By mylove_sevenlove
#968283 Link tải miễn phí luận văn
MỤC LỤC
MỤC LỤC 1
GIẢI THÍCH MỘT SỐ THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT . 4
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ . 6
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU 7
GIỚI THIỆU . 8
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ AN TOÀN THÔNG TIN . 10
1.1. VẤN ĐỀ AN TOÀN THÔNG TIN. 10
1.1.1.Tại sao cần bảo đảm An toàn thông tin . 10
1.1.2. Một số rủi ro mất an toàn thông tin trong giao dịch điện tử. . 10
1.2. CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN . 11
1.2.1. Hạ tầng công nghệ . 11
1.2.2. Cơ sở hạ tầng nhân lực. 12
1.2.3. Cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội . 13
1.2.4. Các hệ thống thông tin . 13
1.2.5. Các hệ thống bảo vệ thông tin 15
1.2.6. Một số công nghệ bảo đảm an toàn thông tin hệ thống giao dịch 16
1.2.7. Các giao thức đảm bảo an toàn truyền tin. 18
Chương 2: TỔNG QUAN VỀ HÀNH CHÍNH ĐIỆN TỬ . 20
2.1. KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 20
2.1.1. Chính phủ 20
2.1.2. Cơ quan thuộc Chính phủ 20
2.1.3. Các bộ, Các cơ quan ngang bộ . 21
2.1.4. Ủy ban nhân dân các cấp 22
2.2. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HÀNH CHÍNH ĐIỆN TỬ 23
2.2.1. Công tác hành chính 23
2.2.2. Giao dịch hành chính trực tuyến 24
2.2.3. Khái niệm về hành chính điện tử 24
2.2.4. Các giao dịch hành chính điện tử trong cơ quan nhà nước 24
2.3. THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ GIAO DỊCH TRONG HÀNH CHÍNH ĐIỆN TỬ Ở
NƯỚC TA HIỆN NAY . 29
2.3.1. Nhu cầu giao dịch hành chính tại thành hố Hà Nội. 29
2.3.2. Tình hình ứng dụng giao dịch điện tử trên địa bàn thành hố Hà Nội. 31
2.3.3. Tình hình ứng dụng giao dịch điện tử tại Việt Nam. . 32
2.3.4. Hiện trạng các công cụ thực hiện giao dịch hành chính tại iệt Na . 38
2.4. CÁC MỨC GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN TRONG HÀNH CHÍNH ĐIỆN TỬ 40
2.4.1. Giao dịch mức độ 1. . 40
2.4.2. Giao dịch mức độ 2. . 40
2.4.3. Giao dịch mức độ 3. . 40
2.5.4. Giao dịch mức độ 4. . 41
Chương 3: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BẢO VỆ THÔNG TIN TRONG HÀNH
CHÍNH ĐIỆN TỬ . 42
3.1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ AN TOÀN THÔNG TIN TRONG GIAO DỊCH TRỰC
TUYẾN . 42
3.1.1. Mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ thông tin 42
3.1.2. Các yêu cầu bảo vệ thông tin trong giao dịch trực tuyến 42
3.1.3. Giải pháp bảo đả an toàn thông tin trong hành chính điện tử . 43
3.2. BẢO MẬT THÔNG TIN BẰNG PHƯƠNG PHÁP MẬT MÃ . 45
3.2.1. Mục đích bảo mật thông tin . 45
3.2.2. Phương há mã hóa dữ liệu 45
3.2.3. Phân loại hệ mã hóa . 46
3.3. PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN THÔNG TIN . 51
3.3.1. Mục đích bảo toàn thông tin. 51
3.3.2. Khái niệm ký số . 51
3.3.3. Đại diện thông điệp và Hà bă . 52
3.3.4. Các loại chữ ký số 52
3.3.5. Bảo toàn thông tin bằng chữ ký số và hà bă . 57
3.4. PHƯƠNG PHÁP XÁC THỰC THÔNG TIN . 58
3.4.1. Mục đích xác thực thông tin . 58
3.4.2. Phương há xác thực 58
3.4.3. Phân loại xác thực điện tử 58
3.4.4. Xác thực dữ liệu. 58
3.4.5. Xác thực thực thể . 59
3.4.6. Xác thực thông tin bằng chữ ký số . 60
Chương 4: MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ AN TOÀN THÔNG TIN TRONG HÀNH
CHÍNH ĐIỆN TỬ . 61
4.1. BÀI TOÁN AN TOÀN THÔNG TIN TRONG GIAO DỊCH HÀNH CHÍNH
ĐIỆN TỬ 61
4.1.1. Bài toán bảo mật thông tin . 61
4.1.2. Bài toán bảo toàn, xác thực thông tin . 63
4.2. BÀI TOÁN NGHIÊN CỨU CƠ SỞ HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TRUYỀN THÔNG TRONG GIAO DỊCH HÀNH CHÍNH ĐIỆN TỬ. 66
4.2.1. Bài toán . 66
4.2.2. Hạ tầng khóa công khai Public key infrastructure (PKI) . 62
4.2.3. Hệ thống cung cấp và quản lý chứng chỉ số . 68
4.2.4. Một số mô hình Certification Authority (CA) tin cậy cho PKI . 75
4.2.5. Triển khai mô hình thành phần hệ thống PKI của Microsoft ứng dụng trong
giao dịch hành chính điện tử. . 81
4.2.6. Mô hình hệ thống đăng ký, cung cấp và huỷ bỏ chứng chỉ trong PKI . 84
- 5 -
Chương 5: THỬ NGHIỆM CHƯƠNG TRÌNH . 89
5.1. GIỚI THIỆU 89
5.1.1. Bài toán an toàn thông tin trong giao dịch hành chính điện tử 89
5.1.2. Bài toán nghiên cứu cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin truyền thông trong
giao dịch hành chính điện tử . 89
5.2. CẤU HÌNH CHUNG CỦA HỆ THỐNG 89
5.2. CHƯƠNG TRÌNH MÃ HÓA TÀI LIỆU 92
5.2.1. Các thành phần của chương trình . 92
5.2.2. Hướng dẫn sử dụng chương trình . 92
5.3. CHƯƠNG TRÌNH KÝ SỐ TÀI LIỆU 98
5.3.1. Các thành phần của chương trình . 98
5.3.2. Hướng dẫn sử dụng chương trình . 98
5.4. CHƯƠNG TRÌNH TẠO CHỨNG CHỈ SỐ 104
5.4.1. Các thành phần của chương trình . 104
5.4.2. Hướng dẫn sử dụng chương trình . 104
KẾT LUẬN . 110
TÀI LIỆU THAM KHẢO . 111
GIỚI THIỆU
Công nghệ thông tin ngày nay đang hát triển rất ạnh, số lượng người sử
dụng Internet ngày càng tăng, lưu lượng truyền tải thông tin yêu cầu ngày càng lớn
và ột số hoạt động giao dịch trên ạng internet cũng hát triển theo, đặc biệt là
trong hoạt động giao dịch điện tử nói chung và trong giao dịch hành chính điện tử
nói riêng.
Trước đây các cơ quan hành chính sự nghiệ của nhà nước, Chính quyền cung
cấ dịch vụ cho nhân dân tại trụ sở của ình, thì nay nhờ vào công nghệ thông tin
và viễn thông, các cơ quan hành chính sự nghiệ của nhà nước, Chính quyền sử
dụng công nghệ thông tin như: Mạng diện rộng, Internet, các hương tiện di động
để quan hệ với công dân, giới doanh nghiệ .
Ngày 10/4/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định 64/2007/NĐ-CP quy định
về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước bao gồ
các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính hủ, Uỷ ban nhân dân các cấ và
các đơn vị sự nghiệ sử dụng ngân sách nhà nước. Theo đó, nhiều dịch vụ hành
chính công sẽ được thực hiện qua ạng. Điều này giú tiết kiệ nhiều thời gian và
công sức nhưng lại hát sinh những vấn đề ới. Đó là thông tin nằ trong kho dữ
liệu hay đang trên đường truyền có thể bị trộ cắ , sửa đổi là cho sai lệch, hay
bị giả ạo.
Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và
dịch vụ chứng thực chữ ký số ới được ban hành [1], hiện tại chúng ta chưa có các
trung tâ CA chuyên dùng. Các hệ thống giao dịch điện tử thực thụ ới chỉ được
ứng dụng tại ột số đơn vị ngành tài chính, ngân hàng, hầu hết các cơ quan nhà
nước chưa triển khai các hệ thống giao dịch điện tử.
Một số địa hương đã đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành hần ề dịch
vụ công cho ột số lĩnh vực, tuy nhiên tính hiệu quả chưa cao. Một hần là do nhận
thức của ột bộ hận cán bộ công chức và người dân chưa đúng, nhưng lý do chính
có tính quyết định là ôi trường há lý và hạ tầng kỹ thuật đả bảo an toàn thông
tin trong giao dịch điện tử chưa hoàn thiện.
Hiện nay, ta thấy công tác hành chính của nước ta nói chung và của Hà Nội
nói riêng cần hải có hệ thống thông tin ạnh để lưu trữ khối lượng lớn và đa dạng
các tài liệu, giú cán bộ và người dân tì kiế thông tin nhanh và chính xác, hỗ trợ
xử lý được các nghiệ vụ hành chính hức tạ . Hệ thống hải có các công cụ để ký
số vào các tài liệu và bảo vệ được chúng, chuyển giao các tài liệu hành chính an
toàn, nhanh gọn, và chi hí thấ , hải có các giải há để hòng và chống giả ạo
tài liệu hay chữ ký, chống chối cãi và trốn tránh trách nhiệ , gó hần phòng và
chống tiêu cực trong các giao dịch hành chính điện tử. Do đó, bảo vệ thông tin trong
giao dịch hành chính điện tử là ột yêu cầu tất yếu.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By linh2003
#983182 MOD có thể cho e xin cái CD-ROM của để tài này được không ạ?


Nếu có thể cho e xin thông tin liên lạc với anh / chị chia sẻ bài này với nhé!


Em Thank trước ạ.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement