Cơ bản học tiếng Anh
Nội quy chuyên mục: * Tham gia diễn đàn VietnamAnswer (All in English) để trau dồi tiếng Anh nhé
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1014086 Unit 4: SCHOOL EDUCATION SYSTEM

I. Hãy chọn một câu trả lời đúng nhất:
1. In Vietnam, children from the age of six must go to school.
A. compulsory B. optional C. choosing D. volunteered
2. Schooling is _______ for all English children from the age of six to sixteen.
A. optional B. pioneer C. compulsory D. plastically
3. In England, an _______ year runs from September to July.
A. academy B. academic C. academically D. academies
4. A school year in England _______ into three terms.
A. is dividing B. divides C. are divided D. is divided
5. A school year in Vietnam usually _______ in September and _______ in May.
A. begins / ends B. starts / last C. ends / starts D. departs / starts
6. In England, each term _______ by a one-week break called half term.
A. divides B. educates C. puts into force D. is separated
7. An academic year in Vietnam _______ into two semesters.
A. struggles B. is divided C. tear away D. educates
8. In a school year in Vietnam, there are two terms called the first term and the second term.
A. infants B. semester C. semesters D. system
9. There are two _______ school systems in England; i. e. , state school system and public school ones.
A. parallel B. paragraph C. paradise D. pyramid
10. State school system in England is _______ for all students and _______ by the state.
A. free / pays B. free / paid C. fee-paying / paid D. fee-paid / pays
11. School system in England is divided into two_______ consisting of the state and the public ones.
A. levels B. schools C. years D. categories
12. The state school system in England has two _______ of education: primary education and secondary education.
A. levels B. subjects C. terms D. semesters
13. The National _______ is set by the Government and must be followed by in all state schools.
A. Stadium B. Curriculum C. Gallery D. Circus
14. In English schools, English, Math and Science are_______ subjects.
A. more B. store C. score D. core
15. Core subjects in Vietnamese schools_______ of Math, Literature and English.
A. makes for B. makes of C. are made up D. will make by
16. Core subjects are _______ in national exams at certain stages of the school education system.
A. paid for B. compulsory C. score D. core
17. When do children in Vietnam go to _______? – They begin to go to school at the age of six.
A. High School B. Nursery C. Secondary School D. Primary School
18. How long does the _______ in Vietnam last? – Five years.
A. Primary Education B. Pre-school C. Secondary Education D. Higher Education
19. How long does the _______ in England last? – Five years.
A. Primary Education B. Pre-school C. Secondary Education D. Higher Education
20. In England, school fee in state schools is _______.
A. on sale B. free-paying C. well-paid D. for rent
21. In Vietnam, a stage of study for children aged from 11 to 17 is called_______.
A. Primary Education B. Pre-school C. Secondary Education D.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất: