By Seward
#968429 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Tổng quan về cơ sở dữ liệu đa phương tiện: nhu cầu cần có hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu, sự cần thiết phải có hệ thống chỉ mục và truy tìm thông tin đa phương tiện (MIRS) - tập trung nghiên cứu khái quát về MIRS và các ứng dụng của nó, các lĩnh vực liên quan và các nhiệm vụ thiết kế của hệ thống cơ sở dữ liệu đa phương tiện. Phân tích một số kỹ thuật chỉ mục và tìm kiếm đối tượng trong Video số. Trình bày tổng quan về ORacle intermedia, nghiên cứu xây dựng ứng dụng cập nhật tìm kiếm và phát lại các đoạn Video đồng thời đưa ra các kết quả cài đặt thử nghiệm bao gồm các chức năng: nhập dữ liệu, tìm kiếm, xem Video và cập nhật danh mục chủ đề
Luận văn ThS Hệ thống thông tin 60 48 05 Trường Đại học Công Nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội
MỞ ĐẦU
CNTT ngày càng phát triển vớ i sƣ̣ ra đờ i của nhiều công nghê ̣ , sản
phẩm và giải pháp , đăc ̣ biêṭ sƣ̣ ra đờ i của Internet đã tao ̣ ra môṭ cuôc ̣ cách
mạng thực sự to lớn của loài ngƣời . Con ngƣờ i có thể trao đổi, tìm kiếm thông
tin môṭ cách nhanh chóng , khoảng cách địa lý không còn là rào cản trong giao
tiếp của con ngƣờ i . Các phƣơng thức trao đổi và thể hiện thông tin ngày càng
phong phú . Dƣ̃ liêu ̣ hiên ̣ có không chỉ đơn thuần là các văn bản đƣợc lƣu trữ
nhƣ vài chuc ̣ năm trƣớ c đây , mà đã tồn tại một số lƣợng lớn các dữ liệu
đa phƣơng tiên ̣ gồm có ảnh , âm thanh và video . Dƣ̃ liêu ̣ này ngày càng tăng
nhanh đã dân ̃ đến một nhu cầu có thực là cần có các công cụ hữu hiệu để lƣu
trƣ̃, truy vấn và trình diễn.
Chính vì vậy , nghiên cứu của những năm gần đây tập trung chủ yếu
vào lƣu trữ và tìm kiếm hiệu quả dữ liệu đa phƣơng tiện. Tình hình tƣơng tự
nhƣ vài chục năm trƣớc đây vớ i sƣ̣ ra đờ i của các hệ thống quản trị cơ sở dƣ̃
liêu ̣ (DBMS) để quản lý các dữ liệu text . Tuy nhiên DBMS không thể quản lý
dữ liệu đa phƣơng tiện một cách hiệu quả bởi vì các tính chất dữ liệu văn bản
và dữ liệu đa phƣơng tiện là khác nhau. Do vậy, dẫn tới việc nghiên cứu phát
triển các kỹ thuật truy tìm và chỉ mục mới trong hệ thống quản trị CSDL. Sự
ra đời của “Hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu đa phƣơng tiện “ là một tất yếu.
Là một trong những vấn đề đƣợc quan tâm nghiên cứu , các hệ thống
truy vấn video số đã đƣơc ̣ phát triển nhằm đáp ƣ́ ng nhu cầu đối vớ i dƣ̃ liêu ̣ đa
phƣơng tiên ̣ của ngƣờ i dùng . Các hệ thống này đã trải qua các giai đoạn phát
triển chính nhƣ sau [3]:
- Giai đoạn truy vấn video dựa vào từ khóa, việc truy vấn dựa vào từ
khóa và chú thích thủ công cho đoạn video. Kết quả truy vấn dựa vào việc so
khớp từ khóa truy vấn và từ khóa chú thích hay áp dụng các thành tựu trong
lĩnh vực truy vấn thông tin (Information Retrieval). Hiện nay các hệ thống
truy vấn video đƣợc dùng rộng rãi trong thƣơng mại vẫn đang sử dụng cách
thức truy vấn này (ví dụ nhƣ các hệ thống tìm kiếm của Google, Yahoo,…).
- Giai đoạn truy vấn video dựa vào nội dung, việc truy vấn đƣợc thực
hiện dựa vào nội dung, dựa vào việc phân đoạn video thành các đoạn cơ sở, mỗi đoạn cơ sở đƣợc biểu diễn bởi một số khung hình chính. Truy vấn dựa
vào đặc trƣng thị giác toàn cục của đoạn cơ sở hay khung hình chính nhƣ các
đặc trƣng về màu sắc, vân, chuyển động. Cùng trong giai đoạn này là thời kỳ
của các hệ thống truy vấn dựa vào đối tƣợng. Các đối tƣợng này đƣợc gọi là
các đối tƣợng không gian - thời gian. Kết quả truy vấn phù hợp hơn về ngữ
nghĩa đối với yêu cầu truy vấn.
- Giai đoạn truy vấn video ở mức ngữ nghĩa. Các mô hình đƣợc dùng ở
giai đoạn này là mô hình dịch máy, máy học, chú thích video tự động, phả hệ
tri thức thị giác. Khi truy vấn, hệ thống tiến hành đối sánh các khái niệm thị
giác mà ngƣời dùng mô tả với các khái niệm thị giác đƣợc liên kết với dữ liệu
video nhằm xác định kết quả truy vấn. Cách truy vấn này có thể áp dụng cho
cơ sở dữ liệu video tổng quát. Độ chính xác của kết quả truy vấn không cao,
vì vậy nó đƣợc dùng nhƣ bƣớc tiền lọc, và thƣờng kèm theo kỹ thuật phản hồi
từ ngƣời dùng.
Mặc dù đã có nhiều kết quả đạt đƣợc trong lĩnh vực này, nhƣng một số
vấn đề thách thức vẫn còn tồn đọng. Chƣa có hệ thống truy vấn nào đƣợc phổ
biến và đƣợc công nhận rộng rãi trong cộng đồng.
Xuất phát từ cơ sở khoa học, tính thực tiễn và khả năng áp dụng thực tế
tại nơi công tác, tác giả luận văn đã lựa chọn đề tài “Một số kỹ thuật chỉ mục
và tìm kiếm đối tƣợng trong video số”. Bố cục của luận văn gồm 3 chƣơng,
đƣợc trình bày nhƣ sau:
Chƣơng I: Trình bày tổng quan về cơ sở dữ liệu đa phƣơng tiện.
Chƣơng II: Trình bày một số kỹ thuật chỉ mục và tìm kiếm đối tƣợng
trong video số.
Chƣơng III: Mô tả và xây dựng một ứng dụng tìm kiếm video.
CHƢƠNG 1 - TỔNG QUAN
VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐA PHƢƠNG TIỆN
1.1 NHU CẦU CẦN CÓ HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ
LIỆU ĐA PHƢƠNG TIỆN [1]
Trải qua nhiều năm chúng ta đã thu thập đƣợc một khối lƣợng lớn dữ
liệu đa phƣơng tiện và tổ chức lƣu trữ chúng dƣới dạng số, ví dụ nhƣ ảnh X
quang, tranh số hóa, các băng hình dạy học, điều tra cảnh sát về giọng nói
trong điện thoại, tài liệu văn bản,…Ngày nay, khi Công nghê ̣thông tin phát
triển man ̣ h mẽ và đƣợc ứng dụng vào các lĩnh vực của đời sống xã hội , đã
xuất hiện ngày càng nhiều tranh ảnh, video, audio, tài liệu… đƣợc số hoá, lƣu
trữ và trình diễn, một số ví dụ về dữ liệu đa phƣơng tiện nhƣ sau:
- Dữ liệu hình ảnh (Image data): Một học viện phẫu thuật phải tìm kiếm
cơ sở dữ liệu ảnh X quang hay ảnh cộng hƣởng từ (MRI - Magnetic
Resonance Imaging) của các bệnh nhân; Một cơ quan, tổ chức lƣu trữ những
bức ảnh số và muốn tìm lại một cách thuận tiện,...
- Dữ liệu video (Video data): Một sinh viên mong muốn tìm những bài
giảng bằng băng hình về một chủ đề kỹ thuật nào đó. Điều này đòi hỏi phải
truy vấn thƣ viện băng hình tƣ̀ tập hợp vô số các băng hình với nội dung về kỹ
thuật, ...
- Dữ liệu âm thanh (Audio data): Một phóng viên mong muốn tiếp cận
với một vài cuộc phỏng vấn trƣớc đây trên đài phát thanh, trong trƣờng hợp
này anh ta mong muốn tiếp cận với những băng audio cũ có nội dung liên
quan đến lĩnh vực nghiên cứu.
- Dữ liệu tài liệu (Document data): Một văn bản truyền thống bao gồm
các đoạn văn bản, các từ, câu, đoạn văn, chƣơng… Một CSDL tài liệu khác
văn bản ở chỗ nó không chỉ chứa các thông tin dạng văn bản thô mà nó còn
chứa đựng cả cấu trúc và hình ảnh nhúng. Ví dụ, dữ liệu tài liệu đƣợc tạo ra,
chèn vào và phục hồi nhờ sử dụng các ngôn ngữ đánh dấu chuẩn nhƣ HTML
hay SGML,...
Tƣ̀ nhƣ̃ng ví dụ trên ta cho thấy thông tin đa phƣơng tiện hay dữ liệu đa
phƣơng tiện bao gồm các dạng dữ liệu nhƣ video, âm thanh, hoạt hoạ
(animation), ảnh, ký tự, chữ số,... hay có sự kết hợp giữa các dạng này. Thƣc ̣
tế hiên ̣ nay là chúng ta đang đối mặt với sự bùng nổ thông tin đa phƣơng tiên ̣ ,
và kéo theo nó là xu thế thúc đẩy phát triển công nghệ số lƣu trữ và trình diễn,

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#996847 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement