Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1012962 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

CHƯƠNG I : NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Câu 1: Phạm vi điều chỉnh luật viên chức
a) Luật này quy định về viên chức; quyền và nghĩa vụ của viên chức, tuyển
dụng viên chức
b) Luật này quy định về viên chức; nghĩa vụ của viên chức; tuyển dụng, sử
dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.
c) Luật này quy định về việc tuyển dụng viên chức, quyền của viên chức.
d) Luật này quy định về viên chức; quyền, nghĩa vụ của viên chức; tuyển
dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.
Câu 2: Viên chức
a) Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm
việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo theo chế độ hợp đồng làm việc,
hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của
pháp luật.
b) Viên chức được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự
nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương
của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.
c) Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm
việc tại đơn vị sự nghiệp công lập, được hưởng lương từ quỹ lương của đơn
vị sự nghiệp công lâp.
d) Viên chức là công dân Việt Nam, làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập,
được hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy
định của pháp luật
Điều 3: Giải thích từ ngữ
Câu 3a: Viên chức quản lý là gì?
a) Viên chức quản lý là người được bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý có thời
hạn, tổ chức thực hiện một hay một số công việc trong đơn vị sự nghiệp
công lập nhưng không phải là công chức và được hưởng phụ cấp quản lý.
b) Viên chức quản lý là người được bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý có thời
hạn, chịu trách nhiệm về điều hành, tổ chức thực hiện một hay một số
công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập nhưng không phải là công chức .
c) Viên chức quản lý là người được bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý có thời
hạn, chịu trách nhiệm về điều hành, tổ chức thực hiện một hay một số
công việc nhưng không phải là công chức và được hưởng phụ cấp quản lý.
d) Viên chức quản lý là người được bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý có thời
hạn, chịu trách nhiệm về điều hành, tổ chức thực hiện một hay một số
công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập nhưng không phải là công chức
và được hưởng phụ cấp quản lý.
Câu 3b: Đạo đức nghề nghiệp là gì?
a) Đạo đức nghề nghiệp là những chuẩn mực về nhận thức và hành vi phù hợp
với đặc thù của từng lĩnh vực.
b) Đạo đức nghề nghiệp là những chuẩn mực về nhận thức và hành vi phù hợp
với đặc thù của từng lĩnh vực trong hoạt động nghề nghiệp do tổ chức có
thẩm quyền quy định.
c) Đạo đức nghề nghiệp là những chuẩn mực về nhận thức và hành vi phù hợp
với đặc thù của từng lĩnh vực trong hoạt động nghề nghiệp do cơ quan, tổ
chức có thẩm quyền quy định.
d) Đạo đức nghề nghiệp là những chuẩn mực về nhận thức trong hoạt động
nghề nghiệp do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quy định.
Câu 3c: Quy tắc ứng xử

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement