By nguoidoi25251325
#968431 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Miêu tả:Luận văn ThS. Hệ thống thông tin -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Tổng quan về cơ sở dữ liệu mở rộng. Trình bày một số mô hình cơ sở dữ liệu (CSDL) mở rộng như cơ sở dữ liệu tích cực, cơ sở dữ liệu thời gian và cơ sở dữ liệu không gian cùng với các ứng dụng của chúng. Hệ quản trị CSDL postgreSQL và Postgis. Trình bày nghiên cứu hệ quản trị CSDL PostgreSQL và PostGis, cách lưu trữ dữ liệu và các câu lệnh truy vấn dữ liệu của chúng. Xây dựng chương trình quản lý bản đồ xe buýt Hà Nội. Trình bày bài toán quản lý xe buýt, xây dựng cơ sở dữ liệu và lập trình demo hoạt động quản lý

MỞ ĐẦU
Ngày nay, ngành Công nghệ thông tin đã phát triển và có nhiều ứng dụng
vào mọi lĩnh vực cuộc sống. Trong các ứng dụng đó có các mô hình cơ sở dữ
liệu đóng vai trò quan trọng. Để đáp ứng đƣợc việc các ứng dụng liên quan đến
các xử lý thông tin phức tạp, việc mở rộng các mô hình cơ sở dữ liệu là cần
thiết.
Mục đích của luận văn là nghiên cứu và giới thiệu một số mô hình cơ sở dữ
liệu mở rộng (cơ sở dữ liệu tích cực, cơ sở dữ liệu thời gian và cơ sở dữ liệu
không gian) đi sâu nghiên cứu nghiên cứu hệ quản trị cơ sở dữ liệu không gian
(PostgreSQL, PostGis) và xây dựng một ứng dụng về quản lý xe buýt.
Luận văn bao gồm ba chƣơng:
Chƣơng 1: Tổng quan về cơ sở dữ liệu mở rộng
Chƣơng này trình bày một số mô hình CSDL mở rộng nhƣ cơ sở dữ liệu tích
cực, cơ sở dữ liệu thời gian và cơ sở dữ liệu không gian cùng với các ứng dụng
của chúng.
Chƣơng 2: Hệ quản trị CSDL postgreSQL và Postgis.
Chƣơng này trình bày nghiên cứu hệ quản trị CSDL PostgreSQL và PostGis,
cách lƣu trữ dữ liệu và các câu lệnh truy vấn dữ liệu của chúng
Chƣơng 3: Xây dựng chƣơng trình quản lý bản đồ xe buýt Hà Nội.
Chƣơng này trình bày bài toán quản lý xe buýt, xây dựng cơ sở dữ liệu và
lập trình demo hoạt động quản lý.
Cuối cùng, trong phần kết luận, chúng tui tổng kết lại những công việc đã
làm trong luận văn, những khuyết điểm và hạn chế cũng nhƣ hƣớng phát triển
tiếp theo.
10
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU MỞ RỘNG
1.1. Một số mô hình CSDL mở rộng
Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin , mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ
đã có rất nhiều các ứng dụng trong quản lý cũng nhƣ nhiều lĩnh vực khác. Tuy
nhiên trong quá trình ứng dụng có nhiều vấn đề nảy sinh. Chẳng hạn, việc đảm
bảo các ràng buộc toàn vẹn khi cập nhật dữ liệu, việc ghi lại lịch sử biến đổi của
dữ liệu hay nhu cầu mở rộng thêm các kiểu dữ liệu. Vì vậy, ngƣời ta đã đề nghị
một số mô hình mở rộng để đáp ứng các ứng dụng trên. Trong phần này chúng tôi
xin trình bày ngắn gọn về các mô hình mở rộng đó. Cụ thể luận văn sẽ trình bày về
cơ sở dữ liệu tích cực, cơ sở dữ liệu thời gian và cơ sở dữ liệu không gian.
1.2. Mô hình cơ sở dữ liệu tích cực( Active database).
Cơ sở dữ liệu tích cực là một cơ sở dữ liệu cộng với một tập các quy tắc tích
cực (active rules). Các quy tắc này sẽ đƣợc tự động kích hoạt sau một sự kiện
cập nhật nhƣ (insert, delete, update) trên cơ sở dữ liệu, nhằm đảm bảo tính toàn
vẹn của cơ sở dữ liệu.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By dongritran
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement