Forum chuyên dành cho các bạn thích chém gió, chia sẻ truyện cười, phim hài, phim hoạt hình....
Nội quy chuyên mục: Forum chuyên dành cho các bạn thích chém gió, chia sẻ truyện cười, phim hài, phim hoạt hình....
By Terran
#512156 Dragon Ball Z Remastered Episodes Season 1 - 9 All Episodes 47 MB Each
Link Mediafire Nè:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

1- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

2- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

3- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

4- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

5- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

6- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

7- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

8- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

9- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

10- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

11- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

12- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

13- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

14- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

15- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

16- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

17- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

18- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

19- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

20- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

21- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

22- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

23- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

24- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

25- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

26- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

27- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

28- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

29- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

30- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

31- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

32- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

33- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

34- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

35- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

36- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

37- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

38- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

39- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


40- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

41- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

42- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

43- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

44- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

45- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

46- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

47- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

48- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

49- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

50- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

51- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

52- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

53- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

54- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

55- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

56- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

57- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

58- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

59- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

60- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

61- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

62- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

63- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

64- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

65- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

66- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

67- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

68- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

69- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

70- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

71- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

72- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

73- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

74- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


75- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

76- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

77- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

78- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

79- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

80- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

81- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

82- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

83- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

84- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

85- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

86- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

87- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

88- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

89- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

90- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

91- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

92- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

93- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

94- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

95- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

96- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

97- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

98- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

99- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

100- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

101- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

102- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

103- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

104- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

105- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

106- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

107- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


108- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

109_-_Black_Fog_Of_Terror_dbzanimeseries.blogspot.com.m kv-- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

110_-_Battle_in_Kami_s_Lookout_dbzanimeseries.blogspot. com.mkv-- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

111_-_Fight_With_Piccolo_dbzanimeseries.blogspot.com.mk v-- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

112_-_Call_For_Restoration_dbzanimeseries.blogspot.com. mkv-- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

113_-_Suicidal_Course_dbzanimeseries.blogspot.com.mkv-- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

114_-_Extreme_Measures_dbzanimeseries.blogspot.com.mkv-- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

115_-_The_World_Awakens_dbzanimeseries.blogspot.com.mkv-- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

116_-_Brief_Chance_For_Victory_dbzanimeseries.blogspot. com.mkv-- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

117- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

118- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

119- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

120- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

121- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

122- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

123- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

124- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

125- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

126- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

127- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

128- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

129- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

130- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

131- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

132- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

133- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

134- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

135- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

136- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

137- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

138- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

139- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


140_-_Seized_With_Fear_dbzanimeseries.blogspot.com.mkv-- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

141_-_The_Reunion_dbzanimeseries.blogspot.com.mkv-- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

142_-_Borrowed_Powers_dbzanimeseries.blogspot.com.mkv-- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

143_-_His_Name_is_Cell_dbzanimeseries.blogspot.com.mkv-- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

144_-_Piccolo_s_Folly_dbzanimeseries.blogspot.com.mkv-- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

145_-_Laboratory_Basement_dbzanimeseries.blogspot.com.m kv-- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

146_-_Our_Hero_Awakes_dbzanimeseries.blogspot.com.mkv-- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

147_-_Time_Chamber_dbzanimeseries.blogspot.com.mkv-- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

148_-_The_Monster_is_Coming_dbzanimeseries.blogspot.com .mkv-- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

149_-_He_s_Here_dbzanimeseries.blogspot.com.mkv-- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

150_-_Up_To_Piccolo_dbzanimeseries.blogspot.com.mkv-- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

151_-_Silent_Warrior_dbzanimeseries.blogspot.com.mkv-- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

152_-_Say_Goodbye__17_dbzanimeseries.blogspot.com.mkv-- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

153_-_Sacrifice_dbzanimeseries.blogspot.com.mkv-- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

154_-_Saiyans_Emerge_dbzanimeseries.blogspot.com.mkv-- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

155_-_Super_Vegeta_dbzanimeseries.blogspot.com.mkv-- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

156_-_Bow_To_The_Prince_dbzanimeseries.blogspot.com.mkv-- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

157_-_Hour_of_Temptation_dbzanimeseries.blogspot.com.mk v-- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

158_-_Krillin_s_Decision_dbzanimeseries.blogspot.com.mk v-- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

159_-_The_Last_Defense_dbzanimeseries.blogspot.com.mkv-- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

160_-_Cell_is_Complete_dbzanimeseries.blogspot.com.mkv-- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

161_-_Vegeta_Must_Pay_dbzanimeseries.blogspot.com.mkv-- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

162_-_Trunks_Ascends_dbzanimeseries.blogspot.com.mkv-- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

163_-_Saving_Throw_dbzanimeseries.blogspot.com.mkv-- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

164_-_Ghosts_From_Tomorrow_dbzanimeseries.blogspot.com. mkv-- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


165_-_The_Cell_Games_dbzanimeseries.blogspot.com.mkv-- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

166- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

167- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

168- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

169- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

170- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

171- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

172- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

173- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

174- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

175- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

176- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

177- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

178- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

179- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

180- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

181_-_Faith_In_A_Boy_dbzanimeseries.blogspot.com.mkv-- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

182_-_Gohan_s_Plea_dbzanimeseries.blogspot.com.mkv-- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

183_-_Android_Explosion_dbzanimeseries.blogspot.com.mkv-- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

184_-_Cell_Juniors_Attack__dbzanimeseries.blogspot.com. mkv-- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

185_-_Awakening_dbzanimeseries.blogspot.com.mkv-- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

186_-_The_Unstoppable_Gohan_dbzanimeseries.blogspot.com .mkv-- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

187- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

188- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

189_-_Cell_Returns__dbzanimeseries.blogspot.com.mkv-- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

191_-_Save_The_World_dbzanimeseries.blogspot.com.mkv-- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

192_-_Goku_s_Decision_dbzanimeseries.blogspot.com.mkv-- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

193_-_One_More_Wish_dbzanimeseries.blogspot.com.mkv-- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

194_-_Free_The_Future_dbzanimeseries.blogspot.com.mkv-- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


195_-_Warriors_Of_The_Dead_dbzanimeseries.blogspot.com. mkv-- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

196_-_Tournament_Begins_dbzanimeseries.blogspot.com.mkv-- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

197_-_Water_Fight_dbzanimeseries.blogspot.com.mkv-- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

198_-_Final_Round_dbzanimeseries.blogspot.com.mkv-- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

199_-_Goku_vs._Pikkon_dbzanimeseries.blogspot.com.mkv-- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

200_-_Gohan_Goes_To_High_School_dbzanimeseries.blogspot .com.mkv-- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

201_-_I_Am_Saiyaman_dbzanimeseries.blogspot.com.mkv-- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

202_-_Gohan_s_First_Date_dbzanimeseries.blogspot.com.mk v-- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

203_-_Rescue_Videl_dbzanimeseries.blogspot.com.mkv-- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

204_-_Blackmail_dbzanimeseries.blogspot.com.mkv-- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

205_-_I_ll_Fight_Too_dbzanimeseries.blogspot.com.mkv-- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

206_-_The_Newest_Super_Saiyan_dbzanimeseries.blogspot.c om.mkv-- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

207_-_Take_Flight_Videl_dbzanimeseries.blogspot.com.mkv-- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

208_-_Gather_For_The_Tournament_dbzanimeseries.blogspot .com.mkv--http://www.mediafire.com/?hwnantzvj2u

209_-_Camera_Shy_dbzanimeseries.blogspot.com.mkv-- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

210_-_The_World_Tournament_dbzanimeseries.blogspot.com. mkv-- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

211_-_Trunks_vs._Goten_dbzanimeseries.blogspot.com.mkv-- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

212_-_Best_Of_The_Boys_dbzanimeseries.blogspot.com.mkv-- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

213_-_Big_Trouble__Little_Trunks_dbzanimeseries.blogspo t.com.mkv-- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

214_-_Who_Will_Fight_Who_dbzanimeseries.blogspot.com.mk v-- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

215_-_Forfeit_Of_Piccolo_dbzanimeseries.blogspot.com.mk v-- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

216_-_A_Dark_And_Secret_Power_dbzanimeseries.blogspot.c om.mkv-- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

217_-_Videl_Is_Crushed_dbzanimeseries.blogspot.com.mkv-- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

218_-_Identities_Revealed_dbzanimeseries.blogspot.com.m kv-- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

219_-_Energy_Drain_dbzanimeseries.blogspot.com.mkv-- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


220_-_The_Wizard_s_Curse_dbzanimeseries.blogspot.com.mk v-- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

221_-_King_Of_The_Demons_dbzanimeseries.blogspot.com.mk v-- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

222_-_Vegeta_Attacks_dbzanimeseries.blogspot.com.mkv-- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

223_-_Next_Up__Goku_dbzanimeseries.blogspot.com.mkv-- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

224_-_Battle_Supreme_dbzanimeseries.blogspot.com.mkv-- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

225_-_Eighteen_Unmasks_dbzanimeseries.blogspot.com.mkv-- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

226_-_Pay_To_Win_dbzanimeseries.blogspot.com.mkv-- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

227_-_Heart_Of_A_Villain_dbzanimeseries.blogspot.com.mk v-- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

228_-_The_Dark_Prince_Returns_dbzanimeseries.blogspot.c om.mkv-- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

229_-_Vegeta_s_Pride_dbzanimeseries.blogspot.com.mkv-- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

230_-_The_Long_Awaited_Fight_dbzanimeseries.blogspot.co m.mkv-- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

231_-_Magic_Ball_Of_Buu_dbzanimeseries.blogspot.com.mkv-- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

232_-_Buu_Is_Hatched_dbzanimeseries.blogspot.com.mkv-- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

234- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

235- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

236- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

237- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

238- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

239- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

240- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

241- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

242- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

243- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

244- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

245- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

246- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

247- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

248- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

249- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

250- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

251- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

252- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

253- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Dragonball_Z_254_-_The_Evil_Of_Men_dbzanimeseries.blogspot.com.mkv-- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Dragonball_Z_255_-_Buu_Against_Buu_dbzanimeseries.blogspot.com.mkv-- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Dragonball_Z_256_-_Empty_Planet_dbzanimeseries.blogspot.com.mkv-- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Dragonball_Z_257_-_Time_Struggle_dbzanimeseries.blogspot.com.mkv-- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Dragonball_Z_258_-_Super_Moves_Of_Gotenks_dbzanimeseries.blogspot.co m.mkv-- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Dragonball_Z_259_-_Trapped_In_Forever_dbzanimeseries.blogspot.com.mk v-- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Dragonball_Z_260_-_Feeding_Frenzy_dbzanimeseries.blogspot.com.mkv-- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Dragonball_Z_261_-_Gotenks_is_Awesome__dbzanimeseries.blogspot.com.m kv-- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Dragonball_Z_262_-_Unlucky_Break_dbzanimeseries.blogspot.com.mkv-- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Dragonball_Z_263_-_A_Whole_New_Gohan_dbzanimeseries.blogspot.com.mkv-- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Dragonball_Z_264_-_Search_For_Survivors_dbzanimeseries.blogspot.com. mkv-- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Dragonball_Z_265_-_Majin_Buu_Transforms_dbzanimeseries.blogspot.com. mkv-- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Dragonball_Z_266_-_The_Old_Kai_27s_Weapon_dbzanimeseries.blogspot.co m.mkv-- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Dragonball_Z_267_-_Ready_To_Fuse_dbzanimeseries.blogspot.com.mkv-- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Host Leech Mega Siêu Nhanh Nè:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 001 - The New Threat.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 002 - Reunions.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 003 - Unlikely Alliance.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 004 - Piccolo's Plan.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 005 - Gohan's Rage.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 006 - No Time Like The Present.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 007 - Day 1.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 008 - Gohan Goes Bananas.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 009 - The Strangest Robot.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 010 - A New Friend.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 011 - Terror On Arlia.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 012 - Global Training.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 013 - Goz and Mez.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 014 - Princess Snake.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 015 - Dueling Piccolos.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 016 - Plight Of The Childr..mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 017 - Pendulum Room Peril.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 018 - The End Of Snake Way..mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 019 - Defying Gravity.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 020 - Goku's Ancestors.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 021 - Counting Down.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 022 - The Darkest Day.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 023 - Saibamen Attack.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 024 - The Power Of Nappa.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 025 - Sacrifice.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 026 - Nappa's Rampage.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 027 - Nimbus Speed.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 028 - Goku's Arrival.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 029 - Lesson Number One.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 030 - Goku vs. Vegeta.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 031 - Saiyan Sized Secret.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 032 - Spirit Bomb Away.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 033 - Hero In The Shadows.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 034 - Krillin's Offensive.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 035 - Mercy.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 036 - Picking Up The Piece..mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 037 - Plans for Departure.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 038 - Nursing Wounds.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 039 - Friends or Foes.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 040 - Held Captive.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 041 - Look Out Below.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 042 - The Search Continues..mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 043 - A Friendly Surprise.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 044 - Brood Of Evil.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 045 - Frieza Strikes.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 046 - Defying Orders.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 047 - Namek's Defense.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 048 - The Hunted.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 049 - The Prince Fights Ba..mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 050 - Unexpected Problem.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 051 - Vegeta Has a Ball.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 052 - The Past And Future.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 053 - Zarbon's Special Sur..mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 054 - Guru's Gift.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 055 - Piccolo vs. Everyone..mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 056 - Zarbon's Mission.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 057 - Gohan, The Hunted.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 058 - Unknown Enemies.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 059 - Destination, Guru.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 060 - Bulm'as Big Day.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 061 - Hidden Power.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 062 - New Ally, New Proble..mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 063 - Guldo's Mind Binds.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 064 - Recoome Unleashed.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 065 - Let The Battle Begin..mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 066 - Goku's New Power.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 067 - A Legend Revealed.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 068 - Ginyu Assault.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 069 - Incredible Force.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 070 - Frieza Approaches.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 071 - Goku is Ginyu and Gi..mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 072 - Calling The Eternal ..mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 073 - Gohan Defeat Your Da..mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 074 - Captain Ginyu... The..mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 075 - Password is Porunga.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 076 - Piccolo's Return.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 077 - The Fusion.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 078 - Fighting Powers One ..mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 079 - Gohan Attacks.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 080 - Piccolo The Super-Na..mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 081 - Deja Vu.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 082 - Frieza's Second Tran..mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 083 - Another Transformati..mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 084 - Dende's Demise.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 085 - The Renewed Goku.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 086 - The End Of Vegeta.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 087 - The Ultimate Battle.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 088 - Clash Of The Super P..mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 089 - Frieza's Boast.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 090 - Bolt and Fearless.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 091 - Embodiment Of Fire.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 092 - Trump Card.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 093 - Keep The Chance Aliv..mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 094 - Power Of The Spirit.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 095 - Transformed at Last.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 096 - Explosion Of Anger.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 097 - Namek's Destruction.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 098 - A Final Attack.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 099 - Approaching Destruct..mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 100 - Gohan Returns.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 101 - The Last Wish.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 102 - Duel on a Vanishing ..mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 106 - Namek's Explosion.. ..mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 107 - Goku's Alive.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 108 - The Heavens Tremble.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 109 - Black Fog Of Terror.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 110 - Battle on Kami's Lookout.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 111 - Fight with Piccolo.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 112 - Call for Restoration.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 113 - Suicidal Course.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 114 - Extreme Measures.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 115 - The World Awakens.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 116 - Brief Chance for Victory.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 117 - Krillin's Proposal.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 118 - Frieza's Counterattack.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 119 - The Mysterious Youth.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 120 - Another Super Saiyan.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 121 - Welcome Back Goku.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 122 - Mystery Revealed.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 123 - Goku's Special Technique.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 124 - Z Warriors Prepare.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 125 - Goku's Ordeal.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 126 - The Androids Appear.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 127 - A Handy Trick.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 128 - Double Trouble for Goku.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 129 - Upgrade to Super Saiyan.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 130 - The Secret Of Dr. Gero.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 131 - More Androids.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 132 - Follow Dr. Gero.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 133 - Nightmare Comes True.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 134 - Goku's Assassin.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 135 - Deadly Beauty.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 136 - No Match For The Androids.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 137 - Last Ditch Effort.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 138 - Closing In.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 139 - Unwelcome Discovery.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 140 - Seized With Fear.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 141 - The Reunion.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 142 - Borrowed Powers.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 143 - His Name Is Cell.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 144 - Piccolo's Folly.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 145 - Laboratory Basement.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 146 - Our Hero Awakens.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 147 - Time Chamber.mkv
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DBZ - 148 - The Monster Is Coming.mkv


Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By your_little_angel412
By gnuh_gnauq
#512168 sao không ai đánh giá nhỉ?

---------- Bài viết vừa được nhập tự động bởi hệ thống ----------


ẹc, zo đó có thấy link nào đâu?
By tinhla_gi205165
#512183 Link Mediafire die mình cập nhật Link Mega và có Host Leech Siêu nhanh đó nha, mới cập nhật 40 tập nên mong Pro thông cảm ! Mình bận chuyện nên chưa cập nhật kịp mong các mem thông cảm.
Kết nối đề xuất: