By hoangdung_tk12
#357218 phan tich, chung minh đảng cộng sản vn ra doi la su ket hop giua cn mac-lenin,pt yeu nuoc,pt cong nhan

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By Frang
#357243 Sự ra đời của ĐCS phản ánh cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân đến thời (gian) kỳ tự giác. ĐCS là sản phảm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mac-Lênin với phong trào công nhân. Lý luận về tính tất yếu của sự kết hợp ấy vừa được đề ra trong học thuyết Mac- . Lênin. Song, trong mỗi nước, sự kết hợp ấy lại là một sản phẩm của lịch sử, lại được thực hiện bằng con đường riêng biệt, tuỳ theo điều kiện không gian và thời (gian) gian.
- Việt Nam là một nước dân tộc được hình thành từ rất sớm, có nền văn hiến lâu đời, trong đó, yêu nước là truyền thống quý báu và đặc sắc, là chủ lưu xuyên suốt lịch sử dân tộc VN. HCM sớm nhận thức được rằng, chủ nghĩa dân tộc là động lực lớn của đất nước.
- Thực hiện hoài bão cứu nước cứu dân, HCM vừa đến với chủ nghĩa Mac- Lênin, đi theo con đường CMVS, chuẩn bị thành lập ĐCSVN để tổ chức va lãnh đạo nhân dân giành độc lập tự do. Đầu năm 1930, HCM vừa chủ động, quyết đoán, độc lập và sáng tạo, nhanh chóng thống nhất các tổ chức cộng sản riêng lẻ để thành lập ra ĐCSVN.
- Khái quát về sự hình thành ĐCSVN, HCM vừa nêu ra trong tác phẩm Thường Thức Chính Trị, viết năm 1953, rằng: Đảng kết hợp phong trào CMVN với chủ nghĩa Mac- Lênin. Năm 1960, Người lại viết: Chủ nghĩa Mac- Lênin kết hợp với phong trào công nhân và phong trào yêu nước vừa dẫn tới chuyện thành lập Đảng đầu năm 1930.
+ Đây là luận điểm mới của HCM về sự hình thành ĐCSVN. Trong khi khẳng định quy luật chung của sự ra đời ĐCS, Người vừa đánh giá cao phong trào yêu nước VN, xem nó như một trong các nhân tố hình thành nên ĐCSVN.
+ Luận điểm ấy vừa quán triệt đầy đủ học thuyết Mac- Lênin về ĐCS vừa phù hợp với hoàn cảnh một nước thuộc địa nửa phong kiến, có truyền thống yêu nước lâu đời, nơi mà số lượng công nhân còn ít nhưng có mối quan hệ chặt chẽ với phong trào yêu nước ngay từ khi mới ra đời.
+ Đó là kết quả của sự vận dụng sáng tạo quan điểm xây dựng Đảng kiểu mới của Lênin vào điều kiện lịch sử cụ thể của VN. Luận điểm đó của HCM không những có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình CMVN mà nó còn có ý nghĩa quốc tế to lớn, nhất là với những nước có hoàn cảnh tương đồng.
Blog Tâm sự:
  • Bạn gái tôi nhận quá nhiều điều tiếng xấu | 01:06 ...
  • Tôi muốn hủy hôn vì chồng sắp cưới chát sex | 01:06 ...
  • Gia đình chồng có truyền thống phụ nữ phải làm mọi việc nhà | 12:06 ...
  • Phát hiện vợ sắp cưới từng cặp bồ khi còn sống với chồng cũ | 02:06 ...
  • Con buồn lắm bởi chẳng được mẹ ôm từ khi có thêm em | 02:06 ...
  • Mong em cho anh thêm cơ hội từ bỏ bia rượu | 01:06 ...
By emarketingprovn3
#357244 ĐCSVN ra đời là sự kết hợp của 3 yếu tố: phong trào công nhân, phong trào yêu nước và chủ nghĩa Mác - Lênin

- Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời là kết quả của quá trình vận động hợp quy luật, của sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa ba yếu tố : chủ nghĩa Mác-Lênin, phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam.

- Đảng ra đời vừa chấm dứt thời (gian) kì khủng hoảng sâu sắc về giai cấp lãnh đạo và đường lối cứu nước ở nước ta từ cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX. Sự kiện đó chứng tỏ giai cấp công nhân nước ta vừa trưởng thành "đủ sức lãnh đạo cách mạng".

- Từ đây, giai cấp công nhân Việt Nam vừa có một bộ tham mưu của giai cấp và dân tộc lãnh đạo, đánh dấu sự chiến thắng của chủ nghĩa Mác-Lênin đối với các trào lưu tư tưởng bay vô sản.

- Đảng ra đời mở ra một bước ngoặt lớn cho cách mạng Việt Nam. Với cương lĩnh đúng đắn, Đảng ra đời là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên cho tất cả thắng lợi của cách mạng nước ta, là nhân tố quyết định phương hướng phát triển và đưa đến thắng lợi trong sự nghề giành độc lập, tiến lên chủ nghĩa xã hội.

- Đảng ra đời, cách mạng Việt Nam thật sự trở thành một bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới. Kể từ đây, cách mạng Việt Nam nhận được sự ủng hộ của cách mạng thế giới, đồng thời (gian) cũng đóng lũy to lớn cho cách mạng thế giới.

Tham khảo thêm tài liệu dưới nữa

Một trong những phát hiện vĩ đại của Mác, Ăng - ghen là vừa sớm biết tách riêng giai cấp vô sản ra đời từ khối quần chúng bị áp bức, phát hiện ra vị trí đặc biệt và những xu hướng lịch sử của nó. Từ đó, khẳng định sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản và chỉ ra những hình thức và phương pháp thực hiện sứ mệnh đó.

Lý luận về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là một trong những vấn đề chủ yếu nhất của chủ nghĩa Mác - Lênin. Nó vừa được Mác, Ăng-ghen luận chứng một cách khoa học xuyên suốt trong nhiều tác phẩm và được Lênin tiếp tục phát triển trong những điều kiện lịch sử mới. Ngay từ cuối năm 1844, trong tác phẩm “Góp phần phê phán triết học Pháp quyền của Hê-ghen”, lần đầu tiên Mác vừa nêu lên vấn đề sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản và những điều kiện mà qua đó nó xóa bỏ quan hệ bóc lột, TBCN, thiếp lập quan hệ xã hội mới. Đến bản “Tuyên ngôn của Đảng Cộng Sản” và bộ “Tư Bản” thí lý luận về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân vừa được phát triển đến một mức độ nhất định. “Tuyên ngôn của Đảng Cộng Sản” là một sự khái quát về lý luận phong trào cách mạng của giai cấp công nhân giữa thế kỷ thứ XIX. Bộ “Tư Bản” vừa giải phẫu xã hội tư bản chủ nghĩa vạch rõ cơ sở kinh tế của cơ cấu xã hội và những xu hướng tiếp tục phát triển của nó, đặt cơ sở cho chuyện giải KẾT vai trò của giai cấp công nhân trong chuyện tạo ra những giá trị vật chất, trong chuyện thủ tiêu cách sản xuất tư bản chủ nghĩa và xây dựng xã hội mới. Đến thời (gian) kỳ này, nhiều phạm trù, khái niệm cơ bản nhất vừa được xác lập và về sau nó sẽ được tiếp tục phát triển.

Trong điều kiện mới Lênin vừa phát triển lý luận Mác-xít về giai cấp công nhâncoi như“điều chủ yếu của học thuyết Mác”1. “Trong tất cả tất cả giai đọan đấu tranh vì một thế giới mới, vì chủ nghĩa cộng sản, giai cấp công nhân là lãnh tụ của phong trào cách mạng, là người lãnh đạo của nhân dân lao động”2. Lê-nin vừa cụ thể hóa sự lãnh đạo của giai cấp công nhân trong điều kiện của cách mạng vô sản và chuyên chính vô sản.

Lý luận chủ nghĩa Mác Lê-nin về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân được thể hiện ở một số luận điểm cơ bản sau:

* Giai cấp công nhân là người đào mồ chôn chủ nghĩa tư bản và người sáng tạo ra xã hội mới.
* Giai cấp công nhân là người lãnh đạo trong phong trào cách mạng giải phóng của quần chúng bị áp bức trong xã hội hiện tại.
* Lợi ích giai cấp tư sản và vô sản là đối lập và không điều hòa được. Cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản chống giai cấp tư sản là tất yếu và sẽ dẫn đến chuyên chính vô sản. Trong những điều kiện nhất định, giai cấp công nhân có thể tham gia lãnh đạo cách mạng tư sản,coi nhưsự chuẩn bị tiền đề cho cách mạng vô sản.
* Giai cấp vô sản phải hiểu rõ sứ mệnh lịch sử của mình. Chủ nghĩa Mác Lê-nin là điều kiện ắt có, cơ bản để giai cấp vô sản từ giai cấp “tự nó” chuyển thành giai cấp “vì nó”.
* Sự ra đời của Đảng Cộng Sản là tất yếu khách quan. Đảng Cộng Sản là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác Lê-nin với phong trào công nhân và là nhân tố quyết định thực hiện thắng lợi sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản. “Vai trò, sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản” luôn là vấn đề trung tâm trong suốt một cuộc đấu tranh chính trị - tư tưởng lâu dài và quyết liệt từ khi chủ nghĩa Mác Lê-nin ra đời và các giai đoạn phát triển sau đó.

Hình thức khá phổ biến của sự phủ nhận vai trò của giai câ vô sản là sự công kích khái niệm khoa học của Mác, Ăng-ghen về giai cấp và giai cấp vô sản. Một số người nêu lên tư tưởng “phi kinh tế” về giai cấp để xóa mờ quan niệm của chủ nghĩa Mác cho rằng giai cấp vừa là một phạm trù kinh tế vừa là một phạm trù xã hội. Không thể định nghĩa giai cấp vô sản một cách tùy tiện, không tính đến vấn đề chiếm hữu - sở hữu tư liệu sản xuất, hơn nữa lại chỉ coi đó là một hiện tượng tâm lý3. Một số người khác lại cho rằng không có một giai cấp công nhân được xác định rõ ràng4. Điểm tựa của những luận điểm xuyên tạc phạm trù giai cấp nói trên là ở chỗ không xem quan hệ sở hữu tư liệu sản xuấtcoi nhưmột tiêu chuẩn khách quan để xem xét giai cấp.

Ngày nay trước sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật và những hệ qủa mà nó tạo ra, một lập luận phổ biến chống lại sự lãnh đạo của giai cấp công nhân là cho rằng lý luận Mác - Lênin về vấn đề này vừa lỗi thời; giai cấp vô sản sẽ bị xói mòn, thậm chí tiêu vong trước sự phát triển của cách mạng KHKT. Theo họ, cuộc cách mạng KHKT vừa và đang tạo ra những biến đổi sâu sắc trong sự phân công lao động xã hội, hiện tượng “trí thức hóa lao động” phát triển mạnh, tỷ lệ lao động trí óc ngày càng tăng cao so với lao động chân tay, cơ cấu xã hội củaa chủ nghĩa tư bản sẽ thay đổi mạnh.

Họ cũng cho rằng vai trò kinh tế của giai cấp công nhân sẽ giảm dần và trong tương lai, giai cấp công nhân sẽ biến mất. Một số nhà lý luận tư sản khác tuy không đồng ý rằng giai cấp công nhân sẽ biến mất, nhưng lại cho rằng giai cấp công nhân không còn là nhân vật chủ yếu của lịch sử5.

Cách mạng KHKT có đem đến những biến đổi trong phân công lao động xã hội, trong nội dung, cách lao động, trong thành phần giai cấp vô sản; thế nhưng, điều đó hoàn toàn không xóa mờ quan hệ sản xuất TBCN và mâu thuẫn giữa lao động với tư bản. Trí thức không phải là một giai cấp mà chỉ là một tầng lớp đặc biệt thuộc nhiều giai cấp khác nhau. Sự ngăn cách giữa lao động chân tay và lao động trí óc là một sai lầm về lý luận. Cách mạng KHKT làm cho thành phần giai cấp công nhân thêm đa dạng, bao gồm cả lao động chân tay và lao động trí óc, lao động trong khu vực sản xuất vật chất và dịch vụ... Qúa trình trí thức hóa phát triển sẽ có thể đưa tới một tầng lớp đặc biệt trong giai cấp công nhân chứ không hề xóa bỏ giai cấp công nhân. Nhìn chung, cách mạng KHKT sẽ làm cho giai cấp công nhân phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng.

Ngày nay, sau sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội ở nhiều nước, các nhà lý luận tư sản lại một lần nữa cao giọng cho rằng họ đang nói “những lời cuối cùng cho Mác” (“the last words to Marx”) và cho lý luận về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội ở một số nước vừa qua không phải là sự sụp đổ của chủ nghĩa Mác và lý luận về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Trái lại, ở nhiều nguyên nhân của cuộc khủng hoảng, sự sụp đổ đó là xuất phát từ chỗ không nắm vững vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân và không thực hiện chuyên chính vô sản một cách đúng đắn, mơ hồ về mâu thuẫn giai cấp trên bình diện thế giới. Chủ nghĩa đa nguyên chính trị với huyền thoại về nền dân chủ đa nguyên chủ nghĩa6đã đối lập với quan niệm về đấu tranh giai cấp của chủ nghĩa Mác và do đó nó có tác dụng chia rẽ giai cấp công nhân, phá hoại Đảng Cộng Sản từ bên trong.

Ở Việt Nam, vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân đối với cách mạng vừa sớm được khẳng định cả về lý luận cũng như trong thực tiễn. Đó là một trong những bài học hàng đầu của tất cả thắng lợi của cách mạng nước ta trên nửa thế kỷ qua.

Lịch sử vừa trao quyền lãnh đạo cách mạng cho giai cấp công nhân mà Đảng Cộng Sản Việt Nam là đại biểu. Trước khi Đảng ta ra đời, các phong trào yêu nước chống Pháp mang ý thức hệ phong kiến, tư bản... đều lần lượt thất bại. Cách mạng Việt Nam rơi vào cuộc khủng hoảng sâu sắc về đường lối cứu nước mà thực chất sâu xa là khủng hoảng về vai trò lãnh đạo của một giai cấp tiên tiến. Trong cơ cấu xã hội của Việt Nam lúc bấy giờ chỉ có giai cấp công nhân, do đặc điểm độc đáo của mình, là có vai trò lãnh đạo cách mạng. Thế nhưng giai cấp công nhân chưa tiếp thu được chủ nghĩa Mác - Lênin, và chưa trở thành giai cấp “vì nó”. Trong bối cảnh như vậy, những đóng lũy của Nguyễn Ái Quốc trong cuộc tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lênin và truyền bá vào Việt Nam là hết sức to lớn. Chủ nghĩa Mác - Lênin truyền bá vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam vừa đưa đến sự ra đời của Đảng ta, bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam, mở đầu cho thời (gian) kỳ giai cấp công nhân lãnh đạo cách mạng. Khác với lý luận và thực tiễn ra đời của các chính Đảng chính trị của giai cấp công nhân, sự ra đời của cách chính Đảng cộng sản Việt Nam phụ thuộc trên cả ba yếu tố (Chủ nghĩa Mác - Lênin + phong trào công nhân + phong trào yêu nước) chứ không chỉ có hai yếu tố (Chủ nghĩa Mác + phong trào công nhân). Thực tiễn cách mạng Việt Nam chứng minh rằng sự tham gia của phong trào yêu nước vào sự thành lập Đảng không làm yếu đi tính giai cấp của Đảng và vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân, mà trái lại nó còn củng cố thêm sự lãnh đạo của giai cấp công nhân trong điều kiện giai cấp này chiếm tỷ lệ rất thấp trong dân cư (1 - 2%) và đang lãnh đạo một cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ, thực chất là cuộc cách mạng tư sản kiểu mới.

Từ năm 1930 trở đi ở miền Bắc và từ năm 1945 trở đi trên cả nước, trong phong trào cách mạng không có sự tranh giành quyền lãnh đạo cách mạng nào với giai cấp công nhân; giai cấp công nhân trở thành giai cấp độc quyền lãnh đạo, không chia quyền đó với ai và cũng không lực lượng, giai cấp nào có đủ khả năng để chia quyền lãnh đạo ấy. Nhờ đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân để giải quyết yêu cầu ruộng đất của nông dân, nêu ngay từ đầu khẩu hiệu trong cao trào cách mạng 1930 - 1931 giai cấp nông dân vừa thực sự thừa nhận sự lãnh đạo của giai cấp công nhân đối vơi họ và khối liên minh công nông vừa ra đời trong thực tiễn máu lửa của cao trào cách mạng này. Cũng nhờ đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân, Đảng ta vừa giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ chiến lược phản đế và phản phong, đại đoàn kết toàn dân trong mặt trận dân tộc thống nhất, tạo nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám - 1945. Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, luôn kiên trì sự lãnh đạo của giai cấp công nhân đối với cách mạng, Đảng ta vừa giải quyết đúng đắn hàng loạt vấn đề về đường lối chính trị, quân sự và phương pháp cách mạng, đưa cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đi đến thắng lợi hoàn toàn.

Kinh nghiệm cho thấy, khi vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin nói chung về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân nó riêng vào nước ta, thì Đảng cách mạng phải vừa trung thành với những bản chất của những nguyên lý căn bản, vừa phải linh hoạt, sáng tạo cho phù hợp với điều kiện cụ thể. Nếu Nguyễn Ái Quốc chỉ dừng lại ở kinh nghiệm vừa có trong chuyện hình thành Đảng Cộng Sản không dám đưa yếu tố phong trào yêu nước vào thì Đảng Cộng Sản Việt Nam khó có thể ra đời sớm như vậy. Những hẹp hòi, hạn chế trong chuyện tập hợp lực lượng cách mạng ở cao trào cách mạng 1930 - 1931 cũng như những sai lầm nghiêm trọng phổ biến, kéo dài trong những vấn đề có tính nguyên tắc” trong công cuộc cải cách ruộng đất (1953 - 1956) đều bắt nguồn từ thái độ máy móc, giáo điều dẫn đến ngộ nhận rằng vừa “đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân”, nhưng kỳ thật là bị các tư tưởng bay vô sản tác động mạnh mẽ.

Công cuộc đổi mới toàn diện tiến hành công nghề hóa và hiện đại hóa ở đất nước ta hiện nay diễn ta trong bối cảnh quốc tế phức tạp, đan xen những thuận lợi và những khó khăn lớn. Do vậy, chuyện tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân đối với cách mạng Việt Nam là một vấn đề sống còn khi xây dựng một nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa. Thế nhưng, trong những điều kiện mới của thời (gian) đại toàn cầu hoá, kinh tế tri thức, dưới những quan điểm mới của Đảng ta từ Đại hội lần thứ VI đến Đại hội lần thứ IX, những quan niệm mới về giai cấp công nhân Việt nam và lập trường của giai cấp công nhân nên phải được nhận thức lại, mà trong đó những điểm cơ bản nhất là: giai cấp công nhân”phải tự mình trở thành dân tộc”, tiêu biểu cho quyền lợi của dân tộc, dặt quyền lợi của dân tộc lên trên quyền lợi của giai cấp;giai cấp công nhân hiện đại không còn là giai cấp công nhân –vô sản như trong thế kỷ XIX; giai cấp công nhân mà trong đó tầng lớp công nhân trí thức chiếm một vị trí ngày càng to lớn, khối liên minh công- nông -trí thức là cơ sở của khối đại đoàn kết toàn dân; giai cấp công nhân rất phong hú, đa dạng theo thành phần kinh tế mà họ tham gia vào; giai cấp công nhân phải là thay mặt cho lực lượng sản xuất tiên tiến nhất của xã hội hiện đại, được vũ trang bằng những tri thức hiện đại nhất,…Vì vậy, không được máy móc giáo điều, không phụ thuộc vào những quan niệm lạc hậu để xem xét lập trường của giai cấp công nhân, không được xem xét vấn đề lập trường giai cấp đi ngược với quan điểm lấy tiến bộ về lực lượng sản xuất làm điểm xuất phát, đảng viên cán bộ phải lấy chuyện học tập những tri thức hiện đại như một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất, chủ nghĩa Mác-Lênin cũng luôn được vận dụng sáng tạo và bổ sung không ngừng bằng những tri thức hiện đại nhất của nhân loại. Kinh nghiệm của người và dân tộc ta trong thế kỷ XX chỉ ra rằng, đững vững hay không vững trên lập trường của giai cấp công nhân hiện đại là điểm cốt tử nhất để có được mô hình chủ nghĩa xã hội phù hợp hay không.
By vingot_doimoi
#357281 Em xin bổ sung ý kiến nay`: ĐCS ra đời là quy luật tất yếu của XHCN. Ở các nước tư bản ĐCS ra đời là sự kết hợp giữa CN Mác-Lênin và phong trào công nhân. Còn ở VN, là một nước thuộc địa nửa Pk thì ĐCS ra đời là sự kết hợp của 3 yếu tố: CN Mác-Lênin, phong trào công nhân va` phong trào yêu nước.( đây có thể làm mở bài cho bài nay`)
By Healleah
#357324 Phân tích như sau:

Chủ nghĩa Mác -Lê nin được truyền bá vào Việt Nam và trở thành nhân tố quan trọng dẫn tới sự thành lập đảng cộng sản Việt Nam.Chủ nghĩa Mác -Lê nin được truyền bá vào Việt Nambànngg nhiều con đường khác nhau nhưng con đường hoạt động của Nguyễn Ái Quốc giữ vai trò quyết định nhất.

Năm 1920 Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác -Lê nin tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc VN.Từ năm 1921-1930 ,người vừa tích cực truyền bá chủ nghĩa M-Lê nin vào VN Nhờ những đóng lũy thiết thực của người :xuất bản báo chí viết bài ,báo cáo tham luận...,đặc biệt là hai tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp và Đường cáhh mệnh những tư tưởng của chủ nghĩa Mác Lêninđãnẫnnggyỳ càng được vào sâu rộng rãi vào VN

Thông qua chuyện sáng lâp Hội VN Cách mạng Thanh niên và các hoạt động của hội,Nguyễn Ái Quốc vừa thực hiện chuyện truyền bá chủ nghĩa Mác -Lênin cho quần chúng lao động và giai cấp công nhân VN

qua đó vai trò của chủ nghĩa M-Ln :thức tỉnh người VN đi theo con đường CM đúng đắn,đó là con đường CM vô sản;Đảng cộng sản là lực lượng lãnh đạo CM dân tộc dân chủ nhân dân và CM xã hội chủ nghĩa định đúng vấn đề cm,liên minh giai cấp; vị trí cm thuộc địa,phương pháp cm bạo lực... đó llafcow sở lí luận cho Cương lĩnh cm của đẳng sau này

Đây là phần phân tích ý một của câu hỏi .

Bạn cố gắng tìm hai ý sau nha
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online