Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1008624 Link tải tài liệu ôn thi miễn phí cho ae Kết nối
BỘ ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC Mới nhất
CÁC MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH
MÔN KIẾN THỨC CHUNG
MÔN TIẾNG ANH
MÔN TIN HỌC
MÔN CHUYÊN NGÀNH VĂN PHÒNG
MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH VĂN HÓA – THỂ THAO – DU
LỊCH
MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH CÔNG THƯƠNG
MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH NGOẠI VỤ
MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH NỘI VỤ
MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT
TRIỂN NÔNG THÔN
MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH
MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH TƯ PHÁP
THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC
Kỳ thi ngày 17 tháng 01 năm 2015
Đề thi môn: Kiến thức chung
Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian phát đề)
Câu 1 (4 điểm)
Trong chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2020
(được ban hành tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP, ngày 08/11/2011 của Chính phủ),
một trong những nhiệm vụ trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính.
Bằng hiểu biết của mình, anh (chị) hãy nêu vai trò, ý nghĩa của thủ tục hành
chính đối với nhà nước và xã hội. Cho ví dụ để minh họa.
Câu 2 (3 điểm)
Anh (chị) hãy phân tích nguyên tắc “công khai, minh bạch, đúng thẩm
quyền và có sự kiểm tra, giám sát” trong thi hành công vụ của công chức được
quy định tại Khoản 3, Điều 3 của Luật Cán bộ, công chức năm 2008.
Liên hệ thực tế tại cơ quan anh (chị) đang công tác hay địa phương nơi cư
trú để đánh giá việc thực hiện nguyên tắc này.
Câu 3 (3 điểm)
Theo anh (chị), việc chấp hành quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp
trong thi hành công vụ có được xem là nghĩa vụ của công chức hay không? Vì
sao? Liên hệ thực tiễn.
UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC
THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC
Kỳ thi ngày 17 tháng 01 năm 2015
Đáp án và biểu điểm môn: Kiến thức chung
Câu 1: (4 điểm)
Yêu cầu: - Nêu được khái niệm về thủ tục hành chính;
- Vai trò của thủ tục hành chính đối với nhà nước và xã hội;
- Ý nghĩa của thủ tục hành chính;
- Cho ví dụ để minh họa.
Gợi ý những điểm chính:
I. Khái niệm về thủ tục hành chính (01 điểm)
- Thủ tục hành chính là một loại quy phạm pháp luật quy định trình tự về thời
gian, về không gian khi thực hiện một thẩm quyền nhất định của bộ máy nhà nước,
là cách thức giải quyết công việc của các cơ quan nhà nước trong mối quan hệ với
các cơ quan, tổ chức và công dân.
- Thủ tục hành chính là những quy định cụ thể về trình tự, cách thức sử dụng
thẩm quyền của từng cơ quan để giải quyết công việc phù hợp với chức năng, nhiệm
vụ được giao.
(Lưu ý: Thí sinh có thể nêu một trong hai cách hiểu trên)
II. Vai trò của thủ tục hành chính (01 điểm)
1. Vai trò chung (0,4 điểm), mỗi ý nhỏ 0,2 điểm
- Thủ tục hành chính có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, ảnh hưởng
trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp và đời sống nhân dân.
- Thông qua thủ tục hành chính, các cá nhân, tổ chức thực hiện được quyền
lợi, nghĩa vụ của mình; đồng thời, các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện được
chức năng quản lý nhà nước.
2. Vai trò cụ thể (0,6 điểm), mỗi ý nhỏ 0,2 điểm
- Thủ tục hành chính đảm bảo cho các quy định trong các quyết định hành
chính được thực hiện một cách thuận lợi, thống nhất, làm cho tính nghiêm minh của
pháp luật được nâng cao.
- Thủ tục hành chính góp phần xây dựng hiệu quả làm việc trong cơ quan, tổ
chức; là cơ sở để xác định trách nhiệm công việc được giao; đảm bảo công việc
được tiến hành trôi chảy, có sự kiểm soát.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement