi bài bản, khoa học và quy mô hơn. Tuy
nhiên, những hoạt động đó chƣa thực sự mang lại hiệu quả cho việc đẩy mạnh du
lịch phát triển, mới chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin, giới thiệu chung về du lịch Ninh Bình, các chƣơng trình xúc tiến còn manh mún, chƣa chuyên nghiệp,
chƣa tập trung tới thị trƣờng khách quốc tế, một thị trƣờng khách có khả năng mang
lại lợi nhuận và doanh thu cao cho điểm du lịch. Tài liệu ấn phẩm chƣa hấp dẫn, các
sản phẩm, chất lƣợng dịch vụ du lịch còn cùng kiệt nàn, hoạt động quan hệ công chúng
còn nhiều hạn chế. Bên cạnh đó sự hiếu khách và văn hóa ứng xử kinh doanh của
cộng đồng và doanh nghiệp còn nhiều bất cập. Vì thế hình ảnh về du lịch Ninh Bình
chƣa thực sự ấn tƣợng trong tâm trí của du khách, đặc biệt là khách quốc tế.
Với những lý do trên, học viên nhận thấy việc “Nghiên cứu hoạt động xúc
tiến của điểm đến du lịch Ninh Bình cho thị trường khách quốc tế” là cấp thiết. Qua
đó góp phần thúc đấy du lịch Ninh Bình ngày càng phát triển, thu hút các thị trƣờng
khách nói chung và thị trƣờng khách quốc tế nói riêng.
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
2.1. Mục đích nghiên cứu
Nghiên cứu hoạt động xúc tiến cho thị trƣờng khách quốc tế, từ đó đẩy mạnh
hoạt động xúc tiến của du lịch Ninh Bình đến thị trƣờng khách quốc tế một cách
chuyên nghiệp và hiệu quả hơn. Qua đó rút ra bài học kinh nghiệm trong hoạt động
du lịch Ninh Bình.
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận và thực tiễn về du lịch và hoạt động xúc tiến
du lịch.
- Khảo sát, phân tích thực trạng hoạt động xúc tiến cho thị trƣờng khách quốc tế của
du lịch Ninh Bình.
- Đánh giá những thành công và hạn chế trong hoạt động xúc tiến của du lịch Ninh
Bình trong thời gian qua.
- Đề xuất một số nhóm giải pháp nhằm đấy mạnh hoạt động xúc tiến của điểm đến
du lịch Ninh Bình cho thị trƣờng khách quốc tế.
3. Đối tƣợng nghiên cứu
- Thị trƣờng khách du lịch quốc tế đến Ninh Bình. Các sản phẩm du lịch của Ninh
Bình. - Các hoạt động xúc tiến cho thị trƣờng khách quốc tế của các cơ quan quản lý, xúc
tiến điểm đến du lịch Ninh Bình.
- Các cơ chế, chính sách, chƣơng trình xúc tiến phát triển du lịch của Tỉnh Ninh
Bình.
4. Phạm vi nghiên cứu
- Về nội dung: Tập trung nghiên cứu các hoạt động xúc tiến du lịch cho thị trƣờng
khách quốc tế của các cơ quan quản lý, xúc tiến du lịch của tỉnh Ninh Bình ( Trung
tâm xúc tiến du lịch Tỉnh Ninh Bình)
- Về thời gian: Luận văn tiến hành nghiên cứu hoạt động xúc tiến của điểm đến
Ninh Bình cho thị trƣờng khách quốc tế giai đoạn 2009 - 2012 và đến năm 2020.
- Về không gian: Các hoạt động xúc tiến du lịch của tỉnh Ninh Bình diễn ra trên
địa bàn tỉnh, cùng với hoạt động xúc tiến du lịch tại các tỉnh thành, khu vực ngoài
tỉnh Ninh Bình nhằm thu hút khách quốc tế.
5. Tổng quan lịch sử nghiên cứu đề tài
Hoạt động xúc tiến không phải là một khía cạnh mới trong hoạt động nghiên
cứu của các học giả trên thế giới và ở Việt Nam. Qua quá trình tìm hiểu, học viên
nhận thấy hiện nay trên thế giới đã có một số công trình nghiên cứu, chuyên khảo
đề cập đến xúc tiến điểm đến du lịch nói chung, tỉnh thành nói riêng. Tiêu biểu
nhƣ: Ivo Mulec “Promotion as a Tool Sustaining the Destination Marketing
Activities”; Dimitrios Buhalis “Marketing competitive destination of the
future”; Davidson R and Maitland R.(1997), “Tourism destination”; Ernie H &
Geofrey W.(1992) “Marketing Tourism Destination”; Ronald A.& Elizabeth J.
(1984) “Marketing your city ”; Steven Pike (2008) “Destination marketing”…
Ở Việt Nam có thể kể đến một số công trình nghiên cứu nhƣ: Viện Nghiên
cứu Phát triển Du lịch (2005) “Nghiên cứu đề xuất giải pháp đấy mạnh hoạt động
tuyên truyền quảng bá du lịch Việt Nam tại một số thị trường trọng điểm”, Hoàng
Lê Minh (2008) “Tiếp thị trong kinh doanh du lịch”, Nguyễn Văn Dung
(2009) “Chiến lược, chiến thuật quảng bá marketing du lịch”,Trần Ngọc Nam –
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By Javatan
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1042697 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement