Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1034792 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

1
Được tham khảo tài liệu
Dữ liệu sau dùng cho câu 1-2
Một doanh nghiệp sản xuất 3 sản phẩm. Sản phẩm A có giá bán 60 USD, biến phí 20
USD. Sản phẩm B có giá bán 200 USD, biến phí 120 USD. Sản phẩm C có giá bán 25
USD và biến phí 10 USD. Doanh nghiệp bán được 1.000 sản phẩm A, 2.000 sản phẩm B,
và 10.000 sản phẩm C. Chi phí cố định để sản xuất ba sản phẩm trên: 320.000 USD/năm.
1. Xác định doanh thu tại điểm hòa vốn của doanh nghiệp trên
a. 60.000 USD
b. 648.956 USD
c. 400.000 USD
d. 710.000 USD
2. Xác định số lượng sản phẩm A phải bán được tại điểm hòa vốn?
a. 8.000 đơn vị sản phẩm
b. 914 đơn vị sản phẩm
c. 8.000 USD
d. 0,0845
3. Các chức năng cơ bản của một doanh nghiệp là.
a. Vận hành, tiếp thị, và quản trị nhân sự
b. Tiếp thị, nhân sự, và tài chính/kế toán
c. Bán hàng, quản lý chất lượng, và quản trị vận hành
d. Tiếp thị, vận hành, và tài chính/kế toán
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement