By Jen_lovely
By anhclub_vnn
#357081 Có nhiều lý do để Pháp chọn ĐN làm địa điểm đánh chiếm đầu tiên:

- Lực lượng của ta đóng tại đây khá mỏng

- Pháp âm mưu đánh nhanh thắng nhanh, đánh chiếm ĐN xong là đánh thẳng ra kinh thành Huế (ĐN gần Huế), tiến tới xâm lược toàn bộ nước ta

- Địa hình ĐN phù hợp với các chiến thuyền lớn của Pháp hoạt động
By quangphong098
#357082 Có mấy nguyên nhân:

- Là hải cảng nước sâu: Tính cơ động của thuyền chiến.

- Lực lượng triều đình mỏng.

- Cách kinh thành Huế 100km, chiếm Đà Nẵng - đánh thẳng vào kinh thành Huế, với tư tưởng PK "trung quân ái quốc" Pháp hi vọng khi triều đình đầu hàng, nhân dân ta sẽ phục tùng - nhanh chóng kết thúc chiến tranh.

- Xa "thiên triều" Trung quốc của ta, triều đình không kịp nhận sự hậu thuẫn dù trên danh nghĩa của Trung Quốc,

Như vậy ít ra cũng được 9 điểm.
By Chuchip
#357083 Bổ sung thêm nhé:- Đà Nẵng là nơi mà Pháp đặt cơ sở giáo dân đầu tiên tại VN. (~> giáo dân nhiều ~> thuận lợi)
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement