By khanh_tatuan
#968467 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Trình bày những khái niệm cơ bản liên quan đến giấu tin nói chung, mô hình kỹ thuật giấu tin, các cách tiếp cận để giải quyết bài toán giấu tin và phân tích một số kỹ thuật giấu tin mật trong ảnh số. Trình bày một số kỹ thuật thủy vân ẩn bền vững trong ảnh. Qua việc phân tích, đánh giá ưu, nhược điểm của từng kỹ thuật, chất lượng ảnh nhúng thủy vân và tính bền vững của thủy vân, đưa ra một số giải pháp nâng cao độ an toàn cho thủy vân. Tìm hiểu bài toán phân tích tin ẩn trong ảnh: phát hiện ảnh có giấu tin và trích chọn ra thông điệp (hay một phần thông điệp) đã giấu, sửa đổi hay phá hủy thông tin đã phát hiện...nhằm giải quyết vấn đề phát hiện có sự tồn tại của tin ẩn hay không. Qua đó đưa ra một số kỹ thuật phát hiện ảnh giấu tin theo hướng tiếp cận chủ yếu sử dụng lý thuyết xác suất thống kê

MỞ ĐẦU
Công nghệ thông tin và đặc biệt là sự phát triển của hệ thống mạng máy tính đã
tạo nên môi trường mở và là phương tiện trao đổi, phân phối tài liệu một cách tiện lợi,
nhanh chóng. Tuy nhiên nó cũng đặt ra một vấn đề về bảo vệ tài liệu, ngăn chặn việc
đánh cắp và sao chép tài liệu một cách bất hợp pháp. Vấn đề an toàn và bảo mật thông
tin hiện nay luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhiều nhà nghiên cứu trong
nhiều lĩnh vực. Các công nghệ và giải pháp để bảo vệ thông tin đã và đang được
nghiên cứu và phát triển. Giải pháp bảo mật phổ biến là dùng hệ mật mã. Thông tin
ban đầu được mã hoá thành các bản mật mã ―vô nghĩa‖. Giải pháp này dễ gây ra sự
―nghi ngờ‖ của đối phương và mặc dù người ta không biết được nội dung thông tin
mật mà hai người trao đổi với nhau nhưng người ta biết được rằng giữa hai người đó
đang có sự liên lạc ―mờ ám‖. Điều này có ý nghĩa trong an ninh quốc gia. Giải pháp
khác đã và đang được sử dụng và tỏ ra hiệu quả cho việc đảm bảo an toàn thông tin là:
đem thông tin giấu vào một đối tượng khác. Đối tượng được áp dụng để chứa tin phổ
biến nhất là ảnh. Ở giải pháp này lại đặt ra hai khuynh hướng cần giải quyết đó là: bảo
mật cho thông tin được đem giấu (giấu tin mật) và bảo mật cho chính đối tượng được
dùng để chứa tin (thủy vân số). Tuy nhiên vấn đề quan tâm khi giấu thông tin vào bức
ảnh là có bao nhiêu thông tin có thể giấu vào một bức ảnh, làm thế nào để sau khi giấu
thì ảnh không có những điểm bất thường gây sự chú ý của những người không liên
quan, tính bền vững của thông tin sau khi giấu và liệu có thể nhận biết được ảnh có
giấu tin hay không?
Giấu thông tin (đặc biệt là giấu tin mật) trở thành một giải pháp an toàn và bảo
mật cho trao đổi thông tin hợp pháp. Tuy nhiên nó cũng làm nảy sinh một nguy cơ
khác là lợi dụng việc giấu tin để thực hiện những hành vi bất hợp pháp chẳng hạn như
truyền kế hoạch tấn công khủng bố, những sản phẩm văn hóa không lành mạnh, ... Từ
đó đặt ra vấn đề làm thế nào để phát hiện ảnh có giấu tin hay không, thông tin chứa
trong đó là gì, nhằm mục đích ngăn chặn những hành vi bất hợp pháp, phục vụ an ninh
quốc gia. Đồng thời từ việc phát hiện sự tồn tại tin mật đã giấu, ta sẽ tìm cách để nâng
cao độ an toàn cho các kỹ thuật giấu tin hiện có.
Xuất phát từ những vấn đề đặt ra như trên tui thực hiện đề tài luận văn ―Kỹ thuật
giấu tin trong ảnh và nghiên cứu khả năng phát hiện ảnh có giấu tin‖.
Luận văn gồm 3 chương:
Chương 1. Tổng quan về giấu tin và kỹ thuật giấu tin mật trong ảnh. Chương
này trình bày những khái niệm cơ bản liên quan đến giấu tin nói chung, mô hình kỹ
2
thuật giấu tin, các cách tiếp cận nào để giải quyết bài toán giấu tin và phần cuối
chương sẽ đi sâu vào phân tích một số kỹ thuật giấu tin mật trong ảnh số.
Chương 2: Kỹ thuật thủy vân trên ảnh. Thủy vân số là khuynh hướng thứ hai
cần giải quyết trong bài toán giấu tin. Chương này trình bày một số kỹ thuật thủy vân
ẩn bền vững trong ảnh. Qua việc phân tích đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của từng kỹ
thuật, chất lượng ảnh nhúng thủy vân và tính bền vững của thủy vân để có thể đưa ra
một giải pháp nâng cao độ an toàn cho thủy vân.
Chương 3: Nghiên cứu khả năng phát hiện ảnh có giấu tin. Đây là trọng tâm
nghiên cứu của luận văn. Mục tiêu cần đạt được của bài toán phân tích tin ẩn trong ảnh
đó là: phát hiện ảnh có giấu tin và trích chọn ra thông điệp (hay một phần thông điệp)
đã giấu, cũng như có thể sửa đổi hay phá hủy thông tin đã phát hiện.. Tuy nhiên trong
chương này luận văn chỉ giải quyết vấn đề phát hiện có sự tồn tại của tin ẩn hay không.
Trong đó đưa ra một số kỹ thuật phát hiện ảnh giấu tin theo hướng tiếp cận chủ yếu sử
dụng lý thuyết xác suất thống kê.
Chương 1 - TỔNG QUAN VỀ GIẤU TIN VÀ KỸ THUẬT
GIẤU TIN MẬT TRONG ẢNH
Giấu tin là một lĩnh vực rộng lớn. Trong đó môi trường giấu tin phổ biến và được
ứng dụng rộng rãi nhất đó là giấu tin trong ảnh. Trong chương này luận văn bình bày
tổng quan về quá trình phát triển của giấu tin, các mô hình giấu tin, các ứng dụng của
giấu tin đồng thời đi sâu vào các kỹ thuật nhằm bảo mật cho thông tin được đem giấu
đó là các kỹ thuật giấu tin mật. Hầu hết các kỹ thuật giấu tin mật đều tập trung giấu
thông tin vào các bit ít quan trong nhất của mỗi điểm ảnh. Phần cuối chương trình bày
các kỹ thuật đã được công bố gần đây như giấu tin theo khối bit sử dụng tính chẵn lẻ
của tổng số bit 1 trong khối, kỹ thuật Wu_Lee, kỹ thuật Yang_Pan_Tseng.
1.1 Một số khái niệm cơ bản về giấu tin
1.1.1 Khái niệm giấu tin
―Giấu thông tin‖ gọi tắt là ―Giấu tin‖, tiếng Hi Lạp là ―Steagnography‖, tiếng
Anh là ―Cover Writing‖. “Giấu thông tin” là một kỹ thuật nhúng (giấu) một lượng
thông tin số nào đó vào trong một đối tượng dữ liệu số khác [2].
Kỹ thuật giấu tin nhằm hai mục đích: một là bảo mật cho dữ liệu được đem giấu,
hai là bảo vệ cho chính đối tượng mang tin giấu. Hai mục đích khác nhau này dẫn đến
hai kỹ thuật chủ yếu của giấu tin. Đó là giấu tin mật và thủy vân số. Nói chung giấu tin
trong đa phương tiện là tận dụng ―độ dư thừa‖ của phương tiện giấu để thực hiện việc
giấu tin mà người ngoài cuộc ―khó‖ cảm nhận được có thông tin giấu trong đó.
1.1.2 Phân loại các kỹ thuật giấu tin
Do kỹ thuật giấu tin số mới được hình thành trong thời gian gần đây nên xu
hướng phát triển vẫn chưa ổn định. Có nhiều cách phân loại khác nhau dựa trên những
tiêu chí khác nhau. Theo Fabien A.P. Petitcolas đề xuất năm 1999, có thể chia lĩnh vực
giấu tin thành hai hướng lớn, đó là giấu tin mật và thủy vân số [6].
Giấu tin mật với mục đích đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin tập trung vào
các kỹ thuật giấu thông tin sao cho người khác khó phát hiện nhất việc có tin được
giấu; hơn nữa nếu phát hiện có tin giấu thì giải tin cũng khó thực hiện. Bên cạnh đó
cũng đặt ra vấn đề về lượng tin được giấu.
Thủy vân số lại được chia thành hai hướng nhỏ là thủy vân dễ vỡ và thủy vân bền
vững. Trong đó thủy vân dễ vỡ yêu cầu thông tin giấu sẽ bị sai lệch nếu có bất kỳ sự

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By thjensuit
Hình đại diện của thành viên
By thjensuit
#1016518 Công nghệ thông tin năm cuối.
hehe
Huk biết có bị bêu xấu không.
Nhưng cái đề tài nó yêu cầu vừa sâu vừa rộng,
đọc cả tiếng Anh với tiếng Việt muốn loạn não.

--Dù sao cũng Thank diễn đàn trong thời gian qua--
Hình đại diện của thành viên
By thjensuit
#1016531 Ảnh chỉ là 1 lĩnh vực của nó, ngoài ra còn video, audio.
Ngoài ra còn dùng để nhúng thông tin tác quyền, nội dung mật, key, message...
nhiều thứ...
hehe
mấy con virut chắc không được nghiên cứu =))
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement