Hình đại diện của thành viên
By daigai
#995703 Link tải tài liệu ôn tài chính doanh nghiệp

Chƣơng 2: GIÁ TRỊ TIỀN TỆ THEO THỜI GIAN
Lãi đơn Lãi kép
FV
n = PV( 1 + r.n ) FVn = PV( 1 + r )n
I = PV.r.n = FV – PV PV = FV
n (1 + r )-n
[ ]
DÒNG TIỀN
I. GIÁ TRỊ TƢƠNG LAI ( FVAn)
1. CHUỖI CUỐI KỲ:
 Dòng tiền không đều:
FVA
n = CF1(1 + r) n-1 + CF2(1+r)n-2+….+ CFn-1(1+r) + CFn(1+r)0
 Dòng tiền đều: CFt = C
Hệ quả:
 
[ ]
 Tính r bằng cách bấm máy tính CASIO như sau:
với
2. CHUỔI ĐẦU KỲ:
 Dòng tiền không đều:
FVA
n = CF1(1+r)n + CF2(1+r)n-1 + CF3(1+r)n-2 +…+ CFn-1(1+r)2 + CFn(1+r)
 Dòng tiền đều: CFt = C
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement