Ai bảo công dân điện tử không cần Văn học? Hãy thả hồn với thế giới văn học điện tử nào
Nội quy chuyên mục: Câu lạc bộ của những người yêu văn học, nghệ thuật
By black_cat
#986414 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Nhận dạng việc nghiên cứu Truyện Kiều bằng phương pháp tiếp cận Xã hội học - Công trình Truyện Kiều và chủ nghĩa hiện thực của Nguyễn Du - Lê Đình Kỵ. Nêu những đặc trưng nghệ thuật quan trọng của Truyện Kiều: vay mượn cốt truyện, hệ thống nhân vật, yếu tố tâm linh, kết cấu, những yếu tố công thức, ước lệ và xã hội trong Truyện Kiều. Nghiên cứu Truyện Kiều trong bối cảnh xã hội, văn học Việt Nam cuối thế kỷ XVIII - đầu thế kỷ XIX qua sự thay đổi quan niệm thẩm mỹ trong văn học trung đại Việt Nam và sự sống động, chân thực của văn học thế kỷ XVIII - XIX. Từ đó đưa ra một cách nhìn tổng quát về quá trình tiếp cận văn học trung đại trên cơ sở phương pháp sáng tác hiện thực chủ nghĩa, chỉ ra những đóng góp cũng như những hạn chế của phương pháp tiếp cận xã hội học và đề ra một hướng giải quyết cụ thể áp dụng cho Truyện Kiều
Luận văn ThS Văn học Việt Nam 5.04.33 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội
Chirang 1: Nhan dang viec nghien ciiu Truyen Kieii b^ng phirong
phap tiep can Xa hoi hoc - Cong trinh Truyen Kieu vd chu nghia hieu
(hue ciia Nguyen Du - Le Dinh Ky.
1.1- Nhan dang viec nghien ciiu Truyen Kieu bang phirong phap tiep can
Xa hoi hoc.
1.2- Truyen Kieu vd chu nglua hien ihifc cua Ni^uyen Du - Lich sir ciic y
kien danh gia.
1.3- Phuxyng hudng giai quyet cho van de liep can mot tac phAm van hgc
,trung dai.
Chirang H: Nhung dac trirng nghe thuat quan trong cua Truyen Kieu.
n . l - Vay mugn col truyen.
11.2- He thong nhan vat trong Truyen Kieu.
11.2.1- Ngoai hinh nhan vat.
11.2.2- Ngdn ngfr nhan vat.
11.2.3- Ngi tarn nhan vat.
11.3- Yen id tam linh trong Truyen Kieu.
11.4- Kel cau Truyen Kieu.
11.5- Nhfrng yeu to edng ihiic, irdc le trong Truyen Kien.
11.6- Xa hoi trong Truyen Kieu.
Chirang III: Truyen Kieu trong boi canh xa hoi, van hgc Viet Nam
cuoi the kv XVIII - dau the kv XIX.
*• * •
III. 1 - Sir tliay ddi quan niem tham my trong van hoc trung dai Viel Nam.
III. 1.1 - Quan niem lliam my trong van hoc the ky X - XVII.
Tieukci - -
III. 1.2- Quan niem tham my trong van hoc the ky XVIII - XIX
Tieuket ^
III.2- Sir song dong. chiln thirc cua van hoc the ky XVIII - XIX.
Tieu ket ^ ^ '
Kc( liiaii
Tai lion tham kluio LCJi M 6 DAU
Nhieu thap ky qua. cac nha nghien ciiu van hgc trung dai Viet Nam da
to'n khong ft giay mirc ban ve phirang phap tiep can van hgc ihdi ky na\. Tu\
vay cung khong phai da hoan loan thong nhat trong each nhin nhan. danh gia
bdi day la mot thai ky van hgc ton tai trong khoang thai gian kha dai d nude la
(tir the ky X den the ky XIX). Ngay nay, nhieu ngirdi cd thdi quen dem nhung
khai niem hien dai de xem xet nen van hgc qua khir vdn cd nhfrng dac trirng
loai hinh rieng biet khac vdi thdi dai chung la. Va bat ky mot sir laptop luan chira
chuan xac, diing d^n nao nao cung se lam cho each nhin nhan. danh giii van
de nghien ciiu trd nen phien dien. thieu khach quan va khong chfnh xac.
Trong cac van de van hgc can dirge nghien ciiu ciia thdi ky trung dai,
van de cd hay khong cd chii nghTa hien thge trong van hgc Viet Nam nira cudi
the ky XVIII - nira dau the ky XIX la van de da dirge dem ra ban cai nhieu
song van chira thire sir cd mot hirdng giai quyet than dao. Tren thuc le van de
nay dirge de cap den chii yeu thong qua Truyen Kieu eiia NguycMi Du, b(Vi day
la icie pham Idn ciia thdi dai, cd le la tac phiim duy nhat da phan anh dirge sau
sdc va vdi mot nghe thuat cao hoan canh xa hoi nirdc la trong mot giai doan
lich sir nhat dinh.
Tir lau, cd le tir Hoiii Thanh vdi Qnyen song ciia con ngii'o'i trong Trnyen
Kien ciia Nguyen Dn (1949) va nhat la tir Le Dinh Ky vdi Trnyen Kien vd chii
nghia hien ihifc ciia Nguyen Du (1970) la bdt gap nhu'ng nhan dinh \'e chu
nghia hien thuc trong van hgc Viet Nam trung dai ndi chung cung nhu irong
Trnyen Kieu ndi riCMie. Tir 1945 den naw irons gidi nehien cfru a nude ta.
phan anh Inan da chi phdi sau siic 6cn phirang phap nghien ciru cung nhu he
ihdniz \'an de nghien ei'ru. Tromz linh hinh dd thi dat \'an de xem uia iri phan
anh hien llurc la gia iri cao nhat eiia \'an hgc tro' thanh de hieu. Tu\ nhien. \ lec
nghien ci'ru I ruyen Kien nhir mgl san pham cua phuxmg phap sang Uic hien
thuc chu imhia tren thire le dem lai nhieu nhfrng kien giai hat cap \a gap

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1035241 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement