By kangtadang35
#968056 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Luận văn ThS. Hệ thống thông tin -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Tìm hiểu về thực tiễn công tác quản lý và xử lý ảnh DICOM trong ngành Y tế. Xác định nhu cầu bảo mật trong việc sử dụng ảnh y tế theo chuẩn DICOM. Phân tích cấu trúc chuẩn DICOM và dữ liệu ảnh DICOM. Tìm hiểu cơ sở lý thuyết các thuật toán mã hóa, lựa chọn 01 phương pháp mã hóa thích hợp cho việc mã hóa thông tin trong ảnh DICOM. Xây dựng chương trình phần mềm mã hóa thông tin cá nhân (Private) trong ảnh DICOM . Ứng dụng chuẩn DICOM và một số mã nguồn mở để thiết kế xây dựng phần mềm cho phép người sử dụng xem thông tin ảnh DICOM, mã hóa thông tin, lưu ảnh DICOM mới
CHƯƠNG 1 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG Y TẾ VÀ THỰC
TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ẢNH DICOM TRONG
NGÀNH Y TẾ ...........................................................................
4
1.1. THỰC TRẠNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG Y TẾ ................ 4
1.1.1 Về cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin ............................................... 4
1.1.2 Cơ sở dữ liệu và phần mềm ứng dụng ................................................... 5
1.1.3. Dịch vụ công và hỗ trợ quản lý điều hành ............................................ 6
1.2 MỘT SỐ TỒN TẠI TRONG ỨNG DỤNG CNTT TRONG NGÀNH
Y TẾ .............................................................................................................. 6
1.3 PHÂN TÍCH NHU CẦU QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ẢNH DICOM
TRONG NGÀNH Y TẾ ................................................................................. 7
CHƯƠNG 2 GIỚI THIỆU CHUẨN DICOM CẤU TRÚC DỮ LIỆU
VÀ MÃ HÓA CỦA ẢNH DICOM .............................................................. 10
2.1GIỚI THIỆU CHUẨN DICOM ................................................................ 10
2.1.1 Khái niệm ............................................................................................... 10
2.1.2 Lịch sử phát triển của DICOM .............................................................. 10
2.1.3 Nhu cầu thực tế ...................................................................................... 11
2.1.4 Mục đích của chuẩn DICOM ................................................................. 12
2.1.5. Cấu trúc của chuẩn DICOM ................................................................. 12
2.1.6 Định nghĩa đối tƣợng thông tin .............................................................. 21
2.1.7 Các đặc tả về lớp dịch vụ ....................................................................... 22
2.1.8 Cấu trúc và các ngữ nghĩa dữ liệu ......................................................... 23
2.1.9 Từ điển dữ liệu ....................................................................................... 23
2.1.10 Lƣu trữ thiết bị và định dạng tập tin .................................................... 24
2.2 CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ MÃ HÓA CỦA ẢNH DICOM ................ 25
2.2.1 Định dạng ảnh DICOM .......................................................................... 25
2.2.2Phần tiêu đề (header) .............................................................................. 25
2.2.3 Dữ liệu ảnh (Data Set) .......................................................................... 27
CHƯƠNG 3 LÝ THUYẾT MÃ HÓA VÀ CÁC THUẬT TOÁN ............ 29
3.1 GIỚI THIỆU MÃ HÓA ............................................................................ 29
3.1.1 Tại sao cần sử dụng mã hoá ........................................................... 29
3.1.2 Nhu cầu sử dụng kỹ thuật mã hoá .......................................................... 29
3.1.3 Độ an toàn của thuật toán ...................................................................... 31
3.1.4 Phân loại các thuật toán mã hoá ............................................................. 32
3.1.5 Một số ứng dụng của mã hoá ....................... ......................................... 36
3.2 THUẬT TOÁN MÃ HÓA DES ............................................................... 37
3.2.1 Tổng quan về DES ................................................................................. 37
3.2.2 Nguồn gốc lịch sử và quá trình thay thế DES......................................... 37
3.2.3 Tổng quan của thuật toán DES .............................................................. 38
3.2.5 Giải mã DES .......................................................................................... 38
3.2.6 DES trong thực tế .................................................................................. 39
3.2.7 Triple DES ............................................................................................. 40
CHƯƠNG 4 XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH PHẦN MỀM MÃ HÓA
THÔNG TIN CẦN BẢO VỆ TRONG ẢNH DICOM ............................... 41
4.1 ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP BẢO VỆ THÔNG TIN ẢNH DICOM .... 41
4.2 PHÂN TÍCH THIẾT KẾ CHƢƠNG TRÌNH ........................................... 42
4.3 NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH ....................................................................... 43
4.4 CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA CHƢƠNG TRÌNH ........................... 43
4.4.1 Chức năng mã hóa thông tin trong từng ảnh DICOM ........................... 43
4.4.2 Chức năng mã hóa thông tin theo yêu cầu trong ảnh DICOM .............. 43
4.4.3 Chức năng mã hóa thông tin theo yêu cầu trong nhiều ảnh DICOM .... 44
4.4.4 Chức năng kết xuất thông tin ảnh trong DICOM .................................. 44
4.4.5 Chức năng kết xuất thông tin text trong DICOM .................................. 44
4.4.6 Chức năng mã hóa nhiều tệp ảnh ........................................................... 44
4.5 KỸ THUẬT VÀ HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƢƠNG TRÌNH ............ 44
KÊT LUẬN..................................................................................................... 53
KIẾN NGHỊ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO ................................ 53
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 54
MỞ ĐẦU
Trưới sự phát triển của công nghệ thông tin ngày nay, mọi lĩnh vực đều
được công nghệ hóa. Trong ngành y tế, nhu cầu quản lý bệnh viện, trao đổi
nhanh chóng và chính xác thông tin bệnh nhân là rất cần thiết . Để đáp ứng điều
này các thiết bị chẩn đoán hình ảnh không chỉ ra đời và ngày càng hoàn thiện về
mặt kỹ thuật mà còn quan tâm đến tính tiện dụng cho người dùng. Vì thế với xu
hướng này, DICOM đã ra đời - đây là một chuẩn thống nhất giữa các thiết bị
chẩn đoán hình ảnh. Việc phát triển chuẩn này đang là vấn đề được quan tâm
của nhiều nước trên thế giới. Việt Nam cũng theo đà phát triển đó, hiểu và nắm
bắt chuẩn DICOM là vấn đề không thể thiếu để hòa mình vào thế giới công nghệ
trong lĩnh vực y tế, đặc biệt nhờ công nghệ Internet, xu hướng khám chữa bệnh
từ xa đang được hình thành và ngày càng phát triển thì việc nghiên cứu và ứng
dụng là một vấn đề quan trọng và cấp thiết.
DICOM là “Hình ảnh kỹ thuật số và truyền thông trong y học” được thiết lập
làm tiêu chuẩn truyền dữ liệu trong các ứng dụng về y tế. Đó là một quy trình
truyền dữ liệu ở một cấp độ ứng dụng rất cao, hỗ trợ các tiêu chuẩn khác như
Ethernet, TCP/IP. Nó cho phép người sử dụng hình ảnh y tế (bác sỹ chẩn
đoán, điều trị, theo dõi điều trị) nhận được hình ảnh của bệnh nhân một cách
nhanh nhất, không phụ thuộc vào khoảng cách từ người sử dụng tới thiết bị
chụp ảnh. Điều này rất có ý nghĩa đối với bệnh nhân nói chung, đặc biệt đối
với bệnh nhân cấp cứu.
Mã hóa_Cryptography là một ngành khoa học nghiên cứu về việc giấu thông
tin nhằm bảo mật dữ liệu lưu trữ trên máy tính hay các dữ liệu truyền trên
mạng máy tính. Hiện nay, trong kỷ nguyên phát triển ứng dụng Công nghệ
thông tin (CNTT) đã có rất nhiều phương pháp, thuật toán mã hóa đảm bảo
tính bảo mật cao được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực kinh tế, chính trị, khoa
học kỹ thuật.
Trong ngành y tế, khi ứng dụng công nghệ thông tin cũng đặt ra các yêu cầu
bảo mật dữ liệu trong quản lý lưu trữ dữ liệu và trao đổi thông tin qua mạng
máy tính. Các cuộc hội chẩn qua mạng, xây dựng cơ sở dữ liệu y tế điện tử
phục công tác chuyên môn, đào tạo qua mạng cần đảm bảo tính bí mật một
số thông tin cá nhân, do vậy việc mã hóa các thông tin cá nhân của người
bệnh trong ảnh DICOM cũng là một trong những nhu cầu thực tiễn hiện nay.
Do đó, mục tiêu của luận văn được đề ra là:
1. Tìm hiểu về thực tiễn công tác quản lý và xử lý ảnh DICOM trong ngành Y
tế
2. Xác định nhu cầu bảo mật trong việc sử dụng ảnh y tế theo chuẩn DICOM.
3. Phân tích cấu trúc chuẩn DICOM và dữ liệu ảnh DICOM
4. Tìm hiểu cơ sở lý thuyết các thuật toán mã hóa, lựa chọn 01 phương pháp mã
hóa thích hợp cho việc mã hóa thông tin trong ảnh DICOM
5. Xây dựng chương trình phần mềm mã hóa thông tin cá nhân (Private) trong
ảnh DICOM . Ứng dụng chuẩn DICOM và một số mã nguồn mở để thiết kế
xây dựng phần mềm cho phép người sử dụng xem thông tin ảnh DICOM,
mã hóa thông tin, lưu ảnh DICOM mới.
Luận văn có bốn chƣơng chính, bao gồm:
Chƣơng 1: Công nghệ thông tin y tế và thực trạng công tác quản lý và sử dụng
ảnh y tế theo chuẩn DICOM trong ngành Y tế Việt Nam
Chƣơng 2: Giới thiệu chuẩn DICOM, cấu trúc dữ liệu và mã hóa thông tin ảnh
DICOM gồm các phần:
Quy chuẩn
Các định nghĩa đối tượng thông tin
- Các đặc tả lớp dịch vụ
- Cấu trúc dữ liệu và mã hóa
- Từ điển dữ liệu
- Trao đổi thông điệp
Hỗ trợ giao tiếp qua mạng đối với việc trao đổi thông điệp
Lưu trữ tập tin DICOM trên các thiết bị và định dạng tập tin cho việc trao
đổi dữ liệu.
Bộ các chuẩn ứng dụng lưu trữ truyền thông
Các định nghĩa truyền thông và truyền thông vật lý đối với việc trao đổi
dữ liệu
Bộ các chuẩn bảo mật
Khảo sát ảnh DICOM: Tiêu đề ảnh (DICOM header), Dữ liệu ảnh (Data
Set)
Chƣơng 3: Lý thuyết mã hóa và các thuật toán mã hóa
Giới thiệu về mã hóa: Khái niệm, nhu cầu và các thuật toán mã hóa
Tổng quan về thuật toán DES: Nguồn gốc lịch sử , Mã hóa DES, Giải mã
DES Chƣơng 4: Xây dựng chương trình phần mềm mã hóa thông tin cá nhân
(Private) trong ảnh DICOM
Đề xuất giải pháp bảo vệ thông tin trong quản lý và sử dụng ảnh DICOM
Phân tích thiết kế chương trình
Xây dựng phần mềm đọc ảnh DICOM, truy xuất các thông tin cá nhân
(PN_Patient Information), mã hóa bằng DES, lưu tập tin DICOM, giải mã
thông tin .
Kết xuất thông tin dữ liệu ảnh trong ảnh DICOM và mã hóa
Thực nghiệm kiểm tra đánh giá kết quả.
Kết luận và kiến nghị các hƣớng nghiên cứu tiếp theo
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement