By boitien_titi
#968353 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Luận văn ThS. Hệ thống thông tin -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Trình bày khái quát các vấn cơ bản về cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu hướng đối tượng. Giới thiệu cách làm việc với hệ quản trị cơ sở dữ liệu hướng đối tượng DB4O. Xây dựng chương trình quản lý sinh viên sử dụng cơ sở dữ liệu hướng đối tượng với hệ quản trị DB4O

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu với mô hình quan hệ (RDBMS – Relation DataBase
Management System) đã có nhiều đóng góp đáng kể trong việc quản lý các hệ thông
tin. Chúng đƣợc nghiên cứu, ứng dụng, phát triển rộng rãi và có nhiều sản phẩm đã
đƣợc thƣơng mại hóa.
Tuy nhiên, các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ không phù hợp cho các ứng
dụng có các cấu trúc dữ liệu phức tạp, các đối tƣợng không có cấu trúc, ví dụ nhƣ
CAD/CAM, các hệ thống thông tin địa lý, các cơ sở dữ liệu đa phƣơng tiện, các hình
ảnh, âm thanh,… Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu không cho phép ngƣời dùng mở rộng
các kiểu hệ thống, thêm các kiểu dữ liệu mới.
Bên cạnh đó, việc sử dụng ngôn ngữ lập trình hƣớng đối tƣợng để thao tác các cơ
sở dữ liệu quan hệ có những bất cập. Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ không hỗ
trợ các khái niệm trong ngôn ngữ lập trình hƣớng đối tƣợng. Cho nên chúng ta cần
phải ánh xạ qua lại giữa ngôn ngữ lập trình hƣớng đối tƣợng với cơ sở dữ liệu quan hệ.
Với mong muốn kiểm soát đƣợc các dữ liệu phức tạp cũng nhƣ mở rộng đƣợc hệ
thống trong những ứng dụng đa dạng hơn, mô hình hƣớng đối tƣợng đã ra đời và đƣợc
áp dụng vào các ngôn ngữ lập trình, các giao diện ngƣời dùng, các kỹ thuật thiết kế,
các hệ điều hành, cấu trúc phần cứng và các hệ CSDL. Các ứng dụng “thế hệ tiếp theo
này” gồm thiết kế phần mềm có máy tính hỗ trợ (CASE), sản xuất tích hợp qua máy
tính (CIM), và các ứng dụng khác,…
Cho đến nay chƣa có một chuẩn chính thức và chƣa đƣợc chấp nhận bởi các tổ
chức ISO, ANSI, nhƣng đã có nhiều hệ thƣơng mại theo mô hình quản trị cơ sở dữ liệu
hƣớng đối tƣợng (OODBMS) đƣợc tung ra thị trƣờng nhƣ DB4O, OBJECTSTORE,…
Do đó, có thể nói rằng mô hình OODBMS đã xuất hiện nhƣ một giải pháp nhằm giải
quyết sự phức tạp trong việc mô hình hoá thế giới thực ngày càng tổng quát hơn.
Phạm vi của luận văn này tập trung nghiên cứu những vấn đề sau:
 Một số vấn đề cơ bản về cơ sở dữ liệu hƣớng đối tƣợng
 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu hƣớng đối tƣợng DB4O
 Xây dựng ứng dụng mô phỏng việc sử dụng cơ sở dữ liệu hƣớng đối
tƣợng với hệ quản trị DB4O.
Luận văn đƣợc chia thành 3 chƣơng.
Chƣơng 1 trình bày khái quát các vấn cơ bản liên quan đến cơ sở dữ liệu hƣớng
đối tƣợng và hệ quản trị cơ sở dữ liệu hƣớng đối tƣợng.
Chƣơng 2 giới thiệu cách làm việc với hệ quản trị cơ sở dữ liệu hƣớng đối tƣợng
DB4O.
Chƣơng 3 xây dựng chƣơng trình quản lý sinh viên sử dụng cơ sở dữ liệu hƣớng
đối tƣợng với hệ quản trị DB4O.
Chƣơng 1
CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU
HƢỚNG ĐỐI TƢỢNG
1.1.Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng
1.1.1. Mô hình hƣớng đối tƣợng
Một cơ sở dữ liệu hƣớng đối tƣợng đƣợc xem nhƣ là một kho bền vững các đối
tƣợng đƣợc tạo ra bởi ngôn ngữ lập trình hƣớng đối tƣợng. Với một ngôn ngữ lập
trình bất kỳ, các đối tƣợng sẽ ngừng tồn tại (kết thúc) khi chƣơng trình ứng dụng kết
thúc, nhƣng trong cơ sở dữ liệu hƣớng đối tƣợng, các đối tƣợng đƣợc duy trì ở bên
ngoài phạm vi thực hiện của chƣơng trình. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu hƣớng đối tƣợng
(OODBMS) quản lý dữ liệu, mã chƣơng trình và các cấu trúc kết hợp nhằm thiết lập
một cơ sở dữ liệu hƣớng đối tƣợng. Khác với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ, các
hệ quản trị cơ sở dữ liệu hƣớng đối tƣợng khác nhau rất nhiều về cú pháp và các khả
năng ứng dụng. Tổ chức chuẩn hoá việc quản lý dữ liệu đối tƣợng ODMG (Object
Data Management Group) cố gắng tìm cách giải quyết sự khác biệt đó bằng cách thống
nhất đƣa ra những kỹ thuật mô hình hóa đối tƣợng OMT (Object Modeling
Techniques) hay ngôn ngữ mô hình hoá thống nhất UML [2].
Mặc dù cho đến nay mô hình dữ liệu hƣớng đối tƣợng chƣa có một chuẩn đƣợc
chấp nhận chính thức bởi các tổ chức ANSI hay ISO nhƣ đối với mô hình quan hệ,
nhƣng trong suốt những năm qua một số hệ cơ sở dữ liệu hƣớng đối tƣợng nhƣ O2 hay
ObjectStore đã xâm nhập vào thị trƣờng Mỹ một cách chính thức nhờ khả năng mạnh
mẽ của việc mô hình hoá thế giới thực. Bên cạnh đó, các đề xuất về một chuẩn cho mô
hình dữ liệu hƣớng đối tƣợng và ngôn ngữ truy vấn OQL do tổ chức ODMG đã đƣợc
các nhà tin học quan tâm một cách thực sự. Vấn đề này đƣợc đề cập đến thông qua
việc giới thiệu “mô hình hạt nhân” của mô hình dữ liệu hƣớng đối tƣợng, ở đó một số
các quy ƣớc tối thiểu về mô hình hƣớng đối tƣợng đƣợc bàn đến.
Mô hình hạt nhân đủ mạnh để thoả mãn nhiều đòi hỏi của các ứng dụng mới, hơn
nữa còn đƣợc dùng làm cơ sở cho việc phân tích những khác biệt chính giữa mô hình
dữ liệu hƣớng đối tƣợng với các mô hình dữ liệu truyền thống khác nhƣ mô hình quan
hệ chẳng hạn.
Mô hình hạt nhân dựa trên các khái niệm cơ bản sau [3]:
 Mỗi thực thể của thế giới thực đƣợc mô hình hoá bởi một đối tượng. Mỗi đối
tƣợng đƣợc xác định với một tên duy nhất đƣợc gọi là định danh đối tƣợng
 Mỗi đối tƣợng có một tập các thuộc tính và phƣơng thức. Giá trị của mỗi thuộc
tính có thể là một đối tƣợng hay một tập đối tƣợng. Đặc trƣng này cho phép các
đối tƣợng phức tạp đƣợc định nghĩa nhƣ sự kết nhập của các đối tƣợng khác.
Tập các thuộc tính của một đối tƣợng và tập các phƣơng thức biểu diễn theo
thức tự cấu trúc và hành vi của đối tƣợng.

7
 Các giá trị thuộc tính biểu diễn trạng thái của đối tƣợng. Trạng thái của đối
tƣợng đƣợc truy cập hay sửa đổi bằng việc gửi các thông báo tới đối tƣợng để
viện dẫn các phƣơng pháp tƣơng ứng.
 Các đối tƣợng có cùng cấu trúc và hành vi đƣợc nhóm lại thành một lớp. Một
lớp biểu diễn một hình mẫu cho một tập các đối tƣợng đồng dạng. Mỗi đối
tƣợng là thể hiện của một lớp nào đó.
 Một lớp có thể đƣợc định nghĩa nhƣ một chuyên biệt hoá của một hay nhiều
lớp. Một lớp đƣợc định nghĩa nhƣ vậy gọi là một lớp con và kế thừa các thuộc
tính và phƣơng thức thuộc lớp trên của nó.
Nhƣ chúng ta đã biết, các cơ sở dữ liệu quan hệ đã và đang đƣợc sử dụng rất hiệu
quả trong nhiều bài toán ứng dụng. Cơ sở dữ liệu hƣớng đối tƣợng cần nghiên
cứu và ứng dụng bởi ƣu, nhƣợc điểm sau:
 Hỗ trợ các kiểu dữ liệu đƣợc định nghĩa bởi ngƣời sử dụng
 Cung cấp một mẫu hình phát triển cơ sở dữ liệu cho cả phân tích, thiết kế và cài
đặt ứng dụng, không phải chuyển từ mẫu hình này sang mẫu hình khác nhƣ
trong quá trình phát triển phần mềm
 Cải tiến đáng kể về chất lƣợng dữ liệu. Ta có thể đƣa ra nhiều ràng buộc vào
cấu trúc dữ liệu. Mô hình còn cho phép thể hiện cả những ràng buộc không cấu
trúc để chƣơng trình phải thoả mãn khi nó thực hiện trong cơ sở dữ liệu. Một cơ
sở dữ liệu hƣớng đối tƣợng có thể dẫn về một cơ sở dữ liệu quan hệ đƣợc chuẩn
hoá
 Tốc độ phát triển phần mềm nhanh hơn. Cấu trúc cơ sở dữ liệu nhất quán và rõ
ràng giúp cho lập trình ứng dụng trở nên đơn giản và nhanh hơn
 Tích hợp dễ dàng.
1.1.2. Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu hƣớng đối tƣợng
Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu hƣớng đối tƣợng có thể đƣợc định nghĩa là hệ quản
trị cơ sở dữ liệu trực tiếp hỗ trợ một mô hình dựa trên kiểu hƣớng đối tƣợng. Nó phải
cung cấp việc lƣu trữ bền cho các đối tƣợng và những mô tả của chúng. Hệ cũng phải
cung cấp một ngôn ngữ cho việc định nghĩa lƣợc đồ và cho việc thao tác các đối tƣợng
và lƣợc đồ của chúng. Ngoài ra, nó thƣờng có một ngôn ngữ hỏi và những cơ chế cơ
sở dữ liệu cần thiết cho việc tối ƣu hoá truy cập nhƣ lập chỉ mục và dồn cụm, các cơ
chế điều khiển tƣơng tranh và trao quyền đối với truy cập nhiều ngƣời dùng, cơ chế
khôi phục khi có sự cố [3].
Một số hệ quản trị cơ sở dữ liệu hƣớng đối tƣợng phổ biến trên thị trƣờng nhƣ
ObjectStore, GemStore, Objectivity, O2, Jasmine, Versant, Db4o và POET.
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu hƣớng đối tƣợng hỗ trợ rất nhiều kiểu dữ liệu phong
phú và thông thƣờng là kết hợp chặt chẽ với ít nhất một ngôn ngữ lập trình. Các hệ
quản trị cơ sở dữ liệu hƣớng đối tƣợng thực hiện nhanh hơn những ứng dụng điều
khiển từ các đối tƣợng tham chiếu đến đối tƣợng, hỗ trợ kế thừa, quản lý định danh đối
tƣợng và nhiều tính chất khác.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Nhớ thank nhé
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#994117 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement