Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1015220 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

Trong hệ điều hành Windows XP, cấu trúc tên của tập tin gồm mấy phần?
Gồm 2 phần là phần tên và phần mở rộng, được ngăn cách bởi dấu chấm (.)
2.
Trong hệ điều hành Windows XP, để thiết lập lại ngày/giờ hệ thống, ta thực
hiện:
Control Panel  Date, Time, Language and Regional Options change the
date and time
3.
Trong hệ điều hành Windows XP, để thiết lập lại cách biểu diễn ngày/giờ hệ
thống, ta thực hiện:
Control Panel Regional and Language Options Customize
4.
Trong hệ điều hành Windows XP, trên mỗi ổ đĩa có một thư mục chung, thư
mục này được gọi là?
Trên mỗi đĩa có một thư mục chung gọi là thư mục gốc. Thư mục gốc không có
tên riêng và được ký hiệu là \
5.
Trong hệ điều hành Windows XP, thư mục đang làm việc được gọi là thư mục?
Thư mục đang làm việc gọi là thư mục hiện hành
6.
Nhiệm vụ quan trọng của Windows XP là?
Điều khiển phần cứng và tổ chức thực hiện các chương trình máy tính
7.
Trong hệ điều hành Windows XP, muốn xem danh sách các máy in đã được cài
đặt, ta thực hiện?
Control PanelPrinters and faxes
2
8.
Trong hệ điều hành Windows XP, trên màn hình desktop có mấy loại biểu
tượng?
2 loại. Biểu tượng gốc và biểu tượng shortcut
9.
Sử dụng chương trình nào của Windows để quản lí các tệp và thư mục?
Sử dụng My computer
10.
Thiết lập cỡ giấy mặc định cho máy in, ta thực hiện:
Word 2003File Page Setup Paper chọn cỡ giấy
11.
Trong hệ điều hành Windows XP, sử dụng tổ hợp phím nào sau đây để chuyển
đổi giữa các chương trình đang chạy?
Alt+Tab
Đủ bộ 2 phần
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Lac Troi English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement