Chia sẻ về các kỳ thì TOEFL, GRE, GMAT, IELTS, SAT, mẫu essay
Nội quy chuyên mục: * Chia sẻ các bí quyết làm các bài thi, kỳ thi
* Giới thiệu các bài luận, đoạn văn mẫu bằng tiếng Anh Essay
* Ai muốn làm trắc nghiệm xin vời vào Kho trắc nghiệm Tiếng Anh của Ketnooi

* Tham gia diễn đàn VietnamAnswer (All in English) để trau dồi tiếng Anh nhé
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1018174 Bài essay mẫu cho ae
In our busy daily life, each of us desires to be successful. Therefore, we all have to try all our best in our daily work
so that success can come to us in the near future. However, on the way leading to success, we surely face many
difficulties and failures. It is true that all of us are afraid of failures, but we cannot avoid facing failures in our life.
Therefore, after getting failures, we shall have more confidence in our thoughts and actions so that during our life, if
we face some situations like those, we surely have the experiences to solve this more easily so that we can avoid the
same failure which we got in the past. As a result, we will get successful in our life. For someone who does business,
if they fail in their work this time, they surely recognize their mistakes in their work. Consequently, they know what
experiences, skills as well as knowledge they really need so that they will study more and more. This possibly leads
to their success in doing business next time. In short, we must stand up firmly whenever we fall down because of
our failures and confidently continue to step on the way we choose since we know clearly that on the way leading to
success, there will be a lot of difficulties as the gist in the saying “Success came after many failures” which we really
infer through our busy daily life.


Thành công đến sau nhiều thất bại.
Trong cuộc sống hàng ngày của chúng tui bận rộn, mỗi người chúng ta mong muốn được thành công. Vì vậy, chúng
ta đều phải thử tất cả các của chúng tui tốt nhất trong công việc hàng ngày của chúng tui để thành công có thể đến
với chúng tui trong tương lai gần. Tuy nhiên, trên con đường dẫn đến thành công, chúng tui chắc chắn phải đối mặt
với nhiều khó khăn và thất bại. Nó là đúng rằng tất cả chúng ta sợ thất bại, nhưng chúng ta không thể tránh phải đối
mặt với thất bại trong cuộc sống của chúng tôi. Vì vậy, sau khi thất bại, chúng ta sẽ tự tin hơn trong suy nghĩ và hành
động của chúng tui để trong cuộc sống của chúng ta, nếu chúng ta phải đối mặt với một số tình huống như những
người, chúng tui chắc chắn có những kinh nghiệm để giải quyết dễ dàng hơn để chúng tui có thể tránh được thất bại
mà chúng ta cùng có trong quá khứ. Kết quả là, chúng tui sẽ có được thành công trong cuộc sống của chúng tôi. Đối
với một người không kinh doanh, nếu họ thất bại trong công việc của họ thời gian này, họ chắc chắn nhận ra lỗi lầm
của họ trong công việc của họ. Do đó, họ biết những gì kinh nghiệm, kỹ năng cũng như kiến thức mà họ thực sự cần
để họ sẽ nghiên cứu nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Điều này có thể dẫn đến thành công của họ trong kinh doanh thời
gian tới. Trong ngắn hạn, chúng ta phải đứng lên vững chắc bất cứ khi nào chúng ta rơi xuống vì thất bại của chúng
tui và tự tin tiếp tục bước trên con đường chúng tui chọn vì chúng tui biết rõ ràng rằng trên con đường dẫn đến thành
công, sẽ có rất nhiều khó khăn như các ý chính trong nói rằng "thành công đưa ra sau khi thất bại nhiều" mà chúng
tui thực sự suy luận thông qua cuộc sống hàng ngày của chúng tui bận rộn.

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement