Chia sẻ về các kỳ thì TOEFL, GRE, GMAT, IELTS, SAT, mẫu essay
Nội quy chuyên mục: * Chia sẻ các bí quyết làm các bài thi, kỳ thi
* Giới thiệu các bài luận, đoạn văn mẫu bằng tiếng Anh Essay
* Ai muốn làm trắc nghiệm xin vời vào Kho trắc nghiệm Tiếng Anh của Ketnooi

* Tham gia diễn đàn VietnamAnswer (All in English) để trau dồi tiếng Anh nhé
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#962471 Link tải miễn phí cho các bạn
ĐỀ THI IOE TIẾNG ANH LỚP 3 VÒNG 35

Bài 1: Matching
1. ride a pony 2. tea 3. green bicycle 4. blue train 5. map
6. ant 7. four tigers 8. red umbrellas 9. motorbike 10. bicycle
a. trà b. xe lửa c. xe mô tô d. bảng đồ e. xe đạp
f. 4 con hổ g. xe đạp xanh lá h. cây dù màu đỏ i. cưỡi ngựa j. con kiến
1…...….2…..…..3…...…4……....5…….…6……....7……....8……...9…..…10…..….
Bài 2: Fill in the blank
1. Why is Kate happy ? - Because today is h _ _ birthday.
2. _ _ w old are you ? - I’m seven.
3. _ _ _ is she ? – She’s Lan. She’s my teacher.
4. Are these your dolls ? – Yes, th _ _ are.
Bài 3: Leave me out
1. hanwd 2. bocwl 3. weathmer 4. puzzcle 5. sciszsors
6. mornving 7. sleerp 8. largde 9. spoozn 10. hqair

ĐỀ THI OLYMPIC TIẾNG ANH LỚP 3 VÒNG 1

Section 1: Cool Pair Matching_Match a picture or a Vietnamese word with its English equivalence.

Section 2:
1. Alice ……. A cat.
A. you B. he C. she D. has
2. My ….. is Jenny.
A. your B. name C. game D. name’s
3. Bob:- Hello. My name is Bob. Mary:- …….., Bob.
A. Nice to meet you B. See you later
C. Goodbye D. Good night
4. I ….. Andy
A. are B. am C. is D. you
5. Stand ……, please.
A. down B. up C. in D. on
6. You …….. Long
A. is B. be C. are D. am
7. Goodbye ……..
A. Nice to meet you. B. See you later
C. Goodmorning D. Goodevening
8. …… to …… you, Nam.
A. Nice – meet B. Fine – hi
C. You – me D. He – she
9. Sit ……., please.
A. down B. up C. in D. on
10. ……… your name?
A. What B. What’s C. How’s D. Why’s
Section 3: Fill the blank
Fill in each blank with ONE word or ONE letter to make a complete sentence or a meaningful
1. EI _ HT
2. My name _ _ Peter
3. TAB _ E
4. SCHOOL-B ¬_ G
5. TH _ EE
6. T _ ank you very much
7. Hi, Alice. I _ _ Tommy
8. TEACH _ R
9. Hello, Mary. How _ _ _ you?
10. Hi. How _ _ _ you?Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement