Forum chuyên dành cho các bạn thích chém gió, chia sẻ truyện cười, phim hài, phim hoạt hình....
Nội quy chuyên mục: Forum chuyên dành cho các bạn thích chém gió, chia sẻ truyện cười, phim hài, phim hoạt hình....
By khocnhe20062007
#429950 Sao bảo nó không đến ?

Sao không đến bảo nó ?

Sao nó không bảo đến ?

Sao ? Ðến bảo nó không ?

Sao ? Bảo nó đến không ?

Nó đến, sao không bảo ?

Nó đến, không bảo sao ?

Nó đến bảo không sao.

Nó bảo sao không đến ?

Nó đến, bảo sao không ?

Nó bảo đến không sao.

Nó bảo không đến sao ?

Nó không bảo, sao đến ?

Nó không bảo đến sao ?

Nó không đến bảo sao ?

Bảo nó sao không đến ?

Bảo nó: Ðến không sao.

Bảo sao nó không đến ?

Bảo nó đến, sao không ?

Bảo nó không đến sao ?

Bảo không, sao nó đến ?

Bảo! Sao, nó đến không ?


Tiếp đây, bài thơ 28 cách đọc. Chắc là chẳng ai đọc hết.

Thương tiếc

Cách 1.- Đọc Xuôi :

Vương tình lệ thảm, khóc hồn oan.

Nát rữa đời xuân, mộng dở dang !

Sương khói lạnh mờ, mây khuất nguyệt,

Gió mưa sầu rũ, phiếm rơi đàn !

Gương hờn tủi phận, vùi son phấn,

Luợc trách buồn duyên, lỡ đá vàng !

Hương sắc đắm chìm, thân mệnh bạc,

Thương lòng xót liễu, rụng đài trang !

Cách 2.- Đọc Ngược :

Trang đài rụng liễu xót lòng thương.

Bạc mệnh thân chìm, đắm sắc hương !

Vàng đá lỡ duyên buồn trách lược,

Phấn son vùi phận, tủi hờn gương !

Đàn rơi phiếm rũ, sầu mưa gió,

Nguyệt khuất mây mờ, lạnh khói sương !

Dang dở mộng xuân, đời rữa nát.

Oan hồn khóc thảm, lệ tìnhvương !

Cách 3.- Bỏ 2 chữ đầu trong mỗi câu của Bài Đọc Xuôi :

Lệ thảm khóc hồn oan

Đời xuân mộng dở dang

Lạnh mờ mây khuất nguyệt

Sầu rũ phiếm rơi đàn

Tủi phận vùi son phấn

Buồn duyên lỡ đá vàng

Đắm chìm thân mệnh bạc

Xót liễu rụng đài trang

Cách 4.- Bỏ 2 chữ đầu trong mỗi câu của Bài Đọc Ngược :

Rụng liễu xót lòng thương

Thân chìm đắm sắc hương

Lỡ duyên buồn trách lược

Vùi phận tủi hờn gương

Phiếm rũ sầu mưa gió

Mây mờ lạnh khói sương

Mộng xuân đời rữa nát

Khóc thảm lệ tình vương

Cách 5 .- Bỏ 3 chữ đầu trong mỗi câu của Bài Đọc Xuôi :

Thảm khóc hồn oan

Xuân mộng dở dang

Mờ mây khuất nguyệt

Rũ phiếm rơi đàn

Phận vùi son phấn

Duyên lỡ đá vàng

Chìm thân mệnh bạc

Liễu rụng đài trang

Cách 6.- Bỏ 3 chữ đầu trong mỗi câu của Bài Đọc Ngược :

Liễu xót lòng thương

Chìm đắm sắc hương

Duyên buồn trách lược

Phận tủi hờn gương

Rũ sầu mưa gió

Mờ lạnh khói sương

Xuân đời rữa nát

Thảm lệ tình vương

Cách 7 .- Bỏ 3 chữ cuối trong mỗi câu của Bài Đọc Xuôi :

Vương tình lệ thảm,

Nát rữa đời xuân

Sương khói lạnh mờ,

Gió mưa sầu rũ

Gương hờn tủi phận,

Lược trách buồn duyên

Hương sắc đắm chìm

Thương lòng xót liễu

Cách 8 .- Bỏ 3 chữ cuối trong mỗi câu của Bài Đọc Ngược :

Trang đài rụng liễu

Bạc mệnh thân chìm

Vàng đá lỡ duyên

Phấn son vùi phận

Đàn rơi phiếm rũ

Nguyệt khuất mây mờ

Dang dỡ mộng xuân

Oan hồn khóc thảm

Cách 9 .- Bỏ 3 chữ cuối trong mỗi câu của Bài đọc Xuôi, nhưng đọc từ dưới lên :

Thương lòng xót liễu

Hương sắc đắm chìm

Luợc trách buồn duyên

Gương hờn tủi phận

Gió mưa sầu rũ

Sương khói lạnh mờ

Nát rữa đời xuân

Vương tình lệ thảm

Cách 10.- Bỏ 3 chữ cuối trong mỗi câu của Bài Đọc Ngược, nhưng đọc từ dướilên :

Oan hồn khóc thảm

Dang dở mộng xuân

Nguyệt khuất mây mờ

Đàn rơi phiếm rũ

Phấn son vùi phận

Vàng đá lỡ duyên

Bạc mệnh thân chìm

Trang đài rụng liễu

Cách 11 .- Bỏ 4 chữ đầu trong mỗi câu của Bài Đọc Xuôi :

Khóc hồn oan

Mộng dở dang

Mây khuất nguyệt

Phiếm rơi đàn

Vùi son phấn

Lỡ đá vàng

Thân mệnh bạc

Rụng đài trang

Cách 12 .- Bỏ 4 chữ đầu trong mỗi câu của Bài Đọc Ngược :

Xót lòng thương

Đắm sắc hương

Buồn trách lược

Tủi hờn gương

Sầu mưa gió

Lạnh khói sương

Đời rữa nát

Lệ tình vương

Cách 13 .- Đọc xuôi như thơ tự do :

Vương tình…

Lệ thảm…

Khóc hồn oan !

Nát rữa…

Đời xuân…

Mộng dở dang !

Sương khói…

Lạnh mờ…

Mây khuất nguyệt !

Gió mưa…

Sầu rũ…

Phiếm rơi đàn !

* * *

Gương hờn…

Tủi phận…

Vùi son phấn !

Lược trách…

Buồn duyên…

Lỡ đá vàng !

Hương sắc…

Đắm chìm…

Thân mệnh bạc !

Thương lòng…

Xót liễu…

Rụng đài trang !

Cách 14.- Đọc ngược như thơ tự do :

Trang đài...

Rụng liễu...

Xót lòng thương !

Bạc mệnh...

Thân chìm...

Đắm sắc hương !

Vàng đá...

Lỡ duyên...

Buồn trách lược !

Phấn son...

Vùi phận...

Tủi hờn gương !

* * *

Đàn rơi...

Phiếm rũ...

Sầu mưa gió...

Nguyệt khuất...

Mây mờ...

Lạnh khói sương !

Dang dở...

Mộng xuân...

Đời rữa nát !

Oan hồn....

Khóc thảm...

Lệ tình vương !

Mình sẽ up thêm sau.
By cristiano_ronallam
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement