Người Việt cần hiểu địa lý Việt nam nha!
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#950945 Chia sẻ cho anh em ketnooi

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU ......................................................................................................................................................... 1
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI ........................................................................................................................... 4
2. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU .................................................................................... 5
3. MỤC ĐÍCH, NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU ......................................................................................... 5
4. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ......................................................................................................... 5
5. CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN ............................................................................................................. 6
CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC DU LỊCH ............... 7
1.1. Một số khái niệm cơ bản ............................................................................................................... 7
1.1.1. Nguồn nhân lực du lịch ............................................................................ 7
1.1.2. Phát triển nguồn nhân lực du lịch .......................................................... 9
1.2. Đặc điểm lao động trong du lịch ................................................................................................ 12
1.2.1. Đặc điểm chung của lao động trong du lịch ........................................ 12
1.2.2. Đặc điểm của nhóm lao động chức năng quản lý nhà nước về du
lịch ........................................................................................................................ 14
1.2.3. Đặc điểm của nhóm lao động chức năng sự nghiệp ngành du lịch 15
1.2.4. Đặc điểm của nhóm lao động chức năng kinh doanh du lịch .......... 15
1.3. Yêu cầu phát triển nguồn nhân lực du lịch .............................................................................. 18
1.3.1. Yêu cầu về số lượng ................................................................................. 18
1.3.2. Yêu cầu về chất lượng ............................................................................. 19
1.3.3. Yêu cầu đối với các cơ sở đào tạo du lịch ............................................. 22
1.3.4. Yêu cầu về thể lực và phẩm chất đạo đức ............................................ 23
1.3.5. Yêu cầu về cơ cấu .................................................................................... 23
1.3.6. Một số yêu cầu khác ................................................................................ 24
1.4. Quản lý nhà nƣớc về phát triển nguồn nhân lực du lịch ....................................................... 24
1.4.1. Chính sách phát triển nguồn nhân lực nói chung ............................. 24
1.4.2. Quản lý phát triển nguồn nhân lực du lịch ......................................... 26
1.5. Vai trò của phát triển nguồn nhân lực đối với hoạt động du lịch ........................................ 29
CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC DU LỊCH TẠI QUẢNG NINH ... 31
2.1. MỘT VÀI NÉT KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG DU LỊCH TẠI QUẢNG NINH .................. 31
2.2. THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC DU LỊCH QUẢNG NINH ...................................... 38
2.2.1. Số lượng nhân lực du lịch ...................................................................... 38
2.3. Thực trạng công tác phát triển nguồn nhân lực du lịch tại Quảng Ninh ........................... 49
2.3.1. Công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực du lịch Quảng Ninh 49
2.3.2.2. Hệ thống chính sách về phát triển nguồn nhân lực du lịch .......... 58
2.4. Đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực du lịch Quảng Ninh và những nguyên
nhân chủ yếu ......................................................................................................................................... 59
2.4.1. Điểm mạnh và nguyên nhân .................................................................. 59
2.4.2. Điểm yếu và nguyên nhân ...................................................................... 61
CHƢƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC DU LỊCH QUẢNG
NINH .............................................................................................................................................................. 66
3.1. Quan điểm, phƣơng hƣớng và mục tiêu phát triển du lịch Quảng Ninh đến năm 2010 . 66
3.1.1. Quan điểm phát triển .............................................................................. 66
3.1.2. Phương hướng và mục tiêu phát triển ................................................. 68
3.2. Quan điểm, mục tiêu, phƣơng hƣớng phát triển nguồn nhân lực du lịch trong thời gian
tới ............................................................................................................................................................ 69
3.2.1. Quan điểm phát triển nguồn nhân lực du lịch .................................... 69
3.2.2. Mục tiêu phát triển nguồn nhân lực du lịch Quảng Ninh ................ 70
3.2.3. Phương hướng phát triển nguồn nhân lực du lịch Quảng Ninh ..... 71
3.3. Đề xuất một số giải pháp góp phần đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực du lịch Quảng
Ninh ........................................................................................................................................................ 72
3.3.1. Giải pháp cho các cơ sở đào tạo du lịch ............................................... 72
3.3.2. Giải pháp huy động nguồn lực đầu tư cho phát triển nguồn nhân
lực du lịch ............................................................................................................ 80
3.3.3. Giải pháp cho công tác quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân
lực du lịch ............................................................................................................ 85
3.3.4. Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực du lịch tại các doanh nghiệp
du lịch ................................................................................................................... 87
3.3.6. Giải pháp về xã hội hoá giáo dục du lịch ............................................. 90
3.4. Một số kiến nghị ............................................................................................................................ 92
3.4.1. Đối với Bộ, ngành Trung ương ............................................................. 92
3.4.2. Đối với tỉnh Quảng Ninh ........................................................................ 93
KẾT LUẬN .................................................................................................................................................. 94
TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................................................................ 96
PHỤ LỤC.................................................................................................................................................... 101


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Hanoi private tour
Advertisement
Advertisement