Chia sẻ về các kỳ thì TOEFL, GRE, GMAT, IELTS, SAT, mẫu essay
Nội quy chuyên mục: * Chia sẻ các bí quyết làm các bài thi, kỳ thi
* Giới thiệu các bài luận, đoạn văn mẫu bằng tiếng Anh Essay
* Ai muốn làm trắc nghiệm xin vời vào Kho trắc nghiệm Tiếng Anh của Ketnooi

* Tham gia diễn đàn VietnamAnswer (All in English) để trau dồi tiếng Anh nhé
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#885622 968/ <Trích Toeic * Test> <Giải thích đi nào các bạn !!!>

Since the cold war ended in 1988, they have worked ______ produce some kind of an economic miracle.
a) so hard that
b) hard enough to
c) hardly enough to
d) too hard to


967/ <Trích Toeic * Test> <Giải thích đi nào các bạn !!!>

Sony said that technical problems related ____ the console's Blu-ray disc drive had forced the delay.
a) for
b) with
c) on
d) to

966/ <Trích Toeic * Test> <Giải thích đi nào các bạn !!!>

_______ he not become emotionally involved, I think he could have been instrumental in averting the strike.
a) Had
b) Since
c) Should
d) Were


965/ <Trích Toeic * Test> <Giải thích đi nào các bạn !!!>

If we had proven that the diamonds ________ to the Crown, they would be in the national museum today.
a) would belong
b) belong
c) belonged
d) were belonging


930/ * RE-POST *
★★★ Các dạng rút gọn MĐQH:

★ Rút gọn dạng chủ động:
Ex: The man who is sitting next to you is my uncle
--> The man sitting next to you is my uncle
Ex: Do you know the boy who broke the windows last night?
--> Do you know the boy breaking the windows last night?

★ Rút gọn dạng bị động:
Ex: This page which was managed by TienNguyen is interesting
--> This page managed by TienNguyen is interesting

★ Rút gọn thì hoàn thành:
Ex: He had not finished the task, he couldn't take a vacation.
--> Not having finished the task,..........

=> TÓM LẠI:
--> Rút gọn thể chủ động --> Ving
--> Rút gọn thể bị động -----> V3/ed
--> Rút gọn thì hoàn thành--> Having V3/ed
* Khi muốn phủ định chỉ việc thêm NOT ở trước!

<LET'S SHARE, TO BE SHARED !!!>

929/ I was feeling______ sick, so I went home early.
a. little
b. a little
c. much
d. a lot

<Analyst_TOEIC> <không giải thích NGHỈ CHƠI !!!>

928/ You should be____ that door before leaving.
a. close
b. closing
c. closed
d. to close

<Longman_TOEIC> <không giải thích NGHỈ CHƠI !!!>

926/ TMA Solution Co. offers employees______ performance bonuses to encourage success.
a. of
b. for
c. with
d. to

<Economy TOEIC_ Volume 2> <không giải thích NGHỈ CHƠI !!!>


925/ One of the requirements of this position is that you show up every day________ of the weather.
a. despite
b. nonetheless
c. regardless
d. although

<Developing TOEIC> <không giải thích NGHỈ CHƠI !!!>

924/ Xem lại câu 913. Sai nhiều quá.

923/ Constractors will be renovating the office building _____ the stockroom will be on the first floor.
a. in order to
b. so that
c. because of
d. although

<Economy_TOEIC_Volume1> <không giải thích NGHỈ CHƠI !!!>

★ because of + Noun/Noun Phrase: bởi vì -> loại
★ although + clause: mặc dù -> không hợp nghĩa

* Các từ dựng để chỉ mục đích:
★ to/ so as to/ in order to + V1
☞ Tuy nhiên nếu câu cú yếu tố phủ định “not”. Ta sẽ dựng “in order not to” hay “so as not to” .
Ex: I gave him a cheque in advance TO ease his financial problems and SO AS NOT TO delay the building work.
☞ Trước các động từ như: know, seem, appear, understand, have, … ta thường sử dụng “in order to” hay “so as to”
Ex1: I talked to them both for half an hour SO AS TO have a thorough understanding of the problem.
Ex2: I followed her around all day IN ORDER TO know whether she had any intention of meeting him.

★ So that/ in order that + clause
Ex1: We’re going to leave by three SO THAT we don’t get stuck in the rush-hour traffic.
Ex2: IN ORDER THAT you may pass the exam, we recommend you read through all your notes.

=> B is correct

922/ Nearly 1,000 ________ tires were diverted from landfill disposal and recycled into rubber to resurface the school track.
a. wastes
b. wasted
c. wasting
d. waste

<Economy_TOEIC_Volume1> <không giải thích NGHỈ CHƠI !!!>

★ Vị trí còn thiếu là adj
NOTE: Tính từ có các đuôi như: _ing, _ed, hay đuôi gốc tính từ như _al, _ive,...
-> Khi đáp án có các tính từ đuôi -ing, -ed, và đuôi gốc tính từ -> thì phải ƯU TIÊN chọn đuôi gốc tính từ.
* Trong câu này bản thân "waste" đã là tính từ.
=> D is correct

921/ New owners of Century Regal's condominiums are advised to become more _______ with the amenities and services available to residents.
a. familiarity
b. familiarly
c. familiar
d. familiarize

<Economy_TOEIC_Volume1> <không giải thích NGHỈ CHƠI !!!>

★ Một số động từ NHẬN THỨC TRI GIÁC mà theo sau là adj như:
look, feel, smell, taste, find, sound , seem, appear (có vẻ) + adj
★ Một số động từ khác như: be/keep/become/stay/remain/get/go/turn + adj
...
=> Vị trí cần 1 adj => Answer is C

920/ The document ________ copied has already been taken to the office by Ms. McCluskey.
a. is
b. was
c. to be
d. has been

<Economy_TOEIC_Volume1> <không giải thích NGHỈ CHƠI !!!>

★ Câu này có thể có nhiều cách giải thích. Có thể dựng phương pháp loại trừ. Như các bài post trước đã nói về vấn đề sử dụng "to + V1" để chỉ mục đích. Trong câu này, "to be copied" -> chỉ mục đích + dạng bị động.
* The document (to be copied) has already been taken to the office by Ms. McCluskey.
-> nhiều bạn nhìn không ra, ta có thể viết lại như sau:
*The document has already been taken to the office by Ms. McCluskey (to be copied) (để được copy)
=> C is correct

919/ PHÂN BIỆT SPECIAL ★ ESPECIAL ★ PARTICULAR

★★★ Special

---> Khi dựng tính từ special, người nói muốn nhấn mạnh đến sự KHÁC BIỆT VS NHỮNG CÁI BÌNH THƯỜNG, thông thường khác (distinguished).

* You're a very special person in my life - never forget that: Đừng bao giờ quân rằng em là một người rất đặc biệt trong cuộc đời anh. -->người nói muốn nhấn mạnh “em” chứ không phải là một người nào khác

* On special occasions we have wine with our meal, but certainly not everyday: Trong những dịp đặc biệt, chúng tui mới uống rượu trong bữa ăn chứ không phải ngày nào cũng thế.
--> người nói muốn nhấn mạnh đến những dịp đặc biệt như lễ, tết, Noel, v.v chứ không phải là những bữa ăn thông thường hàng ngày.

★★★ Especial

---> Especial thường để NHẤN MẠNH SỰ NGOẠI LỆ, NỔI TRỘI, ĐÁNG CHÚ Ý hơn hẳn khi được so sánh với những trường hợp khác.
* especial thường được dựng với một số danh từ như value, interest. Especial thường để nhấn mạnh sự ngoại lệ (exceptional).

Ex1: You'll enjoy playing tennis at our local club, especially on weekdays when it's not so busy: Bạn sẽ thích chơi tennis ở câu lạc bộ của chúng tôi, nhất là vào các dịp cuối tuần khi mà câu lạc bộ không đông người chơi lắm.

Ex2: The lecture will be of especial interest to history students: Bài giảng này sẽ đặc biệt thu hút những sinh viên lịch sử
(Những sinh viên học môn lịch sử sẽ cảm giác hứng thú với bài giảng này hơn hẳn so với những sinh viên học môn khác)

Ex3: As an only child, she got especial attention: Là con một nên cô bé nhận được sự quan tâm đặc biệt
(So với những đứa trẻ khác thì cô bé nhận được sự quan tâm đặc biệt hơn vì cô bé là con một)

★★★ Particular

Thường thì ta hay nhầm lẫn giữa hai tính từ especial và special vì chúng có ý nghĩa hơi giống nhau, đều chỉ sự đặc biệt nhưng particular lại mang mụt ý nghĩa hoàn toàn khác.
--> Particular cũng là một tính từ thường gặp, dựng để chỉ CỤ THỂ (specific) những cá nhân, sự vật, sự việc cụ thể, chi tiết.

Ex1: There is one particular patient I’d like you to see: tui muốn anh khám cho một bệnh nhân đặc biệt này

Ex2: Is there any particular type of book he enjoys? : Anh ấy có thích đọc cụ thể một loại sách nào không?

<★> Ba TÍNH TỪ này tuy có ý nghĩa và cách sử dụng khác nhau nhưng hai PHÓ TỪ especially và particularly lại có cùng ý nghĩa “đặc biệt hơn tất cả” (above all) và được dựng nhằm mục đích nhấn mạnh. Hai phó từ này cũng đồng nghĩa với thành ngữ "in particular"

Ex1: These butterflies are noticeable in April and May, especially in these meadows: Loài bướm này có nhiều vào tháng 4 và tháng 5, nhất là trên các đồng cỏ.

Ex2: The road between Cairo and Alexandria is particularly dangerous at night: Con đường nối Cairo và Alexandra đặc biệt nguy hiểm vào ban đêm.

Ex3: He loves science fiction in particular: Anh ấy thích nhất là truyện khoa học viễn tưởng

<★> Còn phó từ specially lại có ý nghĩa là “dành riêng cho một đối tượng cụ thể”. Phó từ này được dùng trong trường hợp muốn nhấn mạnh “một mục đích cụ thể”.

Ex1: This shower gel is specially designed for people with sensitive skins.: Dầu gội này dành riêng cho những người có da đầu nhạy cảm

Ex2: This computer programme is specially designed for children with learning difficulties: Chương trình máy tính này được lập trình riêng cho những trẻ em gặp khó khăn trong học tập

Ex3: My father made this model aeroplane specially for me: Bố tui làm chiếc máy bay mô hình này riêng cho tôi

<LET'S SHARE, TO BE SHARED !!!>

918/ Cuốn "600 Essential Words for TOEIC * Test" là một trong những cuốn sách mà kiến thức từ vựng thi TOEIC nằm hầu như trong này. Mỗi bài sẽ có 12 từ cần thiết để học. Mỗi lần sẽ post 3 bài.

LESSON 25: FINANCIAL STATEMENTS
LESSON 26: PROPERTY AND DEPARTMENTS
LESSON 27: BOARD MEETINGS AND COMMITTEES

* Link file nghe cho 3 bài:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
* Link sách " Essential Words for the TOEIC * Test"
-> Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
PASS: meotoeic


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Down bản full của cả kho:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By maquanht
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement