By incute_babyxinhyeu
#968362 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Tổng quan về kho dữ liệu; trình bày một cách tổng thể về các khái niệm kho dữ liệu, cấu trúc kho dữ liệu, qui trình xây dựng kho dữ liệu, và cách thức khai thác kho dữ liệu. Tìm hiểu công nghệ kho dữ liệu trong SQL Server, giải pháp công nghệ kho dữ liệu của Microsoft, mà đặc biệt là của SQL Server 2008. Giới thiệu một số công cụ được sử dụng trong việc xây dựng kho dữ liệu như: SSIS - SQL Server Integration Service (Dịch vụ tích hợp của SQL Server) dùng cho tích hợp, SSRS dùng cho báo cáo, SSAS dùng cho phân tích dữ liệu và SSMS - SQL Server Management Studio (Trình quản lý của SQL Server) dùng cho việc theo dõi và quản lý. Xây dựng kho dữ liệu siêu thị, nghiên cứu những vấn đề liên quan đến việc xây dựng kho dữ liệu siêu thị: Nội dung bao gồm phạm vi và yêu cầu bài toán, cấu trúc dữ liệu nguồn và đích, chi tiết các gói tích hợp dữ liệu cài đặt bởi SSIS, chi tiết khối dữ liệu cài đặt bởi SSAS - SQL Server Analysis Services (Dịch vụ phân tích của SQL Server) và cuối cùng các mẫu các báo cáo và phân tích nhằm khai thác kho dữ liệu. Kết quả cài đặt thử nghiệm: Tóm tắt các phần đã được cài đặt và chạy thử nghiệm như dữ liệu nguồn và đích, thời gian chạy các gói tích hợp, thời gian cập nhật khối dữ liệu, thời gian đáp ứng khi phân tích, và các mẫu phân tích và báo cáo
LỜI MỞ ĐẦU
Việc xây dựng kho dữ liệu phục vụ cho phân tích và báo cáo của các doanh
nghiệp sẽ là xu thế tất yếu trong những năm tới ở Việt nam. Thực ra, kho dữ liệu đã
được áp dụng khá phổ biến tại các nước phát triển như Mỹ, Úc, Đức, Nhật... Tại Việt
nam thì cho đến nay kho dữ liệu cũng đã được bắt đầu áp dụng cho một số ngành đi
tiên phong trong lĩnh vực CNTT như Ngân hàng, Tài chính và Bưu chính Viễn thông.
Nhưng nhìn chung số lượng doanh nghiệp có kho dữ liệu là chưa nhiều, vì các doanh
nghiệp vẫn đang phải ưu tiên phần mềm phục vụ tác nghiệp như kế toán, nhân sự, tiền
lương, bán hàng, đặt hàng, hoạch định doanh nghiệp, phần mềm lõi, phần mềm quản
lý quan hệ khách hàng... Nhưng trong vài năm tới, khi các phần mềm tác nghiệp đã
được áp dụng phổ biến và chạy ổn định thì việc làm thế nào để khai thác được khối dữ
liệu tác nghiệp đã có một cách hiệu quả nhất là điều mà các doanh nghiệp sẽ rất quan
tâm.
Nhận thấy được xu thế này, nên tên đề tài đã được đăng ký là “Nghiên cứu giải
pháp kho dữ liệu trong SQL Server 2008 và áp dụng trong Thương mại” cho luận văn
tốt nghiệp. Hy vọng đây là cơ hội tốt để nghiên cứu và tìm hiểu tổng quan về kho dữ
liệu và qui trình xây dựng nó, để nghiên cứu các giải pháp công nghệ cho kho dữ liệu
của Microsoft nói chung và của SQL Server 2008 nói riêng, và cuối cùng là việc áp
dụng những gì nghiên cứu được để xây dựng thử nghiệm kho dữ liệu cho bài toán thực
tế trong lĩnh vực thương mại.
Nhờ sự giúp đỡ của bạn bè mà một phần dữ liệu để thử nghiệm và một số yêu
cầu về kho dữ liệu của siêu thị bán lẻ T-Mart đã được thu thập. Vì vậy, bài toán áp
dụng thử nghiệm là xây dựng kho dữ liệu cho siêu thị T-Mart.
Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, nội dung luận văn được chia thành 4 chương
như sau:
Chương 1. Tổng quan về kho dữ liệu, chương này trình bày một cách tổng thể về
các khái niệm kho dữ liệu, cấu trúc kho dữ liệu, qui trình xây dựng kho dữ liệu, và
cách thức khai thác kho dữ liệu.
Chương 2. Tìm hiểu công nghệ kho dữ liệu trong SQL Server, chương này trình
bày giải pháp công nghệ kho dữ liệu của Microsoft, mà đặc biệt là của SQL Server
2008. Ngoài ra cũng trình bày một số công cụ được sử dụng trong việc xây dựng kho
dữ liệu như: SSIS dùng cho tích hợp, SSRS dùng cho báo cáo, SSAS dùng cho phân
tích dữ liệu và SSMS dùng cho việc theo dõi và quản lý.
Chương 3. Xây dựng kho dữ liệu siêu thị, chương này chủ yếu tập trung trình bày
những gì liên quan đến việc xây dựng kho dữ liệu siêu thị. Nội dung bao gồm phạm vi
và yêu cầu bài toán, cấu trúc dữ liệu nguồn và đích, chi tiết các gói tích hợp dữ liệu cài
7
đặt bởi SSIS, chi tiết khối dữ liệu cài đặt bởi SSAS và cuối cùng các mẫu các báo cáo
và phân tích nhằm khai thác kho dữ liệu.
Chương 4. Kết quả cài đặt thử nghiệm. Chương này tóm tắt các phần đã được cài
đặt và chạy thử nghiệm như: dữ liệu nguồn và đích, thời gian chạy các gói tích hợp,
thời gian cập nhật khối dữ liệu, thời gian đáp ứng khi phân tích, và các mẫu phân tích
và báo cáo.
Phần kết luận trình bày tổng hợp các kết quả thực hiện luận văn cũng như các
phần cần mở rộng khi áp dụng cho thực tế.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement