By Ail
#968527 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

MỞ ĐẦU
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Công tác dự báo có nhiệm vụ đoán trước sự thay đổi của đối tượng dự báo t rên
cơ sở nghiên cứu các quy luật của chúng. Hiện nay có rất nhiều bài toán dự báo được
đặt ra như dự báo tuyển sinh, dự báo các chỉ số kinh tế vĩ mô v.v... Dự báo nhiệt độ có
ý nghĩa quan trọng đối với sản xuất và đời sống, nhằm phòng chống và hạn chế thiên
tai, thiết lập kế hoạch sản xuất, khai thác tiềm năng khí hậu. Luận văn sử dụng công cụ
tiến tiến là mạng nơron nhân tạo với mong muốn thử nghiêm ̣ dự báo nhiệt độ của thủ
đô Hà Nội.
2. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ CỦA LUẬN VĂN
Luận văn tập trung nghiên cứ u , lưa ̣ chọn các mô hình mạng nơron , áp dụng
phương pháp học máy mạng nơron và ứng dụng vào bài toán dự báo nhiệt độ của thủ
đô Hà Nội. Luận văn phát triển công cụ thử nghiệm riêng và tiến hành thử nghiệm trên
bộ số liệu được thu thập.
3. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
Luận văn nghiên cứu lý thuyết mạng nơron nhân tạo , mạng nơron lan truyền
thẳng và thuật toán lan truyền ngược , áp dụng vào bài toán dự báo nói chung và dự
báo nhiệt độ của thủ đô Hà Nội nói riêng . Luân ̣ văn nghiên cứ u thuâṭ toán K -NN trong
dự bá o và phương pháp hồi quy để đối sánh kết quả dự báo vớ i phương pháp man ̣ g
nơron nhân tao ̣ . Đồng thời luận văn cũng lai ghép phương pháp mạng nơron và hồi
quy tuyến tính để dự báo.
Do nguồn dữ liêu ̣ thu thâp ̣ đươc ̣ chưa đầy đủ , luân ̣ văn mớ i thử nghiêm ̣ cho dữ
liêu ̣ tháng, từ năm 2002 đến năm 2011.
4. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Nghiên cứu về lý thuyết để nắm rõ các mô hình mạng nơron, các phương pháp
dự báo, lý thuyết về mạng nơron nhân tạo, mạng nơron lan truyền thẳng và thuật toán
lan truyền ngược. Trên cở sở đó học viên lựa chọn mô hình phù hợp và thử nghiệm để
hiệu chỉnh tối ưu mô hình đã lựa chọn.
5. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
Luân ̣ văn thử nghiêm ̣ phương pháp hoc ̣ của man ̣ g nơron cho dự báo thờ i tiết . Các
đầu vào dữ liêu ̣ mâu ̃ có thể sử dun ̣ g phương pháp hồi quy để dự báo từ ng tham số .
Toàn bộ bài toán có thể sử dụng phương pháp lai giữa mạng nơron và phương pháp hồi
quy.
Kết quả dự báo của mạng nơron lan truyền ngược cho độ chính xác nhất điṇ h .
Tuy nhiên, luận văn chỉ dừng lại ở mức dự báo nhiệt độ theo tháng do hoc ̣ viên không
xin đươc ̣ dữ liêu ̣ từ ng ngày của Trung tâm Khí tươn ̣ g Thủy văn quốc gia . Về nguyên
tắc: nếu có bô ̣dữ liêu ̣ vào đầy đủ thì man ̣ g hoàn t oàn xử lý bình thường (tốc đô ̣có thể
châm ̣ hơn do nhiều bản ghi) theo ngày. Nếu có bộ dữ liệu của từng ngày và dữ liệu với
nhiều yếu tố đầu vào hơn nữa như: hướ ng gió, áp suất thì mức độ dự báo sẽ càng chính
xác hơn.
6. BỐ CỤC CỦA LUẬN VĂN
Nội dung của luận văn được tổ chức thành ba chương có nội dung như sau:
- Chương 1: Nghiên cứu về bài toán dự báo , các phương pháp dự báo nói chung và phương
pháp dự báo áp dụng cho bài toán dự báo nhiệt độ nói riêng.
- Chương 2: Nghiên cứu về mạng nơron nhân tạo, tập trung vào mạng nơron truyền thẳng
nhiều lớp, chương này cung cấp chi tiết các vấn đề về quá trình huấn luyện và thuật toán học
của mạng, với trọng tâm là thuật toán lan truyền ngược sai số.
- Chương 3: Xây dựng ứng dụng mạng nơron nhân tạo vào giải quyết bài toán dự báo nhiệt
độ của thủ đô Hà Nội đồng thời sử dụng thuật toán K -NN, phương pháp hồi quy để dự
báo nhiệt độ thủ đô Hà Nội trên bộ dự liệu đã thu thập được . Ngoài ra , chương 3 còn đối
sánh kết quả dự bá o của các phương pháp trên và thử nghiệm lai ghép giữa mạng nơron
và phương pháp hồi quy để dự báo .
Kết luận: Tổng kết các kết quả đã đạt được của luận văn và hướng nghiên cứu
tiếp theo. Phần phụ lục giới thiệu về mã nguồn và dữ liêu ̣ sử dụng trong ứng dụng dự
báo nhiệt độ thủ đô Hà Nội sử dụng mạng nơron nhân tạo.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By vqngoc89
Kết nối đề xuất:
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement